Wspólnota Lew Judy - www.lewjudy.org2019-01-30T19:51:05+00:00

WSPÓLNOTA LEW JUDY

Lew Judy to Jezus Chry­stus. Sło­wo Boże mówi „Oto zwy­cię­żył Lew z poko­le­nia Judy” (Ap 5,5). Jeste­śmy wspól­no­tą kato­lic­ką, maryj­ną, biblij­ną i cha­ry­zma­tycz­ną. Pra­gnie­my uświę­cać się w Koście­le przez sakra­men­ty i ewan­ge­li­zo­wać. Zapra­sza­my do kościo­ła Mat­ki Boskiej Bole­snej w Szcze­ci­nie-Mie­rzy­nie (deka­nat Szcze­cin Pogod­no), przy ul. Welec­kiej, gdzie we wto­rek, o godz. 18.00 prze­ży­wa­my Mszę Świę­tą z kon­fe­ren­cją. Uczest­ni­czy­my w ado­ra­cji z muzycz­nym uwiel­bie­niem i modli­twą o uzdro­wie­nie.

Forum Charyzmatyczne Szczecin 2018 - "Z Maryją przyjmujemy Ducha Świętego"

1 godzi­nę temu

Wspólnota Lew Judy

Z Góry Bło­go­sła­wieństw w Gali­lei w cza­sie medy­ta­cji biblij­nej nad Pismem Świę­tym. Pozdra­wia­my Was i bło­go­sła­wi­my Pokaż wię­cejPokaż mniej

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Bog zapłać!

Bóg zapłać.

Szczę­ście Boże

1 godzi­nę temu

Wspólnota Lew Judy

Pokaż wię­cejPokaż mniej

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Szczęść Boże

Amen

Pozdra­wia­my z Jezio­ra Gali­lej­skie­go. Ks. Piotr Ski­ba Pokaż wię­cejPokaż mniej

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Amen. Moc­nych sie­ci w ser­cach i duszy na bło­go­sła­wio­ny połów 🙏👍😇

Ojcze Piotr Ski­ba Wiel­kie Bóg Zapłać.Prosze o modli­twę w inten­cji mojej rodziny.Zycze Wam wie­lu Łask.

Wiel­ki Bóg zapłać! I niech Pan Bóg bło­go­sła­wi Ojcu i wszyst­kim uczest­ni­kom piel­grzym­ki! Bar­dzo ser­decz­nie pozdra­wiam💞

Bóg zapłać.

Bog zapłać niech Bóg bło­go­sła­wi❤

Bóg zapłać!

Bóg zapłać , pozdra­wiam ser­decz­nie

Bóg Zapłać.

Bog zapłać!

Amen. Bło­go­sła­wio­ne­go cza­su 🙏💞🍀😇

Szczęść Boże

Bóg zapłać.

Szczęść Boże

💙

AMEN.

Amen

Amen

Amen

+ Wię­cej komen­ta­rzy

O. Remi­giusz Recław SJ — Zapro­sze­nie na Forum Cha­ry­zma­tycz­ne w Szcze­ci­nie 31.05 — 2.06.2019 — Zapi­sy:
www.lewjudy.org. Udo­stęp­nij i włącz powia­do­mie­nia (dzwo­ne­czek).
Pokaż wię­cejPokaż mniej

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Bar­dzo bym chcia­la sko­rzy­stac

Zapra­szam, zapra­szam.

Chęt­nie sko­rzy­stam ❤️

Ks. Wal­de­mar Grzyb -Zapro­sze­nie na Forum Cha­ry­zma­tycz­ne w Szcze­ci­nie 31.05 — 2.06.2019 — Zapi­sy:
www.lewjudy.org. Udo­stęp­nij i włącz powia­do­mie­nia (dzwo­ne­czek).
Pokaż wię­cejPokaż mniej

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Wal­dek, faj­nie, że się spo­tka­my.

5 dni temu

Wspólnota Lew Judy

Ado­ra­cja Mie­rzyn 12.02.2019 Pokaż wię­cejPokaż mniej

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Jezu❤️Jesteś moim Panem,❤️ moim Bogiem ❤️moim Naj­lep­szym Przy­ja­cie­lem ❤️Bądź Uwiel­bio­ny teraz i na wie­ki ❤️❤️❤️

Pan moj i Bog moj

5 dni temu

Wspólnota Lew Judy

Msza Świę­ta Mie­rzyn 12.02.2019 Pokaż wię­cejPokaż mniej

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Panie JEZU przyjdź! Otwie­ram Ci moje ser­ce! PRZYJDŹ!

Szczęść Boze

Szczęść Boże wszyst­kim!

Amen

Witam ser­decz­nie i dzię­ku­ję za trans­mi­sję. ❤️ Pra­cu­ję, ale słu­cham i.…jestem z Wami.… 🙏

❤️

Pozdro­wie­nia z Buko­we­go

SZCZĘŚĆ BOZE !

+ Wię­cej komen­ta­rzy

2 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Kon­fe­ren­cje o Liście do Fili­pian z Dnia Wspól­no­ty Lew Judy — Ks. Piotr Ski­ba
www.youtube.com/playlist?list=PL4x7Tn8uJc2McQS2Du1V1lFjhXAqMZ55D
Udo­stęp­nij innym, sub­skry­buj nasz kanał i włącz dzwo­ne­czek, aby otrzy­my­wać powia­do­mie­nia o nowych kon­fe­ren­cjach!
Pokaż wię­cejPokaż mniej

Konferencje o Liście do Filipian z Dnia Wspólnoty Lew Judy - Ks. Piotr Skiba
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4x7Tn8uJc2McQS2Du1V1lFjhXAqMZ55D
Udostępnij innym, subskrybuj nasz kanał i włącz dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o nowych konferencjach!

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Ależ tam dzia­łał Duch Świę­ty, Jezus usmie­chal sie zobra­zu , bylo prze­pięk­ne .

2 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Msza Świę­ta Mie­rzyn 05.02.2019
Kaza­nie — Wybór Macie­ja na Apo­sto­ła — Dz 1
Pokaż wię­cejPokaż mniej

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Uwiel­biam Cię duchu Świę­tym

Bądź uwiel­bio­ny Panie

Panie zmi­łuj się nad nami wszyst­ki­mi

Moni­ce pro­szę Duchu Świę­ty obra­żeń ją łaskæ trwa­nia w wie­rze i uwol­nij Ją od Zra­nień w domu rodzin­nym i w mał­żeń­stwie.

Pozdra­wiam ser­decz­nie z UK. Bar­dzo sie cie­sze, ze jest trans­mi­sja on-line. Niech Wam Pan Bog blogoslawi!Tak wygla­da Kosciol praw­dzi­wy I tet­nia­cy zyciem.

Dzię­ku­ję za wczyst­ko!!!!

Duchu Świę­ty uwol­nij we wszyst­kich sfe­rach życia Paw­ła

Duchu Świę­ty ty wszyst­ko możesz bła­gam Cię uwol­nij Paw­ła od znie­wo­le­nia gra­mi kom­pu­te­ro­wych

Niech będzie pochwa­lo­ny Jezus Chry­stus

<3

Panie daj siłę Moni­ce trwa­nie przy Tobie

Dzię­ku­ję, że mimo cho­ro­by mogę być z Wami Kocha­ni.

Panie bła­gam Zaj­mij się mężem Moni­ki i nawróć pora­nio­ne­go od dzie­ciń­stwa Paw­ła

Duchu Świę­ty uwol­nij te pora­nio­ne mał­żeń­stwo uwol­nij syna, któ­re­go ojciec zmu­sza do gier.

Panie uwol­nij od znie­wo­le­nia od gier,spraw aby zago­ści­ła miłość

💖

Niech będzie pochwa­lo­ny Jezus Chry­stus

♥♥♥♥

Przyjdź Duchu Świę­ty uzdrów rodzi­nę Moni­ki i Paw­ła

❤️

Jezu,Ty się tym zajmij,proszę Cie­bie Jezu i Mary­jo

Łączę się w modli­twie ❤️dzię­ku­ję za trans­mi­sję ❤️

O nawró­ce­nie Paw­ła i nie prze­śla­do­wa­nie wia­ry kato­lic­kiej żony Moni­ki

Panie pole­cam Ci w tej Mszy Świę­tej Paw­ła i Moni­kę z Fejs­bo­oka

Niech będzie pochwa­lo­ny Jezus Chry­stus.

+ Wię­cej komen­ta­rzy

2 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Kon­fe­ren­cje z Kur­su “Uzdro­wie­nie przez prze­ba­cze­nie”, gło­szo­ne przez Księ­dza Pio­tra Ski­bę, są już dostęp­ne do odsłu­cha­nia pod poniż­szym lin­kiem:
www.youtube.com/playlist?list=PL4x7Tn8uJc2Mm0GaQ96Ohlu0Ta1XxBss4 — Udo­stęp­nij innym i włącz dzwo­ne­czek, aby mieć powia­do­mie­nia.
Pokaż wię­cejPokaż mniej

Konferencje z Kursu Uzdrowienie przez przebaczenie, głoszone przez Księdza Piotra Skibę, są już dostępne do odsłuchania pod poniższym linkiem:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4x7Tn8uJc2Mm0GaQ96Ohlu0Ta1XxBss4  - Udostępnij innym i włącz dzwoneczek, aby mieć powiadomienia.

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Dzię­ku­je­my!

Pamię­tam mszę pro­wa­dzo­na przez Ks. Pio­tra w Świ­no­uj­ściu.. Msza o uzdro­wie­niu przez prze­ba­cze­nie… Coś pięk­ne­go. Wyszłam taka spo­koj­na 💖 i na dobrej dro­dze do ule­cze­nia.. Ale to cięż­ka pra­ca nad sobą i bra­ku­je mi ksie­dza Pio­tra w Świ­no­uj­ściu…

3 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Piel­grzym­ka do Medju­go­rie — info: docs.google.com/document/d/1QM7b7w5_tR-Fqzgkgfjt7NB4UDVDecXatU-Wx1OpgIw/ — Udo­stęp­nij innym i włącz dzwo­ne­czek, aby mieć powia­do­mie­nia. Pokaż wię­cejPokaż mniej

Pielgrzymka do Medjugorie - info: https://docs.google.com/document/d/1QM7b7w5_tR-Fqzgkgfjt7NB4UDVDecXatU-Wx1OpgIw/ - Udostępnij innym i włącz dzwoneczek, aby mieć powiadomienia.

3 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Msza Świę­ta Mie­rzyn 29.01.2019 Pokaż wię­cejPokaż mniej

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Ola Paw­lak 😘😍

Jeden Duch!

pro­szę Was kocha­ni wes­tchnij­cie choc do Pana Jezu­sa za mnie pro­szą­co uzdro­wie­nie ‚jutro mam tomo­graf pro­szę aby Pan był ze mną i zajął się tym bada­niem

Uwiel­biam Two­je Imie Two­je Panie moj.

Panie Boże dzię­ki Ci!!!!!💥

I z Duchem Two­im.

🤗

Pokój z Wami!

Tak

szczęść Boże

Bogu niech beda dzie­ki.

Już jest głos.

dzię­ku­je że jeste­ście i slu­zy­cie nam i Bogu

Tak

Dzię­ku­ję za pozdro­wie­nia i też bar­dzo ser­decz­nie pozdra­wiam z Weiters­bur­ga i dzię­ku­ję za wspól­ną modli­twę!

Czy jest dźwięk?

POWODZENIA

😀

Jezu Ufam Tobie.

Jest już

+ Wię­cej komen­ta­rzy

3 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Nagry­wa­nie pły­ty Zespo­łu Lew Judy trwa! Pły­ta będzie dostęp­na na Forum Cha­ry­zma­tycz­nym w Szcze­ci­nie 31.05–2.06.2019. Zapra­sza­my. Zapi­sy: www.lewjudy.org Pokaż wię­cejPokaż mniej

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

😍 od Zło­tej przez Pla­ty­nę odzia­ni Dia­men­tem … 😘 Oleń­ka 🥰 ukło­ny dla całe­go Zespo­łu Lew Judy 👏👏👏

A przez inter­net będzie moż­na kupić płyt­kę?

3 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Nagry­wa­nie pły­ty Zespo­łu Lew Judy roz­po­czę­te. Pły­ta będzie dostęp­na na Forum Cha­ry­zma­tycz­nym w Szcze­ci­nie 31.05–2.06.2019. Zapra­sza­my. Zapi­sy: www.lewjudy.org Pozdra­wia­my Pokaż wię­cejPokaż mniej

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Ale czad! Pozdro­wie­nia!

POZDRAWIAM SERDECZNIE Z CHICAGO

Cudow­nie! Chwa­ła Panu😍

👏

🤩 Pły­ta hitem Zespo­łu Lew Judy — same prze­bo­je 🙏 2019 roku — gra­tu­lu­ję!!! 🙂

Ser­ce się radu­je ❤️

+ Wię­cej komen­ta­rzy

3 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Ks. Domi­nik Chmie­lew­ski SDB — zapro­sze­nie na Forum Cha­ry­zma­tycz­ne w Szcze­ci­nie. Udo­stęp­nij i włącz dzwo­ne­czek, aby mieć powia­do­mie­nia. Pokaż wię­cejPokaż mniej

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Jeśli pro­wa­dzi, Mary­ja, to rozu­miem i oby takich Forum było jak naj­wię­cej. Pozdra­wiam ser­decz­nie. Z Panem Bogiem.

AMEN ! Mam nadzie­ję, że bedą dostęp­ne pły­ty , bo nie każ­dy może być na tym forum :(

Niech Mary­ja upro­si u Syna wszel­kie łaski dla Was!

Pozdra­wiam Ks. DOMINIKU. ODSLUCHAWAM z UK. Tutaj tre­ba zacho­dit oglo­sit… Den­ku­je. J.

Jak może być świe­rze nowe wyla­nie Ducha Świę­te­go jak jego wyla­nie odby­ło się raz jeden w dzień pie­dzie­siat­ni­cy i od tego cza­su Duch Świę­ty jest w koście­le .

Jak nie bedzie mnie kar­mil poli­ty­ka przy olta­rzu ‚to sko­rzy­stam

BYLAM W UBIEGLYM ROKU OGROMNE PRZEZYCIE JAK KTOS MOZE TO JECHAC TEZ BYM POJECHALA ALE MAM MISJE SWIETE W MAJU

Szczęść Boże ks DOMINIKU ALLELUJA I DO PRZODU:-) ❤❤❤.

To też trze­ba rekla­mo­wać?

Jak ksiądz Domi­nik to i my 😍 Ane­ta Gabor

Bedę Ser­cem.

SZCZĘŚĆ BOŻE KS DOMINIKU

Niech Mary­ja upro­si u Syna wszel­kie łaski dla Was

Rafał Dawid Lucas Maciej

Piotr! 😁💪

N Czy ksiadz Domi­nik glo­si forum za darmo,watpie

To ty ubra­nia

+ Wię­cej komen­ta­rzy

Wczy­taj wię­cej

Błogosławię,
ks. Piotr Skiba

ZAPRASZAM CIEBIE!

Spo­ty­ka­my się w koście­le Mat­ki Boskiej Bole­snej przy ul. Welec­kiej w Szcze­ci­nie-Mie­rzy­nie, w deka­na­cie Szcze­cin Pogod­no (jadąc w kie­run­ku gra­ni­cy [Lubie­szyn] kościół jest nie­da­le­ko Casto­ra­my i Cen­trum H. Ster), we wto­rek o godz. 18.00. Msza Świę­ta, kon­fe­ren­cja i ado­ra­cja z muzycz­nym uwiel­bie­niem i modli­twą o uzdro­wie­nie.

SKONTAKTUJ SIĘ

Ema­il: kontakt@lewjudy.org
Face­bo­ok: facebook.com/WspolnotaLewJudy
Youtu­be: lewjudy.org/youtube