Wspólnota Lew Judy - www.lewjudy.org2019-04-07T22:20:01+02:00

WSPÓLNOTA LEW JUDY

Lew Judy to Jezus Chry­stus. Sło­wo Boże mówi „Oto zwy­cię­żył Lew z poko­le­nia Judy” (Ap 5,5). Jeste­śmy wspól­no­tą kato­lic­ką, maryj­ną, biblij­ną i cha­ry­zma­tycz­ną. Pra­gnie­my uświę­cać się w Koście­le przez sakra­men­ty i ewan­ge­li­zo­wać. Zapra­sza­my do kościo­ła Mat­ki Boskiej Bole­snej w Szcze­ci­nie-Mie­rzy­nie (deka­nat Szcze­cin Pogod­no), przy ul. Welec­kiej, gdzie we wto­rek, o godz. 18.00 prze­ży­wa­my Mszę Świę­tą z kon­fe­ren­cją. Uczest­ni­czy­my w ado­ra­cji z muzycz­nym uwiel­bie­niem i modli­twą o uzdro­wie­nie.

Pielgrzymka do Medjugorie ze Wspólnotą Lew Judy

Piel­grzym­ka do Medju­go­rie ze Wspól­no­tą Lew Judy

08.08.2019 / 19:00 — 08.18.2019 / 22:00

Medju­gor­je
Medju­gor­je,   Mapa

MEDJUGORIE – 8–18 SIERPNIA 2019
- PIEGRZYMKA-REKOLEKCJE z MATKĄ BOŻĄ KRÓLOWĄ POKOJU —

Pro­wa­dze­nie piel­grzym­ki: ks. Piotr Ski­ba

Koszt: 700 PLN oraz 250 Euro.
Zapi­sy do wyczer­pa­nia miejsc tyl­ko na pod­sta­wie wpła­ty bez­zwrot­ne­go zadat­ku 400 zł (przy pod­pi­sa­niu umo­wy).
Płat­no­ści: 300 PLN do 30.4.2019 i 250 Euro do 30.6.2019. Euro (kie­szon­ko­we) we wła­snym zakre­sie.
Przy zapi­sie nale­ży podać dane: imię i nazwi­sko, adres zamiesz­ka­nia, pesel (koniecz­ny do ubez­pie­cze­nia), numer dowo­du oso­bi­ste­go lub pasz­por­tu (wystar­czy dowód oso­bi­sty).
Zapi­sy, płat­no­ści i for­mal­no­ści: tel. 501–446-779 lub 604–643-188 lub 503–966-933.
Tra­sa: Szcze­cin – Ber­lin, dalej w kie­run­ku Mona­chium, dalej 93 do Austrii, A9 przez Austrię
w kie­run­ku Zagrze­bia. Noc­leg w Chor­wa­cji, w Lud­breg — Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa.

I. PROGRAM PIELGRZYMKI
8 sierp­nia – zbiór­ka o godz. 19.00 przy Kate­drze. Roz­po­czę­cie Mszą Świę­tą w Kate­drze.
Podróż do Medju­go­rie z noc­le­giem z 9/10 sierp­nia w Chor­wa­cji, w Lud­breg – Hotel Ama­lia.
Od 10 sierp­nia (sobo­ta) do 17 sierp­nia (sobo­ta) – pobyt w Medju­go­rie (7 dni).
Zakwa­te­ro­wa­nie w Medju­go­rie w nowo­cze­snych hote­lach przy Sank­tu­arium (7 min. spa­ce­rem):
1) HOTEL MIR — www.hotelmirmedjugorje.com/pl/ Hotel Mir znaj­du­je się w pobli­żu Góry Obja­wień i kościo­ła św. Jaku­ba. Od wie­lu lat swo­je drzwi otwie­ra dla piel­grzy­mów z całe­go świa­ta. Hotel jest nowo­cze­śnie urzą­dzo­ny, wszyst­kie poko­je mają łazien­kę, kli­ma­ty­za­cję, wi-fi, tele­wi­zor i sejf do rze­czy oso­bi­stych. Hotel jest przy­sto­so­wa­ny dla osób nie­peł­no­spraw­nych, posia­da rów­nież win­dę. W hote­lu znaj­du­ją się bar i restau­ra­cja, a tak­że sklep z dewo­cjo­na­lia­mi. Przy hote­lu znaj­du­je się ogród dosto­so­wa­ny do wypo­czyn­ku zarów­no dzie­ci jak i doro­słych, a tak­że par­king dla samo­cho­dów oso­bo­wych i auto­ka­rów.
2) HOTEL ST. BENEDICT — www.medjugorjestbenedict.com/ Hotel St. Bene­dict to nowo powsta­ły hotel w Medju­go­rie, poło­żo­ny nie­da­le­ko Sank­tu­arium i cen­trum Medju­go­rie.
W tym nowo­cze­snym hote­lu znaj­du­je się restau­ra­cja i bar, sklep z pamiąt­ka­mi, sala kon­fe­ren­cyj­na i sala modli­tew­na. Hotel jest nowo­cze­śnie urzą­dzo­ny, wszyst­kie poko­je posia­da­ją wyso­ki stan­dard, wypo­sa­żo­ne są w kli­ma­ty­za­cję, wi-fi, tele­wi­zor, łazien­kę
z prysz­ni­cem, a tak­że suszar­kę do wło­sów. Hotel posia­da rów­nież win­dę oraz par­king dla samo­cho­dów oso­bo­wych i auto­bu­sów.
Dla piel­grzy­mów zapew­nio­ne są noc­le­gi z poście­lą i ręcz­ni­ka­mi oraz wyży­wie­nie: 2 posił­ki dzien­nie – śnia­da­nia i obia­do­ko­la­cje, w tym napo­je.
Wyjazd z Medju­go­rie: rano po Mszy Świę­tej 17 sierp­nia (sobo­ta). Powrót z noc­le­giem z 17/18 sierp­nia w Cze­chach – Brno – HOTEL SLAVIA.
Powrót do Szcze­ci­na pod Kate­drę: 18 sierp­nia (nie­dzie­la) póź­nym wie­czo­rem.

II. INFORMACJE PRAKTYCZNE
1. UBIÓR — nale­ży zabrać ze sobą ubiór odpo­wied­ni do prze­by­wa­nia w miej­scach świę­tych czy­li: spódnice/krótkie spodnie i sukien­ki – dłu­gość za kola­na; spód­ni­ce, bluz­ki, spodnie nor­mal­ne – nie obci­słe, bluz­ki nie­prze­zro­czy­ste, z zakry­ty­mi ramio­na­mi, zale­ca­ny dla kobiet szal na okry­cie ramion, a tak­że pelerynę/kurtkę prze­ciw­desz­czo­wą, para­sol, rze­czy oso­bi­ste, oku­la­ry prze­ciw­sło­necz­ne, nakry­cie gło­wy. Na podróż moż­na wziąć dre­sy i wygod­ne buty do cho­dze­nia po górach. Dobrze jest wziąć polar/ciepły swe­ter na zim­niej­sze wie­czo­ry lub noc­ne wyj­ścia na Pod­brdo lub Kri­ze­vac oraz latar­kę i ple­ca­czek na wędrów­ki.
2. WYŻYWIENIE — pro­wiant na dro­gę, ter­mo­sy, wła­sne lekar­stwa, moż­na wziąć: Magnez, Wapń, Aspi­ry­nę itp. W hote­lach są zapew­nio­ne posił­ki: śnia­da­nia, obia­do­ko­la­cje i napo­je do posił­ków. W Medju­go­rie
w skle­pach moż­na kupić dodat­ko­wo wodę, pro­duk­ty spo­żyw­cze itp.
3. LEKARSTWA – bie­rze­my ze sobą. Poważ­niej­sze cho­ro­by (fizycz­ne lub psy­chicz­ne) nale­ży indy­wi­du­al­nie zgło­sić do Ks. Pio­tra, w tro­sce o swo­je zdro­wie i życie, ponie­waż na miej­scu nie ma szpi­ta­la
i jest bar­dzo trud­ny dostęp do leka­rza. Na miej­scu jest apte­ka.
4. WALUTA – Euro w cza­sie całej piel­grzym­ki, war­to mieć drob­ne na WC w cza­sie podró­ży.
5. PAKOWANIE – mały bagaż pod­ręcz­ny i doku­men­ty do środ­ka auto­bu­su. Pozo­sta­ły duży bagaż do bagaż­ni­ków auto­ka­ru. Wygod­nie będzie wziąć osob­no rze­czy potrzeb­ne na noc­leg pośred­ni, tak aby nie zabie­rać ze sobą całe­go baga­żu na jed­ną noc. Posto­je będą co ok. 4 godzi­ny. War­to wziąć coś do jedze­nia i picia na dro­gę.
6. TELEFONY KOMÓRKOWE – pro­szę spraw­dzić u swo­je­go ope­ra­to­ra koszt połą­czeń i sms-ów z Bośnią i Her­ce­go­wi­ną. Na ogół połą­cze­nia są bar­dzo dro­gie.
7. TŁUMACZENIE — w przy­pad­ku więk­szej ilo­ści grup pol­skich ist­nie­je moż­li­wość, że nabo­żeń­stwa wie­czor­ne będą tłu­ma­czo­ne, dla­te­go nale­ży zaopa­trzyć się w radia lub komór­ki ze słu­chaw­ka­mi do odbio­ru fal FM 92,7. War­to spraw­dzić w tele­fo­nie wcze­śniej czy dzia­ła apli­ka­cja radio z moż­li­wo­ścią wybra­nia tej czę­sto­tli­wo­ści, aby słu­chać tłu­ma­czeń.
8. UBEZPIECZENIE – dobrze jest wyro­bić sobie we wła­snym zakre­sie kar­tę zwa­ną EKUZ (Euro­pej­ską Kar­tą Ubez­pie­cze­nia Zdro­wot­ne­go) w NFZ w Szcze­ci­nie na kra­je UE. Jest ubez­pie­cze­nie NNW wszyst­kich uczest­ni­ków piel­grzym­ki na czas podró­ży i poby­tu w Medju­go­rie.
9. INNE – zabrać: Pismo Świę­te, róża­niec, notat­nik, dłu­go­pis, ple­ca­czek, latar­ka, Dowód Osobisty/Paszport i kse­ro danych z dowo­du lub pasz­por­tu spa­ko­wa­ne w baga­żu głów­nym. Śpiew­ni­ki każ­dy otrzy­ma gra­tis. Pamiąt­ki będzie moż­na kupo­wać w Euro, jest też skle­pik pro­wa­dzo­ny przez Pola­ków, w któ­rym moż­na kupo­wać pamiąt­ki reli­gij­ne za zło­tów­ki. Pro­gram codzien­ny będzie udo­stęp­nia­ny wszyst­kim na miej­scu na tabli­cy ogło­szeń. Weź uśmiech, cier­pli­wość i goto­wość na wszel­kie nie­spo­dzian­ki oraz moc­ne pra­gnie­nie wiel­kich owo­ców ducho­wych.
10. Jeśli ktoś jest leka­rzem pro­si­my zgło­sić się do Ks. Pio­tra.
11. Jeśli ktoś gra na gita­rze lub śpie­wa tak­że pro­si­my o kon­takt z Ks. Pio­trem.

Uwa­ga: Nie odda­la­my się od gru­py, zwłasz­cza pod­czas wspól­nych wyjść np. na Pod­bro­do czy Kri­ze­vac. Po Medju­go­riu naj­le­piej poru­szać się w grup­kach albo przy­naj­mniej po dwie oso­by, szcze­gól­nie oso­by, któ­re jadą pierw­szy raz.

III. POBYT W MEDJUGORIE
Piel­grzy­mi będą mogli uczest­ni­czyć w sta­łych punk­tach Sank­tu­arium w Medju­go­rie:
1. Codzien­nym mię­dzy­na­ro­do­wym nabo­żeń­stwie roz­po­czy­na­ją­cym się o godz. 17.00 modli­twą różań­co­wą. Nabo­żeń­stwo wie­czor­ne obej­mu­je: trzy czę­ści Różań­ca św., Mszę Świę­tą, poświę­ce­nie dewo­cjo­na­liów, modli­twę o uzdro­wie­nie i uwol­nie­nie duszy i cia­ła, Koron­kę Poko­ju; ado­ra­cję Krzy­ża i Najśw. Sakra­men­tu;
2. Dodat­ko­we Msze Świę­te w języ­ku pol­skim będą moż­li­we, jeże­li to nie będzie koli­do­wa­ło
z pro­gra­mem dnia piel­grzym­ki;

oraz w pro­gra­mie indy­wi­du­al­nym gru­py:
3. Wspól­nym, gru­po­wym, modli­tew­nym wyj­ściu na Pod­brdo i Kri­że­wac;
4. Spo­tka­niach z róż­ny­mi wspól­no­ta­mi cha­ry­zma­tycz­ny­mi powsta­ły­mi w Medju­go­rie (np. Cena­co­lo itp.), OO. Fran­cisz­ka­na­mi i Oso­ba­mi Widzą­cy­mi, w mia­rę moż­li­wo­ści. Odwie­dzi­my Ośro­dek dla osób uza­leż­nio­nych Cena­co­lo, któ­ry utrzy­mu­je się z podarunków/darów ser­ca od piel­grzy­mów więc war­to zaopa­trzyć się (wziąć lub nabyć na miej­scu) pro­duk­ty spo­żyw­cze, toa­le­to­we (pusz­ki, maka­ro­ny, mydła itp.)
5. Ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w kapli­cy ado­ra­cyj­nej codzien­nie od 14.00 do 17.00
i w wie­czor­nej Ado­ra­cji we wtor­ki i w sobo­ty w godz. 21.00 — 22.00.
6. W wyjeź­dzie do Tihal­ji­ny na Mszę Świę­tą i modli­twę cha­ry­zma­tycz­ną.

Face­bo­ok: facebook.com/WspolnotaLewJudy
Kon­fe­ren­cje na Youtu­be: lewjudy.org/youtube
e-mail: kontakt@lewjudy.org
www.lewjudy.org

4 zain­te­re­so­wa­nych
Wczy­taj wię­cej

17 godzin temu

Wspólnota Lew Judy

Spo­ty­ka­my się wszy­scy w ndz. 28.4 o godz. 14.30 na Jasnych Bło­niach przy Pomni­ku Papie­ża (bia­ła fla­ga Wspól­no­ty) i idzie­my w Mar­szu dla Życia. Zapra­szam Ks. Piotr Ski­ba

m.facebook.com/story.php?story_fbid=347001482603356&id=600554977079987

Marsz dla Życia Szcze­cin 2019
Naj­więk­szy w Pol­sce Marsz dla Życia już nie­ba­wem, a dokład­nie 28 kwiet­nia!
Jak możesz pomóc?
1. PRZYJDŹ na marsz 😍
2. 👍 Polub, 💬 Komen­tuj, 🗣 Udo­stęp­nij
Pokaż wię­cejPokaż mniej

Wto­rek, 23.4 w Mie­rzy­nie spo­tka­nie Wspól­no­ty jest nor­mal­nie. Zapra­sza­my jak zawsze od Mszy Świę­tej o godz. 18.00. Bło­go­sła­wio­nych Świąt Zmar­twych­wsta­nia Pań­skie­go. Pokaż wię­cejPokaż mniej

Komen­tuj na Face­bo­oku

Bło­go­sła­wio­nych Świąt!!!

Bło­go­sła­wio­nych świąt zmar­twych­wsta­nia Pań­skie­go , zdro­wia i pomyśl­no­ści w życiu

Pokaż wię­cejPokaż mniej

Komen­tuj na Face­bo­oku

Dla jego bole­snej męki mie­je miło­sier­dzie Dla nas i całe­go świa­ta Alle­lu­ja.🌹

Dla Jego bole­snej męki …

ks. Piotr Ski­ba: Prze­ję­li się do głę­bi ser­ca — 16.4.2019
www.youtube.com/watch?v=AiEX6U9F6Qkyoutube.com
Pokaż wię­cejPokaż mniej

Video image

Komen­tuj na Face­bo­oku

To już 92 lata.. W dniu 16 kwiet­nia 1927 r. uro­dził się papież Bene­dykt XVI. Niech żyje Papież!

Kard. Joseph Rat­zin­ger, 24 grud­nia 1969 roku:
„Z dzi­siej­sze­go kry­zy­su wyło­ni się Kościół, któ­ry stra­ci wie­le. Sta­nie się nie­licz­ny i będzie musiał roz­po­cząć na nowo, mniej wię­cej od począt­ków. Nie będzie już wię­cej w sta­nie miesz­kać w budyn­kach, któ­re zbu­do­wał w cza­sach dostat­ku.

Wraz ze zmniej­sze­niem się licz­by swo­ich wier­nych, utra­ci tak­że więk­szą część przy­wi­le­jów spo­łecz­nych. Roz­pocz­nie na nowo od małych grup, od ruchów i od mniej­szo­ści, któ­ra na nowo posta­wi Wia­rę w cen­trum doświad­cze­nia.

Będzie Kościo­łem bar­dziej ducho­wym, któ­ry nie przy­pi­sze sobie man­da­tu poli­tycz­ne­go, flir­tu­jąc raz z lewi­cą a raz z pra­wi­cą. Będzie ubo­gi i sta­nie się Kościo­łem ubo­gich.

Wte­dy ludzie zoba­czą tą małą trzód­kę wie­rzą­cych jako coś kom­plet­nie nowe­go: odkry­ją ją jako nadzie­ję dla nich, odpo­wiedź, któ­rej zawsze w tajem­ni­cy szu­ka­li”.
Pokaż wię­cejPokaż mniej

Komen­tuj na Face­bo­oku

Abśmy byli wier­ni do koń­ca i wal­czy­li ma mia­rę możliwości,liwosci

2 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Trans­mi­sja na żywo Mszy Świę­tej z Mie­rzy­na: youtu.be/giPwGBUVIA8youtube.com Pokaż wię­cejPokaż mniej

Video image

Komen­tuj na Face­bo­oku

2 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Zapi­sy na stro­nie:
lewjudy.org/forum-charyzmatyczne-szczecin-2019/#zapisynaforum
Pokaż wię­cejPokaż mniej

Zapisy na stronie:
https://lewjudy.org/forum-charyzmatyczne-szczecin-2019/#zapisynaforum

2 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Dzię­ku­je­my wszyst­kim za wspól­ny czas na pró­bach muzycz­nych do Forum. Bło­go­sła­wio­ny czas dla Pana. Jeste­ście wspa­nia­li. Zapra­sza­my na Forum Cha­ry­zma­tycz­ne do Szcze­ci­na i pozdra­wia­my ser­decz­nie. Ks. Piotr Pokaż wię­cejPokaż mniej

3 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Wspol­no­ta Lew Judy na zywo
Pokaż wię­cejPokaż mniej

Komen­tuj na Face­bo­oku

Nie ma gło­su

Mam pro­blem z odbio­rem

Dźwięk prze­ry­wa…

Pozdra­wiam was kocha­ni

Pozdra­wiam Wspól­no­tę cie­pło

Mi tez prze­ry­wa co chwi­lę:(

Tak, potwier­dzam, ze dziś prze­ry­wa.

coś mi prze­ry­wa, nie sły­szę dobrze

Jestem z Wami ser­cem i onli­ne❤️

Ja też mam pro­ble­my z odbio­rem.

mnie rów­nież.

3 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Pokaż wię­cejPokaż mniej

4 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Zapra­szam wszyst­kich, ks. Piotr Ski­ba Pokaż wię­cejPokaż mniej

Zapraszam wszystkich, ks. Piotr Skiba

4 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Zapra­szam wszyst­kich, ks. Piotr Ski­ba Pokaż wię­cejPokaż mniej

Zapraszam wszystkich, ks. Piotr Skiba

1 mie­siąc temu

Wspólnota Lew Judy

Ado­ra­cja ku czci św. Joze­fa — Mie­rzyn 19.3.2019 Pokaż wię­cejPokaż mniej

Komen­tuj na Face­bo­oku

Jezu Miło­sier­ny daj­mi siłę i. Cier­pli­wość pro­sząc o uzdro­wie­nie dla cór­ki Mag­da­le­ny nie­wi­do­mej z nowo­two­rem pier­si z prze­rzu­ta­mi. I BLISKIEJ nam oso­by o wzrok by ode­szły jej mrocz­ki zmet­nie­nia szu­my uszne, u cór­ki bóle gło­wy by ode­szły a mój mąż otrzy­mał przej­rze­nie na sle­po­te swo­ich czy­nów i dar trze­zwe­go myśle­nia by prze­stał nas wszyst­kich ranić.

Jezu Ufam Tobie

Jezu ty się tym zaj­mij

Amen

Chwa­ła Tobie Jezu <3

Jezu Ufam Tobie 🙏❤️🌹

Amen! Bóg zapłać za tę Wspól­no­tę modli­twy!💞💞

Kocham Cię Panie Jezu i dzię­ku­je za wszyst­ko

W TEJ HOSTYI JEST BÓG ŻYWY CHOĆ ZA ZAKRYTY LECZ PRAWDZIWY

1 mie­siąc temu

Wspólnota Lew Judy

Msza Świę­ta — Mie­rzyn 19.3.2019 Pokaż wię­cejPokaż mniej

Komen­tuj na Face­bo­oku

Jestem z Wami ser­cem❤️

Wczy­taj wię­cej

Błogosławię,
ks. Piotr Skiba

ZAPRASZAM CIEBIE!

Spo­ty­ka­my się w koście­le Mat­ki Boskiej Bole­snej przy ul. Welec­kiej w Szcze­ci­nie-Mie­rzy­nie, w deka­na­cie Szcze­cin Pogod­no (jadąc w kie­run­ku gra­ni­cy [Lubie­szyn] kościół jest nie­da­le­ko Casto­ra­my i Cen­trum H. Ster), we wto­rek o godz. 18.00. Msza Świę­ta, kon­fe­ren­cja i ado­ra­cja z muzycz­nym uwiel­bie­niem i modli­twą o uzdro­wie­nie.

SKONTAKTUJ SIĘ

Ema­il: kontakt@lewjudy.org
Face­bo­ok: facebook.com/WspolnotaLewJudy
Youtu­be: lewjudy.org/youtube