WSPÓLNOTA LEW JUDY

Lew Judy to Jezus Chry­stus. Sło­wo Boże mówi „Oto zwy­cię­żył Lew z poko­le­nia Judy” (Ap 5,5). Jeste­śmy wspól­no­tą kato­lic­ką, maryj­ną, biblij­ną i cha­ry­zma­tycz­ną. Pra­gnie­my uświę­cać się w Koście­le przez sakra­men­ty i ewan­ge­li­zo­wać. Zapra­sza­my do kościo­ła Mat­ki Boskiej Bole­snej w Szcze­ci­nie-Mie­rzy­nie (deka­nat Szcze­cin Pogod­no), przy ul. Welec­kiej, gdzie we wtor­ki prze­ży­wa­my Mszę Świę­tą i spo­tka­nie for­ma­cyj­ne. Uczest­ni­czy­my w ado­ra­cji z muzycz­nym uwiel­bie­niem i modli­twą o uzdro­wie­nie.

Uwa­ga! Coty­go­dnio­wa Msza Świę­ta Wspól­no­ty Lew Judy i spo­tka­nie for­ma­cyj­ne od godz. 19.00 w koście­le w Mie­rzy­nie. Zatem we wtor­ki o godz. 19.00 w Mie­rzy­nie zapra­sza­my wszyst­kich do wspól­nej modli­twy.
Ks. Piotr Ski­ba

FORUM CHARYZMATYCZNE 2019

AKTUALNOŚCI

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

11 godzin temu

Wspólnota Lew Judy

Prze­sła­nie ducho­we po różań­cu w Lour­des z bło­go­sła­wień­stwem Pokaż wię­cejPokaż mniej

Komen­tuj na Face­bo­oku

Bóg zapłać Księ­dzu ❤️ za bło­go­sła­wień­stwo ❤️.Pozdra­wiam Wszyst­kich uczest­ni­ków piel­grzym­ki i Dzię­ku­ję za modli­twę ❤️🌹🙂 Szczęść Boże.

Bóg zapłać. Pozdra­wiam ser­decz­nie księ­dza i wszyst­kich piel­grzy­mów. Mat­ko Boża Uzdro­wie­nie Cho­rych MODL SIĘ ZA NAMI. AMEN

Bóg zapłać Kocha­ni.

Niech Was Bóg bło­go­sła­wi z Bogem

View more com­ments

11 godzin temu

Wspólnota Lew Judy

Pro­ce­sja różań­co­wa z figu­rą Mat­ki Bożej w Lour­des na szla­ku naszej piel­grzym­ki Pokaż wię­cejPokaż mniej

11 godzin temu

Wspólnota Lew Judy

Przy Gro­cie Obja­wień Mat­ki Bożej w Lour­des z modli­twą do Nie­po­ka­la­nej Pokaż wię­cejPokaż mniej

Komen­tuj na Face­bo­oku

Pro­szę pozdro­wić Naza­re­tan­ki…

Zaczy­na­my mię­dzy­na­ro­do­wy róża­niec w Lour­des we Fran­cji, w Sank­tu­arium Mat­ki Bożej Uzdro­wie­nie Cho­rych, w miej­scu obja­wień św. Ber­na­de­cie Pokaż wię­cejPokaż mniej

Komen­tuj na Face­bo­oku

Mateń­ko Boga Żywe­go i Mateń­ko moja, uzdro­wie­nie chorych,proszę o łaskę któ­rą noszę w ser­cu.

Modli­twa w Sara­go­sie — Naro­do­wym Sank­tu­arium Maryj­nym Hisz­pa­ni — miej­sce pierw­sze­go w histo­rii obja­wie­nia Mat­ki Bożej Pokaż wię­cejPokaż mniej

Modli­twa w Sara­go­sie — Naro­do­wym Sank­tu­arium Maryj­nym Hisz­pa­ni — miej­sca pierw­sze­go w histo­rii obja­wie­nia Mat­ki Bożej Pokaż wię­cejPokaż mniej

2 dni temu

Wspólnota Lew Judy

Jeste­smy w domu Łucji, Hia­cyn­ty i Fran­cisz­ka oraz na miej­scu obja­wie­nia anio­ła w Fati­mie. Pokaż wię­cejPokaż mniej

Komen­tuj na Face­bo­oku

Pro­szę o łaskę nawró­ce­nia dla moich dzie­ci 🙏🙏🙏

Bóg Zapłać za pięk­ne zdję­cia i moż­li­wość zoba­cze­nia tych miejsc !!! Życzę Wie­le Łask Bożych na każ­dy dzień

Pro­szę o modli­twę za moje­go syna Ada­ma o łaskę zdrowia.Święta Hia­cyn­to i Świę­ty Fran­cisz­ku módl­cie się za nami ❤️

Pro­szę o modli­twę za Mać­ka. O roz­wią­za­nie jego spraw

2 dni temu

Wspólnota Lew Judy

Dro­ga Krzy­żo­wa w Fati­mie. Na tej dro­dze jest miej­sce obja­wie­nia Mat­ki Bożej 19 sierp­nia 1917. Po dro­dze krzy­żo­wej poszli­śmy na miej­sce obja­wie­nia anio­ła. Pokaż wię­cejPokaż mniej

Koń­czy się Msza Świę­ta w Fati­mie 13 paź­dzier­ni­ka w 102 rocz­ni­cę obja­wień. 2 kar­dy­na­łów, 10 bisku­pów, ponad 150 księ­ży i bli­sko milion wier­nych. Wiel­ka modli­twa przez Nie­po­ka­la­ne Ser­ce Maryi. Pokaż wię­cejPokaż mniej

Dobie­ga koń­ca Msza Świę­ta w Fati­mie 13 paź­dzier­ni­ka w 102 rocz­ni­cę obja­wień. 2 kar­dy­na­łów, 10 bisku­pów, ponad 150 księ­ży i bli­sko milion wier­nych. Wiel­ka modli­twa przez Nie­po­ka­la­ne Ser­ce Maryi. Pokaż wię­cejPokaż mniej

Roz­po­czę­cie Mszy Świę­tej w Fati­mie 13 paź­dzier­ni­ka w 102 rocz­ni­cę obja­wień. 2 kar­dy­na­łów, 10 bisku­pów, ponad 150 księ­ży i bli­sko milion wier­nych. Wiel­ka modli­twa przez Nie­po­ka­la­ne Ser­ce Maryi. Pokaż wię­cejPokaż mniej

13 paź­dzier­ni­ka Msza Świę­ta w Fati­mie w 102 rocz­ni­cę obja­wień Mat­ki Boskiej Fatim­skiej. Modli­my się za Was przy­ja­cie­le i pro­si­my o modli­twę. Ave Mary­ja Pokaż wię­cejPokaż mniej

Komen­tuj na Face­bo­oku

Bóg zapłać🙂 Mat­ka Boża łączy nas wszyst­kich razem i powie­rza czu­łe­mu Ser­cu Boga Ojca, Syna i Ducha Świę­te­go. Kocha­my Cię Mary­jo, Mamo nasza naj­pięk­niej­sza!!!😍😍😍 😘😘😘

Łączy­my się z Wami w modli­twie różań­co­wej w ten wyjąt­ko­wo cie­ply i bez­chmur­ny wie­czór w Szcze­ci­nie, pod­czas pro­ce­sji przy naszym Sank­tu­arium Fatim­skim. Ave Maria🌹❤️

Mat­ko Boża. Z Fati­my ty wiesz że moim pra­gnie­niem jej przy­je­chać do cie­bie oso­bi­ście pro­szę cię zaj­mij się tym

Ave Mary­ja ❤️

View more com­ments

Bło­go­sła­wień­stwo z Fati­my po modli­twie różań­co­wej w Wigi­lię 102 rocz­ni­cy obja­wień Mat­ki Boskiej Fatim­skiej. Ponad 600 tyś wier­nych na modli­twie przez Nie­po­ka­la­ne Ser­ce Maryi, a nie­któ­rzy mówią, że bli­sko milion osób. Pokaż wię­cejPokaż mniej

Komen­tuj na Face­bo­oku

Pro­szę o nawró­ce­nie moich dzie­ci i wnu­ków i blo­go­sla­wien­stwo Boże dla całej rodzi­ny 🙏Bóg zapłać 🌷🇵🇱🙏❤️

Bóg zapłać za modli­twę i bło­go­sła­wień­stwo.

W iin­ten­cji Panu Bogu wia­do­mej ❤️. BÓG ZAPŁAĆ.

Amen

W inten­cji moje­go syna Adama.Bóg zapłać❤️

Bóg zapłać Księ­dzu

Ave Maria

View more com­ments

Wigi­lia 102 rocz­ni­cy obja­wień Mat­ki Boskiej Fatim­skiej. Z modli­twy różań­co­wej prze­ka­zu­je­my Wam wyra­zy jed­no­ści i pamię­ci w Fati­mie. Ponad 600 tyś wier­nych na modli­twie przez Nie­po­ka­la­ne Ser­ce Maryi, a nie­któ­rzy mówią, że bli­sko milion osób. Pokaż wię­cejPokaż mniej

Komen­tuj na Face­bo­oku

Mateń­ko Boga Żywe­go i Mateń­ko moja, Nie­po­ka­la­nie Poczę­ta pro­szę przy­tul nas do Swe­go Nie­po­ka­la­ne­go Ser­ca okryj płasz­czem Swej Opieki.Proszę Cię w inten­cji któ­rą noszę w ser­cu.

Kocham Cię Mamo, dzię­ku­ję za twą obec­ność w moim życiu!

Obja­wia się dzie­ciom uśmie­chem darzy choć smu­tek i tro­ska prze­bi­ja z twa­rzy.

Dzię­ku­ję Matecz­ko za wszyst­ko co otrzy­ma­łam i pro­szę o dal­sze bło­go­sła­wień­stwo Amen.

Z dale­kiej Fati­my roz­le­ga się dzwon, zja­wie­nie Maryi ogła­sza nam on. Ave, ave, ave Mary­ja, zdro­waś, zdro­waś, zdro­waś Mary­jo. Naj­lep­sza Mamu­siu pro­wadź nas wszyst­kich do Two­je­go Syna. Wyjed­naj łaskę nawró­ce­nia dla tych któ­rzy się pogubili,w życiu i zeszli z dro­gi któ­ra ‚pro­wa­dzi do Jezu­sa Chry­stu­sa🙏💙

Za radą Twą Pani prze­ję­cie żalem bła­ga­my wciąż Boga by wstrzy­mał karę.

Kocha­na Matecz­ko wsta­wiaj sie za Nami u Jezu­sa ! Dzię­ku­je­my Ci za Two­ją Miłość i Opie­kę

Pra­gnie­my nieść krzy­że i doświad­cze­nia przyj­mu­jąc je w duchu wyna­gro­dze­nia.

Maten­ko Kocha­na ! Zanies nasze modli­twy i wola­nia do Rak Naj­wyz­sze­go Boga Ojca Wszech­mo­ga­ce­go Jezu­sa Chry­stu­sa i Ducha Swie­te­go . Amen ♥️🙏❤️

Mateń­ko KOCHA mniej mą rodzi­nę w swej opie­ce i .Modli­twie

Dzie­wi­ca prze­cud­na w koro­nie dębu jej płaszcz jak śnieg bia­ły róża­niec w ręku Ave,ave,ave Mary­ja o fatim­ska pan­no Mary­jo.

Róża­niec poku­ta i umar­twie­nie są naszym ratun­kiem i oca­le­niem Ave ave ave Mary­ja o fatim­ska Pan­no Mary­jo.

Dzię­ku­ję Ci Maten­ko ze wsta­wiasz się za nami

Skąd jesteś o Pani pyta­ją dzie­ci ja z nie­ba przy­by­wam upo­mnieć ludzi.

❤🕊🙏

AVE, AVE, AVE MARYJA ❤️🙏🌷🇵🇱🌷

Matecz­ko wsta­wiaj się za nami. ❤️

Mat­ko ratuj ludz­kość pogrą­żo­ną w ciem­no­ściach..

By Boga już wię­cej nie obra­ża­li za grze­chy zbrod­nie poku­to­wa­li.

View more com­ments

Wczy­taj wię­cej

Błogosławię,
ks. Piotr Skiba

ZAPRASZAM CIEBIE!

Spo­ty­ka­my się w koście­le Mat­ki Boskiej Bole­snej przy ul. Welec­kiej w Szcze­ci­nie-Mie­rzy­nie, w deka­na­cie Szcze­cin Pogod­no (jadąc w kie­run­ku gra­ni­cy [Lubie­szyn] kościół jest nie­da­le­ko Casto­ra­my i Cen­trum H. Ster), we wto­rek o godz. 18.00. Msza Świę­ta, kon­fe­ren­cja i ado­ra­cja z muzycz­nym uwiel­bie­niem i modli­twą o uzdro­wie­nie.

Uwa­ga! Coty­go­dnio­wa Msza Świę­ta Wspól­no­ty Lew Judy i spo­tka­nie for­ma­cyj­ne będzie już od jutra tj. 14 maja o godz. 19.00 w koście­le w Mie­rzy­nie. Zatem we wtor­ki o godz. 19.00 w Mie­rzy­nie zapra­sza­my wszyst­kich do wspól­nej modli­twy. Ks. Piotr Ski­ba

SKONTAKTUJ SIĘ

Ema­il: kontakt@lewjudy.org
Face­bo­ok: facebook.com/WspolnotaLewJudy
Youtu­be: lewjudy.org/youtube