Wspólnota Lew Judy - www.lewjudy.org 2018-02-16T11:51:48+00:00

WSPÓLNOTA LEW JUDY

Lew Judy to Jezus Chry­stus. Sło­wo Boże mówi „Oto zwy­cię­żył Lew z poko­le­nia Judy” (Ap 5,5). Jeste­śmy wspól­no­tą kato­lic­ką, maryj­ną, biblij­ną i cha­ry­zma­tycz­ną. Pra­gnie­my uświę­cać się w Koście­le przez sakra­men­ty i ewan­ge­li­zo­wać. Zapra­sza­my do kościo­ła Mat­ki Boskiej Bole­snej w Szcze­ci­nie-Mie­rzy­nie (deka­nat Szcze­cin Pogod­no), przy ul. Welec­kiej, gdzie we wto­rek, o godz. 18.00 prze­ży­wa­my Mszę Świę­tą z kon­fe­ren­cją. Uczest­ni­czy­my w ado­ra­cji z muzycz­nym uwiel­bie­niem i modli­twą o uzdro­wie­nie.

PIEGRZYMKA - REKOLEKCJE W GRECJI ŚLADAMI ŚW. PAWŁA

PIEGRZYMKA-REKOLEKCJE W GRECJI ŚLADAMI ŚW. PAWŁA 27.05 – 4.06.2018 r.. Pro­wa­dze­nie piel­grzym­ki w for­mie reko­lek­cji: ks. Piotr Ski­ba

POBIERZ

MEDJUGORIE: PIEGRZYMKA - REKOLEKCJE z MATKĄ BOŻĄ KRÓLOWĄ POKOJU

PIEGRZYMKA-REKOLEKCJE z MATKĄ BOŻĄ KRÓLOWĄ POKOJU. MEDJUGORIE 9–19 sierp­nia 2018 r. Pro­wa­dze­nie piel­grzym­ki w for­mie reko­lek­cji: ks. Piotr Ski­ba

POBIERZ

Płyta DVD z Forum Charyzmatycznego w Szczecinie MARYJA GWIAZDA EWANGELIZACJI

W skle­pie inter­ne­to­wym magdalenium.pl moż­na nabyć pły­tę DVD z Forum Cha­ry­zma­tycz­ne­go w Szcze­ci­nie MARYJA GWIAZDA EWANGELIZACJI.

KUP PŁYTĘ

10 godzin temu

Wspólnota Lew Judy

youtube.com Pokaż wię­cejPokaż mniej

Video image

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

11 godzin temu

Wspólnota Lew Judy

youtube.com Pokaż wię­cejPokaż mniej

Video image

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

12 godzin temu

Wspólnota Lew Judy

youtube.com Pokaż wię­cejPokaż mniej

Video image

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

13 godzin temu

Wspólnota Lew Judy

youtube.com Pokaż wię­cejPokaż mniej

Video image

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

1 dzień temu

Wspólnota Lew Judy

youtube.com Pokaż wię­cejPokaż mniej

Video image

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

1 dzień temu

Wspólnota Lew Judy

youtube.com Pokaż wię­cejPokaż mniej

Video image

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Zapro­sze­nie na Forum Cha­ry­zma­tycz­ne Szcze­cin | 11 maja – 13 maja 2018 Pokaż wię­cejPokaż mniej

Zaproszenie na Forum Charyzmatyczne Szczecin | 11 maja – 13 maja 2018

Cykl 6-ciu kon­fe­ren­cji ks. Piotr Ski­ba, o Józe­fie egip­skim już dostęp­ne do odsłu­cha­nia pod poniż­szym lin­kiem:
www.youtube.com/watch?v=h4SKiDguwFk&list=PL4x7Tn8uJc2M1dwTuOo-LCQeKMplZOam-
Pokaż wię­cejPokaż mniej

Cykl 6-ciu konferencji ks. Piotr Skiba, o Józefie egipskim już dostępne do odsłuchania pod poniższym linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=h4SKiDguwFk&list=PL4x7Tn8uJc2M1dwTuOo-LCQeKMplZOam-

Zapra­szam do wspól­nej modli­twy…Pro­si­my Was o jał­muż­nę na potrze­by funk­cjo­no­wa­nia nasze­go kana­łu. Dzię­ki Wasze­mu wspar­ciu może­my się roz­wi­jać. ►►Za pomo­cą kar­ty lub szyb­kie­go prze­le­wu przek… Pokaż wię­cejPokaż mniej

Video image

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

2 dni temu

Wspólnota Lew Judy

Nie­za­po­mnia­ne wra­że­nia z naszej piel­grzym­ki do Zie­mi Świę­tej. Pozdra­wia­my Pokaż wię­cejPokaż mniej

Niezapomniane wrażenia z naszej pielgrzymki do Ziemi Świętej. Pozdrawiamy

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

KS. PIOTRZE POZDRAWIAMY -SZCZĘŚĆ BOŻE-H I R M.

2 dni temu

Wspólnota Lew Judy

Reko­lek­cje w Zie­mii Świę­tej pozo­sta­ną zawsze w pamię­ci. Pokaż wię­cejPokaż mniej

Rekolekcje w Ziemii Świętej pozostaną zawsze w pamięci.

3 dni temu

Wspólnota Lew Judy

Wspo­mnie­nia z Zie­mi Świę­tej pozo­sta­ją zawsze w pamię­ci. Pozdra­wia­my Pokaż wię­cejPokaż mniej

Wspomnienia z Ziemi Świętej pozostają zawsze w pamięci. Pozdrawiamy

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Miej­sca znane,ale chcia­ło­by się być tam jesz­cze raz.…zwlaszcza z takim prze­wod­ni­kiem ducho­wym.

3 dni temu

Wspólnota Lew Judy

W Zie­mi Świę­tej Biblię pozna­je­my bar­dziej. Dzię­ku­je­my za modli­twy i pozdra­wia­my Pokaż wię­cejPokaż mniej

W Ziemi Świętej Biblię poznajemy bardziej. Dziękujemy za modlitwy i pozdrawiamy

3 dni temu

Wspólnota Lew Judy

Biblia pozna­wa­na w Zie­mi Świę­tej jest bliż­sza. Pozdro­wie­nia z Izra­ela. Ks. Piotr Pokaż wię­cejPokaż mniej

Biblia poznawana w Ziemi Świętej jest bliższa.  Pozdrowienia z Izraela. Ks. Piotr

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Ser­decz­nie pozdra­wia­my — Dzie­ku­je­my za wspa­nia­la Piel­grzym­ke w Zie­mi Swie­tej .Pozdr Ks Pio­tra i Uczest­ni­kow!👍

3 dni temu

Wspólnota Lew Judy

Reko­lek­cje w Zie­mi Świę­tej. Czas wyjąt­ko­wej for­ma­cji. Bło­go­sła­wię ks. Piotr Pokaż wię­cejPokaż mniej

Rekolekcje w Ziemi Świętej. Czas wyjątkowej formacji. Błogosławię ks. Piotr
Wczy­taj wię­cej

Błogosławię,
ks. Piotr Skiba

ZAPRASZAM CIEBIE!

Spo­ty­ka­my się w koście­le Mat­ki Boskiej Bole­snej przy ul. Welec­kiej w Szcze­ci­nie-Mie­rzy­nie, w deka­na­cie Szcze­cin Pogod­no (jadąc w kie­run­ku gra­ni­cy [Lubie­szyn] kościół jest nie­da­le­ko Casto­ra­my i Cen­trum H. Ster), we wto­rek o godz. 18.00. Msza Świę­ta, kon­fe­ren­cja i ado­ra­cja z muzycz­nym uwiel­bie­niem i modli­twą o uzdro­wie­nie.

SKONTAKTUJ SIĘ