Wspólnota Lew Judy - www.lewjudy.org2019-03-16T19:11:05+01:00

WSPÓLNOTA LEW JUDY

Lew Judy to Jezus Chry­stus. Sło­wo Boże mówi „Oto zwy­cię­żył Lew z poko­le­nia Judy” (Ap 5,5). Jeste­śmy wspól­no­tą kato­lic­ką, maryj­ną, biblij­ną i cha­ry­zma­tycz­ną. Pra­gnie­my uświę­cać się w Koście­le przez sakra­men­ty i ewan­ge­li­zo­wać. Zapra­sza­my do kościo­ła Mat­ki Boskiej Bole­snej w Szcze­ci­nie-Mie­rzy­nie (deka­nat Szcze­cin Pogod­no), przy ul. Welec­kiej, gdzie we wto­rek, o godz. 18.00 prze­ży­wa­my Mszę Świę­tą z kon­fe­ren­cją. Uczest­ni­czy­my w ado­ra­cji z muzycz­nym uwiel­bie­niem i modli­twą o uzdro­wie­nie.

Zapra­sza­my wszyst­kich Pokaż wię­cejPokaż mniej

Zapraszamy wszystkich

Podaj dalej. Zapra­sza­my Pokaż wię­cejPokaż mniej

Podaj dalej. Zapraszamy

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Czy będzie moż­na oglą­dać onli­ne?

1 tydzień temu

Wspólnota Lew Judy

Dzie­ku­je­my za wspól­ną modli­twę pod­czas Kur­su Zbro­ja Boża. 120 osób jak w Wie­czer­ni­ku — 09.03.2019 Pokaż wię­cejPokaż mniej

2 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Msza Świę­ta w Mie­rzy­nie — 5.3.2019 — www.lewjudy.org Pokaż wię­cejPokaż mniej

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

BĄDZ UWIELBIANY PANIE JEZU AMEN ❤️❤️❤️❤️❤️🙏

Bądź uwiel­bio­ny Panie Jezu uko­cha­ny bo ty jesteś Panem wszyst­kie­go Chwa­ła Tobie i Część kocham cie nad życie

SZCZĘŚĆ BOŻE ❤️❤️❤️❤️❤️🙏

Niech nas napeł­ni ogień Ducha Boże­go.

Boże pomóż nam potrze­bu­ją­cym Amen

Szczęść Boże

Niech nas napel­ni ogień Ducha Boże­go całą naszą rodzi­nę Bądź Uwiel­bio­ny Panie👏👏👏❤️❤️❤️

Szczęść Boże 😊

Szczęść Boże

Niech będzie Pan uwiel­bio­ny teraz i na wie­ki!

Szczęść Boze

Jezus jest tu

Za całą moją rodzi­nę

Za Cala moja Rodzi­ne

Szczęść Boże 🙏💖

Szczęść Boże ❤️

Witam Bło­go­sła­wio­ne­go wie­czo­ru życzę wam i pro­sze sie pomo­dlić za moją całą rodzi­ne

Ześlij deszcz,otwórz Nie­bio­sa nad nami !!!

+ Wię­cej komen­ta­rzy

2 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Zawie­rze­nie człon­ków Wspól­no­ty Lew Judy i ich rodzin Mat­ce Bożej na Jasnej Górze w 2.3.2019 r. Pokaż wię­cejPokaż mniej

2 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Reko­lek­cje na Jasnej Górze zakoń­czo­ne. Z pamię­cią w modli­twie pozdra­wia­my wszyst­kich. Pokaż wię­cejPokaż mniej

3 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Trwa­my na modli­twie, na Jasnej Górze z pamię­cią o Was w ser­cach. Bło­go­sła­wi­my Pokaż wię­cejPokaż mniej

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Bóg zapłać ❤️

Bóg zapłać.

Amen

Niech Wam Bóg Bło­go­sła­wi ❤️🕊🌿

Niech Naj­swie­trza Mat­ka Was Blo­go­sla­wi.

Chwa­ła Panu Bogu.

❤️🙏🏼

Już jadę do cie­bie Matecz­ko

Bóg zapłać. Niech Mat­ka Boża Wam bło­go­sła­wi.

+ Wię­cej komen­ta­rzy

3 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Wspól­no­ta Lew Judy na Jasnej Górze. Msza Świę­ta w Kapli­cy Cudow­ne­go Obra­zu w cza­sie Reko­lek­cji Brac­twa Kró­lo­wej Koro­ny Pol­skiej — 1.3.2019. Jutro zawie­rza­my Wspól­no­tę Mat­ce Bożej. Pamię­ta­my w modli­twie o Was. Pokaż wię­cejPokaż mniej

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

My też pamię­ta­my o modli­twiw za Was.

Szczęść Boże

Niech MARYJA bło­go­sła­wi ks. PIOTROWI i wszyst­kim piel­grzy­mom „ Wspól­no­ty Lew Judy„ ze Szcze­ci­na.

Jestem w Wami ser­cem❤️

Chwa­ła Panu za trans­mi­sję.

Szczęść Boże

Mat­ko Boska Czę­sto­chow­ska módl się za nami.

Ave Maria!

Szczęść Boże ❤️

Szczęść Boże!!! ❤️🙏

+ Wię­cej komen­ta­rzy

3 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Zapra­sza­my. Udo­stęp­nij innym. Podaj dalej. Zapi­sy: www.lewjudy.org Pokaż wię­cejPokaż mniej

Zapraszamy. Udostępnij innym. Podaj dalej. Zapisy: www.lewjudy.org

3 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Zapra­sza­my. Udo­stęp­nij innym. Podaj dalej. Zapi­sy: www.lewjudy.org Pokaż wię­cejPokaż mniej

Zapraszamy. Udostępnij innym. Podaj dalej. Zapisy: www.lewjudy.org

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Chy­ba będę tym razem

Ks. Dawid Dudek może też będzie, obec­nie ma bli­sko 😉😊❤⛪👑🔥😍

Do zoba­cze­nia 🙂

3 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Sa wol­ne miej­sca!
Piel­grzym­ka na Jasną Górę. Wyjazd z ks. Pio­trem Ski­bą na Ogól­no­pol­skie Reko­lek­cje Maryj­ne na Jasnej Górze — Zawie­rze­nie Maryi. Start w pt., 1.03 br., o 5.00 z Mie­rzy­na. Moż­na wsiąść w Choj­nie, Gry­fi­no, Sło­necz­ne. Powrót w ndz., 3.03, wie­czo­rem, tj. week­end na Jasnej Górze w Czę­sto­cho­wie. Koszt 330 zł. od oso­by (w cenie: dwa noc­le­gi w poko­jach 2-oso­bo­wych z łazien­ką w Domu Piel­grzy­ma ze śnia­da­nia­mi, auto­kar, wpi­so­we na reko­lek­cje i ubez­pie­cze­nie). Zapi­sy: 604643188
Pokaż wię­cejPokaż mniej

3 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Ado­ra­cja w Mie­rzy­nie 26.2.2019. Zapra­sza­my w każ­dy wto­rek od godz. 18 — www.lewjudy.org Pokaż wię­cejPokaż mniej

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Panie pro­szę, aby Miłość zwy­cię­ży­ła w każ­dym ser­cu. Amen

Wie­rzę w Cie­bie Jezu w tym sakramencie,przyjdź do naszej rodzi­ny ulecz nas odmień ześlij nam Ducha Świę­te­go roz­kru­szysz ser­ca kamien­ne odna­wiaj każ­de­go z nas👏👏👏🙌🙌🙌🙌

Chwa­ła Tobie Kró­lu. Wie­ków Amen 🌺🌺🌺❤️❤️💐💐❤️🌸🌹

Panie Jezus pro­wadź mnie💕💗💗

Panie odda­je Ci wszyst­kie dzie­ci za kto­re sie modle i Ufam Tobie ze wyrwiesz ich z roz­pa­czy i grze­chu w jakim sa pograzone,Panie pro­wadz je dro­ga wia­ry ‚Jezu Ufam Tobie.

Jezu ufam Tobie❤️

Tobie Boże Cześć i Chwa­ła. Ty Jesteś Kró­lem kró­lów i Panem panów. Naszym Panem.

Ok

TOBIE JEZU CHWALA,TOBIE JEZU CZESC I UWIELBIENIE .…..😀❤😍

Odda­ję Ci Mary­jo całą rodzi­nę bło­go­sław nam .

PANIE JEZU POZDRAWIAM CIĘ BARDZO SERDECZNIE!!!.….…JEZUS!…

Szczęść Boże

Jezu Ufam Tobie ❤️❤️❤️

Bądź Uwiel­bio­ny Panie Jezu Chry­ste❤

+ Wię­cej komen­ta­rzy

Wczy­taj wię­cej

Błogosławię,
ks. Piotr Skiba

ZAPRASZAM CIEBIE!

Spo­ty­ka­my się w koście­le Mat­ki Boskiej Bole­snej przy ul. Welec­kiej w Szcze­ci­nie-Mie­rzy­nie, w deka­na­cie Szcze­cin Pogod­no (jadąc w kie­run­ku gra­ni­cy [Lubie­szyn] kościół jest nie­da­le­ko Casto­ra­my i Cen­trum H. Ster), we wto­rek o godz. 18.00. Msza Świę­ta, kon­fe­ren­cja i ado­ra­cja z muzycz­nym uwiel­bie­niem i modli­twą o uzdro­wie­nie.

SKONTAKTUJ SIĘ

Ema­il: kontakt@lewjudy.org
Face­bo­ok: facebook.com/WspolnotaLewJudy
Youtu­be: lewjudy.org/youtube