Kurs UZDROWIENIE PRZEZ PRZEBACZENIE2018-11-27T12:22:36+02:00

Kurs UZDROWIENIE PRZEZ PRZEBACZENIE

1 grudnia 2018 r. Szkoły Salezjańskie, ul. Ku Słońcu 124, Szczecin

Pro­wa­dze­nie kur­su: Ks. Piotr Ski­ba

Ter­min: 1 grud­nia 2018 r. Czas: od 9.30 do 19.30.

Koszt: 30 zł
Pro­wiant wła­sny. Na każ­dej prze­rwie dostęp­ny będzie buf­fet skła­da­ją­cy się z kawy, her­ba­ty i cia­stek.
Miej­sce: Szko­ły Sale­zjań­skie, ul. Ku Słoń­cu 124, Szcze­cin.

Zapi­sy:
tel. 503 353 707, 604 643 188, 510 408 001 lub przez stro­nę www.lewjudy.org

Kurs ducho­wo­ści poświę­co­ny tema­ty­ce prze­ba­cze­nia. Chce­my poka­zać, jak waż­ne w pro­ce­sie uzdro­wie­nia jest prze­ba­cze­nie. Jest ono jest klu­czem do więk­szo­ści uzdro­wień wewnętrz­nych, a tak­że do uzdro­wień fizycz­nych. Jego brak nie tyl­ko zamy­ka ludz­kie ser­ce na dzia­ła­nie Bożej łaski, ale też spra­wia, że czło­wiek sta­je się nie­szczę­śli­wy, sku­pio­ny na samym sobie i swo­im cier­pie­niu. Prze­ba­cze­nie — choć­by wyda­wa­ło się bar­dzo trud­ne — jest moż­li­we. Dzię­ki Boże­mu dzia­ła­niu, naj­bar­dziej zra­nio­ne, zła­ma­ne ser­ce zdol­ne jest prze­ba­czyć nie tyl­ko ura­zę, ale też naj­gor­sze krzyw­dy. Bóg ma moc nawet z naj­więk­sze­go zła wypro­wa­dzić dobro. Naucza­nie Jezu­sa na temat prze­ba­cze­nia jest bar­dzo jasne i bar­dzo wyma­ga­ją­ce. Mamy modlić się: I prze­bacz nam nasze winy, jak i my prze­ba­cza­my tym, któ­rzy prze­ciw nam zawi­ni­li (Mt 6,12). Mamy prze­ba­czać „sie­dem­dzie­siąt sie­dem razy” (Mt 18,22), co zna­czy nie­ogra­ni­cze­nie. Jezus zosta­wił nam dosko­na­ły wzór, prze­ba­cza­jąc tym, któ­rzy ska­za­li Go na śmierć: Ojcze, prze­bacz im, bo nie wie­dzą, co czy­nią (Łk 32,34). W pro­gra­mie kur­su będą kon­fe­ren­cje, modli­twa, muzycz­ne uwiel­bie­nie, świa­dec­twa oraz Msza Świę­ta.

ZAPRASZAMY!

FORMULARZ

[con­tact-form-7 id=“3131” title=“Kurs UZDROWIENIE PRZEZ PRZEBACZENIE”]
Wysła­nie zgło­sze­nia ozna­cza akcep­ta­cję poniż­szych zasad orga­ni­za­cyj­nych

 KOSZT UCZESTNICTWA

30zł / za oso­bę
Pro­wiant wła­sny. Na każ­dej prze­rwie dostęp­ny będzie bufet skła­da­ją­cy się z kawy, her­ba­ty i cia­stek.

Nale­ży je wpła­cić na kon­to Fun­da­cji Szcze­ciń­ska.

Fun­da­cja SZCZECIŃSKA
KRS 0000281775
REGON 320361925
NIP 8513012136

90 1750 0012 0000 0000 2691 4043
Raif­fe­isen Bank Pol­ska S.A.

ul. Kró­lo­wej Koro­ny Pol­skiej 28E
70–485 Szcze­cin skr. 167

Infor­mu­je­my, że mię­dzy­na­ro­do­wym kodem iden­ty­fi­ku­ją­cym Raif­fe­isen Bank Pol­ska S.A. (Raif­fe­isen Polbank) w trans­ak­cjach walutowych/zagranicznych roz­li­cza­nych za pośred­nic­twem sie­ci prze­sy­ło­wej SWIFT jest RCBWPLPW.

 ZASADY ORGANIZACYJNE

Fak­tycz­nym zapi­sem na KURS jest wpła­ta 30 zł (pro­wiant wła­sny) na kon­to Fun­da­cji Szcze­ciń­ska z poda­niem tytu­łu: „Kurs i imię oraz nazwi­sko” lub imio­na i nazwi­ska osób, któ­rych doty­czy prze­lew. Doko­na­ne wpła­ty nie pod­le­ga­ją zwro­to­wi, dla­te­go pro­si­my o uprzed­nie prze­my­śle­nie udzia­łu i odpo­wie­dzial­ne regu­lo­wa­nie kosz­tów uczest­nic­twa. Po doko­na­niu wpła­ty nale­ży zapi­sać się w for­mu­la­rzu inter­ne­to­wym. Każ­da z osób, któ­ra doko­na­ła wpła­ty jed­no­cze­śnie poświad­cza, że zapo­zna­ła się z zasa­da­mi orga­ni­za­cyj­ny­mi Kur­su. Kwo­ta za Kurs nie obej­mu­je kosz­tów noc­le­gów. Bez odpo­wied­nie­go prze­le­wu, reje­stra­cja inter­ne­to­wa jest nie­waż­na. O przy­ję­ciu na Kurs będzie decy­do­wać kolej­ność doko­na­nych wpłat na kon­to. Reje­stru­jąc się na Kurs każ­dy akcep­tu­je zasa­dy orga­ni­za­cyj­ne i wyra­ża zgo­dę na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych do celów ewan­ge­li­za­cji.

 KONTAKT

Kon­takt tele­fo­nicz­ny w spra­wach zapi­sów:

tel. 503 353 707
tel. 604 643 188
tel. 510 408 001
e-mail: kontakt@lewjudy.org

ks.piotr.skiba@gmail.com;
facebook.com/ks.piotr.skiba

facebook.com/WspolnotaLewJudy;
Kon­fe­ren­cje na youtu­be: lewjudy.org/youtube

www.lewjudy.org

Każ­da oso­ba musi być odręb­nie zapi­sa­na w for­mu­la­rzu zapi­sów, rów­nież oso­by nie­peł­no­spraw­ne na wóz­kach inwa­lidz­kich i dzie­ci. Jeśli ktoś się pomy­li w reje­stra­cji inter­ne­to­wej może wpi­sać się jesz­cze raz – popraw­nie, a fak­tem decy­du­ją­cym o przy­ję­ciu jest prze­lew na kon­to z poda­niem wła­ści­wych danych i pra­wi­dło­wa reje­stra­cja inter­ne­to­wa. Może być jeden prze­lew zbior­czy np. za rodzi­nę, gru­pę z poda­niem w tytu­le imion i nazwisk, któ­rych wpła­ta doty­czy. Doku­ment prze­le­wu odpo­wied­niej kwo­ty nale­ży mieć ze sobą. Pro­si­my żeby wszy­scy przy­jeż­dża­ją­cy na Kurs byli już po spo­wie­dzi świę­tej.

Oso­by nie­peł­no­spraw­ne na wóz­kach inwa­lidz­kich oraz dzie­ci do trze­cie­go roku życia uczest­ni­czą w Kur­sie bez opłat pod warun­kiem, że oso­by te zosta­ły zapi­sa­ne w reje­stra­cji inter­ne­to­wej i zgło­szo­ne w polu “uwa­gi” w for­mu­la­rzu inter­ne­to­wym lub tele­fo­nicz­nie. Ilość miejsc na Kur­sie jest ogra­ni­czo­na. Miej­sca na sali są nie­nu­me­ro­wa­ne. Opie­kun gru­py zor­ga­ni­zo­wa­nej powi­nien zgło­sić się na e-mail: kontakt@lewjudy.org poda­jąc dodat­ko­wo listę osób już indy­wi­du­al­nie zgło­szo­nych przez nie­go w zapi­sach inter­ne­to­wych, Opie­kun gru­py może zro­bić jeden prze­lew za całą gru­pę z poda­niem nazwi­ska opie­ku­na i kwo­tą zga­dza­ją­cą się z ilo­ścią osób prze­ka­za­ną we wspo­mnia­nej liście zbior­czej.

Pro­si­my aby każ­dy, kto potrze­bu­je, we wła­snym zakre­sie wziął kanap­ki w ramach pro­wian­tu.
Na każ­dej prze­rwie dostęp­ny będzie bufet skła­da­ją­cy się z kawy, her­ba­ty i cia­stek.