Kurs OWOCE DUCHA ŚWIĘTEGO2018-09-17T23:11:17+02:00

Kurs OWOCE DUCHA ŚWIĘTEGO

20 października 2018 r. Szkoły Salezjańskie, ul. Ku Słońcu 124, Szczecin

Pro­wa­dzi Ks. dr Piotr Ski­ba.
Miej­sce: Szko­ły Sale­zjań­skie, ul. Ku Słoń­cu 124, Szcze­cin

Czas trwa­nia: od godz. 9.30 do 19.30

Koszt 30 zł
(pro­wiant wła­sny)

Zapi­sy pod tel. 503 353 707, 604 643 188 lub 510 408 001 lub przez for­mu­larz na stro­nie www.lewjudy.org

Kurs OWOCE DUCHA ŚWIĘTEGO

Kurs ducho­wo­ści poświę­co­ny dzia­ła­niu Ducha Świę­te­go, któ­re­go owo­cem jest: miłość, radość, pokój, cier­pli­wość, uprzej­mość, dobroć, wier­ność, łagod­ność, opa­no­wa­nie (Ga 5,22–23).

Jak owo­ce te przyj­mo­wać, roz­wi­jać i zacho­wy­wać na trwa­łe, zgod­nie ze sło­wa­mi Jezu­sa, któ­ry powie­dział: „…Ja was wybra­łem i prze­zna­czy­łem was na to, aby­ście szli i owoc przy­no­si­li, i by owoc wasz trwał” (J 15,16).

W pro­gra­mie kur­su będą kon­fe­ren­cje, modli­twa, muzycz­ne uwiel­bie­nie, świa­dec­twa oraz Msza Świę­ta.

FORMULARZ

[con­tact-form-7 id=“2993” title=“KURS OWOCE DUCHA ŚWIĘTEGO”]

 KOSZT UCZESTNICTWA

30zł / za oso­bę
(pro­wiant wła­sny)

Fun­da­cja SZCZECIŃSKA
KRS 0000281775
REGON 320361925
NIP 8513012136

90 1750 0012 0000 0000 2691 4043
Raif­fe­isen Bank Pol­ska S.A.

ul. Kró­lo­wej Koro­ny Pol­skiej 28E
70–485 Szcze­cin skr. 167

Infor­mu­je­my, że mię­dzy­na­ro­do­wym kodem iden­ty­fi­ku­ją­cym Raif­fe­isen Bank Pol­ska S.A. (Raif­fe­isen Polbank) w trans­ak­cjach walutowych/zagranicznych roz­li­cza­nych za pośred­nic­twem sie­ci prze­sy­ło­wej SWIFT jest RCBWPLPW.