Spotkanie z Carver Alan Ames2018-04-18T13:53:36+00:00

Spotkanie z Carver Alan Ames - charyzmatycznym ewangelizatorem z Australii

Szczecin, 18 maja 2018r. na Sali Sportowej Szkoły Podstawowej przy ul. Kolorowa 27 w Mierzynie

Pią­tek, 18 maja 2018

Godz. 18.00 – Msza Świę­ta w koście­le Mat­ki Boskiej Bole­snej w Mie­rzy­nie.
Po Mszy Świę­tej spo­tka­nie otwar­te z Carver Alan Ames na Sali Spor­to­wej Szko­ły Pod­sta­wo­wej przy ul. Kolo­ro­wa 27 w Mie­rzy­nie.

Carver Alan Ames z Austra­lii to autor nie­zwy­kłej książ­ki “Ocza­mi Jezu­sa”. Jest to spi­sa­ny na pod­sta­wie jego pry­wat­nych obja­wień zbiór opo­wie­ści o życiu Jezu­sa Chry­stu­sa. Carver Alan Ames to rów­nież cha­ry­zma­tycz­ny mów­ca i reko­lek­cjo­ni­sta. Towa­rzy­szy mu o. Richard Rustau­skas, jego kie­row­nik ducho­wy i spo­wied­nik. Od ponad 20 lat prze­mie­rza świat, gło­sząc świa­dec­two swo­je­go nawró­ce­nia i wiel­kich cudów Bożych, któ­rych jest świad­kiem. Każ­de spo­tka­nie roz­po­czy­na się Mszą Świę­tą, po któ­rej Alan gło­si swo­je świa­dec­two. Pod­czas wszyst­kich spo­tkań będzie moż­li­wość zaku­pu ksią­żek Ala­na Ame­sa w wyjąt­ko­wych cenach.

Na spo­tka­niu w Sali Spor­to­wej mogą uczest­ni­czyć tyl­ko oso­by zapi­sa­ne.  Zapi­sy odby­wa­ją się poprzez poniż­szy for­mu­larz.

FORMULARZ

[con­tact-form-7 id=“2787” title=“Spotkanie z Carver Alan Ames”]