Wspólnota Lew Judy - www.lewjudy.org2019-06-28T13:00:56+02:00

WSPÓLNOTA LEW JUDY

Lew Judy to Jezus Chry­stus. Sło­wo Boże mówi „Oto zwy­cię­żył Lew z poko­le­nia Judy” (Ap 5,5). Jeste­śmy wspól­no­tą kato­lic­ką, maryj­ną, biblij­ną i cha­ry­zma­tycz­ną. Pra­gnie­my uświę­cać się w Koście­le przez sakra­men­ty i ewan­ge­li­zo­wać. Zapra­sza­my do kościo­ła Mat­ki Boskiej Bole­snej w Szcze­ci­nie-Mie­rzy­nie (deka­nat Szcze­cin Pogod­no), przy ul. Welec­kiej, gdzie we wtor­ki prze­ży­wa­my Mszę Świę­tą i spo­tka­nie for­ma­cyj­ne. Uczest­ni­czy­my w ado­ra­cji z muzycz­nym uwiel­bie­niem i modli­twą o uzdro­wie­nie.

Uwa­ga! Coty­go­dnio­wa Msza Świę­ta Wspól­no­ty Lew Judy i spo­tka­nie for­ma­cyj­ne od godz. 19.00 w koście­le w Mie­rzy­nie. Tak zapra­sza­my od maja do koń­ca wrze­śnia — w okre­sie let­nim. Zatem we wtor­ki o godz. 19.00 w Mie­rzy­nie zapra­sza­my wszyst­kich do wspól­nej modli­twy.
Ks. Piotr Ski­ba

ZAPLANOWANE WYDARZENIA

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Pielgrzymka do Medjugorie ze Wspólnotą Lew Judy

Piel­grzym­ka do Medju­go­rie ze Wspól­no­tą Lew Judy

08.08.2019 / 19:00 — 08.18.2019 / 22:00

Medziu­go­rie
Medju­gor­je,   Mapa

MEDJUGORIE – 8–18 SIERPNIA 2019
- PIEGRZYMKA-REKOLEKCJE z MATKĄ BOŻĄ KRÓLOWĄ POKOJU —

Pro­wa­dze­nie piel­grzym­ki: ks. Piotr Ski­ba

Koszt: 700 PLN oraz 250 Euro.
Zapi­sy do wyczer­pa­nia miejsc tyl­ko na pod­sta­wie wpła­ty bez­zwrot­ne­go zadat­ku 400 zł (przy pod­pi­sa­niu umo­wy).
Płat­no­ści: 300 PLN do 30.4.2019 i 250 Euro do 30.6.2019. Euro (kie­szon­ko­we) we wła­snym zakre­sie.
Przy zapi­sie nale­ży podać dane: imię i nazwi­sko, adres zamiesz­ka­nia, pesel (koniecz­ny do ubez­pie­cze­nia), numer dowo­du oso­bi­ste­go lub pasz­por­tu (wystar­czy dowód oso­bi­sty).
Zapi­sy, płat­no­ści i for­mal­no­ści: tel. 501–446-779 lub 604–643-188 lub 503–966-933.
Tra­sa: Szcze­cin – Ber­lin, dalej w kie­run­ku Mona­chium, dalej 93 do Austrii, A9 przez Austrię
w kie­run­ku Zagrze­bia. Noc­leg w Chor­wa­cji, w Lud­breg — Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa.

I. PROGRAM PIELGRZYMKI
8 sierp­nia – zbiór­ka o godz. 19.00 przy Kate­drze. Roz­po­czę­cie Mszą Świę­tą w Kate­drze.
Podróż do Medju­go­rie z noc­le­giem z 9/10 sierp­nia w Chor­wa­cji, w Lud­breg – Hotel Ama­lia.
Od 10 sierp­nia (sobo­ta) do 17 sierp­nia (sobo­ta) – pobyt w Medju­go­rie (7 dni).
Zakwa­te­ro­wa­nie w Medju­go­rie w nowo­cze­snych hote­lach przy Sank­tu­arium (7 min. spa­ce­rem):
1) HOTEL MIR — www.hotelmirmedjugorje.com/pl/ Hotel Mir znaj­du­je się w pobli­żu Góry Obja­wień i kościo­ła św. Jaku­ba. Od wie­lu lat swo­je drzwi otwie­ra dla piel­grzy­mów z całe­go świa­ta. Hotel jest nowo­cze­śnie urzą­dzo­ny, wszyst­kie poko­je mają łazien­kę, kli­ma­ty­za­cję, wi-fi, tele­wi­zor i sejf do rze­czy oso­bi­stych. Hotel jest przy­sto­so­wa­ny dla osób nie­peł­no­spraw­nych, posia­da rów­nież win­dę. W hote­lu znaj­du­ją się bar i restau­ra­cja, a tak­że sklep z dewo­cjo­na­lia­mi. Przy hote­lu znaj­du­je się ogród dosto­so­wa­ny do wypo­czyn­ku zarów­no dzie­ci jak i doro­słych, a tak­że par­king dla samo­cho­dów oso­bo­wych i auto­ka­rów.
2) HOTEL ST. BENEDICT — www.medjugorjestbenedict.com/ Hotel St. Bene­dict to nowo powsta­ły hotel w Medju­go­rie, poło­żo­ny nie­da­le­ko Sank­tu­arium i cen­trum Medju­go­rie.
W tym nowo­cze­snym hote­lu znaj­du­je się restau­ra­cja i bar, sklep z pamiąt­ka­mi, sala kon­fe­ren­cyj­na i sala modli­tew­na. Hotel jest nowo­cze­śnie urzą­dzo­ny, wszyst­kie poko­je posia­da­ją wyso­ki stan­dard, wypo­sa­żo­ne są w kli­ma­ty­za­cję, wi-fi, tele­wi­zor, łazien­kę
z prysz­ni­cem, a tak­że suszar­kę do wło­sów. Hotel posia­da rów­nież win­dę oraz par­king dla samo­cho­dów oso­bo­wych i auto­bu­sów.
Dla piel­grzy­mów zapew­nio­ne są noc­le­gi z poście­lą i ręcz­ni­ka­mi oraz wyży­wie­nie: 2 posił­ki dzien­nie – śnia­da­nia i obia­do­ko­la­cje, w tym napo­je.
Wyjazd z Medju­go­rie: rano po Mszy Świę­tej 17 sierp­nia (sobo­ta). Powrót z noc­le­giem z 17/18 sierp­nia w Cze­chach – Brno – HOTEL SLAVIA.
Powrót do Szcze­ci­na pod Kate­drę: 18 sierp­nia (nie­dzie­la) póź­nym wie­czo­rem.

II. INFORMACJE PRAKTYCZNE
1. UBIÓR — nale­ży zabrać ze sobą ubiór odpo­wied­ni do prze­by­wa­nia w miej­scach świę­tych czy­li: spódnice/krótkie spodnie i sukien­ki – dłu­gość za kola­na; spód­ni­ce, bluz­ki, spodnie nor­mal­ne – nie obci­słe, bluz­ki nie­prze­zro­czy­ste, z zakry­ty­mi ramio­na­mi, zale­ca­ny dla kobiet szal na okry­cie ramion, a tak­że pelerynę/kurtkę prze­ciw­desz­czo­wą, para­sol, rze­czy oso­bi­ste, oku­la­ry prze­ciw­sło­necz­ne, nakry­cie gło­wy. Na podróż moż­na wziąć dre­sy i wygod­ne buty do cho­dze­nia po górach. Dobrze jest wziąć polar/ciepły swe­ter na zim­niej­sze wie­czo­ry lub noc­ne wyj­ścia na Pod­brdo lub Kri­ze­vac oraz latar­kę i ple­ca­czek na wędrów­ki.
2. WYŻYWIENIE — pro­wiant na dro­gę, ter­mo­sy, wła­sne lekar­stwa, moż­na wziąć: Magnez, Wapń, Aspi­ry­nę itp. W hote­lach są zapew­nio­ne posił­ki: śnia­da­nia, obia­do­ko­la­cje i napo­je do posił­ków. W Medju­go­rie
w skle­pach moż­na kupić dodat­ko­wo wodę, pro­duk­ty spo­żyw­cze itp.
3. LEKARSTWA – bie­rze­my ze sobą. Poważ­niej­sze cho­ro­by (fizycz­ne lub psy­chicz­ne) nale­ży indy­wi­du­al­nie zgło­sić do Ks. Pio­tra, w tro­sce o swo­je zdro­wie i życie, ponie­waż na miej­scu nie ma szpi­ta­la
i jest bar­dzo trud­ny dostęp do leka­rza. Na miej­scu jest apte­ka.
4. WALUTA – Euro w cza­sie całej piel­grzym­ki, war­to mieć drob­ne na WC w cza­sie podró­ży.
5. PAKOWANIE – mały bagaż pod­ręcz­ny i doku­men­ty do środ­ka auto­bu­su. Pozo­sta­ły duży bagaż do bagaż­ni­ków auto­ka­ru. Wygod­nie będzie wziąć osob­no rze­czy potrzeb­ne na noc­leg pośred­ni, tak aby nie zabie­rać ze sobą całe­go baga­żu na jed­ną noc. Posto­je będą co ok. 4 godzi­ny. War­to wziąć coś do jedze­nia i picia na dro­gę.
6. TELEFONY KOMÓRKOWE – pro­szę spraw­dzić u swo­je­go ope­ra­to­ra koszt połą­czeń i sms-ów z Bośnią i Her­ce­go­wi­ną. Na ogół połą­cze­nia są bar­dzo dro­gie.
7. TŁUMACZENIE — w przy­pad­ku więk­szej ilo­ści grup pol­skich ist­nie­je moż­li­wość, że nabo­żeń­stwa wie­czor­ne będą tłu­ma­czo­ne, dla­te­go nale­ży zaopa­trzyć się w radia lub komór­ki ze słu­chaw­ka­mi do odbio­ru fal FM 92,7. War­to spraw­dzić w tele­fo­nie wcze­śniej czy dzia­ła apli­ka­cja radio z moż­li­wo­ścią wybra­nia tej czę­sto­tli­wo­ści, aby słu­chać tłu­ma­czeń.
8. UBEZPIECZENIE – dobrze jest wyro­bić sobie we wła­snym zakre­sie kar­tę zwa­ną EKUZ (Euro­pej­ską Kar­tą Ubez­pie­cze­nia Zdro­wot­ne­go) w NFZ w Szcze­ci­nie na kra­je UE. Jest ubez­pie­cze­nie NNW wszyst­kich uczest­ni­ków piel­grzym­ki na czas podró­ży i poby­tu w Medju­go­rie.
9. INNE – zabrać: Pismo Świę­te, róża­niec, notat­nik, dłu­go­pis, ple­ca­czek, latar­ka, Dowód Osobisty/Paszport i kse­ro danych z dowo­du lub pasz­por­tu spa­ko­wa­ne w baga­żu głów­nym. Śpiew­ni­ki każ­dy otrzy­ma gra­tis. Pamiąt­ki będzie moż­na kupo­wać w Euro, jest też skle­pik pro­wa­dzo­ny przez Pola­ków, w któ­rym moż­na kupo­wać pamiąt­ki reli­gij­ne za zło­tów­ki. Pro­gram codzien­ny będzie udo­stęp­nia­ny wszyst­kim na miej­scu na tabli­cy ogło­szeń. Weź uśmiech, cier­pli­wość i goto­wość na wszel­kie nie­spo­dzian­ki oraz moc­ne pra­gnie­nie wiel­kich owo­ców ducho­wych.
10. Jeśli ktoś jest leka­rzem pro­si­my zgło­sić się do Ks. Pio­tra.
11. Jeśli ktoś gra na gita­rze lub śpie­wa tak­że pro­si­my o kon­takt z Ks. Pio­trem.

Uwa­ga: Nie odda­la­my się od gru­py, zwłasz­cza pod­czas wspól­nych wyjść np. na Pod­bro­do czy Kri­ze­vac. Po Medju­go­riu naj­le­piej poru­szać się w grup­kach albo przy­naj­mniej po dwie oso­by, szcze­gól­nie oso­by, któ­re jadą pierw­szy raz.

III. POBYT W MEDJUGORIE
Piel­grzy­mi będą mogli uczest­ni­czyć w sta­łych punk­tach Sank­tu­arium w Medju­go­rie:
1. Codzien­nym mię­dzy­na­ro­do­wym nabo­żeń­stwie roz­po­czy­na­ją­cym się o godz. 17.00 modli­twą różań­co­wą. Nabo­żeń­stwo wie­czor­ne obej­mu­je: trzy czę­ści Różań­ca św., Mszę Świę­tą, poświę­ce­nie dewo­cjo­na­liów, modli­twę o uzdro­wie­nie i uwol­nie­nie duszy i cia­ła, Koron­kę Poko­ju; ado­ra­cję Krzy­ża i Najśw. Sakra­men­tu;
2. Dodat­ko­we Msze Świę­te w języ­ku pol­skim będą moż­li­we, jeże­li to nie będzie koli­do­wa­ło
z pro­gra­mem dnia piel­grzym­ki;

oraz w pro­gra­mie indy­wi­du­al­nym gru­py:
3. Wspól­nym, gru­po­wym, modli­tew­nym wyj­ściu na Pod­brdo i Kri­że­wac;
4. Spo­tka­niach z róż­ny­mi wspól­no­ta­mi cha­ry­zma­tycz­ny­mi powsta­ły­mi w Medju­go­rie (np. Cena­co­lo itp.), OO. Fran­cisz­ka­na­mi i Oso­ba­mi Widzą­cy­mi, w mia­rę moż­li­wo­ści. Odwie­dzi­my Ośro­dek dla osób uza­leż­nio­nych Cena­co­lo, któ­ry utrzy­mu­je się z podarunków/darów ser­ca od piel­grzy­mów więc war­to zaopa­trzyć się (wziąć lub nabyć na miej­scu) pro­duk­ty spo­żyw­cze, toa­le­to­we (pusz­ki, maka­ro­ny, mydła itp.)
5. Ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w kapli­cy ado­ra­cyj­nej codzien­nie od 14.00 do 17.00
i w wie­czor­nej Ado­ra­cji we wtor­ki i w sobo­ty w godz. 21.00 — 22.00.
6. W wyjeź­dzie do Tihal­ji­ny na Mszę Świę­tą i modli­twę cha­ry­zma­tycz­ną.

Face­bo­ok: facebook.com/WspolnotaLewJudy
Kon­fe­ren­cje na Youtu­be: lewjudy.org/youtube
e-mail: kontakt@lewjudy.org
www.lewjudy.org

10 zain­te­re­so­wa­nych  ·  2 bio­rą­cych udział
Pielgrzymka Sanktuaria Hiszpanii - Portugalii - Francji

Piel­grzym­ka Sank­tu­aria Hisz­pa­nii — Por­tu­ga­lii — Fran­cji

10.11.2019 / 10:00 — 10.21.2019 / 13:00

Opie­ka dusz­pa­ster­ska: ks. Piotr Ski­ba


1 DZIEŃ, 11.10.2019 — PIĄTEK

Zbiór­ka w Szcze­ci­nie przy kate­drze szcze­ciń­skiej, trans­fer na lot­ni­sko w Ber­li­nie, wylot do Lizbo­ny
o godz. 14.40 por­tu­gal­ski­mi linia­mi lot­ni­czy­mi TAP, przy­lot do Lizbo­ny o godz. 17.15. Obia­do­ko­la­cja i
noc­leg w Fati­mie. Udział w wie­czor­nej modli­twie i pro­ce­sji w Fati­mie.


2 DZIEŃ, 12.10.2019 — SOBOTA

Śnia­da­nie, Modli­twa w Fati­mie i zwie­dza­nie Sank­tu­arium, czy­li całe­go kom­plek­su sakral­ne­go, w skład
któ­re­go wcho­dzą: Kapli­ca Obja­wień, któ­ra jest ser­cem Sank­tu­arium Fatim­skie­go. Stoi dokład­nie w
miej­scu, w któ­rym Mat­ka Boża obja­wia­ła się troj­gu pastusz­kom; Bazy­li­ka Mat­ki Bożej Różań­co­wej z
pięk­ną kolum­na­dą liczą­cą 200 kolumn i pół­ko­lumn, w któ­rej znaj­du­ją się gro­by pastusz­ków; pomnik
przed­sta­wia­ją­cy Naj­święt­sze Ser­ce Pana Jezu­sa, posta­wio­ny na stud­ni, z któ­rej to woda mia­ła mieć
cudow­ne wła­ści­wo­ści; Bazy­li­ka Trój­cy Prze­naj­święt­szej, do któ­rej kamień węgiel­ny pod budo­wę –
frag­ment gro­bu św. Pio­tra – poda­ro­wał Jan Paweł II.
Dla chęt­nych prze­jazd do Naza­re i zwie­dza­nie Sank­tu­arium Mat­ki Bożej z Naza­re, umiesz­czo­nym na
wyso­kim ponad 100 m kli­fie skal­nym, z któ­re­go roz­cią­ga się pięk­ny widok na Atlan­tyk. Msza Świę­ta i
Obia­do­ko­la­cja. Udział w modli­twach wie­czor­nych w Fati­mie. Noc­leg w Fati­mie.


3 DZIEŃ, 13.10.2019 — NIEDZIELA

Śnia­da­nie, Udział w uro­czy­sto­ściach w Sank­tu­arium Mat­ki Boskiej Fatim­skiej z oka­zji rocz­ni­cy
obja­wień Mat­ki Boskiej: Łucji, Hia­cyn­cie i Fran­cisz­ko­wi z 1917 roku. Czas na indy­wi­du­al­ną modli­twę
oraz udział w wie­czor­nej pro­ce­sji. Obia­do­ko­la­cja i noc­leg w Fati­mie.


4 DZIEŃ, 14.10.2019 — PONIEDZIAŁEK

Śnia­da­nie, prze­jazd do jed­ne­go z naj­słyn­niej­szych miast w kra­ju – Por­to, zna­ne­go z azu­le­jos – wypa­la­nych
pły­tek słu­żą­cych do deko­ra­cji domów oraz naj­słyn­niej­sze­go wina Por­tu­ga­lii. Msza Świę­ta
w jed­nym z kościo­łów. Prze­jazd, obia­do­ko­la­cja i noc­leg w San­tia­go de Com­po­ste­la w Hisz­pa­nii.


5 DZIEŃ, 15.10.2019 — WTOREK

Śnia­da­nie, Msza Świę­ta i nawie­dze­nie Kate­dry w San­tia­go de Com­po­ste­la, gdzie znaj­du­je się grób
św. Jaku­ba Apo­sto­ła. Kate­dra jest jed­nym z naj­więk­szych zabyt­ków archi­tek­tu­ry romań­skiej w Hisz­pa­nii.
Cha­rak­te­ry­zu­je ją póź­no­ba­ro­ko­wa fasa­da z deko­ra­cyj­nym i iko­no­gra­ficz­nym bogac­twem. Wpi­sa­na jest na
listę zabyt­ków UNESCO. Cało­dnio­wy pobyt i modli­twa w Sank­tu­arium. Obia­do­ko­la­cja i noc­leg w oko­li­cy
Sara­gos­sy.


6 DZIEŃ, 16.10.2019 — ŚRODA

Śnia­da­nie, prze­jazd do Sara­gos­sy, miej­sca gdzie znaj­du­ję się Bazy­li­ka – Nuestra Seno­ra del Pilar
(Mat­ki Bożej na Kolum­nie). To tutaj, 2 stycz­nia 40 r. Mat­ka Boska prze­ka­za­ła Pilar – kolum­nę –
Apo­sto­ło­wi
Św. Jaku­bo­wi, gdy ten wąt­pił już w swo­je nauki. Naka­za­ła wybu­do­wać kościół i gło­sić sło­wo dalej.
Bazy­li­ka jest uzna­wa­na za pierw­szy na świe­cie kościół Maryj­ny – miej­sce pierw­sze­go obja­wie­nia Mat­ki
Bożej. Do dziś jest to ulu­bio­na Bazy­li­ka wie­lu Hisz­pa­nów, zwłasz­cza miej­sco­wych oraz jed­na z
naj­więk­szych
i naj­waż­niej­szych w kra­ju. Msza Świę­ta, Obia­do­ko­la­cja i noc­leg w Lour­des we Fran­cji. Udział w
wie­czor­nej pro­ce­sji różań­co­wej z lam­pio­na­mi w Sank­tu­arium.


7 DZIEŃ, 17.10.2019 — CZWARTEK

Śnia­da­nie i cało­dnio­wy pobyt w Lour­des. To wła­śnie tutaj 11 lute­go 1858 roku w pobli­żu Gro­ty
Mas­sa­biel­le 14 let­niej św. Ber­na­de­cie Soubi­ro­us 18 razy obja­wi­ła się Mat­ka Boża. Obec­nie bez­po­śred­nio z
gro­ty obja­wień „wyra­sta” neo­go­tyc­ka Bazy­li­ka Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia Naj­święt­szej Marii Pan­ny. W
witra­żo­wych oknach uka­za­ne są wyda­rze­nia z histo­rii Lour­des. Miej­sce to sły­nie tak­że z odkry­te­go przez
św. Ber­na­det­tę cudow­ne­go źró­dła, do któ­re­go piel­grzy­mu­ją cho­rzy z całe­go świa­ta. Zwie­dza­nie, modli­twa
w Gro­cie – miej­scu obja­wień, Msza Świę­ta, nawie­dze­nie sank­tu­arium, czas na indy­wi­du­al­na modli­twę oraz
moż­li­wość kąpie­li w cudow­nej wodzie. Obia­do­ko­la­cja i noc­leg w Lour­des.


8 DZIEŃ, 18.10.2019 — PIĄTEK

Śnia­da­nie. Cało­dnio­wy pobyt w Lour­des. Zwie­dza­nie, modli­twa oso­bi­sta i wspól­na przy Gro­cie
Mas­sa­biel­le, w Sank­tu­arium i na Dro­dze Krzy­żo­wej. Obia­do­ko­la­cja i noc­leg w Lour­des.


9 DZIEŃ, 19.10.2019 — SOBOTA

Śnia­da­nie. Prze­jazd do Sank­tu­arium La Salet­te – miej­sca nale­żą­ce­go do naj­bar­dziej zna­nych obja­wień
Maryj­nych na świe­cie. Jest to miej­sce uro­dze­nia dwoj­ga pastusz­ków: Mak­sy­mi­na Giraud i Mela­nii Calvat,
któ­rym 19 wrze­śnia 1846 roku obja­wi­ła się Mary­ja. Wio­ska La Salet­te – miej­sce obja­wień –
od któ­rej obja­wie­nie otrzy­ma­ło swą nazwę, znaj­du­je się na wyso­ko­ści 1800 m n.p.m. i leży w ukry­ciu,
scho­wa­ne wśród gór, gdzie pły­nie źró­deł­ko, biją­ce nie­prze­rwa­nie od dnia obja­wie­nia. Jest ono zna­kiem
wie­lu łask, któ­re z tej Świę­tej Góry pły­ną na cały świat. Nad miej­scem obja­wie­nia góru­je Sank­tu­arium
Mat­ki Bożej Pła­czą­cej poło­żo­ne pomię­dzy górą Pla­ne­au a zbo­cza­mi Gar­gas i Cha­mo­ux. Pro­ce­sja
różań­co­wa w samym ser­cu Alp. Obia­do­ko­la­cja i noc­leg, modli­twa wie­czor­na w La Salet­te


10 DZIEŃ, 20.10.2019 — NIEDZIELA

Śnia­da­nie, prze­jazd do Ars, miej­sca nie­zwy­kłej posłu­gi św. Jana – Marii Vian­neya, Pro­bosz­cza z Ars.
Następ­nie prze­jazd do Paray Le Monial, miej­sca Kul­tu Naj­święt­sze­go Ser­ca Jezu­so­we­go
zapo­cząt­ko­wa­ne­go przez sio­strę zakon­ną Mar­gu­eri­te – Marie Ala­co­que. Nawie­dze­nie bazy­li­ki Sacre Coeur.
Obia­do­ko­la­cja
i noc­leg Paray Le Monial.


11 DZIEŃ, 21.10.2019 — PONIEDZIAŁEK

Śnia­da­nie 09:25 13:50 wcze­sny wyjazd. Prze­jazd tran­zy­to­wy do Szcze­ci­na.


INFORMACJE:

Cena: 450 euro + 1850 zł —-
Zapi­sy: tel. 604.643.188 lub 503.024.242

Cena zawie­ra : noc­le­gi 10 wraz z wyży­wie­niem HB (śnia­da­nia i obia­do­ko­la­cja, poko­je 2,3 os.); opie­kę pilota/przewodnika;
ubez­pie­cze­nie TU Euro­pa; prze­jazd auto­ka­rem kla­sy tury­stycz­nej; bilet lot­ni­czy z Ber­li­na do Lizbo­ny; bagaż pod­ręcz­ny
i reje­stro­wa­ny 23 kg; trans­fer ze Szcze­ci­na na lot­ni­sko w Ber­li­nie.

Cena nie zawie­ra : Bile­tów wstę­pu ok. 40 Euro; dobro­wol­ne­go ubez­pie­cze­nia od kosz­tów rezy­gna­cji z udzia­łu w piel­grzym­ce,
któ­re musi być wyku­pio­ne w dniu pod­pi­sa­nia umo­wy oraz dobro­wol­ne­go ubez­pie­cze­nia od kosz­tów cho­rób prze­wle­kłych;
ewen­tu­al­nej dopła­ty do poko­ju 1-oso­bo­we­go.
*kolej­ność zwie­dza­nych obiek­tów może ulec zmia­nie.

8 zain­te­re­so­wa­nych  ·  3 bio­rą­cych udział

TRANSMISJE INTERNETOWE

AKTUALNOŚCI

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

III Wie­czór Medju­gor­ski — Pią­tek, 2 sierp­nia, godz.18.00. Kościół w Mie­rzy­nie. Roz­po­czę­cie Mszą Świę­tą. Zapra­sza­my! Pokaż wię­cejPokaż mniej

Wdzięcz­ni Mat­ce Bożej — Bole­snej Kró­lo­wej Pol­ski za łaski zakoń­czy­li­śmy Warsz­ta­ty Posłu­gi Cha­ry­zma­tycz­nej, któ­re dla 400 wier­nych i 18 kapła­nów pro­wa­dził w Liche­niu Ks. John Basha­bo­ra. Pokaż wię­cejPokaż mniej

Komen­tuj na Face­bo­oku

Nie mogę już się Was docze­kać! 🙂😍

3 dni temu

Wspólnota Lew Judy

św. Ludwik Gri­gnion de Mont­fort (+1716):

“Nie znie­chę­caj się, choć­by pod­czas całe­go różań­ca two­ja wyobraź­nia była niczym innym, jak cią­głym prze­su­wa­niem się naj­prze­róż­niej­szych myśli, któ­re ty sta­ra­łeś się odda­lić naj­le­piej, jak tyl­ko mogłeś, zale­d­wie jak tyl­ko spo­strze­głeś się; twój róża­niec jest tym lep­szy im bar­dziej zasłu­gu­ją­cy; tym bar­dziej zasłu­gu­ją­cy im bar­dziej pra­co­wi­ty; tym bar­dziej wypra­co­wa­ny im natu­ral­niej jest mniej przy­jem­ny dla duszy i bar­dziej utrud­nio­ny przez nud­ne musz­ki i mrów­ki (tzn. roz­pro­sze­nia), któ­re lata­ją, mimo twej woli, tu i tam w wyobraź­ni, nie zosta­wia­jąc duszy cza­su na zasma­ko­wa­nie tego, co ona mówi i roz­ko­szo­wa­nie się poko­jem. Choć­byś miał wal­czyć z roz­tar­gnie­nia­mi przez cały róża­niec , walcz odważ­nie, kon­ty­nu­ując odma­wia­nie, cho­ciaż bez sma­ku i pociech zmy­sło­wych. To strasz­na wal­ka. Lecz jak bar­dzo zba­wien­na dla duszy wier­nej!”
Pokaż wię­cejPokaż mniej

Pieśń pt. “Bło­go­sła­wio­na jesteś” na Warsz­ta­tach Posłu­gi Cha­ry­zma­tycz­nej w Liche­niu. Modli­my się z Mat­ką Bożą i pozdra­wia­my. Pokaż wię­cejPokaż mniej

Trwa­my na for­ma­cji w cza­sie Warsz­ta­tów Posłu­gi Cha­ry­zma­tycz­nej w Liche­niu, któ­re pro­wa­dzi Ks. John Basha­bo­ra. Pokaż wię­cejPokaż mniej

Pozdra­wia­my z Warsz­ta­tów Posłu­gi Cha­ry­zma­tycz­nej w Liche­niu, któ­re pro­wa­dzi Ks. John Basha­bo­ra Pokaż wię­cejPokaż mniej

Komen­tuj na Face­bo­oku

Niech wam Bóg bło­go­sła­wi ❤️❤️❤️

Niech Duch Świę­ty was pro­wa­dzi.

Niech Bóg ma w swej opie­ce 🙏🙏🙏

Pro­szę pomó­dl­cie się, za 5-cio let­nie­go Dawi­da , któ­re­go od tygo­dnia szu­ka poli­cja i za jego mamę ❤️🙏🏻❤️

Niech Duch Świę­ty was pro­wa­dzi.

View more com­ments

1 tydzień temu

Wspólnota Lew Judy

Kocha­ni, w naj­bliż­szy wto­rek 16.07 o godz. 19.00 odbę­dzie się w Mie­rzy­nie nasza wspól­no­to­wa Msza Świę­ta i Ado­ra­cja. Nor­mal­nie jak zawsze będzie Sło­wo Boże, Uwiel­bie­nie i Ado­ra­cja. Z powo­du moje­go wyjaz­du na reko­lek­cje w tym dniu nie będę obec­ny. Mszę Świę­tą odpra­wi zna­ny nam ks. Janusz, a sio­stry ze wspól­no­ty wygło­szą świa­dec­twa z piel­grzym­ki do Czę­sto­cho­wy, Cza­ta­cho­wy i Dech­tic w Sło­wa­cji. Licząc na Waszą obec­ność zapra­szam Was ser­decz­nie i bło­go­sła­wię, ks. Piotr Pokaż wię­cejPokaż mniej

2 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Szko­ła Psal­mów cz.4 — Mie­rzyn, 09.07.2019 Pokaż wię­cejPokaż mniej

2 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Pokaż wię­cejPokaż mniej

2 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

God­ne uwa­gi! Popie­ram Ks. Piotr Pokaż wię­cejPokaż mniej

3 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Szko­ła Psal­mów cz. 3 — Mie­rzyn, 02.07.2019 Pokaż wię­cejPokaż mniej

Komen­tuj na Face­bo­oku

Dzię­ku­ję Ci Boże rów­nież a zwłasz­cza za ks Pio­tra 🙏

4 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Zapra­sza­my wszyst­kich na Mszę Świę­tą z oka­zji św. Apo­sto­łów Pio­tra i Paw­ła (rów­nież w inten­cji Ks. Pio­tra Ski­by) w nie­dzie­lę, 30.06. o godz.18.00 do Mie­rzy­na (ponie­waż 29.06. są świę­ce­nia kapłań­skie). Po Mszy Świę­tej o godz. 18.00 w ndz. 30.06. zapra­sza­my wszyst­kich z rodzi­na­mi i dzieć­mi na wspól­ne­go gril­la do ogro­du przy ple­ba­ni w Mie­rzy­nie. Zapew­nia­my słoń­ce, radość i wspa­nia­łe wspól­ne spę­dze­nie cza­su we wspól­no­cie, a tak­że zim­ne napo­je, kana­pecz­ki, gril­la i węgiel do gril­la. Zale­ca­my, aby wziąć ze sobą kieł­ba­ski do upie­cze­nia na gril­lu lub inne przy­sma­ki. War­to, aby każ­dy przy­niósł to co lubi i tyle ile zdo­ła zjeść 🙂 🙂 Pokaż wię­cejPokaż mniej

Komen­tuj na Face­bo­oku

Pro­sze o pomoc w powro­cie do zdro­wia, bliż­sze info na stro­nie: www.fundacjaavalon.pl/nasi_beneficjenci/chrostek_pawel.html Pro­gram do roz­li­cza­nia Pitów: www.e-pity.pl/pity-2018/sub/program-online-epity-2019-KRS-0000270809–404 Pomóc rów­nież moż­na mi po przez zakup twór­czo­ści mojej Mamy na aukcji alle­gro: charytatywni.allegro.pl/antyki-i-sztuka?charityOrganizationPurposeId=725 www.art-malarstwo.pl/ Za wszel­ką pomoc bar­dzo dzię­ku­ję.

4 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Szko­ła Psal­mów cz. 2 — Mie­rzyn, 25.06.2019 Pokaż wię­cejPokaż mniej

4 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Pokaż wię­cejPokaż mniej

Komen­tuj na Face­bo­oku

Pro­sze o pomoc w powro­cie do zdro­wia, bliż­sze info na stro­nie: www.fundacjaavalon.pl/nasi_beneficjenci/chrostek_pawel.html Pro­gram do roz­li­cza­nia Pitów: www.e-pity.pl/pity-2018/sub/program-online-epity-2019-KRS-0000270809–404 Pomóc rów­nież moż­na mi po przez zakup twór­czo­ści mojej Mamy na aukcji alle­gro: charytatywni.allegro.pl/antyki-i-sztuka?charityOrganizationPurposeId=725 www.art-malarstwo.pl/ Za wszel­ką pomoc bar­dzo dzię­ku­ję.

4 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Pokaż wię­cejPokaż mniej

Wczy­taj wię­cej

Błogosławię,
ks. Piotr Skiba

ZAPRASZAM CIEBIE!

Spo­ty­ka­my się w koście­le Mat­ki Boskiej Bole­snej przy ul. Welec­kiej w Szcze­ci­nie-Mie­rzy­nie, w deka­na­cie Szcze­cin Pogod­no (jadąc w kie­run­ku gra­ni­cy [Lubie­szyn] kościół jest nie­da­le­ko Casto­ra­my i Cen­trum H. Ster), we wto­rek o godz. 18.00. Msza Świę­ta, kon­fe­ren­cja i ado­ra­cja z muzycz­nym uwiel­bie­niem i modli­twą o uzdro­wie­nie.

Uwa­ga! Coty­go­dnio­wa Msza Świę­ta Wspól­no­ty Lew Judy i spo­tka­nie for­ma­cyj­ne będzie już od jutra tj. 14 maja o godz. 19.00 w koście­le w Mie­rzy­nie. Tak zapra­sza­my od maja do koń­ca wrze­śnia — w okre­sie let­nim. Zatem we wtor­ki o godz. 19.00 w Mie­rzy­nie zapra­sza­my wszyst­kich do wspól­nej modli­twy. Ks. Piotr Ski­ba

SKONTAKTUJ SIĘ

Ema­il: kontakt@lewjudy.org
Face­bo­ok: facebook.com/WspolnotaLewJudy
Youtu­be: lewjudy.org/youtube