Wspólnota Lew Judy - www.lewjudy.org2019-01-30T19:51:05+00:00

WSPÓLNOTA LEW JUDY

Lew Judy to Jezus Chry­stus. Sło­wo Boże mówi „Oto zwy­cię­żył Lew z poko­le­nia Judy” (Ap 5,5). Jeste­śmy wspól­no­tą kato­lic­ką, maryj­ną, biblij­ną i cha­ry­zma­tycz­ną. Pra­gnie­my uświę­cać się w Koście­le przez sakra­men­ty i ewan­ge­li­zo­wać. Zapra­sza­my do kościo­ła Mat­ki Boskiej Bole­snej w Szcze­ci­nie-Mie­rzy­nie (deka­nat Szcze­cin Pogod­no), przy ul. Welec­kiej, gdzie we wto­rek, o godz. 18.00 prze­ży­wa­my Mszę Świę­tą z kon­fe­ren­cją. Uczest­ni­czy­my w ado­ra­cji z muzycz­nym uwiel­bie­niem i modli­twą o uzdro­wie­nie.

Forum Charyzmatyczne Szczecin 2018 - "Z Maryją przyjmujemy Ducha Świętego"

Z Góry Oliw­nej w Jero­zo­li­mie — medy­ta­cja. Bło­go­sła­wię Was Ks. Piotr Ski­ba Pokaż wię­cejPokaż mniej

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Cudow­nie jest slu­chac i patrzec na miej­sca Swie­te, kto­rych tez ostat­nio kro­czy­lam. ALLELUJA. Bóg zaplac za blo­go­sla­wien­stwo

Bóg zapłać..

Amen Amen Amen

Z miej­sca gdzie Jezus zapła­kał nad Jero­zo­li­mą w Nie­dzie­lę Pal­mo­wą — medy­ta­cja biblij­na. Bło­go­sła­wię Was Ks. Piotr Ski­ba Pokaż wię­cejPokaż mniej

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

ALE CHCĘ MEDYTACJĘ DŁUZSZĄ PROSZĘ X

Pięk­nie… Bóg zapłać!

Z wię­zie­nia Jezu­sa pod pała­cem Kaj­fa­sza w Jero­zo­li­mie — medy­ta­cja biblij­na. Bło­go­sła­wię Was Ks. Piotr Ski­ba Pokaż wię­cejPokaż mniej

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Amen🙏❤️

Jezu moj kocha­ny łącze moje cier­pie­nia ducho­we z Two­im-Jezu tak sla­ba-jestem i nie mam sily-Jezu Ty tyl­ko jeden wiesz…Kocham CIĘ

Pozdro­wie­nie z Jery­cha gdzie był pro­rok Eliasz, Eli­ze­usz i Jezus Chry­stus, któ­ry powo­łał tu Zache­usza i uzdro­wił Bar­ty­me­usza — ks. Piotr Ski­ba. Pokaż wię­cejPokaż mniej

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Amen Amen Amen

Amen

Jak cen­ne jest Pismo Świę­te — z Qum­ran nad Morzem Mar­twym ks. Piotr Ski­ba Pokaż wię­cejPokaż mniej

Na dro­dze z Jero­zo­li­my do Jery­cha — pozdro­wie­nie ks. Piotr Ski­ba Pokaż wię­cejPokaż mniej

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Bło­go­sła­wio­ne­go cza­su na Zie­mi Świę­tej ‚pozdro­wie­nia z Anglii 😇

Ucz nas, Panie, posta­wy Sama­ry­ta­ni­na.

Roz­glą­da­nie się, żeby kogoś nie prze­oczyć .…… Pozdra­wiam.

3 dni temu

Wspólnota Lew Judy

Z Kafar­naum, Tybe­ria­dy, Góry Bło­go­sła­wieństw i Ceza­rei Fili­po­wej pozdro­wie­nia i bło­go­sła­wieństw ks. Piotr Ski­ba Pokaż wię­cejPokaż mniej

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Dzię­ku­ję za pozdro­wie­nia… Rów­nież pozdr.

Pozdra­wiam ser­decz­nie z naszej przed­wio­sen­nej zie­mi Bra­ci i Sio­stry Piel­grzy­mów !!! U nas było ostat­nio cie­plut­ko i wio­sen­nie… Życzę Wam zdro­wia, dobrej pogo­dy i nie­za­po­mnia­nych pozy­tyw­nych wra­żeń, wido­ków i prze­żyć.😘 😍 Szczęść Boże

Panie, bło­go­sław wszyst­kim piel­grzy­mom!

Byłam w tych miej­scach , cała Św . Zie­mia jest pięk­na pozdra­wiam Piel­grzy­mów ! 🙏

Z Ceza­rei Fili­po­wej krót­kie sło­wo i tak w każ­dym innym miej­scu razem prze­ży­wa­my ks. Piotr Ski­ba Pokaż wię­cejPokaż mniej

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Super… Bóg zapłać! Jestem ducho­wo z Wami w tej piek­nej dro­dze.

Z Góry Bło­go­sła­wieństw w Gali­lei w cza­sie medy­ta­cji biblij­nej nad Pismem Świę­tym. Pozdra­wia­my Was i bło­go­sła­wi­my ks. Piotr Ski­ba Pokaż wię­cejPokaż mniej

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Bóg zapłać. Łączę się w modli­twie. Szczęść Boże

Amen. Bóg zapłać

Amen

Wiel­ki Bóg zapłać! Jestem z Wami!💖💖💖

Bóg zapłać. Łączę się w modli­twie. 📿Szczęść Boże

Pozdra­wiam

AMEN ❤️

Bog zapłać

Szczę­ście Boże

Bóg zapłać.

Szczęść Boże

Ser­decz­ne Bog Zaplac❤️

Bog zapłać!

Bóg zapłać i pozdra­wiam bar­dzo 💕

+ Wię­cej komen­ta­rzy

Z Ceza­rei Fili­po­wej (Mt 16) pozdra­wia­my i bło­go­sła­wię Was wszyst­kich ks. Piotr Pokaż wię­cejPokaż mniej

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Amen

Bóg zapłać!

Szczęść Boże

Amen

Amen

Bóg zapłać

+ Wię­cej komen­ta­rzy

Pozdra­wia­my z Jezio­ra Gali­lej­skie­go. Ks. Piotr Ski­ba Pokaż wię­cejPokaż mniej

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Amen. Moc­nych sie­ci w ser­cach i duszy na bło­go­sła­wio­ny połów 🙏👍😇

Amen!-cudownie ja-tez mia­lam te łaskę kro­czyc po Jezio­rze Gali­lej­skim z Panem Jezu­sem dwa dni temu! Alle­lu­ja

Bóg zapłać! o.Piotrze pro­szę o modli­twę w inten­cji mojej cór­ki Wero­ni­ki aby uci­szy­ly się wszyst­kie burze w jej życiu! Bóg zapłać!

Ojcze Piotr Ski­ba Wiel­kie Bóg Zapłać.Prosze o modli­twę w inten­cji mojej rodziny.Zycze Wam wie­lu Łask.

Rów­nież bar­dzo moc­no pozdra­wiam ser­decz­nie i miłe­go poby­tu w Zie­mi świę­tej na szla­ku Biblij­nym tęsk­nię za tymi chwi­la­mi któ­re uko­cha­ny Bóg mi już dał prze­żyć ale tęsk­no­ta zosta­ła

Bóg zapłać za pamięć, modli­twę. Jestem z wami wir­tu­al­nie i razem zwie­dzam te cudow­ne miej­sca.

Bóg zapłać Pozdra­wiam i cze­kam na Wasz powrót

Wiel­ki Bóg zapłać! I niech Pan Bóg bło­go­sła­wi Ojcu i wszyst­kim uczest­ni­kom piel­grzym­ki! Bar­dzo ser­decz­nie pozdra­wiam💞

Bóg zapłać.

Bóg zapłać i pozdra­wiam ser­decz­nie

Bog zapłać niech Bóg bło­go­sła­wi❤

Bóg zapłać!

Bóg zapłać , pozdra­wiam ser­decz­nie

Bóg Zapłać.

Bog zapłać!

Amen. Bło­go­sła­wio­ne­go cza­su 🙏💞🍀😇

Szczęść Boże

Bóg zapłać.

Szczęść Boże

Bóg zapłać

+ Wię­cej komen­ta­rzy

O. Remi­giusz Recław SJ — Zapro­sze­nie na Forum Cha­ry­zma­tycz­ne w Szcze­ci­nie 31.05 — 2.06.2019 — Zapi­sy:
www.lewjudy.org. Udo­stęp­nij i włącz powia­do­mie­nia (dzwo­ne­czek).
Pokaż wię­cejPokaż mniej

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Zapra­szam, zapra­szam.

Bar­dzo bym chcia­la sko­rzy­stac

Chęt­nie sko­rzy­stam ❤️

Ks. Wal­de­mar Grzyb -Zapro­sze­nie na Forum Cha­ry­zma­tycz­ne w Szcze­ci­nie 31.05 — 2.06.2019 — Zapi­sy:
www.lewjudy.org. Udo­stęp­nij i włącz powia­do­mie­nia (dzwo­ne­czek).
Pokaż wię­cejPokaż mniej

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Wal­dek, faj­nie, że się spo­tka­my.

1 tydzień temu

Wspólnota Lew Judy

Ado­ra­cja Mie­rzyn 12.02.2019 Pokaż wię­cejPokaż mniej

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Jezu❤️Jesteś moim Panem,❤️ moim Bogiem ❤️moim Naj­lep­szym Przy­ja­cie­lem ❤️Bądź Uwiel­bio­ny teraz i na wie­ki ❤️❤️❤️

Pan moj i Bog moj

1 tydzień temu

Wspólnota Lew Judy

Msza Świę­ta Mie­rzyn 12.02.2019 Pokaż wię­cejPokaż mniej

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Panie JEZU przyjdź! Otwie­ram Ci moje ser­ce! PRZYJDŹ!

Szczęść Boze

Szczęść Boże wszyst­kim!

Amen

Witam ser­decz­nie i dzię­ku­ję za trans­mi­sję. ❤️ Pra­cu­ję, ale słu­cham i.…jestem z Wami.… 🙏

❤️

Pozdro­wie­nia z Buko­we­go

SZCZĘŚĆ BOZE !

+ Wię­cej komen­ta­rzy

Wczy­taj wię­cej

Błogosławię,
ks. Piotr Skiba

ZAPRASZAM CIEBIE!

Spo­ty­ka­my się w koście­le Mat­ki Boskiej Bole­snej przy ul. Welec­kiej w Szcze­ci­nie-Mie­rzy­nie, w deka­na­cie Szcze­cin Pogod­no (jadąc w kie­run­ku gra­ni­cy [Lubie­szyn] kościół jest nie­da­le­ko Casto­ra­my i Cen­trum H. Ster), we wto­rek o godz. 18.00. Msza Świę­ta, kon­fe­ren­cja i ado­ra­cja z muzycz­nym uwiel­bie­niem i modli­twą o uzdro­wie­nie.

SKONTAKTUJ SIĘ

Ema­il: kontakt@lewjudy.org
Face­bo­ok: facebook.com/WspolnotaLewJudy
Youtu­be: lewjudy.org/youtube