Wspólnota Lew Judy - www.lewjudy.org 2018-06-17T11:39:44+00:00

WSPÓLNOTA LEW JUDY

Lew Judy to Jezus Chry­stus. Sło­wo Boże mówi „Oto zwy­cię­żył Lew z poko­le­nia Judy” (Ap 5,5). Jeste­śmy wspól­no­tą kato­lic­ką, maryj­ną, biblij­ną i cha­ry­zma­tycz­ną. Pra­gnie­my uświę­cać się w Koście­le przez sakra­men­ty i ewan­ge­li­zo­wać. Zapra­sza­my do kościo­ła Mat­ki Boskiej Bole­snej w Szcze­ci­nie-Mie­rzy­nie (deka­nat Szcze­cin Pogod­no), przy ul. Welec­kiej, gdzie we wto­rek, o godz. 18.00 prze­ży­wa­my Mszę Świę­tą z kon­fe­ren­cją. Uczest­ni­czy­my w ado­ra­cji z muzycz­nym uwiel­bie­niem i modli­twą o uzdro­wie­nie.

youtu.be/A3vEC0JwM9QMla­di­fest to nazwa Festi­wa­lu Mło­dych orga­ni­zo­wa­ne­go przez Ojców Fran­cisz­ka­nów w Medju­gor­je. Każ­de­go roku, od bli­sko trzech dekad, mło­dzi chrze­ści­ja­nie z całe… Pokaż wię­cejPokaż mniej

Video image

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Pokaż wię­cejPokaż mniej

2 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Wie­czór Medju­gor­skiLip 27, 6:00pmPara­fia Mie­rzynW pią­tek 27 lip­ca Wspól­no­ta Lew Judy zapra­sza do para­fii Mat­ki Bożej Bole­snej w Mie­rzy­nie na godz. 18.00 na Mszę Świę­tą i ado­ra­cję oraz naukę śpie­wu i gry pie­śni uwiel­bie­nia z Medju­go­rie po pol­sku. Jedy­ny taki wie­czór dla każ­de­go, kto chce uwiel­biać Chry­stu­sa w duchu Medju­go­rie. Pokaż wię­cejPokaż mniej

Wieczór Medjugorski

2 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Piel­grzym­ka na Jasną Górę z Lwem JudyWrz 28, 4:00amPro­gram piel­grzym­ki:

Wyjazd w pią­tek (28.09.18) o godzi­nie 4 spod Kościo­ła Mat­ki Bożej Bole­snej w Mie­rzy­nie.
Po dro­dze Msza i modli­twa w Sank­tu­arium Mat­ki Bożej Cier­pli­wie Słu­cha­ją­cej w Rokit­nie
Ok. godz. 18.00 — zakwa­te­ro­wa­nie w domu zakon­nym w Czę­sto­cho­wie i czas indy­wi­du­al­ny.
21.00 — Modli­twa na Jasnej Górze
24.00 — Msza Świę­ta, a po niej czu­wa­nie pro­wa­dzo­ne przez m.in. Wspól­no­tę Lew Judy. Następ­nie powrót do domu zakon­ne­go na noc­leg (każ­dy w swo­im cza­sie).
Rano śnia­da­nie i prze­jazd do Sank­tu­arium Ojca Pio na Gór­ce Prze­pro­śnej na modli­twę.
Następ­nie rusza­my do Sank­tu­arium MB Licheń­skiej, gdzie odbę­dzie się Msza o godz. 18.00, a po niej dro­ga krzy­żo­wa po Kal­wa­rii.
Powrót do Szcze­ci­na w nocy z sobo­ty na nie­dzie­lę.

Koszt: 250 zł
Zapi­sy pod nr: 604 643 188
Pokaż wię­cejPokaż mniej

Pielgrzymka na Jasną Górę z Lwem Judy

2 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Pokaż wię­cejPokaż mniej

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

To trze­ba prze­żyć bez komen­ta­rza

4 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Pokaż wię­cejPokaż mniej

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

To były pięk­ne dni,po prostu–piękne dni! <3 Dobre­mu Bogu i Mat­ce Naj­święt­szej niech będą dzię­ki za cudow­ny czas przy­go­to­wa­ny i dany nam 🙂 To wiel­ka łaska i szczę­ście dla mnie,że mogłam kolej­ny raz (rok temu też było mi dane być czę­ścią wspa­nia­łej wspól­no­ty bra­ci i sióstr,którzy razem się modlą,uwielbiają Boga,polecają sie­bie nawzajem,adorują Naj­święt­szy Sakra­ment oraz prze­pięk­ny Krzyż u stóp Ołtarza,uczestniczą w Eucha­ry­stii i słu­cha­niu Sło­wa Bożego,głoszonego przez TAK ZACNYCH KAPŁANÓW!…Tyle DOBRA na raz, w jed­nym miejscu,aż trud­no w sobie pomie­ścić i nie ma takich słów,które są w sta­nie wypo­wie­dzieć wdzięcz­ność za wszyst­ko Panu Bogu. Ale tak­że waszej Wspa­nia­łej Wspól­no­cie Lew Judy z całe­go ser­ca nale­żą się podziękowania.Wszystko tak fan­ta­stycz­nie zorganizowane,udekorowane i cudownie,że była w tym roku Kapli­ca Ado­ra­cji! <3 Widok leżą­cych krzyżem,w cał­ko­wi­tym uni­że­niu ludzi za każ­dym razem kie­dy się tam weszło,ściskał za serce!W spo­sób szcze­gól­ny pra­gnę podzię­ko­wać rów­nież za Wasz ABSOLUTNIE FANTASTYCZNY!!!–Zespół! Prze­pięk­ne dziewczyny,o cudow­nych głosach(jedna z dziew­czyn jest tak podob­na do Mag­da­le­ny Różdż­ki ‚że myślałam,że to ona 🙂 i śpiew pły­ną­cy z ser­ca czy­nił każ­de uwielbienie,prawdziwym uwiel­bie­niem Pana Boga.Bo czę­sto się widzi i sły­szy zespoły,które bar­dziej sie­bie ado­ru­ją pod­czas uwiel­bie­nia i to się od razu wyczuwa.Osobiście uwiel­biam uwiel­biać Nasze­go Wspa­nia­łe­go Pana,dlatego tak zwra­cam na to uwagę,a przy Was to klimaty—piękne i praw­dzi­we 🙂 Fan­ta­stycz­ni gitarzyści,że o per­ku­si­ście nie wspo­mnę 🙂 GENIALNY! ryt­micz­ny pra­wie jak sam—Ringo Starr! Czy mogę zapy­tać o nazwę zespo­łu? Ufam,że za rok (jak Bóg pozwo­li mi być) będzie­cie rów­nież to WY,tak samo zabez­pie­cza­li opra­wę muzycz­ną 🙂 Cho­ciaż z wiel­ką rado­ścią jeż­dżę do Szczecina,marzy mi się takie Forum u nas w Trójmieście,jest tyle świet­nych miejsc na to…Może kiedyś…ktoś? coś? A póki co,odliczam czas do następ­ne­go spo­tka­nia (co daj Boże) z Wami—u Was. Raz jesz­cze bar­dzo pięk­nie DZIĘKUJĘ,pozdrawiam ser­decz­nie, z Panem Bogiem! 🙂

1 mie­siąc temu

Wspólnota Lew Judy

Homi­lia ks. Pio­tra z Czu­wa­nia Wspól­no­ty w Wigi­lię Zesła­nia Duchu Świę­te­go.youtube.com Pokaż wię­cejPokaż mniej

Video image

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

1 mie­siąc temu

Wspólnota Lew Judy

W dzi­siej­sze Świę­to Zesła­nia Ducha Świę­te­go pole­ca­my do posłu­cha­nia.youtube.com Pokaż wię­cejPokaż mniej

Video image

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

1 mie­siąc temu

Wspólnota Lew Judy

Czu­wa­nie Wspól­no­ty i Msza Świę­ta w Zesła­nie Ducha Świę­te­go. Pokaż wię­cejPokaż mniej

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Dzię­ku­je­my wszyst­kim posłu­gu­ją­cym, obec­nym i ducho­wo zjed­no­czo­nym

😍

Mary­ja wla­snie uspi­la moja cór­kę;)

Niech nas ogar­nie Łaska Panie Twa.Przyjdź Duchu Św. do naszych serc, pra­gnie­my Cie­bie, przyjdź!

Nie­za­leż­nie od płci, wie­ku, sta­tu­su spo­łecz­ne­go, nie­za­leż­nie nawet od wia­ry, każ­dy to poznał lub pozna … modli­twa do Ducha Św. odmie­nia nas, poma­ga i pod­po­wia­da naj­lep­sze roz­wią­za­nia. Jest czy­stą Miło­ścią ♥️

Czu­ję się tak,jakbym tam z wami była.Atmosfera jest zawsze nie­sa­mo­wi­ta.

Nigdy modli­twa do Ducha Św. mnie nie zawio­dła

Duchu Świę­ty, napeł­niaj nas swo­ją mocą i miło­ścią.

Przyjdż jak ogień,przyjdż jak olej,przyjdż jak wiatr,przyjdż jak deszcz.

Jeśli ktoś nie nadą­ża, On pocze­ka, przyj­dzie …

Wspa­nia­le ze jestescie:mOge sie z wami ducho­wo laczyc.

Poru­szaj się,Duchu Świety,w nas,rozpalaj ser­ca uwiel­bie­niem Jezu­sa.

Jestem napeł­nio­na Bożą miło­ścią 😍❤

Pozdra­wiam Was ser­decz­nie.

Modlę się razem z Wami ♥️

Witaj

Jezu, uwiel­bia­my Cię

Witam Dorot­kę i Wszyst­kich slu­cha­ja­cych!!

Ześlij deszcz Łask i Darów Ducha Świe­te­go!

❤️🔥💌❤️🔥😘

Ave

😍

😂

😍

😍

+ Wię­cej komen­ta­rzy

1 mie­siąc temu

Wspólnota Lew Judy

Zapra­sza­my dziś na czu­wa­nie w Wigi­lię Zesła­nia Duchu Świę­te­go do kapli­cy Szkół Sale­zjań­skich, ul. Ku Słoń­cu 124.

Tych któ­rzy nie mogą z nami być zachę­ca­my do oglą­da­nia trans­mi­sji onli­ne na naszym face­bo­oku!
Roz­po­czy­na­my o godzi­nie 22:00!
Pokaż wię­cejPokaż mniej

Zapraszamy dziś na czuwanie w Wigilię Zesłania Duchu Świętego do kaplicy Szkół Salezjańskich, ul. Ku Słońcu 124.
Tych którzy nie mogą z nami być zachęcamy do oglądania transmisji online na naszym facebooku!
Rozpoczynamy o godzinie 22:00!

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Super! Bóg zapłać Bogu za to !

Posta­ram się być z Wami

1 mie­siąc temu

Wspólnota Lew Judy

Pokaż wię­cejPokaż mniej

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Wszyst­ko na Chwa­le Pana .🕊🙏

1 mie­siąc temu

Wspólnota Lew Judy

fot. V I C O N A — Foto­gra­fia Poświę­co­na“Z Mary­ją przyj­mu­je­my Ducha Świę­te­go” Pokaż wię­cejPokaż mniej

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Pięk­ne zdję­cia 😍

Coś prze­pięk­ne­go! Uczest­ni­czy­łam w Forum przez internet.…Chwała Panu dzię­ki takiej moż­li­wo­ści! Amen+ Sta­ło się tak dzię­ki mojej sio­strze ‚któ­ra przy­je­cha­ła z Belgii.Dlatego o tym wie­dzia­łam.

1 mie­siąc temu

Wspólnota Lew Judy

Kurs biblij­ny. Jaki jest Jezus w Ewan­ge­liach?

Jeśli chcesz lepiej poznać Jezu­sa, bar­dziej Go poko­chać, wier­niej Go naśla­do­wać i gło­sić, zapra­sza­my na ten Kurs. Dzię­ki świa­dec­twu czte­rech Ewan­ge­li­stów odkry­jesz głę­bię poszcze­gól­nych Ewan­ge­lii. Uka­zu­ją one w peł­ni oso­bę Jezu­sa i pro­wa­dzą Cię do pozna­nia Jego same­go i do oso­bi­ste­go spo­tka­nia się z Nim.

Pro­wa­dzi Ks. dr Piotr Ski­ba.
Para­fia p.w. MBB ul. Welec­ka 17,
72–006 Mie­rzyn
Czas: od 9.30 do 19.00.
Koszt 30 zł — w cenie poczę­stu­nek (kawa, her­ba­ta, zim­ne napo­je i cia­stecz­ka oraz w porze obia­du piz­za)

Zapi­sy po przez for­mu­larz na stro­nie www.lewjudy.org
lub 604 643 188 lub 607 722 625
lub 510 408 001.

Kurs Jezus w 4 Ewan­ge­liachCze 16, 9:30amPara­fia Mie­rzynKurs biblij­ny. Jaki jest Jezus w Ewan­ge­liach?

Jeśli chcesz lepiej poznać Jezu­sa, bar­dziej Go poko­chać, wier­niej Go naśla­do­wać i gło­sić, zapra­sza­my na ten Kurs. Dzię­ki świa­dec­twu czte­rech Ewan­ge­li­stów odkry­jesz głę­bię poszcze­gól­nych Ewan­ge­lii. Uka­zu­ją one w peł­ni oso­bę Jezu­sa i pro­wa­dzą Cię do pozna­nia Jego same­go i do oso­bi­ste­go spo­tka­nia się z Nim.

Pro­wa­dzi Ks. dr Piotr Ski­ba.
Para­fia p.w. MBB ul. Welec­ka 17,
72–006 Mie­rzyn
Czas: od 9.30 do 19.00.
Koszt 30 zł — w cenie poczę­stu­nek (kawa, her­ba­ta, zim­ne napo­je i cia­stecz­ka oraz w porze obia­du piz­za)

Zapi­sy po przez for­mu­larz na stro­nie www.lewjudy.org
lub 604 643 188 lub 607 722 625
lub 510 408 001.
Pokaż wię­cejPokaż mniej

Kurs Jezus w 4 Ewangeliach
Wczy­taj wię­cej

Błogosławię,
ks. Piotr Skiba

ZAPRASZAM CIEBIE!

Spo­ty­ka­my się w koście­le Mat­ki Boskiej Bole­snej przy ul. Welec­kiej w Szcze­ci­nie-Mie­rzy­nie, w deka­na­cie Szcze­cin Pogod­no (jadąc w kie­run­ku gra­ni­cy [Lubie­szyn] kościół jest nie­da­le­ko Casto­ra­my i Cen­trum H. Ster), we wto­rek o godz. 18.00. Msza Świę­ta, kon­fe­ren­cja i ado­ra­cja z muzycz­nym uwiel­bie­niem i modli­twą o uzdro­wie­nie.

SKONTAKTUJ SIĘ