Wspólnota Lew Judy - www.lewjudy.org2018-12-18T00:37:56+00:00

WSPÓLNOTA LEW JUDY

Lew Judy to Jezus Chry­stus. Sło­wo Boże mówi „Oto zwy­cię­żył Lew z poko­le­nia Judy” (Ap 5,5). Jeste­śmy wspól­no­tą kato­lic­ką, maryj­ną, biblij­ną i cha­ry­zma­tycz­ną. Pra­gnie­my uświę­cać się w Koście­le przez sakra­men­ty i ewan­ge­li­zo­wać. Zapra­sza­my do kościo­ła Mat­ki Boskiej Bole­snej w Szcze­ci­nie-Mie­rzy­nie (deka­nat Szcze­cin Pogod­no), przy ul. Welec­kiej, gdzie we wto­rek, o godz. 18.00 prze­ży­wa­my Mszę Świę­tą z kon­fe­ren­cją. Uczest­ni­czy­my w ado­ra­cji z muzycz­nym uwiel­bie­niem i modli­twą o uzdro­wie­nie.

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ - 15–25.02.2019

POBIERZ INFORMACJE

1 godzi­nę temu

Wspólnota Lew Judy

live
Pokaż wię­cejPokaż mniej

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

halo nic nie widać ‚zły odbiór

u mnie nic nie dzia­ła ‚cały ekran lata

👋

szczęść Boże ‚witam

2 godzin temu

Wspólnota Lew Judy

live
Pokaż wię­cejPokaż mniej

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Pokoj zakwitnie,kiedy Pan przy­bę­dzie.

Duchu Swie­ty Przyjdz

Duchu Świę­ty Przyjdź😇🙏

Zapra­sza­my na Forum Cha­ry­zma­tycz­ne “Otrzy­ma­cie Jego Moc” (Dz 1,8) w Szcze­ci­nie 31 maja — 2 czerw­ca 2019 r. — Udo­stęp­nij innym!

Zapi­sy:
lewjudy.org/forum-charyzmatyczne-szczecin-2019/
Pokaż wię­cejPokaż mniej

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

To były pięk­ne dni! ❤️ Oby Forum 2019 było rów­nie owoc­ne! Wspa­nia­łe gro­no zapro­szo­nych Kapła­nów! Ale bra­ku­je w tym zacnym gre­mium zapo­wie­dzia­ne­go w maju przez Ks.Piotra—Ks.Dominika Chmielewskiego.Co się stało,że Go nie będzie??? buuu 😔

(Rdz 49,2.8–10)
Jakub zwo­łał swo­ich synów i powie­dział do nich: Zbierz­cie się i słu­chaj­cie, syno­wie Jaku­ba, słu­chaj­cie Izra­ela, ojca wasze­go! Judo, cie­bie sła­wić będą twoi bra­cia, two­ja bowiem ręka na kar­ku twych wro­gów! Syno­wie twe­go ojca będą ci odda­wać pokłon! Judo, mło­dy lwie, na zdo­by­czy róść będziesz, mój synu: jak lew czai się, gotu­je do sko­ku, do lwi­cy podob­ny, któż się ośmie­li go draż­nić? Nie zosta­nie odję­te ber­ło od Judy ani laska paster­ska spo­śród jego kolan, aż przyj­dzie Ten, do któ­re­go ono nale­ży, i zdo­bę­dzie posłuch u naro­dów! — por. Ap 5,5.
Pokaż wię­cejPokaż mniej

Pokaż wię­cejPokaż mniej

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Wiecz­na Chwa­ła Tobie Panie,Chwała nigdy nie ustanie,Jesteś Kró­lem nad kró­la­mi…❤️

2 dni temu

Wspólnota Lew Judy

Pozdro­wie­nia z pró­by muzycz­nej Zespo­łu Lew Judy przed Forum Cha­ry­zma­tycz­nym i nagra­niem pły­ty Pokaż wię­cejPokaż mniej

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Chwa­ła Panu. Może udo­stęp­ni­cie jeden kawa­łek?

NAJLEPSI!!! ❤️

SYLWESTER ZE WSPÓLNOTĄ LEW JUDY
Spo­tka­nie modli­tew­no-towa­rzy­skie pla­no­wa­ne wcze­śniej w Kapli­cy Szkol­nej przy ul. Ku Słoń­cu zosta­ło prze­nie­sio­ne do kościo­ła w Mie­rzy­nie. O godz. 18.00 odbę­dzie się Msza Świę­ta dzięk­czyn­na za Sta­ry Rok i ado­ra­cja z poświę­ce­niem Mat­ce Bożej Nowe­go Roku.
Zapra­sza­my wszyst­kich!
Pokaż wię­cejPokaż mniej

SYLWESTER ZE WSPÓLNOTĄ LEW JUDY
Spotkanie modlitewno-towarzyskie planowane wcześniej w Kaplicy Szkolnej przy ul. Ku Słońcu zostało przeniesione do kościoła w Mierzynie. O godz. 18.00 odbędzie się Msza Święta dziękczynna za Stary Rok i adoracja z poświęceniem Matce Bożej Nowego Roku.
Zapraszamy wszystkich!

Leci­my z Ber­li­na. Są wol­ne miej­sca! Zapra­sza­my.

Wspól­no­ta Lew Judy i Archi­die­ce­zjal­ne Biu­ro Piel­grzym­ko­we zapra­sza­ją na:

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ
15–25.02.2019
(opie­ka dusz­pa­ster­ska ks. dr Piotr Ski­ba)

Dzień 1, 15.02.2019
Wyjazd ok. godz. 15.00 ze Szcze­ci­na do Ber­li­na na lot­ni­sko (Tegel). Wylot z Ber­li­na do Tel Avi­vu o godz. 20.00.
Dzień 2, 16.02.2019
Lądo­wa­nie w Tel Avi­vie. Prze­jazd do hote­lu na śnia­da­nie. Prze­jazd do Ceza­rei Nad­mor­skiej – wizy­ta w sta­ro­żyt­nym mie­ście Hero­da oraz krót­ki przy­sta­nek przy Akwe­duk­cie, któ­rym spro­wa­dza­no wodę do mia­sta. Następ­nie prze­jazd do Haify — głów­ny port Izra­ela. Wizy­ta w Koście­le Stel­la Maris — kościół Kar­me­li­tów. Msza. św. na roz­po­czę­cie piel­grzym­ki. Modli­twa na Górze Tabor w Bazy­li­ce Prze­mie­nia­nia Pań­skie­go. Prze­jazd do Kany Gali­lej­skiej, miej­sca pierw­sze­go cudu Jezu­sa, gdzie na przy­ję­ciu wesel­nym Jezus zamie­nił wodę w wino – modli­twa w koście­le w inten­cji mał­żeństw i rodzin. Podróż do Naza­re­tu i modli­twa w Bazy­li­ce Zwia­sto­wa­nia i Koście­le Świę­te­go Józe­fa, gdzie miesz­ka­ła Św. Rodzi­na. Prze­jazd na obia­do­ko­la­cję i noc­leg w Tyberiadzie/Nazarecie.
Dzień 3, 17.02.2019
Po śnia­da­niu prze­jazd na Wzgó­rza Golan. Modli­twa w Banias – Ceza­rea Fili­po­wa, prze­jazd przez wio­skę dru­zyj­ską i wjazd na punkt wido­ko­wy na Górę Ben­tal – gra­ni­ca z Syrią. Następ­nie prze­jazd do wytwór­ni win – “Golan Hights”- degu­sta­cja 3 gatun­ków wina. Powrót Nad Jezio­ro Gali­lej­skie. Prze­jazd do Kafar­naum — zwie­dza­my ruiny domu św. Pio­tra, sta­re wyko­pa­li­ska Mia­sta Jezu­sa i syna­go­gę. Następ­nie modli­twa w Koście­le Pry­ma­tu Św. Pio­tra i dalej medy­ta­cja biblij­na na Górze Bło­go­sła­wieństw, gdzie Jezus nauczał i gło­sił swo­je kaza­nia. Wizy­ta w Tabha- gdzie miał miej­sce cud roz­mno­że­nia chle­ba i ryb. Msza. św. Na zakoń­cze­nie dnia – podróż drew­nia­ną łodzią po Jezio­rze Gene­za­ret (repli­ka łodzi uży­wa­nych przez ryba­ków za cza­sów Chry­stu­sa). Powrót do hote­lu — obia­do­ko­la­cja
i noc­leg w Tyberiadzie/Nazarecie.
Dzień 4, 18.02.2019
Po śnia­da­niu wyjazd z hote­lu do Jero­zo­li­my przez Doli­nę Jor­da­nu. Po dro­dze nawie­dze­nie Kościo­ła św. Pio­tra Ryba­ka w Tybe­ria­dzie – Msza św. Następ­nie prze­jazd do Jery­cho – wizy­ta w jed­nym z naj­star­szych mie­ście świa­ta. Modli­twa pod Górą Kusze­nia – Qaran­tal. Nawie­dze­nie Źró­dła Eli­ze­usza i medy­ta­cja pod Syko­mo­rą Zache­usza. Postój pod syko­mo­rą Zache­usza i na polu wido­ko­wym pod Górą Kusze­nia. Następ­nie podróż do Qum­ran, gdzie zna­le­zio­no naj­star­sze zwo­je Biblii Hebraj­skiej. Zwie­dza­nie wyko­pa­lisk. Podróż do Doli­ny Wadi Qelt- wspa­nia­ły widok na klasz­tor św. Jerze­go , któ­ry został wyku­ty w ska­łach. Prze­jazd do hote­lu na obia­do­ko­la­cję i noc­leg w Betle­jem.
Dzień 5, 19.02.2019
Po śnia­da­niu zwie­dza­nie Betle­jem – prze­jazd na Pola Paster­skie, modli­twa w koście­le i gro­tach zamiesz­ka­łych w cza­sach Jezu­sa przez paste­rzy. Prze­jazd do Bazy­li­ki Naro­dze­nia Pań­skie­go w Betle­jem. Nawie­dze­nie kościo­ła Św. Kata­rzy­ny i grot Św. Hero­ni­ma, gdzie żył, pra­co­wał i zmarł. Msza św. w gro­tach Betle­jem. Po mszy wej­ście do Gro­ty Naro­dze­nia i Gro­ty Mlecz­nej. W dru­giej poło­wie dnia prze­jazd do Jero­zo­li­my – wizy­ta na Górze Syjon, gdzie zwie­dzi­my Dormi­tion — Kościół Zaśnię­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, Grób Król Dawi­da i Wie­czer­nik. Powrót do hote­lu na obia­do­ko­la­cję i noc­leg w Betle­jem.
Dzień 6, 20.02.2019
Po śnia­da­niu prze­jazd do Jero­zo­li­my na Górę Oliw­ną, z któ­rej roz­po­ście­ra się wspa­nia­ła pano­ra­ma na sta­rą Jero­zo­li­mę. Odwie­dzi­my: Kapli­cę Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go, Kościół Pater Noster- gdzie Jezus nauczał modli­twy Ojcze Nasz. Następ­nie modli­twa w Domi­nus Fle­vit-Pan Zapła­kał, nawie­dze­nie Bazy­li­ki Get­se­ma­nii poło­żo­nej w Ogro­dzie Oliw­nym i Grób Mary­ii w doli­nie Cedro­nu oraz Gro­ta Zdra­dy Jezu­sa. Msza św. Przej­ście przez Car­do- głów­ną uli­cę w Jero­zo­li­mie z cza­sów rzym­skich i bizan­tyj­skich w dziel­ni­cy żydow­skiej pod zło­tą Meno­rę oraz wizy­ta przy słyn­nej Ścia­nie Pła­czu i Syna­go­dze Żydow­skiej. Zakoń­czy­my dzień wizy­tą w koście­le Petrus in Gali­can­tu- zapar­cie św. Pio­tra . Powrót do hote­lu na obia­do­ko­la­cję i noc­leg w Betle­jem.
Dzień 7, 21.02.2019
Po śnia­da­niu kon­ty­nu­acja zwie­dza­nia Jero­zo­li­my. Rano wej­dzie­my na Górę Moria, gdzie przy­był Abra­ham, by zło­żyć w ofie­rze swe­go syna Iza­aka (Rdz 22, 1 n.). Zwie­dza­nie Dziel­ni­cy Żydow­skiej w Jero­zo­li­mie. Wej­ście przez Bra­mę św. Szcze­pa­na do Kościo­ła św. Anny, Sadzaw­ka Betes­da, Klasz­tor Ecce homo. Przej­ście przez Sta­re Mia­sto do warow­ni Mar­ka Anto­niu­sza, gdzie znaj­du­ją się dwie pierw­sze sta­cje Dro­gi Krzy­żo­wej. Roz­po­czę­cie nabo­żeń­stwa Dro­gi Krzy­żo­wej, przej­ście Via Dolo­ro­sa do Bazy­li­ki Męki Pań­skiej. Wej­ście na Gol­go­tę. Zakoń­cze­nie Dro­gi Krzy­żo­wej przy Gro­bie Pań­skim. Zwie­dza­nie Bazy­li­ki. Czas wol­ny na zaku­py na tar­gu jero­zo­lim­skim. Podróż do hote­lu na obia­do­ko­la­cję i noc­leg w Betle­jem.
*wej­ście na Plac Świą­tyn­ny uza­leż­nio­ny od otwar­cia
Dzień 8, 22.02.2019
Wyjazd do Jero­zo­li­my –zachod­nia część. Odwie­dzi­my Wiel­ką Syna­go­gę, a następ­nie prze­jazd do miej­sco­wo­ści Ein Kerem- wizy­ta w Koście­le Nawie­dze­nia i Koście­le Św. Jana Chrzci­cie­la. Msza św. Prze­jazd do Emaus, gdzie jak mówi tra­dy­cja ucznio­wie spo­tka­li Zmar­twych­wsta­łe­go Jezu­sa. Modli­twa w domu Wspól­no­ty Bło­go­sła­wieństw. Powrót do hote­lu na obia­do­ko­la­cję i noc­leg w Betle­jem.
Dzień 9, 23.02.2019
Po śnia­da­niu wyjazd nad Morze Mar­twe przez Pusty­nię Judz­ką. Prze­jazd do Beta­nii – wizy­ta w Koście­le Św. Łaza­rza — dom Marii, Mar­ty i Łaza­rza. Msza św. oraz wej­ście do Gro­ty Łaza­rza. Podróż do Miej­sca Chrztu Jezu­sa, obok Jery­cha przy gra­ni­cy z Jor­da­nią. Następ­nie prze­jazd na kąpie­li­sko w Morzu Mar­twym. Powrót do hote­lu na obia­do­ko­la­cję i noc­leg w Betle­jem.
Dzień 10, 24.02.2019
Śnia­da­nie. Odwie­dzi­my sta­re mia­sto – Jaf­fo-mia­sto zwią­za­ne z Pro­ro­kiem Jona­szem i św. Pio­trem, wej­dzie­my na punkt wido­ko­wy, by zoba­czyć nowe mia­sto Tel Awiw, wizy­ta w koście­le św. Pio­tra w Jaf­fo oraz Msza św. Powrót do hote­lu na obia­do­ko­la­cję i noc­leg w Betle­jem.

Dzień 11, 25.02.2019
Po śnia­da­niu wykwa­te­ro­wa­niu z hote­lu wyjazd z Betle­jem w kie­run­ku Tel Awi­wu. Msza św. U sióstr Elż­bie­ta­nek. Prze­jazd na lot­ni­sko Ben Gurion. Wylot do Ber­li­na — lot­ni­sko (Tegel) o godz. 16.10. W Ber­li­nie o godz. 21.45. Prze­jazd do Szcze­ci­na.

Cena: 750 USD + 2500 PLN. Przy zapi­sie 2500 PLN, a 750 USD do 15 I 2019.
Zapi­sy i infor­ma­cje: 604643188 lub 503024242
Cena obej­mu­je :
• Noc­le­gi wraz z wyży­wie­niem HB ( Śnia­da­nia , obia­do­ko­la­cje, hote­le 3*, poko­je 2 os)
• Lokal­ne­go prze­wod­ni­ka
• Trans­port na miej­scu, zgod­nie z pro­gra­mem
• Bile­ty wstę­pów 100 USD / os; Napiw­ki 50 USD / os
• Bilet lot­ni­czy na tra­sie War­sza­wa -Tel Aviv – War­sza­wa PLL LOT
• Trans­fe­ry lot­ni­sko­we na tra­sie Szcze­cin- War­sza­wa- Szcze­cin

Cena nie obej­mu­je:
• Napo­jów do kola­cji *(napo­je typu Coca- Cola, soki, alko­hol, woda poda­wa­na do posił­ków jest bez­płat­nie)
Pokaż wię­cejPokaż mniej

2 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

8.12.2018 ruszy­ły zapi­sy na Forum Cha­ry­zma­tycz­ne “Otrzy­ma­cie Jego Moc” (Dz 1,8) w Szcze­ci­nie 31 maja — 2 czerw­ca 2019 r. — Udo­stęp­nij innym.

Zapi­sy pod adre­sem:
lewjudy.org/forum-charyzmatyczne-szczecin-2019/
Pokaż wię­cejPokaż mniej

8.12.2018 ruszyły zapisy na Forum Charyzmatyczne Otrzymacie Jego Moc (Dz 1,8) w Szczecinie 31 maja - 2 czerwca 2019 r. - Udostępnij innym.

Zapisy pod adresem:
https://lewjudy.org/forum-charyzmatyczne-szczecin-2019/

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Chwa­ła Panu.

Super

Ja już się zapi­sa­łam 😁

Super

❤️😀

Pau­li­na Zmiert­ka :)

+ Wię­cej komen­ta­rzy

2 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Zapra­sza­my do kościo­ła w Mie­rzy­nie o godz. 12.00 — sobo­ta, 8 grud­nia na Godzi­nę Łaski. Poświę­ci­my życie Mat­ce Bożej na zakoń­cze­nie 33dniowych reko­lek­cji maryj­nych. A od godz. 15.00 zapra­sza­my na modli­twę o wyla­nie Ducha Świę­te­go i Jego darów. Ks. Piotr Ski­ba Pokaż wię­cejPokaż mniej

Zapraszamy do kościoła w Mierzynie o godz. 12.00 - sobota, 8 grudnia na Godzinę Łaski. Poświęcimy życie Matce Bożej na zakończenie 33dniowych rekolekcji maryjnych. A od godz. 15.00 zapraszamy na modlitwę o wylanie Ducha Świętego i Jego darów. Ks. Piotr Skiba

2 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Kurs “Owo­ce Ducha Świę­te­go” — Owoc 9: Wier­ność | Pro­wa­dzi Ks. Piotr Ski­ba Pokaż wię­cejPokaż mniej

2 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Zapro­sze­nie Wspól­no­ty Lew Judy — infor­ma­cje. Wię­cej: www.lewjudy.org Pokaż wię­cejPokaż mniej

2 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Kurs “Owo­ce Ducha Świę­te­go” — Owoc 8: Życz­li­wość | Pro­wa­dzi Ks. Piotr Ski­ba | lewjudy.org/ Pokaż wię­cejPokaż mniej

2 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Zapra­sza­my wszyst­kich do kościo­ła w Mie­rzy­nie o godz. 12.00, w sobo­tę 8 grud­nia na Godzi­nę Łaski. A od godz. 15.00 na modli­twę o wyla­nie Ducha Świę­te­go. Pokaż wię­cejPokaż mniej

Zapraszamy wszystkich do kościoła w Mierzynie o godz. 12.00, w sobotę 8 grudnia na Godzinę Łaski. A od godz. 15.00 na modlitwę o wylanie Ducha Świętego.
Wczy­taj wię­cej

Błogosławię,
ks. Piotr Skiba

ZAPRASZAM CIEBIE!

Spo­ty­ka­my się w koście­le Mat­ki Boskiej Bole­snej przy ul. Welec­kiej w Szcze­ci­nie-Mie­rzy­nie, w deka­na­cie Szcze­cin Pogod­no (jadąc w kie­run­ku gra­ni­cy [Lubie­szyn] kościół jest nie­da­le­ko Casto­ra­my i Cen­trum H. Ster), we wto­rek o godz. 18.00. Msza Świę­ta, kon­fe­ren­cja i ado­ra­cja z muzycz­nym uwiel­bie­niem i modli­twą o uzdro­wie­nie.

SKONTAKTUJ SIĘ