WSPÓLNOTA LEW JUDY

Lew Judy to Jezus Chry­stus. Sło­wo Boże mówi „Oto zwy­cię­żył Lew z poko­le­nia Judy” (Ap 5,5). Jeste­śmy wspól­no­tą kato­lic­ką, maryj­ną, biblij­ną i cha­ry­zma­tycz­ną. Pra­gnie­my uświę­cać się w Koście­le przez sakra­men­ty i ewan­ge­li­zo­wać. Zapra­sza­my do kościo­ła Mat­ki Boskiej Bole­snej w Szcze­ci­nie-Mie­rzy­nie (deka­nat Szcze­cin Pogod­no), przy ul. Welec­kiej, gdzie we wtor­ki prze­ży­wa­my Mszę Świę­tą i spo­tka­nie for­ma­cyj­ne. Uczest­ni­czy­my w ado­ra­cji z muzycz­nym uwiel­bie­niem i modli­twą o uzdro­wie­nie.

Uwa­ga! Coty­go­dnio­wa Msza Świę­ta Wspól­no­ty Lew Judy i spo­tka­nie for­ma­cyj­ne od godz. 19.00 w koście­le w Mie­rzy­nie. Zatem we wtor­ki o godz. 19.00 w Mie­rzy­nie zapra­sza­my wszyst­kich do wspól­nej modli­twy.
Ks. Piotr Ski­ba

ZAPLANOWANE WYDARZENIA

FORUM CHARYZMATYCZNE 2019

AKTUALNOŚCI

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

19 godzin temu

Wspólnota Lew Judy

Ado­ra­cja — 28.01.2020 Pokaż wię­cejPokaż mniej

Video image

Komen­tuj na Face­bo­oku

19 godzin temu

Wspólnota Lew Judy

Ogło­sze­nia 28.01.2020 Pokaż wię­cejPokaż mniej

Video image

Komen­tuj na Face­bo­oku

20 godzin temu

Wspólnota Lew Judy

Pokaż wię­cejPokaż mniej

Video image

Komen­tuj na Face­bo­oku

Zapra­sza­my wszyst­kich Pokaż wię­cejPokaż mniej

Zapraszamy wszystkich

1 tydzień temu

Wspólnota Lew Judy

Ado­ra­cja — 21.01.2020 Pokaż wię­cejPokaż mniej

Video image

Komen­tuj na Face­bo­oku

Pro­szę o pomoc w powro­cie do zdro­wia, bliż­sze info na stro­nie: www.fundacjaavalon.pl/nasi_beneficjenci/pawel_chrostek_404.html Pro­gram do roz­li­cza­nia Pitów: www.e‑pity.pl/pity-2018/sub/program-online-epity-2019-KRS-0000270809–404 Pomóc rów­nież moż­na mi po przez zakup twór­czo­ści mojej Mamy na aukcji alle­gro: charytatywni.allegro.pl/antyki-i-sztuka?charityOrganizationPurposeId=725 www.art-malarstwo.pl/ Za wszel­ką pomoc bar­dzo dzię­ku­ję.

1 tydzień temu

Wspólnota Lew Judy

Zapro­sze­nie dla wszyst­kich z 21.1.2020 Pokaż wię­cejPokaż mniej

Video image

Komen­tuj na Face­bo­oku

1 tydzień temu

Wspólnota Lew Judy

Pokaż wię­cejPokaż mniej

Video image

Komen­tuj na Face­bo­oku

2 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Zapra­sza­my! Udo­stęp­nij Pokaż wię­cejPokaż mniej

Zapraszamy! Udostępnij

Komen­tuj na Face­bo­oku

Chcesz jechać??

Nie mogę się docze­kać.

2 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Zapra­sza­my do Szcze­ci­na! Udo­stęp­nij Pokaż wię­cejPokaż mniej

Zapraszamy do Szczecina! Udostępnij

2 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Zapra­sza­my do Gole­nio­wa! Udo­stęp­nij Pokaż wię­cejPokaż mniej

Zapraszamy do Goleniowa! Udostępnij

2 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Zapra­sza­my do Star­gar­du! Udo­stęp­nij Pokaż wię­cejPokaż mniej

Zapraszamy do Stargardu! Udostępnij

Komen­tuj na Face­bo­oku

Pro­szę o pomoc w powro­cie do zdro­wia, bliż­sze info na stro­nie: www.fundacjaavalon.pl/nasi_beneficjenci/pawel_chrostek_404.html Pro­gram do roz­li­cza­nia Pitów: www.e‑pity.pl/pity-2018/sub/program-online-epity-2019-KRS-0000270809–404 Pomóc rów­nież moż­na mi po przez zakup twór­czo­ści mojej Mamy na aukcji alle­gro: charytatywni.allegro.pl/antyki-i-sztuka?charityOrganizationPurposeId=725 www.art-malarstwo.pl/ Za wszel­ką pomoc bar­dzo dzię­ku­ję.

2 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Ado­ra­cja — 14.01.2020 Pokaż wię­cejPokaż mniej

Video image

Komen­tuj na Face­bo­oku

2 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Pokaż wię­cejPokaż mniej

Video image

Komen­tuj na Face­bo­oku

Video image

Komen­tuj na Face­bo­oku

Poje­bu­sy .

Wczy­taj wię­cej

Błogosławię,
ks. Piotr Skiba

ZAPRASZAM CIEBIE!

Spo­ty­ka­my się w koście­le Mat­ki Boskiej Bole­snej przy ul. Welec­kiej w Szcze­ci­nie-Mie­rzy­nie, w deka­na­cie Szcze­cin Pogod­no (jadąc w kie­run­ku gra­ni­cy [Lubie­szyn] kościół jest nie­da­le­ko Casto­ra­my i Cen­trum H. Ster), we wto­rek o godz. 18.00. Msza Świę­ta, kon­fe­ren­cja i ado­ra­cja z muzycz­nym uwiel­bie­niem i modli­twą o uzdro­wie­nie.

Uwa­ga! Coty­go­dnio­wa Msza Świę­ta Wspól­no­ty Lew Judy i spo­tka­nie for­ma­cyj­ne będzie już od jutra tj. 14 maja o godz. 19.00 w koście­le w Mie­rzy­nie. Zatem we wtor­ki o godz. 19.00 w Mie­rzy­nie zapra­sza­my wszyst­kich do wspól­nej modli­twy. Ks. Piotr Ski­ba

SKONTAKTUJ SIĘ

Ema­il: kontakt@lewjudy.org
Face­bo­ok: facebook.com/WspolnotaLewJudy
Youtu­be: lewjudy.org/youtube