WSPÓLNOTA LEW JUDY

Lew Judy to Jezus Chry­stus. Sło­wo Boże mówi „Oto zwy­cię­żył Lew z poko­le­nia Judy” (Ap 5,5). Jeste­śmy wspól­no­tą kato­lic­ką, maryj­ną, biblij­ną i cha­ry­zma­tycz­ną. Pra­gnie­my uświę­cać się w Koście­le przez sakra­men­ty i ewan­ge­li­zo­wać. Zapra­sza­my do kościo­ła Mat­ki Boskiej Bole­snej w Szcze­ci­nie-Mie­rzy­nie (deka­nat Szcze­cin Pogod­no), przy ul. Welec­kiej, gdzie we wtor­ki prze­ży­wa­my Mszę Świę­tą i spo­tka­nie for­ma­cyj­ne. Uczest­ni­czy­my w ado­ra­cji z muzycz­nym uwiel­bie­niem i modli­twą o uzdro­wie­nie.

Uwa­ga! Coty­go­dnio­wa Msza Świę­ta Wspól­no­ty Lew Judy i spo­tka­nie for­ma­cyj­ne od godz. 19.00 w koście­le w Mie­rzy­nie. Zatem we wtor­ki o godz. 19.00 w Mie­rzy­nie zapra­sza­my wszyst­kich do wspól­nej modli­twy.
Ks. Piotr Ski­ba

ZAPLANOWANE WYDARZENIA

FORUM CHARYZMATYCZNE 2019

AKTUALNOŚCI

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

19 godzin temu

Wspólnota Lew Judy

Udo­stęp­nij! Leci­my z Ber­li­na. Zapra­sza­my Pokaż wię­cejPokaż mniej

Udostępnij! Lecimy z Berlina. Zapraszamy
Video image

Komen­tuj na Face­bo­oku

Video image

Komen­tuj na Face­bo­oku

2 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

O. Zyg­munt Kwiat­kow­ski SI gło­sił do nas Sło­wo Boże na Maryj­nym Sku­pie­niu Adwen­to­wym Pokaż wię­cejPokaż mniej

2 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Dzię­ku­je­my za wspól­ną modli­twę na Adwen­to­wym Sku­pie­niu Maryj­nym Pokaż wię­cejPokaż mniej

3 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Udo­stęp­nij! Zapra­sza­my na Forum Cha­ry­zma­tycz­ne w Szcze­ci­nie “Była tam Mat­ka Jezu­sa” (J 2, 1). 22 — 24 maja 2020 r., Net­to Are­na. Sło­wo Boże gło­sić będą:
Ks. Domi­nik Chmie­lew­ski SDB
Ks. Piotr Paw­lu­kie­wicz
Ks. Michał Olszew­ski SCJ
Ks. Mar­cin Modrzyń­ski
O. Mar­cin Cie­cha­now­ski OSPPE
O. Remi­giusz Recław SJ
O. Józef Wit­ko OFM
O. Andrzej Iwa­nic­ki OFM­Conv
O. Robert Leżo­hup­ski OFM­Conv

Gość spe­cjal­ny:
Joan­na Bąt­kie­wicz-Bro­żek

Zapra­szam w imie­niu Orga­ni­za­to­rów, ks. Piotr Ski­ba

Wie­cej infor­ma­cji i zapi­sy:
lewjudy.org/zapisy-na-forum-charyzmatyczne-2020/
Pokaż wię­cejPokaż mniej

Komen­tuj na Face­bo­oku

cz to ludzie spe­cjal­nej tro­ski? przy naj­mniej takie spra­wia­ją wra­że­nie

A po spo­tka­niu… aure­ol­ka gra­tis ? 😃

Takie tam disco­ka­to­lo dla sta­rych i pod­ro­ślo­ków 🖕🤣

Strasz­na jest siła zajo­ba w czło­wie­ku…

Był tu Judy był tu Judy poka­zy­wał róż­ne cudy miał kurosz­ka zła­ma­ne­go kokard­ką zawią­za­ne­go 😬😬😬😬😬

Tyle różań­ców, a tak mało poko­ry i miło­ści w ser­cach.

no nie wie­rze, żeby w tych cza­sach wie­rzyć szar­la­ta­nom, no ale cóż za pie­nią­dze każ­dy się sprze­da

za ile? 😀

bie­da­cy

Super ale jestem ze swie­to­krzy­skie­go I mam dale­jo jak Bog da ale raczej przez inter­net uu hyba ze namo­wie zna­jo­ma

Co to za sek­ta i ile pła­cą za przy­stą­pie­nie…

Owo­cem takiej ewan­ge­li­za­cji pusto­sze­ją­ce kościoły,nie zaba­wiaj­cie się Panem Bogiem .Skupienie,adoracja,powaga.

Nie­sa­mo­wi­ta uczta dla ducha

A co to jest lew Judy jak to Haj­le Syl­la­sje

Kur­wa mać co za gów­no mam dość wci­ska­nia mi takie­go paja­co­wa­nia dla debi­li bez rozu­mu i cof­nię­tych w roz­wo­ju

Jeho­wy też orga­ni­zu­ją takie spę­dy i nikt się tym nie przej­mu­je podob­nie jak tym spę­dem

To jesz­cze żyje? Strasz­nie pomarsz­czo­na?

…kolej­ni nawiedzeni…kiedy ta głu­po­ta się skoń­czy…

i co ci ludzie odsta­wia­ja coraz to nowe sek­ty

Zofia skal vi til Szcze­zin?

wia­ra jest sen­sem życia.

View more com­ments

1 mie­siąc temu

Wspólnota Lew Judy

Ks. Piotr Ski­ba — Dzień Wspól­no­ty Lew Judy — 9.11.2019 Pokaż wię­cejPokaż mniej

1 mie­siąc temu

Wspólnota Lew Judy

Roz­po­czę­li­śmy Dzień Wspól­no­ty Lew Judy w Myśli­bo­rzu Pokaż wię­cejPokaż mniej

Komen­tuj na Face­bo­oku

Pro­szę o modli­twę za moja rodzi­nę🙏💗💗💗👏

Ado­ra­cja jak pięk­nie mój Panie.

Kocha­ni ser­cem i duszą jestem z wami pomodl cie się za mnie o moje zdro­wie. Bog zapłać.

View more com­ments

Video image

Komen­tuj na Face­bo­oku

Video image

Komen­tuj na Face­bo­oku

1 mie­siąc temu

Wspólnota Lew Judy

War­to posłu­chać, aby usu­nąć tru­ci­znę www.youtube.com/watch?v=q1_oRQUKDKM&feature=share Pokaż wię­cejPokaż mniej

Video image

Komen­tuj na Face­bo­oku

1 mie­siąc temu

Wspólnota Lew Judy

Kate­dra Szcze­cin — Ks. Piotr Ski­ba — Wigi­lia Wszyst­kich Świę­tych 2019 Pokaż wię­cejPokaż mniej

Komen­tuj na Face­bo­oku

Wspa­nia­łe Kazanie.Brałam udział w tej prze­pięk­nej Pro­ce­sji i Mszy św.💛

Wczy­taj wię­cej

Błogosławię,
ks. Piotr Skiba

ZAPRASZAM CIEBIE!

Spo­ty­ka­my się w koście­le Mat­ki Boskiej Bole­snej przy ul. Welec­kiej w Szcze­ci­nie-Mie­rzy­nie, w deka­na­cie Szcze­cin Pogod­no (jadąc w kie­run­ku gra­ni­cy [Lubie­szyn] kościół jest nie­da­le­ko Casto­ra­my i Cen­trum H. Ster), we wto­rek o godz. 18.00. Msza Świę­ta, kon­fe­ren­cja i ado­ra­cja z muzycz­nym uwiel­bie­niem i modli­twą o uzdro­wie­nie.

Uwa­ga! Coty­go­dnio­wa Msza Świę­ta Wspól­no­ty Lew Judy i spo­tka­nie for­ma­cyj­ne będzie już od jutra tj. 14 maja o godz. 19.00 w koście­le w Mie­rzy­nie. Zatem we wtor­ki o godz. 19.00 w Mie­rzy­nie zapra­sza­my wszyst­kich do wspól­nej modli­twy. Ks. Piotr Ski­ba

SKONTAKTUJ SIĘ

Ema­il: kontakt@lewjudy.org
Face­bo­ok: facebook.com/WspolnotaLewJudy
Youtu­be: lewjudy.org/youtube