Forum Charyzmatyczne - Szczecin 2018-02-13T11:08:30+00:00

 FORUM CHARYZMATYCZNE

Z MARYJĄ PRZYJMUJEMY DUCHA ŚWIĘTEGO (por. Dz 1,14)

11-13 maja 2018 r.
Szczecin, ul. Struga 6-8
Międzynarodowe Targi Szczecińskie (MTS)

SŁOWO BOŻE GŁOSZĄ:

Ks. Piotr Glas

Ks. Piotr Glas

Ks. Piotr Pawlukiewicz

Ks. Sławomir Kostrzewa

Ks. Michał Olszewski SCJ

Ks. Piotr Skiba

Ks. Marek Siwicki SChr

UDOSTĘPNIJ! Share on Facebook2.4kTweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone

CZYM JEST FORUM CHARYZMATYCZNE?

Forum Cha­ry­zma­tycz­ne jest adre­so­wa­ne do wszyst­kich. W pro­gra­mie Forum będzie m.in.: gło­sze­nie Sło­wa Boże­go, modli­twa uwiel­bie­nia, Msza Świę­ta, róża­niec, Koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go, ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu na Hali i w kapli­cy ado­ra­cji, modli­twa o uzdro­wie­nie, modli­twa o wyla­nie Ducha Świę­te­go i Jego darów, wspól­no­ta modli­twy, moż­li­wość kupie­nia ksią­żek i mate­ria­łów ewan­ge­li­za­cyj­nych, nauka pie­śni uwiel­bie­nia poprzez tek­sty na tele­bi­mach i wspól­ny śpiew…

ZAPISY INTERNETOWE

Każ­da oso­ba, któ­ra chce się zapi­sać do udzia­łu w Forum, powin­na wypeł­nić „For­mu­larz Zgło­sze­nio­wy”, poda­jąc swo­je dane, a następ­nie zapła­cić za uczest­nic­two i postę­po­wać według infor­ma­cji prze­ka­za­nych pocz­tą elek­tro­nicz­ną. Dla­te­go też nale­ży pra­wi­dło­wo wpi­sać swój adres e-mail w „For­mu­la­rzu Zgło­sze­nio­wym”. Każ­da oso­ba musi być odręb­nie zapi­sa­na w „For­mu­la­rzu Zgło­sze­nio­wym”, rów­nież oso­by nie­peł­no­spraw­ne na wóz­kach inwa­lidz­kich. Jeśli ktoś zapła­ci w jed­nym prze­le­wie za kil­ka osób, np. 5, to nale­ży dane każ­dej z osób wpi­sać odręb­nie w „For­mu­la­rzu Zgło­sze­nio­wym”. Pro­si­my dokład­nie spraw­dzić wpi­sa­ne dane przed ich wysła­niem poprzez „For­mu­larz Zgło­sze­nio­wy”.

GRUPY ZORGANIZOWANE

Opie­kun gru­py zor­ga­ni­zo­wa­nej powi­nien zgło­sić się na e-mail: kontakt@lewjudy.org poda­jąc dodat­ko­wo listę osób już indy­wi­du­al­nie zgło­szo­nych przez nie­go w „For­mu­la­rzu Zgło­sze­nio­wym” w zapi­sach inter­ne­to­wych, a w dniu roz­po­czę­cia Forum powi­nien w recep­cji ode­brać iden­ty­fi­ka­to­ry i mate­ria­ły dla swo­jej gru­py. Opie­kun gru­py może zro­bić jeden prze­lew za całą gru­pę z poda­niem nazwi­ska opie­ku­na i kwo­tą zga­dza­ją­cą się z ilo­ścią osób prze­ka­za­ną we wspo­mnia­nej liście zbior­czej. Opie­kun gru­py otrzy­ma w recep­cji Forum ilość iden­ty­fi­ka­to­rów (wej­śció­wek), zga­dza­ją­cą się z kwo­tą prze­ka­za­ną w prze­le­wie, nie­za­leż­nie od ilo­ści osób zapi­sa­nych w zapi­sach inter­ne­to­wych. Potwier­dze­niem przy­ję­cia uczest­ni­ków Forum będzie doku­ment prze­le­wu odpo­wied­niej kwo­ty, któ­ry nale­ży mieć przy sobie.

WPŁATA ZA UCZESTNICTWO W FORUM

O przy­ję­ciu na Forum będzie decy­do­wać kolej­ność doko­na­nych wpłat na kon­to. Bez odpo­wied­nie­go prze­le­wu za uczest­nic­two, reje­stra­cja inter­ne­to­wa jest nie­waż­na. Fak­tem decy­du­ją­cym o przy­ję­ciu jest pra­wi­dło­wa reje­stra­cja inter­ne­to­wa i prze­lew na kon­to z poda­niem wła­ści­wych danych. Może być jeden prze­lew zbior­czy za rodzi­nę – z poda­niem w tytu­le imion i nazwisk, któ­rych wpła­ta doty­czy. Potwier­dze­niem fak­tycz­ne­go przy­ję­cia oso­by na Forum jest wła­ści­wie doko­na­na reje­stra­cja inter­ne­to­wa i doku­ment prze­le­wu odpo­wied­niej kwo­ty, któ­ry nale­ży, w dniu przy­by­cia na Forum, mieć ze sobą. Zapi­sy inter­ne­to­we trwa­ją do 7 maja br. lub do wyczer­pa­nia licz­by miejsc.

 INFORMACJE DODATKOWE

∙ Pod­sta­wą do wej­ścia na Forum będzie iden­ty­fi­ka­tor prze­ka­za­ny przez Orga­ni­za­to­ra w dniu przy­by­cia na Forum.
∙ Do dys­po­zy­cji uczest­ni­ków Forum będzie par­king na 900 samo­cho­dów oso­bo­wych.
∙ W cza­sie trwa­nia Forum będzie moż­li­wość kupie­nia cie­płe­go posił­ku lub kana­pek oraz kawy, her­ba­ty itp.
∙ Przez cały czas trwa­nia Forum będzie moż­li­wość Ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w odręb­nej kapli­cy na tere­nie Hali MTS.
∙ Ilość miejsc na Forum jest ogra­ni­czo­na.
∙ Miej­sca na sali są nie­nu­me­ro­wa­ne.
∙ Orga­ni­za­tor nie wyra­ża zgo­dy uczest­ni­kom na reje­stro­wa­nie VIDEO prze­bie­gu Forum.
∙ Na Halę MTS, gdzie będzie trwa­ło Forum jest zakaz wno­sze­nia dużych wali­zek, toreb, pakun­ków. Moż­na będzie wcho­dzić tyl­ko z rze­cza­mi pod­ręcz­ny­mi.
∙ Oso­by, któ­re w ostat­nim dniu Forum przy­bę­dą na salę z waliz­ka­mi lub tor­ba­mi przed podró­żą powrot­ną będą mogły je – na wła­sną odpo­wie­dzial­ność – prze­cho­wać w wyzna­czo­nym przez Orga­ni­za­to­ra miej­scu.
∙ W Forum mogą uczest­ni­czyć tyl­ko oso­by doro­słe. Oso­by nie­peł­no­let­nie mogą uczest­ni­czyć z rodzi­ca­mi, któ­rzy są odpo­wie­dzial­ni za swo­je dzie­ci.

FORUM CHARYZMATYCZNE 2017

Wypeł­nia­jąc for­mu­larz oso­bo­wy uczest­ni­ków Forum wyra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych przez Orga­ni­za­to­ra Forum oraz akcep­tu­ję przed­sta­wio­ne zasa­dy orga­ni­za­cyj­ne.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKÓW FORUM


* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Forum oraz akceptuję przedstawione zasady organizacyjne.

 KONTO DO WPŁAT ZA UCZESTNICTWO W FORUM

Tytu­łem: Forum – imię i nazwi­sko

Fun­da­cja SZCZECIŃSKA

90 1750 0012 0000 0000 2691 4043
Raif­fe­isen Bank Pol­ska S.A.

Kró­lo­wej Koro­ny Pol­skiej 28E
70–485 Szcze­cin skr. 167

KRS 0000281775
REGON 320361925
NIP 8513012136

Infor­mu­je­my, że mię­dzy­na­ro­do­wym kodem iden­ty­fi­ku­ją­cym Raif­fe­isen Bank Pol­ska S.A. (Raif­fe­isen Polbank) w trans­ak­cjach walutowych/zagranicznych roz­li­cza­nych za pośred­nic­twem sie­ci prze­sy­ło­wej SWIFT jest RCBWPLPW.

 KOSZT UCZESTNICTWA

120 zł / za oso­bę
(Kwo­ta ta nie obej­mu­je noc­le­gów i wyży­wie­nia)

Uisz­czo­ne wpła­ty za uczest­nic­two w Forum nie pod­le­ga­ją zwro­to­wi.

Oso­by poru­sza­ją­ce się na wóz­kach inwa­lidz­kich lub z wyraźną/widoczną nie­peł­no­spraw­no­ścią są zwol­nio­ne z opłat za uczest­nic­two w Forum. Takie oso­by powin­ny — poza zapi­sa­mi w „For­mu­la­rzu Zgło­sze­nio­wym” — zgło­sić się tele­fo­nicz­nie.

Kapła­ni uczest­ni­czą w Forum bez­płat­nie. Pro­si­my o wpi­sa­nie w zapi­sach inter­ne­to­wych przed imie­niem, np. “Ks.” lub “O.” oraz posia­da­nie legi­ty­ma­cji kapłań­skiej.
Sio­stry zakon­ne uczest­ni­czą w Forum tak­że bez­płat­nie. Pro­si­my o wpi­sa­nie w for­mu­la­rzu zapi­sów przed imie­niem „S.”.

REJESTRACJA I OPŁATY ZA UDZIAŁ DZIECI

Każ­de dziec­ko musi być zgło­szo­ne poprzez For­mu­larz Zgło­sze­nio­wy w sys­te­mie elek­tro­nicz­nych zapi­sów na stro­nie www.lewjudy.org. Rodzi­ce mogą ubie­gać się o rabat według nastę­pu­ją­cych zasad:
∙ dziec­ko 0–3 lat – bez opłat,
∙ dziec­ko 4–15 lat – opła­ta 60 zł.
Aby uzy­skać rabat nale­ży skon­tak­to­wać się tele­fo­nicz­nie lub mailo­wo z Orga­ni­za­to­rem Forum i przed­sta­wić proś­bę o rabat. Po uzy­ska­niu zgo­dy Orga­ni­za­to­ra nale­ży doko­nać prze­le­wu odpo­wied­niej kwo­ty. W dniu roz­po­czę­cia Forum nale­ży zgło­sić się w recep­cji do punk­tu „Rodzi­ce z dzieć­mi”, aby przed­sta­wić doku­ment toż­sa­mo­ści dziec­ka, potwier­dza­ją­cy jego wiek i ode­brać iden­ty­fi­ka­tor ulgo­wy.

Rodzi­ce są odpo­wie­dzial­ni za bez­pie­czeń­stwo swo­ich dzie­ci. Orga­ni­za­tor nie zapew­nia opie­ki nad dzieć­mi i nie odpo­wia­da za ich bez­pie­czeń­stwo, wska­że jedy­nie pomiesz­cze­nie – „kącik wypo­czyn­ko­wy dla dziec­ka”, w któ­rym dzie­ci mogą prze­by­wać w cza­sie trwa­nia Forum. Do tego „kąci­ka” rodzi­ce mogą przyjść z dzieć­mi oraz wła­sny­mi zabaw­ka­mi. Rodzi­ce, któ­rzy kon­tak­to­wa­li się już w spra­wie udzia­łu dzie­ci w Forum, a potrze­bu­ją dodat­ko­wych infor­ma­cji, pro­si­my o kon­takt z Orga­ni­za­to­rem.

Dla matek kar­mią­cych będzie dostęp­ne dys­kret­ne pomiesz­cze­nie do kar­mie­nia dzie­ci

 KONTAKT

Tel. 503353707
Tel. 604643188
Tel. 602197883
Tel. 510408001

 kontakt@lewjudy.org

 MATERIAŁY PROMOCYJNE

 PROGRAM RAMOWY FORUM CHARYZMATYCZNEGO
11-13 MAJA 2018 R.

PIĄTEK – 11 maja 2018

09.00 – Recep­cja
09.30 – Róża­niec
10.00 ­– Roz­po­czę­cie i modli­twa uwiel­bie­nia
11.00 – Kon­fe­ren­cja 1
12.00 – Prze­rwa
13.30 – Modli­twa uwiel­bie­nia
14.00 – Kon­fe­ren­cja 2
15.00 – Koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go
15.30 – Kon­fe­ren­cja 3
16.30 – Modli­twa uwiel­bie­nia
18.00 – Kon­fe­ren­cja 4
19.30 – Róża­niec
20.00 – EUCHARYSTIA i kon­fe­ren­cja 5
21.30 – Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i modli­twa o uzdro­wie­nie oraz o wyla­nie Ducha Świę­te­go i Jego darów

SOBOTA – 12 maja 2018

07.00 – Otwar­cie Hali MTS
08.30 – Róża­niec
09.00 – Uwiel­bie­nie i kon­fe­ren­cja 6
10.15 – Prze­rwa
10.45 – Uwiel­bie­nie i kon­fe­ren­cja 7
12.00 – EUCHARYSTIA i kon­fe­ren­cja 8
13.30 – Prze­rwa
14.30 – Uwiel­bie­nie i kon­fe­ren­cja 9
16.00 – Prze­rwa
16.30 – Uwiel­bie­nie i kon­fe­ren­cja 10
18.00 – Prze­rwa
19.00 – Róża­niec
19.30 – Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i modli­twa o uzdro­wie­nie oraz o wyla­nie Ducha Świę­te­go i Jego darów

NIEDZIELA – 13 maja 2018

07.00 – Otwar­cie Hali MTS
08.30 – Róża­niec
09.00 – Uwiel­bie­nie i kon­fe­ren­cja 11
10.30 – Prze­rwa
11.00 – Uwiel­bie­nie i kon­fe­ren­cja 12
12.30 – Róża­niec
13.00 – EUCHARYSTIA i kon­fe­ren­cja 13
15.00 – Koron­ka do Boże­go Miło­sier­dzia

 INFORMACJE O NOCLEGACH

DOJAZDY

Szczecin Dworzec Główny – Struga 6

a) DWORZEC GŁÓWNY – WYSZYŃSKIEGO – JAŚMINOWA – PIESZO

 • Tram­waj nr 6 – kie­ru­nek: Gocław (odjazd co 12 min.)
 • Auto­bus nr 75 – kie­ru­nek: Krze­ko­wo (odjazd co 7 min.)
 • Auto­bus nr 70 – kie­ru­nek: Urząd Mia­sta (odjazd co 30 min.)

Przy­sta­nek: Dwo­rzec Głów­ny -> 2. Przy­sta­nek: Wyszyń­skie­go (2 min.) ->

 • Tram­waj nr 2 – kie­ru­nek: Tur­ku­so­wa (odjazd co 12 min.)
 • Tram­waj nr 7 – kie­ru­nek: Tur­ku­so­wa (odjazd co 12 min.)

Przy­sta­nek: Wyszyń­skie­go -> 7. Przy­sta­nek: Jaśmi­no­wa ZUS (12 min.) ->

 • Auto­bus nr 65 – kie­ru­nek: Osie­dle Buko­we (odjazd co ok. 15 min.)
 • Auto­bus nr 66 – kie­ru­nek: Osie­dle Buko­we (odjazd co pół godzi­ny)
 • Auto­bus nr 71 – kie­ru­nek: Osie­dle Sło­necz­ne (odjazd co ok. 20 min)
 • Auto­bus nr 73 – kie­ru­nek: Basen Gór­ni­czy ( odjazd co pół godzi­ny)
 • Auto­bus nr 79 – kie­ru­nek: Jezie­rzy­ce (odjazd co godzi­nę)

Przy­sta­nek: Jaśmi­no­wa ZUS -> 3. Przy­sta­nek: Stru­ga zajezd­nia (2 min.) + 430 m na pie­szo

W sumie: ok. 17 min. Jaz­dy + 7 na pie­szo.

b) PIESZO – WYSZYŃSKIEGO – JASNA OSIEDLE – PIESZO

 • Auto­bus pospiesz­ny A – kie­ru­nek: Osie­dle Buko­we (odjazd co 15 min.)

880 m na pie­szo (10 min.) lub tram­waj nr 6 -> Przy­sta­nek: Wyszyń­skie­go -> 2. Przy­sta­nek: Jasna Osie­dle (13 min.) -> 1130 m na pie­szo  (15 min.)

W sumie: 13 min. jaz­dy – 25 min. pie­szo

Szczecin Dąbie – Struga 6

 • Auto­bus nr 77 – kie­ru­nek: Osie­dle Buko­we (odjazd co ok. 20 min.)

Przy­sta­nek: Szcze­cin Dąbie -> 5. Przy­sta­nek: Stru­ga Zajezd­nia nż (9 min.) + 450 m na pie­szo (4 min.)

 • Auto­bus nr 64 – kie­ru­nek: Klucz Pętla (odjazd co ok. 8 min.)

Przy­sta­nek: Szcze­cin Dąbie -> 4. Przy­sta­nek: Bagien­na (8 min.) + 770 m na pie­szo  (7 min.)

W sumie: 9 min. jaz­dy + 5 min. pie­szo.

Godzi­no­wy roz­kład jaz­dy znaj­dziesz tutaj:
http://www.zditm.szczecin.pl/pasazer/rozklady-jazdy,wedlug-linii

MODLITWA ZA
PRELEGENTÓW, UCZESTNIKÓW I ORGANIZACJĘ FORUM

Potęż­na Nie­bios Kró­lo­wo i Pani Anio­łów, Ty, któ­ra otrzy­ma­łaś od Boga posłan­nic­two i wła­dzę, by zetrzeć gło­wę sza­ta­na, pro­si­my Cię pokor­nie roz­każ Huf­com Aniel­skim, aby ści­ga­ły sza­ta­nów, stłu­mi­ły ich zuchwa­łość, a zwal­cza­jąc ich wszę­dzie, strą­ci­ły do pie­kła. Świę­ci Anio­ło­wie i Archa­nio­ło­wie — broń­cie nas i strzeż­cie nas. Amen.

UDOSTĘPNIJ! Share on Facebook2.4kTweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone