Wspólnota Lew Judy - www.lewjudy.org2018-10-08T16:18:25+00:00

WSPÓLNOTA LEW JUDY

Lew Judy to Jezus Chry­stus. Sło­wo Boże mówi „Oto zwy­cię­żył Lew z poko­le­nia Judy” (Ap 5,5). Jeste­śmy wspól­no­tą kato­lic­ką, maryj­ną, biblij­ną i cha­ry­zma­tycz­ną. Pra­gnie­my uświę­cać się w Koście­le przez sakra­men­ty i ewan­ge­li­zo­wać. Zapra­sza­my do kościo­ła Mat­ki Boskiej Bole­snej w Szcze­ci­nie-Mie­rzy­nie (deka­nat Szcze­cin Pogod­no), przy ul. Welec­kiej, gdzie we wto­rek, o godz. 18.00 prze­ży­wa­my Mszę Świę­tą z kon­fe­ren­cją. Uczest­ni­czy­my w ado­ra­cji z muzycz­nym uwiel­bie­niem i modli­twą o uzdro­wie­nie.

W tej chwi­li nie nada­je­my na żywo. Jeże­li chcesz zoba­czyć nasze dotych­cza­so­we nagra­nia KLIKNIJ TUTAJ.

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ - 15–25.02.2019

POBIERZ INFORMACJE

To już jutro, w ponie­dzia­łek, 22.10.18 o godz. 19.00 kościół w Zdro­jach. Lew Judy zapra­sza wszyst­kich. Pokaż wię­cejPokaż mniej

To już jutro, w poniedziałek, 22.10.18 o godz. 19.00 kościół w Zdrojach. Lew Judy zaprasza wszystkich.

1 dzień temu

Wspólnota Lew Judy

Dzię­ku­je­my za obec­ność, pomoc w pro­wa­dze­niu i wspól­ną modli­twę na Kur­sie Owo­ce Ducha Świę­te­go. Ponad 100 osob na for­ma­cji. Następ­ny Kurs 1.12.2018. Niech Duch Świę­ty roz­le­wa miłość w ser­cach (Rz 5,5). Pokaż wię­cejPokaż mniej

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Dzię­ku­je­my za pięk­ne kate­che­zy. Chwa­la Panu za ks. Pio­tra.

Dzię­ku­je­my Bogu za kate­che­zy i księ­dza Pio­tra- za umoc­nie­nie wia­ry i miło­ści do Boga i ludzi

Kolej­ne owo­ce Ducha Świę­te­go: dobroć, łagod­ność, opa­no­wa­nie i życz­li­wość. Posia­dać te owo­ce, to wiel­ka łaska. Każ­dy uczeń Jezu­sa powi­nien modlić się o te owo­ce. Pokaż wię­cejPokaż mniej

2 dni temu

Wspólnota Lew Judy

Owoc Ducha Świę­te­go to też cier­pli­wość, któ­rej nam tak bar­dzo bra­ku­je. A to stan ducha połą­czo­ny ści­śle z cza­sem. Bóg dzia­ła w cza­sie. Bóg coś przy­go­to­wu­je, aby coś wyro­sło Bożym wzro­stem. Pokaż wię­cejPokaż mniej

Trwa kurs Owo­ce Ducha Świę­te­go i dal­sze kon­fe­ren­cje, któ­re gło­si ks.Piotr. Tym razem modli­my się o owo­ce Ducha Świę­te­go, któ­ry­mi są: cier­pli­wość i dobroć Pokaż wię­cejPokaż mniej

Mot­to kur­su: Raduj­cie się zawsze w Panu (Flp 4,4). Uczy­my się, jak przyj­mo­wać owo­ce Ducha Świę­te­go. Teraz była kon­fe­ren­cja o przyj­mo­wa­niu owo­ców: radość i pokój. Pokaż wię­cejPokaż mniej

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Chwa­ła Panu za x Pio­tra i Wspól­no­tę. Ps jak zdo­być taką blu­zę z lwem jak ma Pan w pierw­szym rze­dzie?

2 dni temu

Wspólnota Lew Judy

Roz­po­czę­li­śmy kurs „Owo­ce Ducha Świę­te­go”. Ponad 100 osób modli się i pro­si o otrzy­ma­nie ośmiu owo­ców Ducha Świę­te­go. A przede wszyst­kim o otrzy­ma­nie naj­waż­niej­sze­go z owo­ców tj. miłość, bo miłość jest mat­ka wszyst­kich pozo­sta­łych Pokaż wię­cejPokaż mniej

2 dni temu

Wspólnota Lew Judy

Modli­twa i infor­ma­cje Pokaż wię­cejPokaż mniej

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

👋

Witaj

😍

👋

👋

😍😍😍

Jestem ser­cem z Wami❤️

+ Wię­cej komen­ta­rzy

Zapra­sza­my Pokaż wię­cejPokaż mniej

Zapraszamy

6 dni temu

Wspólnota Lew Judy

Wspól­no­ta Lew Judy
Pokaż wię­cejPokaż mniej

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Szko­da dzi­siaj nie mogłem się poja­wić. Zło­śli­wość rze­czy mar­twych :/

Już nie mogę sie docze­kać gdy w pią­tek u nas w Gole­nio­wie odbę­dzie się Wie­czór Chwały.Zapraszamy.

Witaj

Zstąp Duchu Ogniu Miło­ści na Paw­ła !❤️❤️❤️❤️❤️

Bar­dzo dzię­ku­ję i ser­decz­nie pozdra­wiam! Bogu niech będą Dzię­ki!

🙏🙏🤲💖Uwiel­biam Cię JEZU!

👍

👋

👋

😍

👋

Popro­sze chwy­ty na gita­re do pie­sni Calym ser­cem bede Cie­bie sla­wil Panie

+ Wię­cej komen­ta­rzy

1 tydzień temu

Wspólnota Lew Judy

Pokaż wię­cejPokaż mniej

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

szko­da ze tak dale­ko ta msza

Wspól­no­ta Lew Judy
Zapra­sza­my wszyst­kich. Udo­stęp­nij dla nas
Pokaż wię­cejPokaż mniej

2 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Zapra­sza­my Pokaż wię­cejPokaż mniej

Zapraszamy

2 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Wspól­no­ta Lew Judy
Pokaż wię­cejPokaż mniej

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Panie Jezu przez Ręce Nie­po­ka­la­nie Poczę­tej pro­szę o łaskę w inten­cji Tobie wia­do­mej 💕

Jezu bądź w ser­cu mym ❤️

PANIE bądź UWIELBIONY

Tatu­siu, daj mi pro­szę doswiad­cze­nie Twej bez­mier­nej Milo­sci.

Niech będzie pochwa­lo­ny Jezus Chry­stus !

👍

Było pięk­nie.

Amen

😍

Panie mój . Jezu mój pro­wadź mnie🙏

+ Wię­cej komen­ta­rzy

2 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Zapra­sza­my wszyst­kich Pokaż wię­cejPokaż mniej

Zapraszamy wszystkich
Wczy­taj wię­cej

Błogosławię,
ks. Piotr Skiba

ZAPRASZAM CIEBIE!

Spo­ty­ka­my się w koście­le Mat­ki Boskiej Bole­snej przy ul. Welec­kiej w Szcze­ci­nie-Mie­rzy­nie, w deka­na­cie Szcze­cin Pogod­no (jadąc w kie­run­ku gra­ni­cy [Lubie­szyn] kościół jest nie­da­le­ko Casto­ra­my i Cen­trum H. Ster), we wto­rek o godz. 18.00. Msza Świę­ta, kon­fe­ren­cja i ado­ra­cja z muzycz­nym uwiel­bie­niem i modli­twą o uzdro­wie­nie.

SKONTAKTUJ SIĘ