Wspólnota Lew Judy - www.lewjudy.org 2018-01-18T01:50:13+00:00

WSPÓLNOTA LEW JUDY

Lew Judy to Jezus Chry­stus. Sło­wo Boże mówi „Oto zwy­cię­żył Lew z poko­le­nia Judy” (Ap 5,5). Jeste­śmy wspól­no­tą kato­lic­ką, maryj­ną, biblij­ną i cha­ry­zma­tycz­ną. Pra­gnie­my uświę­cać się w Koście­le przez sakra­men­ty i ewan­ge­li­zo­wać. Zapra­sza­my do kościo­ła Mat­ki Boskiej Bole­snej w Szcze­ci­nie-Mie­rzy­nie (deka­nat Szcze­cin Pogod­no), przy ul. Welec­kiej, gdzie we wto­rek, o godz. 18.00 prze­ży­wa­my Mszę Świę­tą z kon­fe­ren­cją. Uczest­ni­czy­my w ado­ra­cji z muzycz­nym uwiel­bie­niem i modli­twą o uzdro­wie­nie.

PIEGRZYMKA - REKOLEKCJE W GRECJI ŚLADAMI ŚW. PAWŁA

PIEGRZYMKA-REKOLEKCJE W GRECJI ŚLADAMI ŚW. PAWŁA 27.05 – 4.06.2018 r.. Pro­wa­dze­nie piel­grzym­ki w for­mie reko­lek­cji: ks. Piotr Ski­ba

POBIERZ

MEDJUGORIE: PIEGRZYMKA - REKOLEKCJE z MATKĄ BOŻĄ KRÓLOWĄ POKOJU

PIEGRZYMKA-REKOLEKCJE z MATKĄ BOŻĄ KRÓLOWĄ POKOJU. MEDJUGORIE 9–19 sierp­nia 2018 r. Pro­wa­dze­nie piel­grzym­ki w for­mie reko­lek­cji: ks. Piotr Ski­ba

POBIERZ

Płyta DVD z Forum Charyzmatycznego w Szczecinie MARYJA GWIAZDA EWANGELIZACJI

W skle­pie inter­ne­to­wym magdalenium.pl moż­na nabyć pły­tę DVD z Forum Cha­ry­zma­tycz­ne­go w Szcze­ci­nie MARYJA GWIAZDA EWANGELIZACJI.

KUP PŁYTĘ

Wie­czór Chwa­ły
PIĄTEK — 26.1.2018
Msza Świę­ta i modli­twa o uzdro­wie­nie w cza­sie Ado­ra­cji
godz. 18.00 w koście­le NSPJ w Choj­nie.
Zapra­sza­my wszyst­kich.
Pokaż wię­cejPokaż mniej

Wieczór Chwały
PIĄTEK - 26.1.2018
Msza Święta i modlitwa o uzdrowienie w czasie Adoracji
godz. 18.00 w kościele NSPJ w Chojnie. 
Zapraszamy wszystkich.

Zapra­szam do kościo­ła Ducha Świę­te­go w Zdro­jach w śro­dę, 17.1 o 19.00 na Mszę Świę­tą i modli­twę o uzdro­wie­nie. Bło­go­sła­wię ks. Piotr Pokaż wię­cejPokaż mniej

Zapraszam do kościoła Ducha Świętego w Zdrojach w środę, 17.1 o 19.00 na Mszę Świętą i modlitwę o uzdrowienie. Błogosławię ks. Piotr

6 dni temu

Wspólnota Lew Judy

Zapra­szam
Wie­czór Chwa­ły

Wie­czór Chwa­łySty 19, 7:30pmŚw. Kata­rzy­na Gole­niów“Spójrz­cie na Nie­go, pro­mie­niej­cie rado­ścią,
a obli­cza wasze nie zazna­ją wsty­du” (Ps 34, 6)

Zapra­sza­my na kolej­ny już Wie­czór Chwa­ły, uwiel­bie­nia Jezu­sa Chry­stu­sa do kościo­ła pw. św. Kata­rzy­ny w Gole­nio­wie w dniu 19.01.2018 r na g. 19:30. W pro­gra­mie:
- Eucha­ry­stia z kate­che­zą.
- Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.
- Modli­twa wsta­wien­ni­cza kapła­nów o uzdro­wie­nie i uwol­nie­nie.

Przyjdź i uwiel­biaj z nami Pana. Pozwól aby On sam dotknął two­je­go ser­ca i ule­czył życie!
Pokaż wię­cejPokaż mniej

Wieczór Chwały

6 dni temu

Wspólnota Lew Judy

Dzię­ku­ję wszyst­kim za Świą­tecz­ne Kolę­do­wa­nie we wspól­no­cie. Bło­go­sła­wię Was ks. Piotr Pokaż wię­cejPokaż mniej

Dziękuję wszystkim za Świąteczne Kolędowanie we wspólnocie. Błogosławię Was ks. Piotr

4 mie­się­cy temu

Wspólnota Lew Judy

Kurs Domów Modli­twy
Pro­wa­dze­nie: Ks. Piotr Ski­ba
Miej­ce: Szko­ły Sale­zjań­skie, ul. Ku Słoń­cu 124, Szcze­cin
Zapi­sy i infor­ma­cje: tel. 604 643 188 lub 510 408 001 lub 603 743 998 lub www.lewjudy.org/zapisy-kurs-domow-modlitwy.html

Koszt: 30 zł (pro­wiant wła­sny)
Wpła­ta za udział w Kur­sie jest decy­du­ją­ca o zapi­sa­niu się uczest­ni­ka.

W pro­gra­mie kur­su będzie szko­le­nie jak ewan­ge­li­zo­wać w rodzi­nach poprzez sto­so­wa­nie spraw­dzo­nej meto­dy, aby prze­mie­niać wio­ski i mia­sta. Jak “łowić” ludzi dla Chry­stu­sa poprzez domy w mocy Ducha Świę­te­go.

Kurs Domów Modi­twyGru 2, 9:30amSzko­ły Sale­zjań­skie, ul. Ku Słoń­cu 124, Szcze­cinKurs Domów Modli­twy
Pro­wa­dze­nie: Ks. Piotr Ski­ba
Miej­ce: Szko­ły Sale­zjań­skie, ul. Ku Słoń­cu 124, Szcze­cin
Zapi­sy i infor­ma­cje: tel. 604 643 188 lub 510 408 001 lub 603 743 998 lub www.lewjudy.org/zapisy-kurs-domow-modlitwy.html

Koszt: 30 zł (pro­wiant wła­sny)
Wpła­ta za udział w Kur­sie jest decy­du­ją­ca o zapi­sa­niu się uczest­ni­ka.

W pro­gra­mie kur­su będzie szko­le­nie jak ewan­ge­li­zo­wać w rodzi­nach poprzez sto­so­wa­nie spraw­dzo­nej meto­dy, aby prze­mie­niać wio­ski i mia­sta. Jak “łowić” ludzi dla Chry­stu­sa poprzez domy w mocy Ducha Świę­te­go.
Pokaż wię­cejPokaż mniej

Kurs Domów Moditwy

4 mie­się­cy temu

Wspólnota Lew Judy

Pro­wa­dze­nie: Ks. Piotr Ski­ba
Miej­sce: Szko­ły Sale­zjań­skie, ul. Ku Słoń­cu 124, Szcze­cin
Zapi­sy i infor­ma­cje: tel. 604 643 188 lub 510 408 001 lub 603 743 998 lub www.lewjudy.org/zapisy-kurs-charyzmatycznej-modlitwy-osobistej.html

Koszt: 30 zł (pro­wiant wła­sny)
Wpła­ta za udziałw Kur­sie jest decy­du­ją­ca o zapi­sa­niu się uczest­ni­ka.

W pro­gra­mie kur­su będzie szko­le­nie doty­czą­ce modli­twy oso­bi­stej. Jak uwiel­biać Boga przy pomo­cy Pisma Świę­te­go i w mocy cha­ry­zma­tów Ducha Świę­te­go. Poszu­ka­my odpo­wie­dzi odno­śnie miej­sca, cza­su, tre­ści, for­my i owo­ców modli­twy.

Kurs cha­ry­zma­tycz­nej modli­twy oso­bi­stejPaź 14, 9:30amSzko­ły Sale­zjań­skie, ul. Ku Słoń­cu 124, Szcze­cinPro­wa­dze­nie: Ks. Piotr Ski­ba
Miej­sce: Szko­ły Sale­zjań­skie, ul. Ku Słoń­cu 124, Szcze­cin
Zapi­sy i infor­ma­cje: tel. 604 643 188 lub 510 408 001 lub 603 743 998 lub www.lewjudy.org/zapisy-kurs-charyzmatycznej-modlitwy-osobistej.html

Koszt: 30 zł (pro­wiant wła­sny)
Wpła­ta za udziałw Kur­sie jest decy­du­ją­ca o zapi­sa­niu się uczest­ni­ka.

W pro­gra­mie kur­su będzie szko­le­nie doty­czą­ce modli­twy oso­bi­stej. Jak uwiel­biać Boga przy pomo­cy Pisma Świę­te­go i w mocy cha­ry­zma­tów Ducha Świę­te­go. Poszu­ka­my odpo­wie­dzi odno­śnie miej­sca, cza­su, tre­ści, for­my i owo­ców modli­twy.
Pokaż wię­cejPokaż mniej

Kurs charyzmatycznej modlitwy osobistej

4 mie­się­cy temu

Wspólnota Lew Judy

Pierw­sze 100! Bóg Zapłać 😇 Pokaż wię­cejPokaż mniej

Pierwsze 100! Bóg Zapłać 😇

4 mie­się­cy temu

Wspólnota Lew Judy

Zapra­sza­my wszyst­kich na Festyn Odpu­sto­wy przy koście­le w Mie­rzy­nie 17.09 i szcze­gol­nie do namio­tu Wspól­no­ty Lew Judy. Będzie­my roz­pro­wa­dzać mate­ria­ły ewan­ge­li­za­cyj­ne. Festyn pełen atrak­cji, wystę­py, kon­cer­ty, degu­sta­cje itp… Caly ten dzien to dobra oka­zja do pozna­nia naszej Wspól­no­ty i pomo­cy w budo­wie nowe­go kościo­ła w Mie­rzy­nie. Bądź­my razem. Zapra­szam i bło­go­sła­wię ks. Piotr Ski­ba Pokaż wię­cejPokaż mniej

4 mie­się­cy temu

Wspólnota Lew Judy

Pokaż wię­cejPokaż mniej

4 mie­się­cy temu

Wspólnota Lew Judy

Udo­stęp­nić war­to!

1. Kurs Cha­ry­zma­tycz­nej Modli­twy Oso­bi­stej
Ter­min: 14 paź­dzier­ni­ka 2017 r.; czas: od 9.30 do 19.00; koszt: 30 zł (pro­wiant wła­sny)
W pro­gra­mie kur­su będzie szko­le­nie doty­czą­ce modli­twy oso­bi­stej. Jak uwiel­biać Boga przy pomo­cy Pisma Świę­te­go i w mocy cha­ry­zma­tów Ducha Świę­te­go. Poszu­ka­my odpo­wie­dzi odno­śnie m.in. miej­sca, cza­su, tre­ści, for­my i owo­ców modli­twy.

Pro­wa­dze­nie: Ks. Piotr Ski­ba i Wspol­no­ta Lew Judy
Miej­sce: Szko­ły Sale­zjań­skie, ul. Ku Słoń­cu 124, Szcze­cin
Zapi­sy i infor­ma­cje: tel. 607.722.625 lub 604.643.188 lub 735.950.23
Wpła­ta za udział w Kur­sie jest decy­du­ją­ca o zapi­sa­niu się uczest­ni­ka.
Pokaż wię­cejPokaż mniej

4 mie­się­cy temu

Wspólnota Lew Judy

Piel­grzym­ka Wspól­no­ty Lew Judy i przy­ja­ciół (razem 110 osób) do Medju­go­rie. (Ap 5,5). Bło­go­sła­wię Was ks. Piotr Pokaż wię­cejPokaż mniej

Pielgrzymka Wspólnoty Lew Judy i przyjaciół (razem 110 osób) do Medjugorie. (Ap 5,5). Błogosławię Was ks. Piotr

4 mie­się­cy temu

Wspólnota Lew Judy

Star­gard. Dzię­ku­ję Kocha­ni za wspól­ną modli­twę i czas razem. Było ducho­wo -wspól­no­to­wo — biwa­ko­wo, czy­li pięk­nie. Bło­go­sła­wię Was wszyst­kich ks. Piotr Pokaż wię­cejPokaż mniej

Stargard. Dziękuję Kochani za wspólną modlitwę i czas razem. Było duchowo -wspólnotowo - biwakowo, czyli pięknie. Błogosławię Was wszystkich ks. Piotr

4 mie­się­cy temu

Wspólnota Lew Judy

Dzię­ku­ję Kocha­ni za wspól­ną modli­twę. Wie­czór Medu­gor­ski w Mie­rzy­nie — Mega waż­ne, pięk­ne wyda­rze­nie peł­ne Ducha modli­twy pozo­sta­nie w ser­cach. 11 gitar i 1 orga­ny. Bło­go­sła­wię Was wszyst­kich i zapra­szam na Wto­rek godz. 18.00, ks. Piotr (www.lewjudy.org). Pokaż wię­cejPokaż mniej

Dziękuję Kochani za wspólną modlitwę. Wieczór Medugorski w Mierzynie - Mega ważne, piękne wydarzenie pełne Ducha modlitwy pozostanie w sercach. 11 gitar i 1 organy. Błogosławię Was wszystkich i zapraszam na Wtorek godz. 18.00, ks. Piotr (www.lewjudy.org).
Wczy­taj wię­cej

Błogosławię,
ks. Piotr Skiba

ZAPRASZAM CIEBIE!

Spo­ty­ka­my się w koście­le Mat­ki Boskiej Bole­snej przy ul. Welec­kiej w Szcze­ci­nie-Mie­rzy­nie, w deka­na­cie Szcze­cin Pogod­no (jadąc w kie­run­ku gra­ni­cy [Lubie­szyn] kościół jest nie­da­le­ko Casto­ra­my i Cen­trum H. Ster), we wto­rek o godz. 18.00. Msza Świę­ta, kon­fe­ren­cja i ado­ra­cja z muzycz­nym uwiel­bie­niem i modli­twą o uzdro­wie­nie.

SKONTAKTUJ SIĘ