SŁOWO BOŻE GŁOSZĄ:

O. Marcin Ciechanowski OSPPE

Ks. Dominik Chmielewski SDB

O. Marcin Ciechanowski OSPPE

Ks. Piotr Pawlukiewicz

Ks. Michał Olszewski SCJ

Ks. Marcin Modrzyński

O. Marcin Ciechanowski OSPPE

O. Marcin Ciechanowski OSPPE

O. Remigiusz Recław SJ

O. Remigiusz Recław SJ

O. Józef Witko OFM

O. Józef Witko OFM

O. Andrzej Iwanicki OFMConv

Leżohupski

O. Robert Leżohupski OFMConv

GOŚĆ SPECJALNY:

Joanna Bątkiewicz-Brożek

Zapraszam w imieniu Organizatorów
ks. Piotr Skiba

Posługa muzyczna: Zespół Lew Judy

CZYM JEST FORUM CHARYZMATYCZNE?

W 2020 roku prze­ży­wać będzie­my 100. rocz­ni­cę Cudu nad Wisłą przez przy­czy­nę Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, któ­ra ochro­ni­ła Pol­skę oraz 100. rocz­ni­cę uro­dzin św. Jana Paw­ła II, wiel­kie­go czci­cie­la Mat­ki Bożej. W tym kon­tek­ście orga­ni­zu­je­my Forum Cha­ry­zma­tycz­ne, pod hasłem: „Była tam Mat­ka Jezu­sa” (J 2, 1) i włą­cza­jąc zapi­sy uczest­ni­ków w Świę­to Mat­ki Bożej Różań­co­wej zawie­rza­my Forum Jej opie­ce. W cza­sie Forum będzie­my z Mat­ką Bożą, jak ucznio­wie w Kanie Gali­lej­skiej wsłu­chi­wać się w sło­wa Chry­stu­sa i doświad­czać Jej pośred­nic­twa.

W pro­gra­mie Forum będzie m.in.: gło­sze­nie Sło­wa Boże­go, oka­zja do przy­ję­cia sakra­men­tu poku­ty i pojed­na­nia, Msza Świę­ta, róża­niec, Koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go, ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, modli­twa o uzdro­wie­nie, modli­twa o wyla­nie Ducha Świę­te­go i Jego darów, wspól­na i indy­wi­du­al­na modli­twa w ciszy, śpiew pie­śni oraz moż­li­wość kupie­nia ksią­żek i mate­ria­łów ewan­ge­li­za­cyj­nych. Forum to 3 dni uwiel­bie­nia Boga przez Nie­po­ka­la­ne Ser­ce Naj­święt­szej Maryi Pan­ny w atmos­fe­rze wspól­no­ty wia­ry, zjed­no­czo­nej na Eucha­ry­stii. Atmos­fe­rze ducho­wej tego spo­tka­nia będzie sprzy­jać dosko­na­ła aku­sty­ka hali, sta­ła trans­mi­sja video na 6 tele­bi­mach i kom­for­to­wa widow­nia.

MATERIAŁY REKLAMOWE DO POBRANIA

1 - ZAPISY INTERNETOWE

Każ­da oso­ba, któ­ra chce uczest­ni­czyć w Forum musi być zapi­sa­na poprzez wypeł­nie­nie „For­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go”, poda­jąc dokład­nie swo­je dane, a następ­nie postę­po­wać według infor­ma­cji prze­ka­za­nych pocz­tą elek­tro­nicz­ną. Dla­te­go też nale­ży pra­wi­dło­wo wpi­sać swój adres e‑mail w „For­mu­la­rzu zgło­sze­nio­wym”. Każ­da oso­ba musi być odręb­nie zapi­sa­na w „For­mu­la­rzu zgło­sze­nio­wym”, rów­nież dzie­ci i oso­by nie­peł­no­spraw­ne na wóz­kach inwa­lidz­kich. Jeśli ktoś zapła­ci w jed­nym prze­le­wie za kil­ka osób, np. 5, to nale­ży dane każ­dej z osób wpi­sać odręb­nie w „For­mu­la­rzu zgło­sze­nio­wym”. Pro­si­my dokład­nie spraw­dzić wpi­sa­ne dane przed ich wysła­niem poprzez „For­mu­larz zgło­sze­nio­wy”.

2 - WPŁATA ZA UCZESTNICTWO W FORUM

Każ­da oso­ba, któ­ra chce uczest­ni­czyć w Forum powin­na doko­nać odpo­wied­niej wpła­ty na wska­za­ne niżej kon­to. Fak­tem decy­du­ją­cym o przy­ję­ciu na Forum jest prze­lew na kon­to, a następ­nie poda­nie wła­ści­wych danych poprzez zapi­sy inter­ne­to­we. Może być jeden prze­lew zbior­czy np. za rodzi­nę – z poda­niem w tytu­le wszyst­kich imion i nazwisk, któ­rych wpła­ta doty­czy. Doku­ment prze­le­wu za udział w Forum nale­ży mieć ze sobą. Po zaksię­go­wa­niu wpła­ty na adres mailo­wy zosta­nie — w cią­gu 10 dni — wysła­ne potwier­dze­nie wpła­ty. Jeśli nie otrzy­masz potwier­dze­nia wpła­ty sprawdź skrzyn­kę SPAM. Jeże­li po 14 dniach od doko­na­nia zapi­sów poprzez inter­ne­to­wy „For­mu­larz zgło­sze­nio­wy” nie będzie wpła­ty za uczest­nic­two w Forum otrzy­masz przy­po­mnie­nie o koniecz­no­ści wpła­ty pocz­tą elek­tro­nicz­ną. Wpła­ty będą przyj­mo­wa­ne do 20 maja 2020 r. lub do wyczer­pa­nia miejsc.

3 - GRUPY ZORGANIZOWANE

Opie­kun gru­py zor­ga­ni­zo­wa­nej powi­nien zgło­sić się poprzez e‑mail: kontakt@lewjudy.org poda­jąc peł­ną listę osób — za któ­re doko­na­no już prze­le­wu – któ­re zosta­ły tak­że zare­je­stro­wa­ne odręb­nie (każ­da z nich indy­wi­du­al­nie) przez „For­mu­larz zgło­sze­nio­wy” w zapi­sach inter­ne­to­wych. W dniu roz­po­czę­cia Forum, opie­kun gru­py powi­nien w recep­cji ode­brać iden­ty­fi­ka­to­ry i mate­ria­ły dla swo­jej gru­py. Opie­kun gru­py może zro­bić jeden prze­lew za całą gru­pę z poda­niem nazwi­ska opie­ku­na i kwo­tą zga­dza­ją­cą się z ilo­ścią osób prze­ka­za­ną we wspo­mnia­nej liście zbior­czej. Opie­kun gru­py otrzy­ma w recep­cji Forum ilość iden­ty­fi­ka­to­rów (wej­śció­wek), zga­dza­ją­cą się z kwo­tą prze­ka­za­ną w prze­le­wie.

4 – KONTO BANKOWE DO WPŁAT ZA UCZESTNICTWO W FORUM

Tytu­łem: Forum – imię i nazwi­sko

Fun­da­cja SZCZECIŃSKA
90 1750 0012 0000 0000 2691 4043
© Bank BGŻ BNP Pari­bas S.A.
Kró­lo­wej Koro­ny Pol­skiej 28E
70–485 Szcze­cin skr. 167

KRS 0000281775
REGON 3203461925
NIP 8513012136

Infor­mu­je­my, że mię­dzy­na­ro­do­wym kodem iden­ty­fi­ku­ją­cym © Bank BGŻ BNP Pari­bas S.A.   w trans­ak­cjach walutowych/zagranicznych roz­li­cza­nych za pośred­nic­twem sie­ci prze­sy­ło­wej SWIFT jest PPABPLPKXXX.

rachu­nek w stan­dar­dzie IBAN:

PL90 1750 0012 0000 0000 2691 4043
KOD BIC/SWIFT PPABPLPKXXX

5 - KOSZT UCZESTNICTWA

120 zł / za oso­bę
(Kwo­ta ta nie obej­mu­je noc­le­gów i wyży­wie­nia)

Uisz­czo­ne wpła­ty za udział są daro­wi­zną prze­zna­czo­ną na orga­ni­za­cję Forum, dla­te­go nie pod­le­ga­ją zwro­to­wi.

Oso­by poru­sza­ją­ce się na wóz­kach inwa­lidz­kich lub z wyraźną/widoczną nie­peł­no­spraw­no­ścią są zwol­nio­ne z opłat za uczest­nic­two w Forum.
Nale­ży w „For­mu­la­rzu zgło­sze­nio­wym” zazna­czyć opcję: „oso­ba nie­peł­no­spraw­na”.

Kapła­ni uczest­ni­czą w Forum bez­płat­nie.
Nale­ży w „For­mu­la­rzu zgło­sze­nio­wym” zazna­czyć opcję: „kapłan” oraz posia­dać legi­ty­ma­cję kapłań­ską.

Sio­stry zakon­ne uczest­ni­czą w Forum tak­że bez­płat­nie.
Nale­ży w „For­mu­la­rzu zgło­sze­nio­wym” zazna­czyć opcję: „oso­ba zakon­na”.

6 - REJESTRACJA I OPŁATY ZA UDZIAŁ DZIECI

Każ­de dziec­ko musi być zgło­szo­ne poprzez „For­mu­larz zgło­sze­nio­wy”.
Rodzi­ce mogą ubie­gać się o rabat według nastę­pu­ją­cych zasad:
∙ Dziec­ko poni­żej 3 lat – bez opłat,
∙ Dziec­ko od 3 do 13 lat – 60 zł.
Aby uzy­skać rabat nale­ży w „For­mu­la­rzu zgło­sze­nio­wym” zazna­czyć opcje: „Dziec­ko poni­żej 3 lat” lub „Dziec­ko od 3 do 13 lat” i doko­nać prze­le­wu odpo­wied­niej kwo­ty.
W dniu roz­po­czę­cia Forum nale­ży zgło­sić się w recep­cji do punk­tu „Rodzi­ce z dzieć­mi”, aby przed­sta­wić doku­ment toż­sa­mo­ści dziec­ka, potwier­dza­ją­cy jego wiek i ode­brać iden­ty­fi­ka­tor.

Rodzi­ce są odpo­wie­dzial­ni za bez­pie­czeń­stwo swo­ich dzie­ci. Orga­ni­za­tor nie zapew­nia opie­ki nad dzieć­mi i nie odpo­wia­da za ich bez­pie­czeń­stwo.  Dla matek kar­mią­cych będzie przy­go­to­wa­ne spe­cjal­ne pomiesz­cze­nie do kar­mie­nia dzie­ci, a tak­że tzw. „prze­wi­jak”.

7 – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wypeł­nia­jąc for­mu­larz wyra­żam zgo­dę na zasa­dy orga­ni­za­cyj­ne Forum zawar­te na tej stro­nie.
UWAGA! W jed­nym for­mu­la­rzu możesz wpi­sać TYLKO jed­ną oso­bę (dla żony, dziec­ka itd. trze­ba dru­gi raz wypeł­nić for­mu­larz.)
Po wysła­niu for­mu­la­rza, nale­ży ocze­ki­wać na potwier­dze­nie na poda­ny przez Cie­bie adres e‑mail. Jeśli potwier­dze­nie nie przyj­dzie w cią­gu kil­ku minut, sprawdź czy nie tra­fi­ło do SPAM.

8 - ZASADY ORGANIZACYJNE

1. Forum ma cha­rak­ter zamknię­ty i tyl­ko zare­je­stro­wa­ni Uczest­ni­cy mają pra­wo w nim uczest­ni­czyć.
2. Uczest­ni­cy ubez­pie­cza­ją się we wła­snym zakre­sie.
3. Zare­je­stro­wa­nie się i wnie­sie­nie opła­ty tytu­łem uczest­nic­twa w Forum jest jed­no­znacz­ne z akcep­ta­cją wszyst­kich zasad orga­ni­za­cyj­nych zawar­tych na stro­nie inter­ne­to­wej Forum oraz orga­ni­za­tor zastrze­ga sobie pra­wo do zmian w pro­gra­mie, udzia­le pre­le­gen­tów oraz miej­sca Forum, jeśli będą one wyni­kać z przy­czyn nie­za­leż­nych od nie­go.
4. Forum jest pro­wa­dzo­ne w duchu Kościo­ła Rzym­sko­ka­to­lic­kie­go.
5. Pod­czas trwa­nia Forum będą wyko­rzy­sty­wa­ne urzą­dze­nia do reje­stra­cji obra­zu i dźwię­ku. Uczest­nik wyra­ża zgo­dę na wyko­rzy­sta­nie jego wize­run­ku przez Orga­ni­za­to­ra lub inne oso­by na zle­ce­nie Orga­ni­za­to­ra, w tym zwie­lo­krot­nia­nie wszel­ki­mi tech­ni­ka­mi, roz­po­wszech­nia­nie i publi­ko­wa­nie w pra­sie, bro­szu­rach, ulot­kach, mediach elek­tro­nicz­nych w związ­ku z orga­ni­za­cją, udzia­łem, rela­cjo­no­wa­niem prze­bie­gu i doku­men­to­wa­niem Forum w razie takich potrzeb, zgod­nie z usta­wą z dnia 4 lute­go 1994 r. o pra­wie autor­skim i pra­wach pokrew­nych (Dz.U. z 2017 r., poz. 880). Jed­no­cze­śnie uczest­nik przyj­mu­je do wia­do­mo­ści, że Orga­ni­za­tor w tej czę­ści jest admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych i że przy­słu­gu­je mu pra­wo wglą­du do danych oso­bo­wych i ich popra­wia­nia oraz, że poda­nie tych danych jest dobro­wol­ne, ale jest warun­kiem udzia­łu w Forum. Orga­ni­za­tor infor­mu­je, że zgo­da uczest­ni­ka może być cof­nię­ta w dowol­nym momen­cie, a wyco­fa­nie zgo­dy pozo­sta­je bez wpły­wu na zgod­ność z pra­wem prze­twa­rza­nia, któ­re­go doko­na­no na pod­sta­wie zgo­dy przed jej cof­nię­ciem.
6. Uczest­nik poda­jąc dane oświad­cza, że poda­ne przez nie­go dane oso­bo­we są jego dany­mi.
7. Na całym tere­nie, na któ­rym jest Forum obo­wią­zu­je cał­ko­wi­ty zakaz spo­ży­wa­nia alko­ho­lu i pale­nia papie­ro­sów.
8. W Forum mogą uczest­ni­czyć tyl­ko oso­by doro­słe. Oso­by nie­peł­no­let­nie mogą uczest­ni­czyć w Forum tyl­ko pod opie­ką praw­ne­go opie­ku­na.
9. Pod­sta­wą do wej­ścia na Forum będzie iden­ty­fi­ka­tor prze­ka­za­ny przez Orga­ni­za­to­ra w dniu przy­by­cia na Forum w Recep­cji. Ochro­na Forum będzie spraw­dzać posia­da­nie iden­ty­fi­ka­to­ra przy każ­do­ra­zo­wym wej­ściu na teren Are­ny. Oso­by, któ­re doko­na­ły wpła­ty i pra­wi­dło­wo się zapi­sa­ły będą mogły ode­brać w recep­cji iden­ty­fi­ka­tor.
10. Pro­si­my zabrać dowód wpła­ty i dowód oso­bi­sty
11. Do dys­po­zy­cji uczest­ni­ków Forum będzie par­king na 1000 samo­cho­dów oso­bo­wych.
12. W cza­sie trwa­nia Forum – przy try­bu­nach, bez wycho­dze­nia z hali Are­ny – będzie sta­ła moż­li­wość kupie­nia kana­pek, prze­ką­sek, cie­płe­go posił­ku oraz zim­nych napo­jów lub kawy, her­ba­ty itp. w dwóch punk­tach gastro­no­micz­nych.
13. Miej­sca dla uczest­ni­ków Forum na Are­nie są nie­nu­me­ro­wa­ne.
14. Zabra­nia się wno­sze­nia dużych wali­zek, toreb, pakun­ków, ostrych przed­mio­tów. Na Are­nę będzie moż­na wcho­dzić tyl­ko z rze­cza­mi pod­ręcz­ny­mi. Każ­da oso­ba będzie pod­da­wa­na kon­tro­li oso­bi­stej przez Ochro­nę Forum.
15. Oso­by, któ­re w ostat­nim dniu Forum przy­bę­dą rano do Are­ny z waliz­ka­mi lub tor­ba­mi (przed podró­żą powrot­ną) będą mogły je – na wła­sną odpo­wie­dzial­ność – prze­cho­wać w wyzna­czo­nym przez Orga­ni­za­to­ra miej­scu.
16. Na tere­nie Are­ny zabra­nia się pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści nie uzgod­nio­nej z orga­ni­za­to­rem np. sprze­daż, roz­pro­wa­dza­nie mate­ria­łów, rekla­ma, nagry­wa­nie video itd.

9 - PROGRAM RAMOWY FORUM 22-24 maja 2020 r.

PIĄTEK – 22.05.2020

8.00 – Recep­cja
9.00 – Róża­niec
9.30–9.45 – Zawią­za­nie Wspól­no­ty
9.45–10.45 – Modli­twa Uwiel­bie­nia
10.45–11.45 – Kon­fe­ren­cja 1:
11.45–12.15 – Prze­rwa
12.15–13.15 – Kon­fe­ren­cja 2:
13.15–14.15 – Prze­rwa
14.15–15.00 – Kon­fe­ren­cja 3:
15.00–15.30 – Koron­ka do Boże­go Miło­sier­dzia
15.30–16.00 – Prze­rwa
16.00–17.00 – Kon­fe­ren­cja 4:
17.00–17.30 — Prze­rwa
17.30 — 18.00 — Kon­fe­ren­cja 5: 

18.00 – 18.30 – Róża­niec

18.30 – Msza Świę­ta – Kon­fe­ren­cja 6: 20.00–20.30 – Prze­rwa

20.30 – Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu 

23.00 – Zakoń­cze­nie

SOBOTA – 23.05.2020 

8.00 – Recep­cja
8.30 – Róża­niec
9.00–10.00 – Modli­twa Uwiel­bie­nia
10.00–10.45 – Kon­fe­ren­cja 1:
10.45–11.15 – Prze­rwa
11.15–12.00 – Kon­fe­ren­cja 2:
12.00–12.30 – Prze­rwa
12.30–13.15 – Kon­fe­ren­cja 3:
13.15–14.15 – Prze­rwa
14.15–15.00 – Kon­fe­ren­cja 4:
15.00–15.30 – Koron­ka do Boże­go Miło­sier­dzia
15.30–15.45 – Prze­rwa
15.45–16.30 – Kon­fe­ren­cja 5:
16.30–16.45 – Prze­rwa
16.45–17.45 – Kon­fe­ren­cja 6:
17.45–18.15 – Prze­rwa
18.30 – Msza Świę­ta – Kon­fe­ren­cja 7:
20.30 – Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu
23.00 – Zakoń­cze­nie 

NIEDZIELA – 24.05.2020

8.00 – Recep­cja
8.30 – Róża­niec
9.00–10.00 – Modli­twa Uwiel­bie­nia
10.00–10.45 – Kon­fe­ren­cja 1:
10.45–11.15 – Prze­rwa
11.15–12.00 – Kon­fe­ren­cja 2:
12.00 – Msza Świę­ta – Kon­fe­ren­cja 3:
14.00 – Prze­rwa
15.00 – Koron­ka do Boże­go Miło­sier­dzia

 ORGANIZATORZY

Para­fia pw. Mat­ki Bożej Bole­snej w Mie­rzy­nie
Wspól­no­ta Lew Judy
Fun­da­cja Szcze­ciń­ska
Filmotwórcy.pl

 WSPÓŁORGANIZATOR

10. KONTAKT W WAŻNYCH SPRAWACH

Tele­fon 503.35.37.07
lub po godz. 16.00: 604.64.31.88
lub po godz. 16.00: 510.40.80.01
kontakt@lewjudy.org

12 - DOJAZDY

13 - MODLITWA ZA PRELEGENTÓW, UCZESTNIKÓW I ORGANIZACJĘ FORUM

Potęż­na Nie­bios Kró­lo­wo i Pani Anio­łów, Ty, któ­ra otrzy­ma­łaś od Boga posłan­nic­two i wła­dzę, by zetrzeć gło­wę sza­ta­na, pro­si­my Cię pokor­nie roz­każ Huf­com Aniel­skim, aby ści­ga­ły sza­ta­nów, stłu­mi­ły ich zuchwa­łość, a zwal­cza­jąc ich wszę­dzie, strą­ci­ły do pie­kła. Świę­ci Anio­ło­wie i Archa­nio­ło­wie — broń­cie nas i strzeż­cie nas. Amen.