KURS „ZBROJA BOŻA – NASZĄ SIŁĄ I OCHRONĄ” (Ef 6,10-18)2019-01-31T13:27:23+02:00

KURS „ZBROJA BOŻA NASZĄ SIŁĄ I OCHRONĄ” (Ef 6,10-18)

Pro­wa­dze­nie kur­su: Ks. dr Piotr Ski­ba
Ter­min: 9 mar­ca 2019 r.
Czas trwa­nia: od 9.30 do 19.30.
Miej­sce: Szko­ły Sale­zjań­skie, ul. Ku Słoń­cu 124, Szcze­cin
Koszt: 30 zł (w cenie: wyna­ję­cie sali, mate­ria­ły szko­le­nio­we, kawa, her­ba­ta, ciast­ka, kanap­ki)
Zapi­sy: tel. 503–353-707, 604–643-188, 510–408-001 lub przez for­mu­larz na stro­nie: www.lewjudy.org

Kurs ducho­wo­ści — poświę­co­ny wal­ce ducho­wej — będzie wyja­śnie­niem słów św. Paw­ła: „Stań­cie więc do wal­ki prze­pa­saw­szy bio­dra wasze praw­dą i obló­kł­szy pan­cerz, któ­rym jest spra­wie­dli­wość, a obuw­szy nogi w goto­wość gło­sze­nia dobrej nowi­ny o poko­ju. W każ­dym poło­że­niu bierz­cie wia­rę jako tar­czę, dzię­ki któ­rej zdo­ła­cie zga­sić wszyst­kie roz­ża­rzo­ne poci­ski Złe­go. Weź­cie też hełm zba­wie­nia i miecz Ducha, to jest sło­wo Boże – wśród wsze­la­kiej modli­twy i bła­ga­nia. Przy każ­dej spo­sob­no­ści módl­cie się w Duchu!” (Ef 6,14–18).

W pro­gra­mie kur­su będą kon­fe­ren­cje, modli­twa, muzycz­ne uwiel­bie­nie, świa­dec­twa oraz Msza Świę­ta.

ZAPRASZAMY!

Kon­takt:
kontakt@lewjudy.org
ks.piotr.skiba@gmail.com
facebook.com/ks.piotr.skiba
facebook.com/WspolnotaLewJudy
Kon­fe­ren­cje na youtu­be: lewjudy.org/youtube
www.lewjudy.org

 WPŁATY NA KONTO

Fun­da­cja SZCZECIŃSKA
KRS 0000281775
REGON 320361925
NIP 8513012136

90 1750 0012 0000 0000 2691 4043
© Bank BGŻ BNP Pari­bas S.A.

ul. Kró­lo­wej Koro­ny Pol­skiej 28E
70–485 Szcze­cin skr. 167

Infor­mu­je­my, że mię­dzy­na­ro­do­wym kodem iden­ty­fi­ku­ją­cym © Bank BGŻ BNP Pari­bas S.A. w trans­ak­cjach walutowych/zagranicznych roz­li­cza­nych za pośred­nic­twem sie­ci prze­sy­ło­wej SWIFT jest RCBWPLPW.

FORMULARZ