WSPÓLNOTA LEW JUDY

Lew Judy to Jezus Chry­stus. Sło­wo Boże mówi „Oto zwy­cię­żył Lew z poko­le­nia Judy” (Ap 5,5). Jeste­śmy wspól­no­tą kato­lic­ką, maryj­ną, biblij­ną i cha­ry­zma­tycz­ną. Pra­gnie­my uświę­cać się w Koście­le przez sakra­men­ty i ewan­ge­li­zo­wać. Zapra­sza­my do kościo­ła Mat­ki Boskiej Bole­snej w Szcze­ci­nie-Mie­rzy­nie (deka­nat Szcze­cin Pogod­no), przy ul. Welec­kiej, gdzie we wtor­ki prze­ży­wa­my Mszę Świę­tą i spo­tka­nie for­ma­cyj­ne. Uczest­ni­czy­my w ado­ra­cji z muzycz­nym uwiel­bie­niem i modli­twą o uzdro­wie­nie.

Uwa­ga! Coty­go­dnio­wa Msza Świę­ta Wspól­no­ty Lew Judy i spo­tka­nie for­ma­cyj­ne od godz. 19.00 w koście­le w Mie­rzy­nie. Zatem we wtor­ki o godz. 19.00 w Mie­rzy­nie zapra­sza­my wszyst­kich do wspól­nej modli­twy.
Ks. Piotr Ski­ba

ZAPLANOWANE WYDARZENIA

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Pielgrzymka na Jasną Górę

Piel­grzym­ka na Jasną Górę

26 wrze­śnia 2019 — 28 wrze­śnia 2019

JASNA GÓRA, SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA W KALISZU, SANKTUARIUM ŚW. OJCA PIO NA GÓRCE PRZEPROŚNEJ I SANKTUARIUM MATKI BOSKIEJ BOLESNEJ W LICHENIU

Zapra­sza­my w dniach 26.09–28.09.2019 na piel­grzym­kę Archi­die­ce­zji Szcze­ciń­sko-Kamień­skiej na Jasną Górę pod opie­ką ducho­wą ks. Pio­tra Ski­by.
W pro­gra­mie piel­grzym­ki poza Ape­lem Jasno­gór­skim, Mszą Świę­tą
i czu­wa­niem modli­tew­nym na Jasnej Górze, będzie­my modlić się w Sank­tu­arium
Św. Józe­fa w Kali­szu, Sank­tu­arium św. Ojca Pio na Gór­ce Prze­pro­śnej i Sank­tu­arium Mat­ki Boskiej Bole­snej Kró­lo­wej Pol­ski w Liche­niu.

Zbiór­ka pod Kate­drą Św. Jaku­ba w Szcze­ci­nie w czwar­tek, 26.09. o godzi­nie 14.30. Wyjazd o godzi­nie 15.00.

Przy­jazd do Sank­tu­arium św. Józe­fa w Kali­szu ok. godz. 20.00 W pro­gra­mie Msza św. i noc­ne czu­wa­nie przy reli­kwiach św. Joan­ny Beret­ta Mol­la — Patron­ki Rodzin.
Noc­leg w Kali­szu w Domu Piel­grzy­ma w poko­jach wie­lo­oso­bo­wych (dwój­ki tyl­ko dla mał­żeństw) i śnia­da­nie.
Rano w pią­tek, 27.08. wyjazd do Czę­sto­cho­wy.
Po dro­dze nawie­dze­nie Sank­tu­arium św. O. Pio na Gór­ce Prze­pro­śnej i Dro­ga Krzy­żo­wa po Kal­wa­rii na tere­nie Sank­tu­arium.
Przy­jazd na miej­sce zakwa­te­ro­wa­nia w Czę­sto­cho­wie w porze obia­du. Obję­cie pokoi i obiad. Wie­czo­rem czas wol­ny.

Następ­nie pro­gram Piel­grzym­ki Archi­die­ce­zji Szcze­ciń­sko-Kamień­skiej na Jasnej Górze:
20.30 – Gro­ma­dzi­my się w Kapli­cy Cudow­ne­go Obra­zu na Jasnej Górze
21.00 – Apel Jasno­gór­ski w Kapli­cy Cudow­ne­go Obra­zu / oka­zja do spo­wie­dzi
21.30 – Czu­wa­nie modli­tew­ne w Kapli­cy Cudow­ne­go Obra­zu / oka­zja do spo­wie­dzi
24.00 – Msza Świę­ta w Bazy­li­ce Jasno­gór­skiej / oka­zja do spo­wie­dzi
6.00 – Odsło­nię­cie Obra­zu Mat­ki Boskiej Czę­sto­chow­skiej (dla chęt­nych)

W sobo­tę, 28.09 rano, po śnia­da­niu wyjazd z Domu Piel­grzy­ma. Po dro­dze nawie­dze­nie Sank­tu­arium św. O. Pio na Prze­pro­śnej Gór­ce oraz Msza św., a następ­nie Sank­tu­arium Mat­ki Bożej Bole­snej Kró­lo­wej Pol­ski z Cudow­nym Obra­zem
w Bazy­li­ce w Liche­niu. W Liche­niu prze­ży­cie Dro­gi krzy­żo­wej i czas do wła­snej medy­ta­cji oraz Msza Świę­ta (jeśli czas pozwo­li).
Obiad w Liche­niu we wła­snym zakre­sie. Wyjazd z Liche­nia ok. godzi­ny 17–18. Przy­jazd do Szcze­ci­na w sobo­tę, 28.09 w póź­nych godzi­nach noc­nych (ok. godz. 24).

Koszt cało­ścio­wy piel­grzym­ki to 320 zł. za oso­bę. Przy zapi­sach wpła­ta 100 zł. zalicz­ki bez­zwrot­nej. W kosz­tach: auto­kar, 2 śnia­da­nia, obia­do­ko­la­cja, ubez­pie­cze­nie i 2 noc­le­gi w poko­jach wie­lo­oso­bo­wych. Zapi­sy i infor­ma­cje: tel. 888.051.986.

2 zain­te­re­so­wa­nych  ·  2 bio­rą­cych udział
Pielgrzymka Sanktuaria Hiszpanii - Portugalii - Francji

Piel­grzym­ka Sank­tu­aria Hisz­pa­nii — Por­tu­ga­lii — Fran­cji

11 paź­dzier­ni­ka 2019 — 21 paź­dzier­ni­ka 2019

San­tu­ário de Fáti­maCova da IriaFáti­ma,2496–908 Mapa

Opie­ka dusz­pa­ster­ska: ks. Piotr Ski­ba


1 DZIEŃ, 11.10.2019 — PIĄTEK

Zbiór­ka w Szcze­ci­nie przy kate­drze szcze­ciń­skiej, trans­fer na lot­ni­sko w Ber­li­nie, wylot do Lizbo­ny
o godz. 14.40 por­tu­gal­ski­mi linia­mi lot­ni­czy­mi TAP, przy­lot do Lizbo­ny o godz. 17.15. Obia­do­ko­la­cja i
noc­leg w Fati­mie. Udział w wie­czor­nej modli­twie i pro­ce­sji w Fati­mie.


2 DZIEŃ, 12.10.2019 — SOBOTA

Śnia­da­nie, Modli­twa w Fati­mie i zwie­dza­nie Sank­tu­arium, czy­li całe­go kom­plek­su sakral­ne­go, w skład
któ­re­go wcho­dzą: Kapli­ca Obja­wień, któ­ra jest ser­cem Sank­tu­arium Fatim­skie­go. Stoi dokład­nie w
miej­scu, w któ­rym Mat­ka Boża obja­wia­ła się troj­gu pastusz­kom; Bazy­li­ka Mat­ki Bożej Różań­co­wej z
pięk­ną kolum­na­dą liczą­cą 200 kolumn i pół­ko­lumn, w któ­rej znaj­du­ją się gro­by pastusz­ków; pomnik
przed­sta­wia­ją­cy Naj­święt­sze Ser­ce Pana Jezu­sa, posta­wio­ny na stud­ni, z któ­rej to woda mia­ła mieć
cudow­ne wła­ści­wo­ści; Bazy­li­ka Trój­cy Prze­naj­święt­szej, do któ­rej kamień węgiel­ny pod budo­wę –
frag­ment gro­bu św. Pio­tra – poda­ro­wał Jan Paweł II.
Dla chęt­nych prze­jazd do Naza­re i zwie­dza­nie Sank­tu­arium Mat­ki Bożej z Naza­re, umiesz­czo­nym na
wyso­kim ponad 100 m kli­fie skal­nym, z któ­re­go roz­cią­ga się pięk­ny widok na Atlan­tyk. Msza Świę­ta i
Obia­do­ko­la­cja. Udział w modli­twach wie­czor­nych w Fati­mie. Noc­leg w Fati­mie.


3 DZIEŃ, 13.10.2019 — NIEDZIELA

Śnia­da­nie, Udział w uro­czy­sto­ściach w Sank­tu­arium Mat­ki Boskiej Fatim­skiej z oka­zji rocz­ni­cy
obja­wień Mat­ki Boskiej: Łucji, Hia­cyn­cie i Fran­cisz­ko­wi z 1917 roku. Czas na indy­wi­du­al­ną modli­twę
oraz udział w wie­czor­nej pro­ce­sji. Obia­do­ko­la­cja i noc­leg w Fati­mie.


4 DZIEŃ, 14.10.2019 — PONIEDZIAŁEK

Śnia­da­nie, prze­jazd do jed­ne­go z naj­słyn­niej­szych miast w kra­ju – Por­to, zna­ne­go z azu­le­jos – wypa­la­nych
pły­tek słu­żą­cych do deko­ra­cji domów oraz naj­słyn­niej­sze­go wina Por­tu­ga­lii. Msza Świę­ta
w jed­nym z kościo­łów. Prze­jazd, obia­do­ko­la­cja i noc­leg w San­tia­go de Com­po­ste­la w Hisz­pa­nii.


5 DZIEŃ, 15.10.2019 — WTOREK

Śnia­da­nie, Msza Świę­ta i nawie­dze­nie Kate­dry w San­tia­go de Com­po­ste­la, gdzie znaj­du­je się grób
św. Jaku­ba Apo­sto­ła. Kate­dra jest jed­nym z naj­więk­szych zabyt­ków archi­tek­tu­ry romań­skiej w Hisz­pa­nii.
Cha­rak­te­ry­zu­je ją póź­no­ba­ro­ko­wa fasa­da z deko­ra­cyj­nym i iko­no­gra­ficz­nym bogac­twem. Wpi­sa­na jest na
listę zabyt­ków UNESCO. Cało­dnio­wy pobyt i modli­twa w Sank­tu­arium. Obia­do­ko­la­cja i noc­leg w oko­li­cy
Sara­gos­sy.


6 DZIEŃ, 16.10.2019 — ŚRODA

Śnia­da­nie, prze­jazd do Sara­gos­sy, miej­sca gdzie znaj­du­ję się Bazy­li­ka – Nuestra Seno­ra del Pilar
(Mat­ki Bożej na Kolum­nie). To tutaj, 2 stycz­nia 40 r. Mat­ka Boska prze­ka­za­ła Pilar – kolum­nę –
Apo­sto­ło­wi
Św. Jaku­bo­wi, gdy ten wąt­pił już w swo­je nauki. Naka­za­ła wybu­do­wać kościół i gło­sić sło­wo dalej.
Bazy­li­ka jest uzna­wa­na za pierw­szy na świe­cie kościół Maryj­ny – miej­sce pierw­sze­go obja­wie­nia Mat­ki
Bożej. Do dziś jest to ulu­bio­na Bazy­li­ka wie­lu Hisz­pa­nów, zwłasz­cza miej­sco­wych oraz jed­na z
naj­więk­szych
i naj­waż­niej­szych w kra­ju. Msza Świę­ta, Obia­do­ko­la­cja i noc­leg w Lour­des we Fran­cji. Udział w
wie­czor­nej pro­ce­sji różań­co­wej z lam­pio­na­mi w Sank­tu­arium.


7 DZIEŃ, 17.10.2019 — CZWARTEK

Śnia­da­nie i cało­dnio­wy pobyt w Lour­des. To wła­śnie tutaj 11 lute­go 1858 roku w pobli­żu Gro­ty
Mas­sa­biel­le 14 let­niej św. Ber­na­de­cie Soubi­ro­us 18 razy obja­wi­ła się Mat­ka Boża. Obec­nie bez­po­śred­nio z
gro­ty obja­wień „wyra­sta” neo­go­tyc­ka Bazy­li­ka Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia Naj­święt­szej Marii Pan­ny. W
witra­żo­wych oknach uka­za­ne są wyda­rze­nia z histo­rii Lour­des. Miej­sce to sły­nie tak­że z odkry­te­go przez
św. Ber­na­det­tę cudow­ne­go źró­dła, do któ­re­go piel­grzy­mu­ją cho­rzy z całe­go świa­ta. Zwie­dza­nie, modli­twa
w Gro­cie – miej­scu obja­wień, Msza Świę­ta, nawie­dze­nie sank­tu­arium, czas na indy­wi­du­al­na modli­twę oraz
moż­li­wość kąpie­li w cudow­nej wodzie. Obia­do­ko­la­cja i noc­leg w Lour­des.


8 DZIEŃ, 18.10.2019 — PIĄTEK

Śnia­da­nie. Cało­dnio­wy pobyt w Lour­des. Zwie­dza­nie, modli­twa oso­bi­sta i wspól­na przy Gro­cie
Mas­sa­biel­le, w Sank­tu­arium i na Dro­dze Krzy­żo­wej. Obia­do­ko­la­cja i noc­leg w Lour­des.


9 DZIEŃ, 19.10.2019 — SOBOTA

Śnia­da­nie. Prze­jazd do Sank­tu­arium La Salet­te – miej­sca nale­żą­ce­go do naj­bar­dziej zna­nych obja­wień
Maryj­nych na świe­cie. Jest to miej­sce uro­dze­nia dwoj­ga pastusz­ków: Mak­sy­mi­na Giraud i Mela­nii Calvat,
któ­rym 19 wrze­śnia 1846 roku obja­wi­ła się Mary­ja. Wio­ska La Salet­te – miej­sce obja­wień –
od któ­rej obja­wie­nie otrzy­ma­ło swą nazwę, znaj­du­je się na wyso­ko­ści 1800 m n.p.m. i leży w ukry­ciu,
scho­wa­ne wśród gór, gdzie pły­nie źró­deł­ko, biją­ce nie­prze­rwa­nie od dnia obja­wie­nia. Jest ono zna­kiem
wie­lu łask, któ­re z tej Świę­tej Góry pły­ną na cały świat. Nad miej­scem obja­wie­nia góru­je Sank­tu­arium
Mat­ki Bożej Pła­czą­cej poło­żo­ne pomię­dzy górą Pla­ne­au a zbo­cza­mi Gar­gas i Cha­mo­ux. Pro­ce­sja
różań­co­wa w samym ser­cu Alp. Obia­do­ko­la­cja i noc­leg, modli­twa wie­czor­na w La Salet­te


10 DZIEŃ, 20.10.2019 — NIEDZIELA

Śnia­da­nie, prze­jazd do Ars, miej­sca nie­zwy­kłej posłu­gi św. Jana – Marii Vian­neya, Pro­bosz­cza z Ars.
Następ­nie prze­jazd do Paray Le Monial, miej­sca Kul­tu Naj­święt­sze­go Ser­ca Jezu­so­we­go
zapo­cząt­ko­wa­ne­go przez sio­strę zakon­ną Mar­gu­eri­te – Marie Ala­co­que. Nawie­dze­nie bazy­li­ki Sacre Coeur.
Obia­do­ko­la­cja
i noc­leg Paray Le Monial.


11 DZIEŃ, 21.10.2019 — PONIEDZIAŁEK

Śnia­da­nie 09:25 13:50 wcze­sny wyjazd. Prze­jazd tran­zy­to­wy do Szcze­ci­na.


INFORMACJE:

Cena: 450 euro + 1850 zł —-
Zapi­sy: tel. 604.643.188 lub 503.024.242

Cena zawie­ra : noc­le­gi 10 wraz z wyży­wie­niem HB (śnia­da­nia i obia­do­ko­la­cja, poko­je 2,3 os.); opie­kę pilota/przewodnika;
ubez­pie­cze­nie TU Euro­pa; prze­jazd auto­ka­rem kla­sy tury­stycz­nej; bilet lot­ni­czy z Ber­li­na do Lizbo­ny; bagaż pod­ręcz­ny
i reje­stro­wa­ny 23 kg; trans­fer ze Szcze­ci­na na lot­ni­sko w Ber­li­nie.

Cena nie zawie­ra : Bile­tów wstę­pu ok. 40 Euro; dobro­wol­ne­go ubez­pie­cze­nia od kosz­tów rezy­gna­cji z udzia­łu w piel­grzym­ce,
któ­re musi być wyku­pio­ne w dniu pod­pi­sa­nia umo­wy oraz dobro­wol­ne­go ubez­pie­cze­nia od kosz­tów cho­rób prze­wle­kłych;
ewen­tu­al­nej dopła­ty do poko­ju 1‑osobowego.
*kolej­ność zwie­dza­nych obiek­tów może ulec zmia­nie.

10 zain­te­re­so­wa­nych  ·  3 bio­rą­cych udział

FORUM CHARYZMATYCZNE 2019

AKTUALNOŚCI

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Zapra­szam w pt. 20.09 do Gole­nio­wa na Wie­czór Chwa­ły z modli­twą o uzdro­wie­nie. Roz­po­czę­cie Msza Świę­tą o 19.00, a następ­nie ado­ra­cja. Pokaż wię­cejPokaż mniej

Zapraszam w pt. 20.09 do Goleniowa na Wieczór Chwały z modlitwą o uzdrowienie. Rozpoczęcie Msza Świętą o 19.00, a następnie adoracja.

15 godzin temu

Wspólnota Lew Judy

Pamię­taj­my i dzię­kuj­my Bogu za Die­ce­zjal­ną Dro­gę Krzy­żo­wą 14.09.2019 w Szcze­ci­nie w ramach akcji “Szcze­cin u stóp Krzy­ża”, któ­ra zjed­no­czy­la 6000 wier­nych. Pokaż wię­cejPokaż mniej

15 godzin temu

Wspólnota Lew Judy

Die­ce­zjal­na Dro­ga Krzy­żo­wa 14.09.2019 w Szcze­ci­nie zgro­ma­dzi­ła bli­sko 6000 wier­nych. Dzię­ku­je­my za wspól­ną modli­twę i pomoc w orga­ni­za­cji. Pokaż wię­cejPokaż mniej

20 godzin temu

Wspólnota Lew Judy

Die­ce­zjal­na Dro­ga Krzy­żo­wa. Szcze­cin 14.09.2019. Bogu chwa­ła — 6000 osób we wspól­nej modli­twie. Chry­stus żyje! Chry­stus zwy­cię­ży! Pokaż wię­cejPokaż mniej

Komen­tuj na Face­bo­oku

Dzię­ku­ję ❤🇵🇱❤

Amen

Wczy­taj wię­cej

Błogosławię,
ks. Piotr Skiba

ZAPRASZAM CIEBIE!

Spo­ty­ka­my się w koście­le Mat­ki Boskiej Bole­snej przy ul. Welec­kiej w Szcze­ci­nie-Mie­rzy­nie, w deka­na­cie Szcze­cin Pogod­no (jadąc w kie­run­ku gra­ni­cy [Lubie­szyn] kościół jest nie­da­le­ko Casto­ra­my i Cen­trum H. Ster), we wto­rek o godz. 18.00. Msza Świę­ta, kon­fe­ren­cja i ado­ra­cja z muzycz­nym uwiel­bie­niem i modli­twą o uzdro­wie­nie.

Uwa­ga! Coty­go­dnio­wa Msza Świę­ta Wspól­no­ty Lew Judy i spo­tka­nie for­ma­cyj­ne będzie już od jutra tj. 14 maja o godz. 19.00 w koście­le w Mie­rzy­nie. Zatem we wtor­ki o godz. 19.00 w Mie­rzy­nie zapra­sza­my wszyst­kich do wspól­nej modli­twy. Ks. Piotr Ski­ba

SKONTAKTUJ SIĘ

Ema­il: kontakt@lewjudy.org
Face­bo­ok: facebook.com/WspolnotaLewJudy
Youtu­be: lewjudy.org/youtube