Wspólnota Lew Judy - www.lewjudy.org2019-01-14T05:16:11+00:00

WSPÓLNOTA LEW JUDY

Lew Judy to Jezus Chry­stus. Sło­wo Boże mówi „Oto zwy­cię­żył Lew z poko­le­nia Judy” (Ap 5,5). Jeste­śmy wspól­no­tą kato­lic­ką, maryj­ną, biblij­ną i cha­ry­zma­tycz­ną. Pra­gnie­my uświę­cać się w Koście­le przez sakra­men­ty i ewan­ge­li­zo­wać. Zapra­sza­my do kościo­ła Mat­ki Boskiej Bole­snej w Szcze­ci­nie-Mie­rzy­nie (deka­nat Szcze­cin Pogod­no), przy ul. Welec­kiej, gdzie we wto­rek, o godz. 18.00 prze­ży­wa­my Mszę Świę­tą z kon­fe­ren­cją. Uczest­ni­czy­my w ado­ra­cji z muzycz­nym uwiel­bie­niem i modli­twą o uzdro­wie­nie.

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ - 15–25.02.2019

POBIERZ INFORMACJE

16 godzin temu

Wspólnota Lew Judy

live
Pokaż wię­cejPokaż mniej

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Bar­dzo dzię­ku­ję za trans­mi­sję.

Jezus zwy­cię­żył !!! To wyko­na­ło się ! Alle­lu­ja! Bar

Otocz Mary­jo opie­ką Ks. Pio­tra i dzie­ła któ­rym prze­wod­ni­czy.… Pro­wadź wszyst­kie oso­by poma­ga­ją­ce, aby trwać we wspól­nej dro­dze…

Duchu Świę­ty przyjdź…

Mary­jo otocz opie­ką wszyst­kie spra­wy Wspól­no­ty i rodzin. Jed­nocz nas Mat­ko…

Bądż uwiel­bio­ny Jezu.

Bądź uwiel­bio­ny Jezu …

Chwa­ła i dzięk­czy­nie­nie Dobre­mu Bogu

+ Wię­cej komen­ta­rzy

18 godzin temu

Wspólnota Lew Judy

live
Pokaż wię­cejPokaż mniej

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Za chwi­lę prze­rwa w trans­mi­sji, wró­ci­my za kil­ka­na­ście minut na ado­ra­cję 😊 Zapra­sza­my 😊

Super prze­kaz ide­al­nie sły­chać widać dzię­ki ope­ra­to­ro­wi.

Bog zaplac.

Bogu niech beda dzie­ki.

Pokój z wami. Bog zapłać za trsn­smi­sje

Pokój wam

Dzię­ku­ję za Sło­wo Boże- bym trwa­ła na dro­dze wia­ry

Piek­ne

Bóg zapłać.

Jezu, uwiel­biam Cię… Dzię­ku­ję

Piek­ne

+ Wię­cej komen­ta­rzy

18 godzin temu

Wspólnota Lew Judy

live
Pokaż wię­cejPokaż mniej

1 tydzień temu

Wspólnota Lew Judy

live
Pokaż wię­cejPokaż mniej

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Jezu Ado­ru­ję Cię!

❤️

Jak idzie ta pieśń o Maryi ?

Panie roz­pa­laj nasze ser­ca .… Amen❤️🙏😇

Dziś w koście­le świę­te­go Jana w Star­gar­dzie za tydzien­n­juz w Mie­rzy­nie :)

+ Wię­cej komen­ta­rzy

1 tydzień temu

Wspólnota Lew Judy

live
Pokaż wię­cejPokaż mniej

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Wra­ca­my po prze­rwie 😊

Bóg zapłać ks.Piotrowi za Słowo.Łaczę się z Wami w modli­twie wspól­no­to­wej.

Bar­dzo ser­decz­nie pozdra­wiam!

Amen

Bóg zapłać za trans­mi­sję

Dzię­ku­ję za Mszę św, sło­wo i Uwiel­bie­nie

+ Wię­cej komen­ta­rzy

1 tydzień temu

Wspólnota Lew Judy

Pieśń uwiel­bie­nia na zakoń­cze­nie Kon­cer­tu Betle­jem w Szcze­ci­nie Pokaż wię­cejPokaż mniej

1 tydzień temu

Wspólnota Lew Judy

Pozdra­wia­my z Kon­cer­tu Betle­jem w Szcze­ci­nie 6.1.2019 Pokaż wię­cejPokaż mniej

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

To musisz zoba­czyc i prze­zyct

Było pięk­nie!

2 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Dzię­ku­je­my za wspól­ną Mszę Świę­tą i ado­ra­cję oraz za orga­ni­za­cję i udział w przy­ję­ciu nowo­rocz­nym, za wspól­ną zaba­wę, świę­to­wa­nie i bra­ter­skie roz­mo­wy przed­sta­wi­cie­li człon­ków Wspól­no­ty i przy­ja­ciół z rejo­nu Szcze­ci­na, Gry­fi­na, Gole­nio­wa i Star­gar­du. Pokaż wię­cejPokaż mniej

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Cudow­ny Syl­we­ster 👍🤩😍🤩

3 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Dzię­ku­je­my bar­dzo wszyst­kim któ­rzy byli­ście na kon­cer­cie Kolęd Golec Orkie­stra w Szcze­ci­nie Pokaż wię­cejPokaż mniej

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

PO POŁUDNIU PRACOWAŁAM ALE MOJA CÓRA I 2 SIOSTRY BYŁY OBECNE NA KONCERCIE

3 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Pozdra­wia­my z Kon­cer­tu Kolęd Golec Orkie­stra w Szcze­ci­nie Pokaż wię­cejPokaż mniej

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

bylo Rodzin­nie i cudow­nie i na luzie..jakby bez sce­na­riu­sza❤.. Bylo wspa­nia­le.. Dzie­ku­je­my😘

Wspa­nia­ły kon­cert kolęd ! Muzy­ko­wa­nie Gol­ców na naj­wyż­szym pozio­mie 👏👏👏

Pozdra­wia­my 👍

3 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Pamię­tam o Tobie w Noc Boże­go Naro­dze­nia i bło­go­sła­wię Cię z modli­twą. Ks. Piotr Ski­ba Pokaż wię­cejPokaż mniej

Pamiętam o Tobie w Noc Bożego Narodzenia i błogosławię Cię z modlitwą. Ks. Piotr Skiba

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

HEJ ROZALINDA NIE POZNAJE CIEBIE

Bóg zapłać

Bóg zapłać

Niech Bóg Bło­go­sła­wi.…

Bóg zapłać

Dużo bło­go­sła­wień­stwa Boże­go i opie­ki Mary­ji, oraz czy­ste­go ser­dusz­ka dla Jezu­sa.

Bóg zapłać Księ­że

Dzię­ku­ję księ­dzu za życze­nia i pamięć — ja rów­nież życzę Naj­pięk­niej­szych Świąt — bło­go­sła­wień­stwa od maleń­kie­go Jezu­sa i opie­ki Maryi

Bóg zapłać, Ks. Pio­trze — ota­czam pamię­cią i modli­twą Bra­ci i Sio­stry ze Wspól­no­ty oraz wszyst­kich bli­skich i z rodzin, życząc dobre­go cza­su prze­ży­wa­nia Pamiąt­ki Naro­dze­nia Pana Nasze­go Jezu­sa Chry­stu­sa. 😘🙏💖

Bóg zapłać Księ­dzu 💕

+ Wię­cej komen­ta­rzy

4 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Pole­ca­my kon­fe­ren­cję Ks. Pio­tra!youtube.com Pokaż wię­cejPokaż mniej

Video image

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Mary­jo poma­gaj !!!

4 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

live
Pokaż wię­cejPokaż mniej

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

…tyl­ko Ty możesz wypeł­nić ser­ca głód”?

Przyjdz Panie Jezu.

4 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

live
Pokaż wię­cejPokaż mniej

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

halo nic nie widać ‚zły odbiór

u mnie nic nie dzia­ła ‚cały ekran lata

👋

szczęść Boże ‚witam

4 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

live
Pokaż wię­cejPokaż mniej

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Pokoj zakwitnie,kiedy Pan przy­bę­dzie.

Duchu Swie­ty Przyjdz

Duchu Świę­ty Przyjdź😇🙏

Wczy­taj wię­cej

Błogosławię,
ks. Piotr Skiba

ZAPRASZAM CIEBIE!

Spo­ty­ka­my się w koście­le Mat­ki Boskiej Bole­snej przy ul. Welec­kiej w Szcze­ci­nie-Mie­rzy­nie, w deka­na­cie Szcze­cin Pogod­no (jadąc w kie­run­ku gra­ni­cy [Lubie­szyn] kościół jest nie­da­le­ko Casto­ra­my i Cen­trum H. Ster), we wto­rek o godz. 18.00. Msza Świę­ta, kon­fe­ren­cja i ado­ra­cja z muzycz­nym uwiel­bie­niem i modli­twą o uzdro­wie­nie.

SKONTAKTUJ SIĘ

Ema­il: kontakt@lewjudy.org
Face­bo­ok: facebook.com/WspolnotaLewJudy
Youtu­be: lewjudy.org/youtube