WSPÓLNOTA LEW JUDY

Lew Judy to Jezus Chry­stus. Sło­wo Boże mówi „Oto zwy­cię­żył Lew z poko­le­nia Judy” (Ap 5,5). Jeste­śmy wspól­no­tą kato­lic­ką, maryj­ną, biblij­ną i cha­ry­zma­tycz­ną. Pra­gnie­my uświę­cać się w Koście­le przez sakra­men­ty i ewan­ge­li­zo­wać. Zapra­sza­my do kościo­ła Mat­ki Boskiej Bole­snej w Szcze­ci­nie-Mie­rzy­nie (deka­nat Szcze­cin Pogod­no), przy ul. Welec­kiej, gdzie we wtor­ki prze­ży­wa­my Mszę Świę­tą i spo­tka­nie for­ma­cyj­ne. Uczest­ni­czy­my w ado­ra­cji z muzycz­nym uwiel­bie­niem i modli­twą o uzdro­wie­nie.

Uwa­ga! Coty­go­dnio­wa Msza Świę­ta Wspól­no­ty Lew Judy i spo­tka­nie for­ma­cyj­ne od godz. 19.00 w koście­le w Mie­rzy­nie. Zatem we wtor­ki o godz. 19.00 w Mie­rzy­nie zapra­sza­my wszyst­kich do wspól­nej modli­twy.
Ks. Piotr Ski­ba

ZAPLANOWANE WYDARZENIA

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Maryjne Skupienie Adwentowe z O. Zygmuntem Kwiatkowskim SJ

Maryj­ne Sku­pie­nie Adwen­to­we z O. Zyg­mun­tem Kwiat­kow­skim SJ

30 listo­pa­da 2019 — 30 listo­pa­da 2019

Zespół Szkół Sale­zjań­skich — Ku Słoń­cu — Szcze­cinul. Ku słoń­cu 124Szcze­cin,71–080 Mapa

Wspól­no­ta Lew Judy zapra­sza wszyst­kich na Maryj­ne Sku­pie­nie Adwen­to­we, któ­re popro­wa­dzi O. Zyg­munt Kwiat­kow­ski SJ, wie­lo­let­ni misjo­narz na Bli­skim Wscho­dzie, w sobo­tę, 30.11. od godz 9.30 do 19.30. Msza o 18.00 w auli Szkół Sale­zjań­skich ul. Ku Słoń­cu w Szcze­ci­nie. Spo­tka­nie otwar­te dla każ­de­go.
Koszt 30 zł (w tym: sala,kanapki,kawa, herbata,ciastka).
Podaj dalej.
ks. Piotr Ski­ba.

37 zain­te­re­so­wa­nych  ·  18 bio­rą­cych udział
Pielgrzymka do Ziemi Świętej ze Wspólnotą Lew Judy

Piel­grzym­ka do Zie­mi Świę­tej ze Wspól­no­tą Lew Judy

13 mar­ca 2020 — 22 mar­ca 2020

Archi­die­ce­zjal­ne Biu­ro Piel­grzym­ko­we i Wspól­no­ta Lew Judy zapra­sza­ją na PIELGRZYMKĘ DO ZIEMI ŚWIĘTEJ w ter­mi­nie 13–22.03.2020
–opie­ka dusz­pa­ster­ska ks. dr Piotr Ski­ba –

Dzień 1, 13.03.2020 – Wylot z Ber­li­na, bagaż głów­ny 23 kg, pod­ręcz­ny 8 kg
Przy­lot do Tel Aviv, trans­fer do Naza­ret, obia­do­ko­la­cja w hote­lu, udział w modli­twach wie­czor­nych w Bazy­li­ce Zwia­sto­wa­nia w Naza­re­cie, noc­leg w Naza­re­cie.

Dzień 2, 14.03.2020
Prze­jazd do Haify — głów­ny port Izra­ela. Modli­twa w Koście­le Stel­la Maris — kościół Kar­me­li­tów. Msza św. na roz­po­czę­cie piel­grzym­ki na Górze Kar­mel. Modli­twa na Górze Tabor w Bazy­li­ce Prze­mie­nia­nia Pań­skie­go. Prze­jazd do Kany Gali­lej­skiej, miej­sca pierw­sze­go cudu Jezu­sa, gdzie na przy­ję­ciu wesel­nym Jezus zamie­nił wodę w wino – modli­twa w koście­le w inten­cji mał­żeństw i rodzin. Powrót do Naza­re­tu. Modli­twa przy gro­bie św. Józe­fa i Ska­le Bole­ści Mat­ki Bożej w Naza­re­cie. Zwie­dza­nie i modli­twa w Bazy­li­ce Zwia­sto­wa­nia i Koście­le Świę­te­go Józe­fa, gdzie miesz­ka­ła Św. Rodzi­na. Udział w modli­twach wie­czor­nych w Bazy­li­ce Zwia­sto­wa­nia NMP w Naza­re­cie, noc­leg w Naza­re­cie.

Dzień 3, 15.03.2020
Wyjazd do Banias – Ceza­rea Fili­po­wa. Prze­jazd nad Jezio­ro Gali­lej­skie. Zwie­dza­nie Kafar­naum ‑ruiny domu św. Pio­tra, sta­re wyko­pa­li­ska Mia­sta Jezu­sa i syna­go­ga. Wizy­ta
w Tabha- gdzie miał miej­sce cud roz­mno­że­nia chle­ba i ryb. Następ­nie modli­twa w Koście­le Pry­ma­tu Św. Pio­tra przy pla­ży – Msza św. Na zakoń­cze­nie dnia – podróż drew­nia­ną łodzią po Jezio­rze Gene­za­ret do Tybe­ria­dy. Udział w modli­twach wie­czor­nych w Bazy­li­ce Zwia­sto­wa­nia NMP w Naza­re­cie, noc­leg w Naza­re­cie.

Dzień 4, 16.03.2020
Po śnia­da­niu wykwa­te­ro­wa­nie i wyjazd z hote­lu do Jero­zo­li­my. Po dro­dze nawie­dze­nie Kościo­ła św. Pio­tra Ryba­ka w Tybe­ria­dzie– Msza św. Czas nad Jezio­rem Gene­za­ret. Zwie­dza­nie Góry Bło­go­sła­wieństw, gdzie Jezus nauczał i gło­sił swo­je Kaza­nia na Górze. Podróż drew­nia­ną łodzią po Jezio­rze Gene­za­ret do Tybe­ria­dy. Noc­leg i obia­do­ko­la­cja w Jerozolimie/Betlejem.

Dzień 5, 17.03.2020
Po śnia­da­niu­po­dróż nad Jor­dan, do miej­sca w któ­rym św. Jan Chrzci­ciel udzie­lił chrztu Jezu­so­wi. Msza św. z nabo­żeń­stwem odno­wie­nia przy­rze­czeń chrztu świę­te­go. Następ­nie prze­jazd do Qum­ran, gdzie zna­le­zio­no naj­star­sze zwo­je Biblii Hebraj­skiej. Zwie­dza­nie wyko­pa­lisk. Następ­nie prze­jazd do Jery­cho. Modli­twa pod Górą Kusze­nia – Qaran­tal. Zwie­dza­nie Murów Jery­cha. Nawie­dze­nie Źró­dła Eli­ze­usza i medy­ta­cja pod Syko­mo­rą Zache­usza. Podróż do Doli­ny Wadi Qelt- wspa­nia­ły widok na klasz­tor św. Jerze­go , któ­ry został wyku­ty w ska­łach. Podróż przez Pusty­nię Judzką(drogą Sama­ry­ta­ni­na) do Hebro­nu – miej­sca gdzie jest grób Abra­ha­ma i Sary, Iza­aka i Rebe­ki, Jaku­ba i Lei. Prze­jazd do hote­lu na obia­do­ko­la­cję i noc­leg w Jerozolimie/Betlejem.

Dzień 6, 18.03.2020
Po śnia­da­niu zwie­dza­nie Betle­jem – prze­jazd na Pola Paster­skie, modli­twa w koście­le i gro­tach zamiesz­ka­łych w cza­sach Jezu­sa przez paste­rzy. Prze­jazd do Bazy­li­ki Naro­dze­nia Pań­skie­go
w Betle­jem. Msza św. w koście­le Św. Kata­rzy­ny i nawie­dze­nie grot Św. Hero­ni­ma, gdzie żył, pra­co­wał i zmarł. Po Mszy św. wej­ście na modli­twę do Gro­ty Naro­dze­nia i Gro­ty Mlecz­nej. Modli­twa w klasz­to­rze kar­me­li­tań­skim Małej Arab­ki. W dru­giej poło­wie dnia prze­jazd do Jero­zo­li­my –wizy­ta na Górze Syjon, gdzie zwie­dzi­my Dormi­tion — Kościół Zaśnię­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, Grób Król Dawi­dai Wie­czer­nik. Prze­jazd do hote­lu na obia­do­ko­la­cję i noc­leg w Jerozolimie/Betlejem.

Dzień 7, 19.03.2020
Po śnia­da­niu prze­jazd do Jero­zo­li­my na Górę Oliw­ną, z któ­rej roz­po­ście­ra się wspa­nia­ła pano­ra­ma na sta­rą Jero­zo­li­mę. Odwie­dzi­my: Kapli­cę Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go, Kościół Pater Noster- gdzie Jezus nauczał modli­twy Ojcze Nasz. Następ­nie modli­twa w Domi­nus Fle­vit-Pan Zapła­kał, nawie­dze­nie Bazy­li­ki Get­se­ma­nii– Msza św. poło­żo­nej w Ogro­dzie Oliw­nym
i Grób Maryi w doli­nie Cedro­nu oraz Gro­ta Zdra­dy Jezu­sa. Przej­ście przez Car­do- głów­ną uli­cę w Jero­zo­li­mie z cza­sów rzym­skich i bizan­tyj­skich w dziel­ni­cy żydow­skiej pod zło­tą Meno­rę oraz wizy­ta przy słyn­nej Ścia­nie Pła­czu i Syna­go­dze Żydow­skiej. Zakoń­czy­my dzień wizy­tą
w koście­le Petrus in Gali­can­tu- zapar­cie św. Pio­tra. Prze­jazd do hote­lu na obia­do­ko­la­cję i noc­leg w Jerozolimie/Betlejem.

Dzień 8, 20.03.2020
Po śnia­da­niu kon­ty­nu­acja zwie­dza­nia Jero­zo­li­my. Rano wej­dzie­my na Górę Moria – Plac po Świą­ty­ni Izra­ela, gdzie przy­był Abra­ham, by zło­żyć w ofie­rze swe­go syna Iza­aka (Rdz 22, 1 n.). Zwie­dza­nie Dziel­ni­cy Żydow­skiej w Jero­zo­li­mie. Wej­ście przez Bra­mę św. Szcze­pa­na do Kościo­ła św. Anny, Sadzaw­ka Betes­da, Klasz­tor Ecce homo – Msza św. Przej­ście przez Sta­re Mia­sto do warow­ni Mar­ka Anto­niu­sza, gdzie znaj­du­ją się dwie pierw­sze sta­cje Dro­gi Krzy­żo­wej. Roz­po­czę­cie nabo­żeń­stwa Dro­gi Krzy­żo­wej, przej­ście Via Dolo­ro­sa do Bazy­li­ki Męki Pań­skiej. Wej­ście na Gol­go­tę. Zakoń­cze­nie Dro­gi Krzy­żo­wej przy Gro­bie Pań­skim. Zwie­dza­nie Bazy­li­ki i modli­twa prywatna/czas wol­ny. Noc­leg w Jerozolimie/Betlejem.

Dzień 9, 21.03.2020
Prze­jazd do Ein Kerem — wizy­ta w Koście­le Nawie­dze­nia i Koście­le Św. Jana Chrzci­cie­la. Msza św. Prze­jazd do Emaus, gdzie jak mówi tra­dy­cja ucznio­wie spo­tka­li Zmar­twych­wsta­łe­go Jezu­sa. Modli­twa w domu Wspól­no­ty Bło­go­sła­wieństw. Prze­jazd do Beta­nii – wizy­ta
w Koście­le Św. Łaza­rza — dom Marii, Mar­ty i Łaza­rza. Msza św. oraz wej­ście do Gro­ty Łaza­rza. Zwie­dza­nie Sta­re­go Mia­sta w Jero­zo­li­mie (ciąg dal­szy) — Bazy­li­ka Gro­bu Pań­skie­go
i modli­twa pry­wat­na. Podróż do hote­lu na obia­do­ko­la­cję i noc­leg w Jerozolimie/Betlejem.

Dzień 10, 22.03.2019
Po śnia­da­niu wykwa­te­ro­wa­niu z hote­lu. Msza św. Zwie­dza­nie Sta­re­go Mia­sta w Jero­zo­li­mie (ciąg dal­szy) — Bazy­li­ka Gro­bu Pań­skie­go i modli­twa pry­wat­na. Wyjazd w kie­run­ku Tel Awi­wu. Prze­jazd na lot­ni­sko Ben Gurion. Odpra­wa bez­pie­czeń­stwa i pasz­por­to­wa.

CENA: 720 USD + 2100 zł

Zapi­sy i infor­ma­cje: 503024242 lub 604643188

CENA ZAWIERA:
- Trans­port kom­for­to­wym i kli­ma­ty­zo­wa­nym auto­bu­sem na tere­nie Izra­ela (lot­ni­cze sie­dze­nia),
- Zakwa­te­ro­wa­nie (9 roz­po­czę­tych noc­le­gów) w poko­jach dwu i trzy
oso­bo­wych w hote­lu 3*** — zgod­nie z pro­gra­mem wyciecz­ki,
- Wyży­wie­nie — śnia­da­nia, obia­do­ko­la­cje,
- Prze­wod­ni­ka z jęz. pol­skim,
- Bile­ty wstę­pu do zwie­dza­nych obiek­tów, obli­ga­to­ryj­ne napiw­ki dla kie­row­ców, prze­wod­ni­ków i hote­li.

CENA NIE ZAWIERA:
- Wydat­ków wła­snych, posił­ków nie wymie­nio­nych w pro­gra­mie
- Napoi dodat­ko­wych do obia­do­ko­la­cji

19 zain­te­re­so­wa­nych

FORUM CHARYZMATYCZNE 2019

AKTUALNOŚCI

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

16 godzin temu

Wspólnota Lew Judy

Udo­stęp­nij! Zapra­sza­my na Forum Cha­ry­zma­tycz­ne w Szcze­ci­nie “Była tam Mat­ka Jezu­sa” (J 2, 1). 22 — 24 maja 2020 r., Net­to Are­na. Sło­wo Boże gło­sić będą:
Ks. Domi­nik Chmie­lew­ski SDB
Ks. Michał Olszew­ski SCJ
Ks. Mar­cin Modrzyń­ski
O. Mar­cin Cie­cha­now­ski OSPPE
O. Remi­giusz Recław SJ
O. Józef Wit­ko OFM
O. Andrzej Iwa­nic­ki OFM­Conv
O. Robert Leżo­hup­ski OFM­Conv

Gość spe­cjal­ny:
Joan­na Bąt­kie­wicz-Bro­żek

Zapra­szam w imie­niu Orga­ni­za­to­rów, ks. Piotr Ski­ba

Wie­cej infor­ma­cji i zapi­sy:
lewjudy.org/zapisy-na-forum-charyzmatyczne-2020/
Pokaż wię­cejPokaż mniej

1 tydzień temu

Wspólnota Lew Judy

Ks. Piotr Ski­ba — Dzień Wspól­no­ty Lew Judy — 9.11.2019 Pokaż wię­cejPokaż mniej

2 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Roz­po­czę­li­śmy Dzień Wspól­no­ty Lew Judy w Myśli­bo­rzu Pokaż wię­cejPokaż mniej

Komen­tuj na Face­bo­oku

Pro­szę o modli­twę za moja rodzi­nę🙏💗💗💗👏

Ado­ra­cja jak pięk­nie mój Panie.

Kocha­ni ser­cem i duszą jestem z wami pomodl cie się za mnie o moje zdro­wie. Bog zapłać.

View more com­ments

Video image

Komen­tuj na Face­bo­oku

Video image

Komen­tuj na Face­bo­oku

2 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

War­to posłu­chać, aby usu­nąć tru­ci­znę www.youtube.com/watch?v=q1_oRQUKDKM&feature=share Pokaż wię­cejPokaż mniej

Video image

Komen­tuj na Face­bo­oku

3 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Kate­dra Szcze­cin — Ks. Piotr Ski­ba — Wigi­lia Wszyst­kich Świę­tych 2019 Pokaż wię­cejPokaż mniej

Komen­tuj na Face­bo­oku

Wspa­nia­łe Kazanie.Brałam udział w tej prze­pięk­nej Pro­ce­sji i Mszy św.💛

Video image

Komen­tuj na Face­bo­oku

4 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Udo­stęp­nij! Zapra­sza­my na Forum Cha­ry­zma­tycz­ne w Szcze­ci­nie 22–24.05.2020, a repor­taż z ostat­nie­go Forum moż­na zoba­czyć pod lin­kiem: youtu.be/z88driXFNz4 Pokaż wię­cejPokaż mniej

Video image

Komen­tuj na Face­bo­oku

4 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

We wto­rek 29.10 po Mszy Swie­tej o 19.00 w Mie­rzy­nie wszy­scy, któ­rzy zapi­sa­li się na książ­kę do 33 dnio­wych reko­lek­cji przed poświę­ce­niem się Nie­po­ka­la­ne­mu Ser­cu Maryi wg trak­ta­tu św. Ludwi­ka de Mont­fort — będą mogli ją ode­brać w koście­le, w cenie 15 zł.

“Naj­święt­sza Dzie­wi­ca, jako Mat­ka Dobro­ci i Miło­sier­dzia nigdy nie pozwo­li prze­ści­gnąć się w miło­ści i szczo­dro­bli­wo­ści. Kie­dy widzi, że ktoś odda­je się Jej cał­ko­wi­cie, aby Ją uczcić i Jej słu­żyć, ofia­ru­je się cał­ko­wi­cie temu, kto Jej wszyst­ko ofia­ru­je. Zanu­rza go w otchła­ni swych Łask: przy­ozda­bia go swo­imi zasłu­ga­mi, wspie­ra swo­ją potę­gą, oświe­ca swo­im Świa­tłem i ota­cza swo­ją Miło­ścią, udzie­la mu swo­ich cnót, swo­jej poko­ry, swo­jej wia­ry, swo­jej czy­sto­ści. Pozwa­la mu wziąć się „w zastaw”, uzu­peł­nia wszyst­kie jego nie­do­stat­ki i bra­ki, i będzie dla nie­go wszyst­kim u Jezu­sa. Kto się cał­ko­wi­cie oddał Maryi, ten rów­nież cał­ko­wi­cie Ją posia­da”.
Pokaż wię­cejPokaż mniej

4 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

U św. Mał­go­rza­ty w Paray le Monial poświę­ci­li­śmy się Ser­cu Jezu­sa, zwie­dzi­li­śmy klasz­tor Wizy­tek, uczci­li­śmy reli­kwie i pozna­li­śmy obja­wie­nia o Ser­cu Pana Jezu­sa Pokaż wię­cejPokaż mniej

4 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

W Ars zoba­czy­li­śmy kościół para­fial­ny, ple­ba­nię, kon­fe­sjo­nał i taber­na­ku­lum św. Jana Via­neya Pokaż wię­cejPokaż mniej

Komen­tuj na Face­bo­oku

Bylam, modli­łam się i spa­ce­ro­wa­łam👍 War­to👍🌹

4 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Na ado­ra­cji Chry­stu­sa eucha­ry­stycz­ne­go w Ars modli­my się za kapła­nów Pokaż wię­cejPokaż mniej

Komen­tuj na Face­bo­oku

Chwa­ła Tobie Chry­ste ❤️

Wczy­taj wię­cej

Błogosławię,
ks. Piotr Skiba

ZAPRASZAM CIEBIE!

Spo­ty­ka­my się w koście­le Mat­ki Boskiej Bole­snej przy ul. Welec­kiej w Szcze­ci­nie-Mie­rzy­nie, w deka­na­cie Szcze­cin Pogod­no (jadąc w kie­run­ku gra­ni­cy [Lubie­szyn] kościół jest nie­da­le­ko Casto­ra­my i Cen­trum H. Ster), we wto­rek o godz. 18.00. Msza Świę­ta, kon­fe­ren­cja i ado­ra­cja z muzycz­nym uwiel­bie­niem i modli­twą o uzdro­wie­nie.

Uwa­ga! Coty­go­dnio­wa Msza Świę­ta Wspól­no­ty Lew Judy i spo­tka­nie for­ma­cyj­ne będzie już od jutra tj. 14 maja o godz. 19.00 w koście­le w Mie­rzy­nie. Zatem we wtor­ki o godz. 19.00 w Mie­rzy­nie zapra­sza­my wszyst­kich do wspól­nej modli­twy. Ks. Piotr Ski­ba

SKONTAKTUJ SIĘ

Ema­il: kontakt@lewjudy.org
Face­bo­ok: facebook.com/WspolnotaLewJudy
Youtu­be: lewjudy.org/youtube