Wspólnota Lew Judy - www.lewjudy.org 2018-03-14T21:41:38+00:00

WSPÓLNOTA LEW JUDY

Lew Judy to Jezus Chry­stus. Sło­wo Boże mówi „Oto zwy­cię­żył Lew z poko­le­nia Judy” (Ap 5,5). Jeste­śmy wspól­no­tą kato­lic­ką, maryj­ną, biblij­ną i cha­ry­zma­tycz­ną. Pra­gnie­my uświę­cać się w Koście­le przez sakra­men­ty i ewan­ge­li­zo­wać. Zapra­sza­my do kościo­ła Mat­ki Boskiej Bole­snej w Szcze­ci­nie-Mie­rzy­nie (deka­nat Szcze­cin Pogod­no), przy ul. Welec­kiej, gdzie we wto­rek, o godz. 18.00 prze­ży­wa­my Mszę Świę­tą z kon­fe­ren­cją. Uczest­ni­czy­my w ado­ra­cji z muzycz­nym uwiel­bie­niem i modli­twą o uzdro­wie­nie.

Poznajemy Dzieje Apostolskie - PIEGRZYMKA DO GRECJI ŚLADAMI ŚW. PAWŁA

Wyrusz z nami na pięk­ną piel­grzym­kę, aby odpo­cząć i umoc­nić wia­rę oraz poznać począt­ki chrze­ści­jań­stwa śla­da­mi Św. Paw­ła Apo­sto­ła w ter­mi­nie 26.05 — 3.6.2018. Zobacz szcze­gó­ło­wy pro­gram i infor­ma­cje. Zapra­sza­my

POBIERZ

MEDJUGORIE: PIEGRZYMKA - REKOLEKCJE z MATKĄ BOŻĄ KRÓLOWĄ POKOJU

PIEGRZYMKA-REKOLEKCJE z MATKĄ BOŻĄ KRÓLOWĄ POKOJU. MEDJUGORIE 9–19 sierp­nia 2018 r. Pro­wa­dze­nie piel­grzym­ki w for­mie reko­lek­cji: ks. Piotr Ski­ba

POBIERZ

Płyta DVD z Forum Charyzmatycznego w Szczecinie MARYJA GWIAZDA EWANGELIZACJI

W skle­pie inter­ne­to­wym magdalenium.pl moż­na nabyć pły­tę DVD z Forum Cha­ry­zma­tycz­ne­go w Szcze­ci­nie MARYJA GWIAZDA EWANGELIZACJI.

KUP PŁYTĘ

22 godzin temu

Wspólnota Lew Judy

Wspie­raj­my modli­twą ks. Pio­tra, któ­ry od nie­dzie­li będzie gło­sić reko­lek­cje wiel­ko­post­ne. Kie­ru­je­my nasze modli­twy przez Ser­ce Maryi. Dołącz do modli­twy. Pokaż wię­cejPokaż mniej

Wspierajmy modlitwą ks. Piotra, który od niedzieli będzie głosić  rekolekcje wielkopostne. Kierujemy nasze modlitwy przez Serce Maryi. Dołącz do modlitwy.

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Duchu Świę­ty pro­wadź ks.Piota pod­czas tych dale­kich rekolekcji.Niech Słowa,ktore będzie wypo­wia­dał doty­ka­ją każ­de­go slu­cha­ja­ce­go serca.Pan jest z Tobą,ks.Piotrze.Otaczamy modli­twą.

2 dni temu

Wspólnota Lew Judy

Przy­po­mi­na­my i zapra­sza­my już dziś do Gole­nio­wa!

Dobry Wie­czór Chwa­łyMar 16, 7:30pmGole­niów, PolenZapra­sza­my na Dobry Wie­czór Chwa­ły, kon­fe­ren­cję i uwiel­bie­nie do Kościo­ła pw. Świę­tej Kata­rzy­ny w Gole­nio­wie.
Modli­twę popro­wa­dzi oraz Sło­wo Boże wygło­si ks. Piotr Ski­ba.
Pokaż wię­cejPokaż mniej

Dobry Wieczór Chwały

7 kon­fe­ren­cji ks. Pio­tra Ski­by z Kur­su “Modli­twa Jezu­sa” jest już dostęp­nych do odsłu­cha­nia pod poniż­szym lin­kiem:
www.youtube.com/watch?v=JE5Ar1GhX-E&list=PL4x7Tn8uJc2MqXo1wnawRg2gD9bS8Utg5
Pole­ca­my do odsłu­chi­wa­nia i udo­stęp­nia­nia!
Pokaż wię­cejPokaż mniej

7 konferencji ks. Piotra Skiby z Kursu Modlitwa Jezusa jest już dostępnych do odsłuchania pod poniższym linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=JE5Ar1GhX-E&list=PL4x7Tn8uJc2MqXo1wnawRg2gD9bS8Utg5
Polecamy do odsłuchiwania i udostępniania!

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

SZCZĘŚC BOZE KS.PIOTRZE!

I szczęść Boże Tobie

5 dni temu

Wspólnota Lew Judy

Dzię­ku­je­my za wspól­ną modli­twę w koście­le pw. Ducha Świę­te­go w Szcze­ci­nie Zdro­jach. Bło­go­sła­wię Was Ks. Piotr Pokaż wię­cejPokaż mniej

Dziękujemy za wspólną modlitwę w kościele pw. Ducha Świętego w Szczecinie Zdrojach. Błogosławię Was Ks. Piotr

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

To my uczest­ni­cy dzię­ku­je­my Bóg zapłać

6 dni temu

Wspólnota Lew Judy

A dzi­siaj zapra­sza­my do para­fii Świe­te­go Ducha!

Msza Świę­ta z modli­twą o uzdro­wie­nieMar 12, 7:00pmPara­fia p.w. Świę­te­go Ducha w Szcze­ci­nie-Zdro­jachZapra­sza­my na Mszę Świę­tą z modli­twą o uzdro­wie­nie, kon­fe­ren­cję i uwiel­bie­nie do para­fii Świe­te­go Ducha w Szcze­ci­nie-Zdro­jach. Modli­twę popro­wa­dzi oraz Sło­wo Boże wygło­si ks. Piotr Ski­ba.
Pokaż wię­cejPokaż mniej

Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie

6 dni temu

Wspólnota Lew Judy

Msza Świę­ta z modli­twą o uzdro­wie­nie, kon­fe­ren­cja, ado­ra­cja i uwiel­bie­nia razem ze wspól­no­tą Lew Judy Zło­cie­niec Pokaż wię­cejPokaż mniej

7 dni temu

Wspólnota Lew Judy

Ado­ra­cja i modli­twa o uzdro­wie­nie w Zło­cień­cu Pokaż wię­cejPokaż mniej

Zobacz na Facebooku

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Dzię­ku­ję Paweł, dzię­ku­ję wszyst­kim

7 dni temu

Wspólnota Lew Judy

Kon­fe­ren­cja pod­czas ewan­ge­li­za­cji w Zło­cień­cu — Mk 10,46nn — ks. Piotr Ski­ba Pokaż wię­cejPokaż mniej

Zobacz na Facebooku

7 dni temu

Wspólnota Lew Judy

Przy­po­mi­na­my i zapra­sza­my już dziś!

Msza Świę­ta z modli­twą o uzdro­wie­nie, ado­ra­cja i uwiel­bie­nieMar 11, 6:00pmZło­cie­niec gmi­na, PolenZapra­sza­my na Mszę Świę­tą z modli­twą o uzdro­wie­nie, kon­fe­ren­cję, uwiel­bie­nie i ado­ra­cję do Para­fii Wnie­bo­wzię­cia NMP w Zło­cień­cu. Mszę Świę­tą popro­wa­dzi ksiądz Piotr Ski­ba ze Szcze­ci­na wraz ze wspól­no­tą Lew Judy. Po Mszy odbę­dzie się spo­tka­nie w sal­ce para­fial­nej z księ­dzem i Zło­cie­niec­ką wspól­no­tą, dla osób zain­te­re­so­wa­nych i chęt­nych aby dołą­czyć do spo­tkań wspól­no­ty Lew Judy.
Pokaż wię­cejPokaż mniej

Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie, adoracja i uwielbienie

7 dni temu

Wspólnota Lew Judy

Zapra­sza­my

FORUM OGIEŃ Z NIEBAKwi 7, 10:00amSzcze­ciń­ski Dom Spor­tuZapra­sza­my na Forum Mło­dych „Ogień z nie­ba”. Będzie to wyjąt­ko­we wyda­rze­nie, w któ­rym śpiew, modli­twa, kon­cer­ty i warsz­ta­ty prze­pla­tać się będą, dając pokarm dla nasze­go ducha. Zapla­nuj­my sobie ten cały dzień, by doświad­czyć cze­goś nie­po­wta­rzal­ne­go.

KIEDY: 7 kwiet­nia 2018, start godzi­na 10:00
GDZIE: Szcze­ciń­ski dom spor­tu (SDS) przy ul. Wąska 16 w Szcze­ci­nie
WSTĘP: bez­płat­ny !!!
obo­wiąz­ko­wa reje­stra­cja, licz­ba miejsc ogra­ni­czo­na! www.lifesurfers.pl/index.php?go=forum_ogien_z_nieba

W pro­gra­mie m.in.:
* Świa­dec­two Lecha Doko­wi­cza – kie­dyś ope­ra­tor kame­ry na impre­zach tech­no, reży­ser, twór­ca takich fil­mów jak „Duch”. Obec­nie jeź­dzi po Pol­sce i gło­si Sło­wo Boże. Przed nawró­ce­niem był jed­nak inny. Histo­ria jego życia mro­zi krew w żyłach. To nie­zwy­kłe doświad­cze­nie poka­zu­je, że za kur­ty­ną tego świa­ta toczy się cięż­ka woj­na o zba­wie­nie każ­de­go z nas.
* Kon­cert zespo­łu “Nie­ma­Go­tu”
* Poldek Twar­dow­ski z zespo­łem
* Pokaz tanecz­ny bre­ak­dan­ce eki­py “Mad Fla­vo­ur“

Gorą­co zapra­sza­my.
Pokaż wię­cejPokaż mniej

FORUM OGIEŃ Z NIEBA

1 tydzień temu

Wspólnota Lew Judy

War­to zoba­czyćOglą­daj nas i czy­taj tak­że na por­ta­lu www.telewizjarepublika.pl — codzien­nie nowe wia­do­mo­ści z Pol­ski i świa­ta! Pokaż wię­cejPokaż mniej

Video image

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

1 tydzień temu

Wspólnota Lew Judy

Kon­fe­ren­cja ks. Pio­tra Ski­by z ostat­nie­go spo­tka­nia wspól­no­ty w Mie­rzy­nie.
Na kolej­ną część zapra­sza­my już 27 mar­ca!youtube.com
Pokaż wię­cejPokaż mniej

Video image

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

1 tydzień temu

Wspólnota Lew Judy

Mło­dzi! Kto chce jechać na ADM? Zapra­szam na wyjazd do Gole­nio­wa 1–3 maja 2018youtube.com Pokaż wię­cejPokaż mniej

Video image

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

1 tydzień temu

Wspólnota Lew Judy

Zapra­sza­my. Wyrusz z nami. Podaj dalej. Wię­cej info na: www.lewjudy.org Pokaż wię­cejPokaż mniej

Zapraszamy. Wyrusz z nami. Podaj dalej. Więcej info na: www.lewjudy.org

2 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Zapra­sza­my na Dobry Wie­czór Chwa­ły, kon­fe­ren­cję i uwiel­bie­nie do Kościo­ła pw. Świę­tej Kata­rzy­ny w Gole­nio­wie.
Modli­twę popro­wa­dzi oraz Sło­wo Boże wygło­si ks. Piotr Ski­ba.

Dobry Wie­czór Chwa­łyMar 16, 7:30pmGole­niów, PolenZapra­sza­my na Dobry Wie­czór Chwa­ły, kon­fe­ren­cję i uwiel­bie­nie do Kościo­ła pw. Świę­tej Kata­rzy­ny w Gole­nio­wie.
Modli­twę popro­wa­dzi oraz Sło­wo Boże wygło­si ks. Piotr Ski­ba.
Pokaż wię­cejPokaż mniej

Dobry Wieczór Chwały
Wczy­taj wię­cej

Błogosławię,
ks. Piotr Skiba

ZAPRASZAM CIEBIE!

Spo­ty­ka­my się w koście­le Mat­ki Boskiej Bole­snej przy ul. Welec­kiej w Szcze­ci­nie-Mie­rzy­nie, w deka­na­cie Szcze­cin Pogod­no (jadąc w kie­run­ku gra­ni­cy [Lubie­szyn] kościół jest nie­da­le­ko Casto­ra­my i Cen­trum H. Ster), we wto­rek o godz. 18.00. Msza Świę­ta, kon­fe­ren­cja i ado­ra­cja z muzycz­nym uwiel­bie­niem i modli­twą o uzdro­wie­nie.

SKONTAKTUJ SIĘ