WSPÓLNOTA LEW JUDY

Lew Judy to Jezus Chry­stus. Sło­wo Boże mówi „Oto zwy­cię­żył Lew z poko­le­nia Judy” (Ap 5,5). Jeste­śmy wspól­no­tą kato­lic­ką, maryj­ną, biblij­ną i cha­ry­zma­tycz­ną. Pra­gnie­my uświę­cać się w Koście­le przez sakra­men­ty i ewan­ge­li­zo­wać. Zapra­sza­my do kościo­ła Mat­ki Boskiej Bole­snej w Szcze­ci­nie-Mie­rzy­nie (deka­nat Szcze­cin Pogod­no), przy ul. Welec­kiej, gdzie we wtor­ki prze­ży­wa­my Mszę Świę­tą i spo­tka­nie for­ma­cyj­ne. Uczest­ni­czy­my w ado­ra­cji z muzycz­nym uwiel­bie­niem i modli­twą o uzdro­wie­nie.

Uwa­ga! Coty­go­dnio­wa Msza Świę­ta Wspól­no­ty Lew Judy i spo­tka­nie for­ma­cyj­ne od godz. 19.00 w koście­le w Mie­rzy­nie. Zatem we wtor­ki o godz. 19.00 w Mie­rzy­nie zapra­sza­my wszyst­kich do wspól­nej modli­twy.
Ks. Piotr Ski­ba

ZAPLANOWANE WYDARZENIA

FORUM CHARYZMATYCZNE 2019

AKTUALNOŚCI

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Zapra­sza­my do Star­gar­du Pokaż wię­cejPokaż mniej

Zapraszamy do Stargardu

Zapra­sza­my na Forum do Szcze­ci­na Pokaż wię­cejPokaż mniej

Zapraszamy na Forum do Szczecina

Komen­tuj na Face­bo­oku

Wyslij na para­fie

Mariusz Kro­lik jedzie­my ❤️

Do zoba­cze­nia 😍❤️

Ado­ra­cja — 25.02.2020 Pokaż wię­cejPokaż mniej

Video image

Komen­tuj na Face­bo­oku

2 dni temu

Wspólnota Lew Judy

Pokaż wię­cejPokaż mniej

Video image

Komen­tuj na Face­bo­oku

1 tydzień temu

Wspólnota Lew Judy

Zapra­sza­my wszyst­kich Pokaż wię­cejPokaż mniej

Zapraszamy wszystkich

1 tydzień temu

Wspólnota Lew Judy

Pokaż wię­cejPokaż mniej

Video image

Komen­tuj na Face­bo­oku

2 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Udo­stęp­nij, Zapra­sza­my do Gole­nio­wa Pokaż wię­cejPokaż mniej

Udostępnij, Zapraszamy do Goleniowa
Video image

Komen­tuj na Face­bo­oku

Zapi­sa­ni

Szko­da, że nie taki sam skład plus nowe oso­by

2 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Ado­ra­cja — 11.02.2020 Pokaż wię­cejPokaż mniej

Video image

Komen­tuj na Face­bo­oku

2 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Pokaż wię­cejPokaż mniej

Video image

Komen­tuj na Face­bo­oku

3 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Pokaż wię­cejPokaż mniej

Video image

Komen­tuj na Face­bo­oku

Dobro z ręki Boga bywa czę­sto gorz­kie, jak lekar­stwo. Bóg zapłać za kate­che­ze.

Wczy­taj wię­cej

Błogosławię,
ks. Piotr Skiba

ZAPRASZAM CIEBIE!

Spo­ty­ka­my się w koście­le Mat­ki Boskiej Bole­snej przy ul. Welec­kiej w Szcze­ci­nie-Mie­rzy­nie, w deka­na­cie Szcze­cin Pogod­no (jadąc w kie­run­ku gra­ni­cy [Lubie­szyn] kościół jest nie­da­le­ko Casto­ra­my i Cen­trum H. Ster), we wto­rek o godz. 18.00. Msza Świę­ta, kon­fe­ren­cja i ado­ra­cja z muzycz­nym uwiel­bie­niem i modli­twą o uzdro­wie­nie.

Uwa­ga! Coty­go­dnio­wa Msza Świę­ta Wspól­no­ty Lew Judy i spo­tka­nie for­ma­cyj­ne będzie już od jutra tj. 14 maja o godz. 19.00 w koście­le w Mie­rzy­nie. Zatem we wtor­ki o godz. 19.00 w Mie­rzy­nie zapra­sza­my wszyst­kich do wspól­nej modli­twy. Ks. Piotr Ski­ba

SKONTAKTUJ SIĘ

Ema­il: kontakt@lewjudy.org
Face­bo­ok: facebook.com/WspolnotaLewJudy
Youtu­be: lewjudy.org/youtube