Forum Charyzmatyczne - Szczecin2018-07-05T14:15:54+00:00

 FORUM CHARYZMATYCZNE

Z MARYJĄ PRZYJMUJEMY DUCHA ŚWIĘTEGO (por. Dz 1,14)

11-13 maja 2018 r.
Szczecin, ul. Struga 6-8
Międzynarodowe Targi Szczecińskie (MTS)

SŁOWO BOŻE GŁOSZĄ:

Ks. Piotr Glas

Ks. Piotr Glas

Ks. Piotr Pawlukiewicz

Ks. Sławomir Kostrzewa

Ks. Michał Olszewski SCJ

Ks. Piotr Skiba

Ks. Marek Siwicki SChr

[ssba-but­tons]

CZYM JEST FORUM CHARYZMATYCZNE?

Forum Cha­ry­zma­tycz­ne jest adre­so­wa­ne do wszyst­kich. W pro­gra­mie Forum będzie m.in.: gło­sze­nie Sło­wa Boże­go, modli­twa uwiel­bie­nia, Msza Świę­ta, róża­niec, Koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go, ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu na Hali i w kapli­cy ado­ra­cji, modli­twa o uzdro­wie­nie, modli­twa o wyla­nie Ducha Świę­te­go i Jego darów, wspól­no­ta modli­twy, moż­li­wość kupie­nia ksią­żek i mate­ria­łów ewan­ge­li­za­cyj­nych, nauka pie­śni uwiel­bie­nia poprzez tek­sty na tele­bi­mach i wspól­ny śpiew…

ZAPISY INTERNETOWE

Każ­da oso­ba, któ­ra chce się zapi­sać do udzia­łu w Forum, powin­na wypeł­nić „For­mu­larz Zgło­sze­nio­wy”, poda­jąc swo­je dane, a następ­nie zapła­cić za uczest­nic­two i postę­po­wać według infor­ma­cji prze­ka­za­nych pocz­tą elek­tro­nicz­ną. Dla­te­go też nale­ży pra­wi­dło­wo wpi­sać swój adres e-mail w „For­mu­la­rzu Zgło­sze­nio­wym”. Każ­da oso­ba musi być odręb­nie zapi­sa­na w „For­mu­la­rzu Zgło­sze­nio­wym”, rów­nież oso­by nie­peł­no­spraw­ne na wóz­kach inwa­lidz­kich. Jeśli ktoś zapła­ci w jed­nym prze­le­wie za kil­ka osób, np. 5, to nale­ży dane każ­dej z osób wpi­sać odręb­nie w „For­mu­la­rzu Zgło­sze­nio­wym”. Pro­si­my dokład­nie spraw­dzić wpi­sa­ne dane przed ich wysła­niem poprzez „For­mu­larz Zgło­sze­nio­wy”.

GRUPY ZORGANIZOWANE

Opie­kun gru­py zor­ga­ni­zo­wa­nej powi­nien zgło­sić się na e-mail: kontakt@lewjudy.org poda­jąc dodat­ko­wo listę osób już indy­wi­du­al­nie zgło­szo­nych przez nie­go w „For­mu­la­rzu Zgło­sze­nio­wym” w zapi­sach inter­ne­to­wych, a w dniu roz­po­czę­cia Forum powi­nien w recep­cji ode­brać iden­ty­fi­ka­to­ry i mate­ria­ły dla swo­jej gru­py. Opie­kun gru­py może zro­bić jeden prze­lew za całą gru­pę z poda­niem nazwi­ska opie­ku­na i kwo­tą zga­dza­ją­cą się z ilo­ścią osób prze­ka­za­ną we wspo­mnia­nej liście zbior­czej. Opie­kun gru­py otrzy­ma w recep­cji Forum ilość iden­ty­fi­ka­to­rów (wej­śció­wek), zga­dza­ją­cą się z kwo­tą prze­ka­za­ną w prze­le­wie, nie­za­leż­nie od ilo­ści osób zapi­sa­nych w zapi­sach inter­ne­to­wych. Potwier­dze­niem przy­ję­cia uczest­ni­ków Forum będzie doku­ment prze­le­wu odpo­wied­niej kwo­ty, któ­ry nale­ży mieć przy sobie.

WPŁATA ZA UCZESTNICTWO W FORUM

O przy­ję­ciu na Forum będzie decy­do­wać kolej­ność doko­na­nych wpłat na kon­to. Bez odpo­wied­nie­go prze­le­wu za uczest­nic­two, reje­stra­cja inter­ne­to­wa jest nie­waż­na. Fak­tem decy­du­ją­cym o przy­ję­ciu jest pra­wi­dło­wa reje­stra­cja inter­ne­to­wa i prze­lew na kon­to z poda­niem wła­ści­wych danych. Może być jeden prze­lew zbior­czy za rodzi­nę – z poda­niem w tytu­le imion i nazwisk, któ­rych wpła­ta doty­czy. Potwier­dze­niem fak­tycz­ne­go przy­ję­cia oso­by na Forum jest wła­ści­wie doko­na­na reje­stra­cja inter­ne­to­wa i doku­ment prze­le­wu odpo­wied­niej kwo­ty, któ­ry nale­ży, w dniu przy­by­cia na Forum, mieć ze sobą. Zapi­sy inter­ne­to­we trwa­ją do 7 maja br. lub do wyczer­pa­nia licz­by miejsc.

 INFORMACJE DODATKOWE

∙ Pod­sta­wą do wej­ścia na Forum będzie iden­ty­fi­ka­tor prze­ka­za­ny przez Orga­ni­za­to­ra w dniu przy­by­cia na Forum.
∙ Do dys­po­zy­cji uczest­ni­ków Forum będzie par­king na 900 samo­cho­dów oso­bo­wych.
∙ W cza­sie trwa­nia Forum będzie moż­li­wość kupie­nia cie­płe­go posił­ku lub kana­pek oraz kawy, her­ba­ty itp.
∙ Przez cały czas trwa­nia Forum będzie moż­li­wość Ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w odręb­nej kapli­cy na tere­nie Hali MTS.
∙ Ilość miejsc na Forum jest ogra­ni­czo­na.
∙ Miej­sca na sali są nie­nu­me­ro­wa­ne.
∙ Orga­ni­za­tor nie wyra­ża zgo­dy uczest­ni­kom na reje­stro­wa­nie VIDEO prze­bie­gu Forum.
∙ Na Halę MTS, gdzie będzie trwa­ło Forum jest zakaz wno­sze­nia dużych wali­zek, toreb, pakun­ków. Moż­na będzie wcho­dzić tyl­ko z rze­cza­mi pod­ręcz­ny­mi.
∙ Oso­by, któ­re w ostat­nim dniu Forum przy­bę­dą na salę z waliz­ka­mi lub tor­ba­mi przed podró­żą powrot­ną będą mogły je – na wła­sną odpo­wie­dzial­ność – prze­cho­wać w wyzna­czo­nym przez Orga­ni­za­to­ra miej­scu.
∙ W Forum mogą uczest­ni­czyć tyl­ko oso­by doro­słe. Oso­by nie­peł­no­let­nie mogą uczest­ni­czyć z rodzi­ca­mi, któ­rzy są odpo­wie­dzial­ni za swo­je dzie­ci.

FORUM CHARYZMATYCZNE 2017

Wypeł­nia­jąc for­mu­larz oso­bo­wy uczest­ni­ków Forum wyra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych przez Orga­ni­za­to­ra Forum oraz akcep­tu­ję przed­sta­wio­ne zasa­dy orga­ni­za­cyj­ne.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKÓW FORUM


* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Forum oraz akceptuję przedstawione zasady organizacyjne.

 KONTO DO WPŁAT ZA UCZESTNICTWO W FORUM

Tytu­łem: Forum – imię i nazwi­sko

Fun­da­cja SZCZECIŃSKA

90 1750 0012 0000 0000 2691 4043
Raif­fe­isen Bank Pol­ska S.A.

Kró­lo­wej Koro­ny Pol­skiej 28E
70–485 Szcze­cin skr. 167

KRS 0000281775
REGON 320361925
NIP 8513012136

Infor­mu­je­my, że mię­dzy­na­ro­do­wym kodem iden­ty­fi­ku­ją­cym Raif­fe­isen Bank Pol­ska S.A. (Raif­fe­isen Polbank) w trans­ak­cjach walutowych/zagranicznych roz­li­cza­nych za pośred­nic­twem sie­ci prze­sy­ło­wej SWIFT jest RCBWPLPW.

 KOSZT UCZESTNICTWA

120 zł / za oso­bę
(Kwo­ta ta nie obej­mu­je noc­le­gów i wyży­wie­nia)

Uisz­czo­ne wpła­ty za uczest­nic­two w Forum nie pod­le­ga­ją zwro­to­wi.

Oso­by poru­sza­ją­ce się na wóz­kach inwa­lidz­kich lub z wyraźną/widoczną nie­peł­no­spraw­no­ścią są zwol­nio­ne z opłat za uczest­nic­two w Forum. Takie oso­by powin­ny — poza zapi­sa­mi w „For­mu­la­rzu Zgło­sze­nio­wym” — zgło­sić się tele­fo­nicz­nie.

Kapła­ni uczest­ni­czą w Forum bez­płat­nie. Pro­si­my o wpi­sa­nie w zapi­sach inter­ne­to­wych przed imie­niem, np. “Ks.” lub “O.” oraz posia­da­nie legi­ty­ma­cji kapłań­skiej.
Sio­stry zakon­ne uczest­ni­czą w Forum tak­że bez­płat­nie. Pro­si­my o wpi­sa­nie w for­mu­la­rzu zapi­sów przed imie­niem „S.”.

REJESTRACJA I OPŁATY ZA UDZIAŁ DZIECI

Każ­de dziec­ko musi być zgło­szo­ne poprzez For­mu­larz Zgło­sze­nio­wy w sys­te­mie elek­tro­nicz­nych zapi­sów na stro­nie www.lewjudy.org. Rodzi­ce mogą ubie­gać się o rabat według nastę­pu­ją­cych zasad:
∙ dziec­ko 0–3 lat – bez opłat,
∙ dziec­ko 4–15 lat – opła­ta 60 zł.
Aby uzy­skać rabat nale­ży skon­tak­to­wać się tele­fo­nicz­nie lub mailo­wo z Orga­ni­za­to­rem Forum i przed­sta­wić proś­bę o rabat. Po uzy­ska­niu zgo­dy Orga­ni­za­to­ra nale­ży doko­nać prze­le­wu odpo­wied­niej kwo­ty. W dniu roz­po­czę­cia Forum nale­ży zgło­sić się w recep­cji do punk­tu „Rodzi­ce z dzieć­mi”, aby przed­sta­wić doku­ment toż­sa­mo­ści dziec­ka, potwier­dza­ją­cy jego wiek i ode­brać iden­ty­fi­ka­tor ulgo­wy.

Rodzi­ce są odpo­wie­dzial­ni za bez­pie­czeń­stwo swo­ich dzie­ci. Orga­ni­za­tor nie zapew­nia opie­ki nad dzieć­mi i nie odpo­wia­da za ich bez­pie­czeń­stwo, wska­że jedy­nie pomiesz­cze­nie – „kącik wypo­czyn­ko­wy dla dziec­ka”, w któ­rym dzie­ci mogą prze­by­wać w cza­sie trwa­nia Forum. Do tego „kąci­ka” rodzi­ce mogą przyjść z dzieć­mi oraz wła­sny­mi zabaw­ka­mi. Rodzi­ce, któ­rzy kon­tak­to­wa­li się już w spra­wie udzia­łu dzie­ci w Forum, a potrze­bu­ją dodat­ko­wych infor­ma­cji, pro­si­my o kon­takt z Orga­ni­za­to­rem.

Dla matek kar­mią­cych będzie dostęp­ne dys­kret­ne pomiesz­cze­nie do kar­mie­nia dzie­ci

 KONTAKT

[sche­du­le to=“2017–01-26T00:00”] Tel. 503353707
Tel. 604643188
Tel. 602197883
Tel. 510408001[/schedule][schedule from=“2017–01-26T00:00” to=“2018–02-13T00:00”] W okre­sie od 2 do 12 lute­go:

Tel. 692 900 952
Tel. 509 261 264
Tel. 506 045 149

[/schedule]

 kontakt@lewjudy.org

 MATERIAŁY PROMOCYJNE

 PROGRAM RAMOWY FORUM CHARYZMATYCZNEGO
11-13 MAJA 2018 R.

PIĄTEK – 11 maja 2018

09.00 – Recep­cja
09.30 – Róża­niec
10.00 ­– Roz­po­czę­cie i modli­twa uwiel­bie­nia
11.00 – Kon­fe­ren­cja 1
12.00 – Prze­rwa
13.30 – Modli­twa uwiel­bie­nia
14.00 – Kon­fe­ren­cja 2
15.00 – Koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go
15.30 – Kon­fe­ren­cja 3
16.30 – Modli­twa uwiel­bie­nia
18.00 – Kon­fe­ren­cja 4
19.30 – Róża­niec
20.00 – EUCHARYSTIA i kon­fe­ren­cja 5
21.30 – Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i modli­twa o uzdro­wie­nie oraz o wyla­nie Ducha Świę­te­go i Jego darów

SOBOTA – 12 maja 2018

07.00 – Otwar­cie Hali MTS
08.30 – Róża­niec
09.00 – Uwiel­bie­nie i kon­fe­ren­cja 6
10.15 – Prze­rwa
10.45 – Uwiel­bie­nie i kon­fe­ren­cja 7
12.00 – EUCHARYSTIA i kon­fe­ren­cja 8
13.30 – Prze­rwa
14.30 – Uwiel­bie­nie i kon­fe­ren­cja 9
16.00 – Prze­rwa
16.30 – Uwiel­bie­nie i kon­fe­ren­cja 10
18.00 – Prze­rwa
19.00 – Róża­niec
19.30 – Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i modli­twa o uzdro­wie­nie oraz o wyla­nie Ducha Świę­te­go i Jego darów

NIEDZIELA – 13 maja 2018

07.00 – Otwar­cie Hali MTS
08.30 – Róża­niec
09.00 – Uwiel­bie­nie i kon­fe­ren­cja 11
10.30 – Prze­rwa
11.00 – Uwiel­bie­nie i kon­fe­ren­cja 12
12.30 – Róża­niec
13.00 – EUCHARYSTIA i kon­fe­ren­cja 13
15.00 – Koron­ka do Boże­go Miło­sier­dzia

 INFORMACJE O NOCLEGACH

DOJAZDY

Szczecin Dworzec Główny – Struga 6

a) DWORZEC GŁÓWNY – WYSZYŃSKIEGO – JAŚMINOWA – PIESZO

 • Tram­waj nr 6 – kie­ru­nek: Gocław (odjazd co 12 min.)
 • Auto­bus nr 75 – kie­ru­nek: Krze­ko­wo (odjazd co 7 min.)
 • Auto­bus nr 70 – kie­ru­nek: Urząd Mia­sta (odjazd co 30 min.)

Przy­sta­nek: Dwo­rzec Głów­ny -> 2. Przy­sta­nek: Wyszyń­skie­go (2 min.) ->

 • Tram­waj nr 2 – kie­ru­nek: Tur­ku­so­wa (odjazd co 12 min.)
 • Tram­waj nr 7 – kie­ru­nek: Tur­ku­so­wa (odjazd co 12 min.)

Przy­sta­nek: Wyszyń­skie­go -> 7. Przy­sta­nek: Jaśmi­no­wa ZUS (12 min.) ->

 • Auto­bus nr 65 – kie­ru­nek: Osie­dle Buko­we (odjazd co ok. 15 min.)
 • Auto­bus nr 66 – kie­ru­nek: Osie­dle Buko­we (odjazd co pół godzi­ny)
 • Auto­bus nr 71 – kie­ru­nek: Osie­dle Sło­necz­ne (odjazd co ok. 20 min)
 • Auto­bus nr 73 – kie­ru­nek: Basen Gór­ni­czy ( odjazd co pół godzi­ny)
 • Auto­bus nr 79 – kie­ru­nek: Jezie­rzy­ce (odjazd co godzi­nę)

Przy­sta­nek: Jaśmi­no­wa ZUS -> 3. Przy­sta­nek: Stru­ga zajezd­nia (2 min.) + 430 m na pie­szo

W sumie: ok. 17 min. Jaz­dy + 7 na pie­szo.

b) PIESZO – WYSZYŃSKIEGO – JASNA OSIEDLE – PIESZO

 • Auto­bus pospiesz­ny A – kie­ru­nek: Osie­dle Buko­we (odjazd co 15 min.)

880 m na pie­szo (10 min.) lub tram­waj nr 6 -> Przy­sta­nek: Wyszyń­skie­go -> 2. Przy­sta­nek: Jasna Osie­dle (13 min.) -> 1130 m na pie­szo  (15 min.)

W sumie: 13 min. jaz­dy – 25 min. pie­szo

Szczecin Dąbie – Struga 6

 • Auto­bus nr 77 – kie­ru­nek: Osie­dle Buko­we (odjazd co ok. 20 min.)

Przy­sta­nek: Szcze­cin Dąbie -> 5. Przy­sta­nek: Stru­ga Zajezd­nia nż (9 min.) + 450 m na pie­szo (4 min.)

 • Auto­bus nr 64 – kie­ru­nek: Klucz Pętla (odjazd co ok. 8 min.)

Przy­sta­nek: Szcze­cin Dąbie -> 4. Przy­sta­nek: Bagien­na (8 min.) + 770 m na pie­szo  (7 min.)

W sumie: 9 min. jaz­dy + 5 min. pie­szo.

Godzi­no­wy roz­kład jaz­dy znaj­dziesz tutaj:
http://www.zditm.szczecin.pl/pasazer/rozklady-jazdy,wedlug-linii

MODLITWA ZA
PRELEGENTÓW, UCZESTNIKÓW I ORGANIZACJĘ FORUM

Potęż­na Nie­bios Kró­lo­wo i Pani Anio­łów, Ty, któ­ra otrzy­ma­łaś od Boga posłan­nic­two i wła­dzę, by zetrzeć gło­wę sza­ta­na, pro­si­my Cię pokor­nie roz­każ Huf­com Aniel­skim, aby ści­ga­ły sza­ta­nów, stłu­mi­ły ich zuchwa­łość, a zwal­cza­jąc ich wszę­dzie, strą­ci­ły do pie­kła. Świę­ci Anio­ło­wie i Archa­nio­ło­wie — broń­cie nas i strzeż­cie nas. Amen.