KURS JEZUS W 4 EWANGELIACH2018-06-14T12:23:30+00:00

Kurs JEZUS W 4 EWANGELIACH

16 czerwca 2018 r. Parafia p.w. Matki Boskiej Bolesnej ul. Welecka 17, 72-006 Mierzyn

Pro­wa­dzi Ks. dr Piotr Ski­ba.
Miej­sce: Para­fia p.w. MBB ul. Welec­ka 17, 72–006 Mie­rzyn

Czas trwa­nia:
Roz­po­czę­cie od godz. 9:30
Kurs koń­czy się o 17:00 mszą świę­tą, któ­ra jest otwar­ta dla wszyst­kich.
Roz­po­czę­cie mszy św. o godzi­nie 15:00 koron­ką do Miło­sier­dzia Boże­go.

Koszt 30 zł
W cenie kur­su poczę­stu­nek (kawa, her­ba­ta, zim­ne napo­je i cia­stecz­ka oraz w porze obia­du piz­za)

Zapi­sy po przez poniż­szy for­mu­larz lub tel. 604 643 188 lub 607 722 625 lub 510 408 001

Kurs biblij­ny. Jaki jest Jezus w Ewan­ge­liach? Jeśli chcesz lepiej poznać Jezu­sa, bar­dziej Go poko­chać, wier­niej Go naśla­do­wać i gło­sić, zapra­sza­my na ten Kurs.Dzię­ki świa­dec­twu czte­rech Ewan­ge­li­stów odkry­jesz głę­bię poszcze­gól­nych Ewan­ge­lii. Uka­zu­ją one w peł­ni oso­bę Jezu­sa i pro­wa­dzą Cię do pozna­nia Jego same­go i do oso­bi­ste­go spo­tka­nia się z Nim.

Zapi­sem na Kurs jest wpła­ta na kon­to i wysła­nie danych oso­bo­wych poprzez for­mu­larz inter­ne­to­wy, któ­ry jest poni­żej.

FORMULARZ

[con­tact-form-7 id=“2747” title=“KURS JEZUS W 4 EWANGELIACH”]
Wysła­nie zgło­sze­nia ozna­cza akcep­ta­cję poniż­szych zasad orga­ni­za­cyj­nych

 KOSZT UCZESTNICTWA

30zł / za oso­bę
(pro­wiant wła­sny)

Nale­ży je wpła­cić na kon­to Fun­da­cji Szcze­ciń­ska.

Fun­da­cja SZCZECIŃSKA
KRS 0000281775
REGON 320361925
NIP 8513012136

90 1750 0012 0000 0000 2691 4043
Raif­fe­isen Bank Pol­ska S.A.

ul. Kró­lo­wej Koro­ny Pol­skiej 28E
70–485 Szcze­cin skr. 167

Infor­mu­je­my, że mię­dzy­na­ro­do­wym kodem iden­ty­fi­ku­ją­cym Raif­fe­isen Bank Pol­ska S.A. (Raif­fe­isen Polbank) w trans­ak­cjach walutowych/zagranicznych roz­li­cza­nych za pośred­nic­twem sie­ci prze­sy­ło­wej SWIFT jest RCBWPLPW.

 ZASADY ORGANIZACYJNE

Fak­tycz­nym zapi­sem na KURS JEZUS W 4 EWANGELIACH jest wpła­ta 30 zł (pro­wiant wła­sny) na kon­to Fun­da­cji Szcze­ciń­ska z poda­niem tytu­łu: „Kurs i imię oraz nazwi­sko” lub imio­na i nazwi­ska osób, któ­rych doty­czy prze­lew. Doko­na­ne wpła­ty nie pod­le­ga­ją zwro­to­wi, dla­te­go pro­si­my o uprzed­nie prze­my­śle­nie udzia­łu i odpo­wie­dzial­ne regu­lo­wa­nie kosz­tów uczest­nic­twa. Po doko­na­niu wpła­ty nale­ży zapi­sać się w for­mu­la­rzu inter­ne­to­wym. Każ­da z osób, któ­ra doko­na­ła wpła­ty jed­no­cze­śnie poświad­cza, że zapo­zna­ła się z zasa­da­mi orga­ni­za­cyj­ny­mi Kur­su. Kwo­ta za Kurs nie obej­mu­je kosz­tów noc­le­gów. Bez odpo­wied­nie­go prze­le­wu, reje­stra­cja inter­ne­to­wa jest nie­waż­na. O przy­ję­ciu na Kurs będzie decy­do­wać kolej­ność doko­na­nych wpłat na kon­to. Reje­stru­jąc się na Kurs każ­dy akcep­tu­je zasa­dy orga­ni­za­cyj­ne i wyra­ża zgo­dę na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych do celów ewan­ge­li­za­cji.

 KONTAKT

Kon­takt tele­fo­nicz­ny w spra­wach zapi­sów:

tel. 604 643 188
tel. 607 722 625
tel. 510 408 001
e-mail: kontakt@lewjudy.org

Każ­da oso­ba musi być odręb­nie zapi­sa­na w for­mu­la­rzu zapi­sów, rów­nież oso­by nie­peł­no­spraw­ne na wóz­kach inwa­lidz­kich i dzie­ci. Jeśli ktoś się pomy­li w reje­stra­cji inter­ne­to­wej może wpi­sać się jesz­cze raz – popraw­nie, a fak­tem decy­du­ją­cym o przy­ję­ciu jest prze­lew na kon­to z poda­niem wła­ści­wych danych i pra­wi­dło­wa reje­stra­cja inter­ne­to­wa. Może być jeden prze­lew zbior­czy np. za rodzi­nę, gru­pę z poda­niem w tytu­le imion i nazwisk, któ­rych wpła­ta doty­czy. Doku­ment prze­le­wu odpo­wied­niej kwo­ty nale­ży mieć ze sobą. Pro­si­my żeby wszy­scy przy­jeż­dża­ją­cy na Kurs byli już po spo­wie­dzi świę­tej.

Oso­by nie­peł­no­spraw­ne na wóz­kach inwa­lidz­kich oraz dzie­ci do trze­cie­go roku życia uczest­ni­czą w Kur­sie bez opłat pod warun­kiem, że oso­by te zosta­ły zapi­sa­ne w reje­stra­cji inter­ne­to­wej i zgło­szo­ne w polu “uwa­gi” w for­mu­la­rzu inter­ne­to­wym lub tele­fo­nicz­nie. Ilość miejsc na Kur­sie jest ogra­ni­czo­na. Miej­sca na sali są nie­nu­me­ro­wa­ne. Opie­kun gru­py zor­ga­ni­zo­wa­nej powi­nien zgło­sić się na e-mail: kontakt@lewjudy.org poda­jąc dodat­ko­wo listę osób już indy­wi­du­al­nie zgło­szo­nych przez nie­go w zapi­sach inter­ne­to­wych, Opie­kun gru­py może zro­bić jeden prze­lew za całą gru­pę z poda­niem nazwi­ska opie­ku­na i kwo­tą zga­dza­ją­cą się z ilo­ścią osób prze­ka­za­ną we wspo­mnia­nej liście zbior­czej.

Pro­si­my aby każ­dy, kto potrze­bu­je, we wła­snym zakre­sie wziął kanap­ki i her­ba­tę lub kawę.