Wspólnota Lew Judy - www.lewjudy.org 2018-05-20T11:44:24+00:00

WSPÓLNOTA LEW JUDY

Lew Judy to Jezus Chry­stus. Sło­wo Boże mówi „Oto zwy­cię­żył Lew z poko­le­nia Judy” (Ap 5,5). Jeste­śmy wspól­no­tą kato­lic­ką, maryj­ną, biblij­ną i cha­ry­zma­tycz­ną. Pra­gnie­my uświę­cać się w Koście­le przez sakra­men­ty i ewan­ge­li­zo­wać. Zapra­sza­my do kościo­ła Mat­ki Boskiej Bole­snej w Szcze­ci­nie-Mie­rzy­nie (deka­nat Szcze­cin Pogod­no), przy ul. Welec­kiej, gdzie we wto­rek, o godz. 18.00 prze­ży­wa­my Mszę Świę­tą z kon­fe­ren­cją. Uczest­ni­czy­my w ado­ra­cji z muzycz­nym uwiel­bie­niem i modli­twą o uzdro­wie­nie.

WIGILIA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – otwarte czuwanie modlitewne

WIGILIA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – otwarte czuwanie modlitewne

Zapra­sza­my wszyst­kich i cze­ka­my z rado­ścią. Bądź­my razem ze Wspól­no­tą Lew Judy.

Ter­min: Sobo­ta, 19 maja 2018 r.
Czas: od godz. 22.00 do godz. 5.00
Miej­sce: Szko­ły Sale­zjań­skie – kapli­ca szkol­na, ul. Ku Słoń­cu 124, Szcze­cin

W pro­gra­mie, m.in.: Msza Świę­ta, ado­ra­cja, muzycz­ne uwiel­bie­nie, modli­twa różań­co­wa, kon­fe­ren­cje, modli­twa o chrzest w Duchu Świę­tym, świa­dec­twa.

MEDJUGORIE: PIEGRZYMKA - REKOLEKCJE z MATKĄ BOŻĄ KRÓLOWĄ POKOJU

PIEGRZYMKA-REKOLEKCJE z MATKĄ BOŻĄ KRÓLOWĄ POKOJU. MEDJUGORIE 9–19 sierp­nia 2018 r. Pro­wa­dze­nie piel­grzym­ki w for­mie reko­lek­cji: ks. Piotr Ski­ba

POBIERZ

Płyta DVD z Forum Charyzmatycznego w Szczecinie MARYJA GWIAZDA EWANGELIZACJI

W skle­pie inter­ne­to­wym magdalenium.pl moż­na nabyć pły­tę DVD z Forum Cha­ry­zma­tycz­ne­go w Szcze­ci­nie MARYJA GWIAZDA EWANGELIZACJI.

KUP PŁYTĘ

Forum Charyzmatyczne Szczecin 2018 - "Z Maryją przyjmujemy Ducha Świętego"

Homi­lia ks. Pio­tra z Czu­wa­nia w Wigi­lię Zesła­nia Duchu Świę­te­go jest już dostęp­na do odsłu­cha­nia pod poniż­szym lin­kiem:youtube.com Pokaż wię­cejPokaż mniej

Video image

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

W dzi­siej­sze Świę­to Zesła­nia Ducha Świę­te­go pole­ca­my do posłu­cha­nia.youtube.com Pokaż wię­cejPokaż mniej

Video image

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

2 dni temu

Wspólnota Lew Judy

Czu­wa­nie Wspól­no­ty i Msza Świę­ta w Zesła­nie Ducha Świę­te­go. Pokaż wię­cejPokaż mniej

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Dzię­ku­je­my wszyst­kim posłu­gu­ją­cym, obec­nym i ducho­wo zjed­no­czo­nym

😍

Mary­ja wla­snie uspi­la moja cór­kę;)

Niech nas ogar­nie Łaska Panie Twa.Przyjdź Duchu Św. do naszych serc, pra­gnie­my Cie­bie, przyjdź!

Nie­za­leż­nie od płci, wie­ku, sta­tu­su spo­łecz­ne­go, nie­za­leż­nie nawet od wia­ry, każ­dy to poznał lub pozna … modli­twa do Ducha Św. odmie­nia nas, poma­ga i pod­po­wia­da naj­lep­sze roz­wią­za­nia. Jest czy­stą Miło­ścią ♥️

Czu­ję się tak,jakbym tam z wami była.Atmosfera jest zawsze nie­sa­mo­wi­ta.

Nigdy modli­twa do Ducha Św. mnie nie zawio­dła

Duchu Świę­ty, napeł­niaj nas swo­ją mocą i miło­ścią.

Przyjdż jak ogień,przyjdż jak olej,przyjdż jak wiatr,przyjdż jak deszcz.

Jeśli ktoś nie nadą­ża, On pocze­ka, przyj­dzie …

Wspa­nia­le ze jestescie:mOge sie z wami ducho­wo laczyc.

Poru­szaj się,Duchu Świety,w nas,rozpalaj ser­ca uwiel­bie­niem Jezu­sa.

Jestem napeł­nio­na Bożą miło­ścią 😍❤

Pozdra­wiam Was ser­decz­nie.

Modlę się razem z Wami ♥️

Witaj

Jezu, uwiel­bia­my Cię

Witam Dorot­kę i Wszyst­kich slu­cha­ja­cych!!

Ześlij deszcz Łask i Darów Ducha Świe­te­go!

❤️🔥💌❤️🔥😘

Ave

😍

😂

😍

😍

+ Wię­cej komen­ta­rzy

Zapra­sza­my dziś na czu­wa­nie w Wigi­lię Zesła­nia Duchu Świę­te­go do kapli­cy Szkół Sale­zjań­skich, ul. Ku Słoń­cu 124.

Tych któ­rzy nie mogą z nami być zachę­ca­my do oglą­da­nia trans­mi­sji onli­ne na naszym face­bo­oku!
Roz­po­czy­na­my o godzi­nie 22:00!
Pokaż wię­cejPokaż mniej

Zapraszamy dziś na czuwanie w Wigilię Zesłania Duchu Świętego do kaplicy Szkół Salezjańskich, ul. Ku Słońcu 124.
Tych którzy nie mogą z nami być zachęcamy do oglądania transmisji online na naszym facebooku!
Rozpoczynamy o godzinie 22:00!

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Super! Bóg zapłać Bogu za to !

Posta­ram się być z Wami

4 dni temu

Wspólnota Lew Judy

Pokaż wię­cejPokaż mniej

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Wszyst­ko na Chwa­le Pana .🕊🙏

5 dni temu

Wspólnota Lew Judy

fot. V I C O N A — Foto­gra­fia Poświę­co­na“Z Mary­ją przyj­mu­je­my Ducha Świę­te­go” Pokaż wię­cejPokaż mniej

fot. V I C O N A - Fotografia Poświęcona

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Pięk­ne zdję­cia 😍

Coś prze­pięk­ne­go! Uczest­ni­czy­łam w Forum przez internet.…Chwała Panu dzię­ki takiej moż­li­wo­ści! Amen+ Sta­ło się tak dzię­ki mojej sio­strze ‚któ­ra przy­je­cha­ła z Belgii.Dlatego o tym wie­dzia­łam.

1 tydzień temu

Wspólnota Lew Judy

Tele­wi­zja Dobre Media
uwiel­bie­nie
Pokaż wię­cejPokaż mniej

1 tydzień temu

Wspólnota Lew Judy

Tele­wi­zja Dobre Media
Forum Cha­ry­zma­tycz­ne­go “Z Mary­ją przyj­mu­je­my Ducha Świę­te­go“
Eucha­ry­stia — ks. Piotr Ski­ba
Pokaż wię­cejPokaż mniej

1 tydzień temu

Wspólnota Lew Judy

Tele­wi­zja Dobre Media
Forum Cha­ry­zma­tycz­ne­go “Z Mary­ją przyj­mu­je­my Ducha Świę­te­go“
kon­fe­ren­cja ks. Piotr Glas
Pokaż wię­cejPokaż mniej

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Cudow­ny i bło­go­sła­wio­ny czas z Jezu­sem i Mary­ją 🔥🕊🙏❤️🙌 Dzie­ku­je kocha­ni za ten czas ! Do zoba­cze­nia za rok 😍

1 tydzień temu

Wspólnota Lew Judy

Trze­ci dzień Forum!

Tele­wi­zja Dobre Media
Forum Cha­ry­zma­tycz­ne “Z Mary­ją przyj­mu­je­my Ducha Świę­te­go” uwiel­bie­nie
Pokaż wię­cejPokaż mniej

1 tydzień temu

Wspólnota Lew Judy

Tele­wi­zja Dobre Media
Forum Cha­ry­zma­tycz­ne “Z Mary­ją przyj­mu­je­my Ducha Świę­te­go“
Ado­ra­cja z modli­twą o uzdro­wie­nie i uwol­nie­nie
Pokaż wię­cejPokaż mniej

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

❤️❤️❤️

1 tydzień temu

Wspólnota Lew Judy

Tele­wi­zja Dobre Media
Forum Cha­ry­zma­tycz­ne “Z Mary­ją przyj­mu­je­my Ducha Świę­te­go“
Eucha­ry­stia — ks. Piotr Ski­ba
Pokaż wię­cejPokaż mniej

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Dzie­ku­je­my za swia­dec­two ojca Pio­tra i wasza wspol­no­to­wa poslu­ge 🙏🙏🙏

1 tydzień temu

Wspólnota Lew Judy

Tele­wi­zja Dobre Media
Forum Cha­ry­zma­tycz­ne “Z Mary­ją przyj­mu­je­my Ducha Świę­te­go“
kon­fe­ren­cja ks. Sła­wo­mir Kostrze­wa
Pokaż wię­cejPokaż mniej

1 tydzień temu

Wspólnota Lew Judy

Tele­wi­zja Dobre Media
Forum Cha­ry­zma­tycz­ne “Z Mary­ją przyj­mu­je­my Ducha Świę­te­go” kon­fe­ren­cja ks. Piotr Glas
Pokaż wię­cejPokaż mniej

1 tydzień temu

Wspólnota Lew Judy

Tele­wi­zja Dobre Media
Forum Cha­ry­zma­tycz­ne “Z Mary­ją przyj­mu­je­my Ducha Świę­te­go” Kon­fe­ren­cja:
ks. Piotr Glas
Pokaż wię­cejPokaż mniej

Wczy­taj wię­cej

Błogosławię,
ks. Piotr Skiba

ZAPRASZAM CIEBIE!

Spo­ty­ka­my się w koście­le Mat­ki Boskiej Bole­snej przy ul. Welec­kiej w Szcze­ci­nie-Mie­rzy­nie, w deka­na­cie Szcze­cin Pogod­no (jadąc w kie­run­ku gra­ni­cy [Lubie­szyn] kościół jest nie­da­le­ko Casto­ra­my i Cen­trum H. Ster), we wto­rek o godz. 18.00. Msza Świę­ta, kon­fe­ren­cja i ado­ra­cja z muzycz­nym uwiel­bie­niem i modli­twą o uzdro­wie­nie.

SKONTAKTUJ SIĘ