Wspólnota Lew Judy - www.lewjudy.org2018-08-02T17:26:29+00:00

WSPÓLNOTA LEW JUDY

Lew Judy to Jezus Chry­stus. Sło­wo Boże mówi „Oto zwy­cię­żył Lew z poko­le­nia Judy” (Ap 5,5). Jeste­śmy wspól­no­tą kato­lic­ką, maryj­ną, biblij­ną i cha­ry­zma­tycz­ną. Pra­gnie­my uświę­cać się w Koście­le przez sakra­men­ty i ewan­ge­li­zo­wać. Zapra­sza­my do kościo­ła Mat­ki Boskiej Bole­snej w Szcze­ci­nie-Mie­rzy­nie (deka­nat Szcze­cin Pogod­no), przy ul. Welec­kiej, gdzie we wto­rek, o godz. 18.00 prze­ży­wa­my Mszę Świę­tą z kon­fe­ren­cją. Uczest­ni­czy­my w ado­ra­cji z muzycz­nym uwiel­bie­niem i modli­twą o uzdro­wie­nie.

3 dni temu

Wspólnota Lew Judy

Wspól­no­ta Lew Judy z posłu­gą muzycz­ną i litur­gicz­ną na Mszy dla Pola­ków w Medu­go­rie 15.08.2018 przy ołta­rzu polo­wym. Pokaż wię­cejPokaż mniej

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Chwa­ła Panu Bło­go­sła­wię Was

Pieknie.Wielka radość spra­wia­ją mi wszel­kie wie­ści z Medjugorie.Pozdrawiam gorą­co cala gru­pę.

Chwa­ła Panu. Jeste­ście wspa­nia­li.

3 dni temu

Wspólnota Lew Judy

Trwa­my w Medu­go­rie pod opie­ką Maryi na reko­lek­cyj­nych Pokaż wię­cejPokaż mniej

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Niech Pan Wam bło­go­sła­wi każ­de­go dnia.

Przy Mamu­si naj­le­piej 😍

4 dni temu

Wspólnota Lew Judy

Pozdra­wia­my z Medu­go­rie i bło­go­sła­wi­my Pokaż wię­cejPokaż mniej

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Mary­jo, Pięk­na Pani bądź naszą Kró­lo­wą i naj­uko­chań­szą mamu­sią.

Jak­że pięk­ny czas z Matecz­ką, Mary­ją ❤️ pro­sto do Jezu­sa ❤️ Otwar­cia serc na każ­dą daro­wa­ną łaskę dla wszyst­kich .….. aby żad­na nie roz­bi­ła się o zie­mię. Zazdrosz­czę w zdro­wy spo­sób ❤️🙏 Pozdra­wiam ser­decz­nie +++

4 dni temu

Wspólnota Lew Judy

Trwa­my w modli­twie na reko­lek­cjach w Medu­go­rie. Wspól­no­ta Lew Judy i przy­ja­cie­le. Pamię­ta­my w modli­twie i o modli­twę pro­si­my. Pokaż wię­cejPokaż mniej

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

❤️

Pozdra­wia­my!

1 tydzień temu

Wspólnota Lew Judy

Wspól­no­ta Lew Judy i przy­ja­cie­le roz­po­czę­li­śmy w Myśli­bo­rzu piel­grzym­kę do Medu­go­rie (110 osób — 2 auto­ka­ry). Pozdra­wia­my ser­decz­nie i bło­go­sła­wi­my Pokaż wię­cejPokaż mniej

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Pozdra­wiam i wspo­mi­nam

dobrej dro­gi

Pozdro­wie­nia dla Mamy ❤

2 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Kocha­ni człon­ko­wie Wspól­no­ty Lew Judy, przy­ja­cie­le i sym­pa­ty­cy. Dro­dzy, któ­rzy odwie­dza­cie naszą stro­nę, w czwar­tek 9.8 wyru­sza­my wspól­no­to­wo na piel­grzym­kę-reko­lek­cje do Medu­go­rie (2 auto­ka­ry — 110 osób). W komen­ta­rzu może­cie wpi­sy­wać Wasze inten­cje, któ­re przed­sta­wi­my Mat­ce Bożej. Nie­sie­my Was wszyst­kich w ser­ca, ota­cza­my modli­twą i bło­go­sła­wi­my. Zwy­cię­żył Lew Judy (Ap 5,5) — www.lewjudy.org Pokaż wię­cejPokaż mniej

Kochani członkowie Wspólnoty Lew Judy, przyjaciele i sympatycy. Drodzy, którzy odwiedzacie naszą stronę, w czwartek 9.8 wyruszamy wspólnotowo na pielgrzymkę-rekolekcje do Medugorie (2 autokary - 110 osób). W komentarzu możecie wpisywać Wasze intencje, które przedstawimy Matce Bożej. Niesiemy Was wszystkich w serca, otaczamy modlitwą i błogosławimy. Zwyciężył Lew Judy (Ap 5,5) - www.lewjudy.org

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Pro­szę o łaskę nawró­ce­nia moich dzie­ci oraz męża

Pro­szę o modli­twę w inten­cji Bogu wia­do­mej za cho­rych , miłość i zgo­dę w rodzi­nie o prze­mia­nę ser­ca pew­nej osoby.Bóg zapłać.💕

Pro­szę w inten­cji mojej Rodzi­ny Moich Dzie­ci Wnocz­ka Zię­cia Męża pro­szę Matecz­ko o Two­je Wsta­wien­nic­two i Opie­kę nad Nami

Pro­szę o udzie­le­nie łask w inten­cjach Panu Bogu i Msteń­ce Nsj­swiet­szej wiadomych.Bog zapłać.

Pro­szę o łaskę zdro­wia dla małej Helen­ki i cof­nię­cie powi­kłań poszcze­pien­nych a tak­że łaskę wia­ry dla jej rodzi­ców.

O cud uzdro­wie­nia dla Wio­let­ki, Ada­ma, Basi, Grze­go­rza, Ewy, Ewy, Bła­że­ja, o nawró­ce­nia w naszych rodzi­nach.

Mary­jo Pięk­na Pani, Mat­ko Pięk­nej Miło­ści pro­szę Cie­bie o uzdro­wie­nie i uwol­nie­nie od złe­go w mojej rodzi­nie. Pro­szę o uzdro­wie­nie Wnucz­ki Julii. Dzię­ku­je­my Ci za Two­ją opie­kę nad dzieć­mi i wnu­ka­mi, całą moją rodzi­ną.

Pro­szę 🙏 o łaskę wia­ry dla :Fau­sty­ny, Mar­ci­na, Dariu­sza, Ryszar­da, Hali­ny, Joan­ny, Lucy­ny, Mał­go­rza­ty.

Dzię­ku­ję Mary­jo za Two­ją opie­kę i miłość 💓💕💐🌹

Pozdra­wiam was moi kocha­ni ser­decz­nie , mysla­mi bede z wami .pro­szę o modli­twe za moje zdro­wie , zacho­ro­wa­lam na polpa­siec i m Am powi­kła­nia pora­ze­nie ner­wu twa­rzo­czasz­ki, lecze mie­siac i efek­ty mizer­ne, ból nie uste­pu­je. Módl­cie się ooje zdro Wie Ali­na

W inten­cji Panu Bogu wia­do­mej

Pro­szę o modli­twę w inten­cji Mag­dy o uwol­nie­nie jej z nało­gu alko­ho­lo­we­go

Pro­szę o modli­twę za Ewę i Krzysz­to­fa o dar potom­stwa

Pro­szę o modli­twę za Pau­li­nę że by mia­ła siły do pra­cy i że by prze­trwa­ła ten trud­ny czas

Pro­szę o modli­twę za Syl­wię i Huber­ta o Boże bło­go­sła­wień­stwo i opie­kę MB dla nich

Pro­szę o modli­twę za Nata­lie że by zna­la­zło się dla niej miej­sce w inter­na­cie

Pro­szę o modli­twę w inten­cji mojej rodziny.Mojego uzdro­wio­ne­go męża Jur­ka i cór­ki Ani.Prosze o pomyśl­na moja ope­ra­cję we wrześniu.na Arkon­skiej.

Pro­szę o uzdro­wie­nie wika­re­go ks.Tomasza.Niech podej­rze­nia cho­ro­by nowo­two­ro­wej bed a nie­słusz­ne.

Pro­szę o głę­bo­ką wia­rę dla mojej rodzi­ny i łaskę zdro­wia dla Kasi ( rak trzust­ki)

Do kocha­nej Maten­ki pro­szę o łaskę pojed­na­nia i poku­ty nawró­ce­nia żywa wia­ra dla męża Jar­ka.

Pro­szę o swia­tło ducha swie­te­go dla mojej còr­ki i męźa oraz o zdro­wie dla mamy dzie­ku­jac zara­zem za wszyst­kie otrzy­ma­ne Łaski 😇

O prze­mia­nę ser­ca i źycia naszych dzie­ci i bło­go­sła­wień­stwo dla nich i wnu­ków

O nawró­ce­nie Pau­li­ny, Mar­ci­na, Mir­ka, Nata­lii Joan­ny Marze­ny Mar­ka Rafa­ła Wal­de­ma­ra

Pro­szę o modli­twę w inten­cji całej mojej rodzi­ny o zdro­wie i bło­go­sła­wień­stwo i o modli­twę dzięk­czyn­na za otrzy­ma­ne łaski

We wszyst­kich inten­cjach moje­go ser­ca.

+ Wię­cej komen­ta­rzy

2 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Zapra­sza­my we wto­rek o 18 do Mie­rzy­na Pokaż wię­cejPokaż mniej

2 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

W jed­no­ści z Festi­wa­lem Mło­dych w Medu­go­rie — 4 dzień

m.facebook.com/story.php?story_fbid=514151602372825&id=100013339693061Čude­sni pri­zo­ri danas u Među­gor­ju! Pošal­ji­mo ove sli­ke u svi­jet, da svi vide GOSPU, NAŠU MAJKU NA DJELU! GOSPE, HVALA TI!
Ako želi­te podi­je­li­te dal­je…
Pokaż wię­cejPokaż mniej

2 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

STADION MŁODYCH „WŁĄCZ PEŁNIĘ WIARY”
WWW.STADIONMLODYCH.PL

W cza­sie trwa­nia XV Syno­du Bisku­pów w Rzy­mie poświę­co­ne­go mło­dzie­ży.
Para­fia Mat­ki Bożej Bole­snej w Mie­rzy­nie i Wspól­no­ta Lew Judy zapra­sza­ją na Ogól­no­pol­skie Spo­tka­nie Mło­dych „Sta­dion Mło­dych: włącz peł­nię wia­ry”, któ­re odbę­dzie się w sobo­tę, 6 paź­dzier­ni­ka 2018 r. na Sta­dio­nie Naro­do­wym w War­sza­wie.

PLAN WYJAZDU
Wyjazd auto­ka­rem: 5 paź­dzier­ni­ka (pią­tek) o godzi­nie 12.00 przy kate­drze pw. św. Jaku­ba Apo­sto­ła w Szcze­ci­nie
Noc­leg: w War­sza­wie, kola­cja we wła­snym zakre­sie (przy­go­tuj­cie pro­wiant na dro­gę i na kola­cję).
Sta­dion Mło­dych: Rano w sobo­tę, śnia­da­nie w miej­scu noc­le­gu w ramach ceny wyjaz­du i następ­nie wyjeż­dża­my na Sta­dion Naro­do­wy.
Powrót: W tym samym dniu (06.10) po zakoń­cze­niu spo­tka­nia na sta­dio­nie. Wra­ca­my pod Kate­drę św. Jaku­ba w Szcze­ci­nie ok. 6–7 rano.

KOSZT WYJAZDU
Koszt udzia­łu (prze­jazd auto­ka­rem, noc­leg, śnia­da­nie, uczest­nic­two w spo­tka­niu na Sta­dio­nie) 150 zł dla uczniów i stu­den­tów (z aktu­al­ną legi­ty­ma­cją) oraz 250 zł dla pozo­sta­łych uczest­ni­ków.

ZAPISY
Zapi­sy, wpła­ty i infor­ma­cje w zakry­stii, w koście­le, w Mie­rzy­nie lub
pod nume­rem tel. 510 408 001

WWW.STADIONMLODYCH.PL

O SPOTKANIU „STADION MŁODYCH”
Hasło spo­tka­nia brzmi, tak jak hasło Syno­du Bisku­pów o mło­dzie­ży: Mło­dzież, wia­ra i roze­zna­wa­nie powo­ła­nia. Adre­so­wa­ne jest głów­nie do mło­dzie­ży, ale zapro­szo­ny jest każ­dy, kto czu­je się mło­dy i chce przez udział w spo­tka­niu oddać chwa­łę Panu Bogu. W pro­gra­mie spo­tka­nia będą kon­cer­ty, świa­dec­twa, Msza Świę­ta, oka­zja do spo­wie­dzi świę­tej (300 spo­wied­ni­ków), spo­tka­nia z arty­sta­mi i spor­tow­ca­mi. Pro­gram reko­lek­cyj­ny jest zapla­no­wa­ny na 12 godzin (od 12:00 do 24:00).

PRELEGENCI
W spo­tka­niu weź­mie udział kil­ku­na­stu pre­le­gen­tów – świad­ków wia­ry – osób zna­nych i nie­zna­nych, któ­rzy podzie­lą się z uczest­ni­ka­mi doświad­cze­niem swo­jej rela­cji z Bogiem. Sło­wo świa­dec­twa skie­ru­ją do obec­nych, m.in.: ks. abp Grze­gorz Ryś, Ks. Alva­ro Gram­ma­ti­ca, ks. Domi­nik Chmie­lew­ski, ks. Jakub Bart­czak, Mar­cin Zie­liń­ski, Bar­tek Kra­ko­wiak, Darek Male­jo­nek, Mar­cin Jaki­mo­wicz, Mag­da­le­na Pluc­ner, ks. Piotr Jaro­sie­wicz, Łukasz Bęś „Bęsiu”, Muniek Stasz­czyk oraz Mał­go­rza­ta Woj­sa…

ZESPOŁY MUZYCZNE
Wystą­pią m.in.: TGD, Exo­dus 15, Gospel Rain & Chór dla Jezu­sa oraz Muode Koty.

STREFY INSPIRACJI
W dwóch wyzna­czo­nych miej­scach na sta­dio­nie sta­ną „Stre­fy inspi­ra­cji”. W tych miej­scach będą arty­ści, muzy­cy, spor­tow­cy, akto­rzy oraz oso­by two­rzą­ce kul­tu­rę będą pod­pi­sy­wać swo­je książ­ki, pły­ty oraz fil­my i roz­ma­wiać z mło­dzie­żą.
Może­my tam spo­tkać się z taki­mi oso­ba­mi jak: ks. prof. Jose Mani­pa­ram­bil, Marek Dzyr, Adam Woro­no­wicz, Arka­diusz Łukasz Łodziew­ski, ks. Domi­nik Chmie­lew­ski, Woj­ciech Nowic­ki, Syl­wia Pał­ka. Mirek Kir­czuk (Full Power Spi­rit), Darek Male­jo­nek, Michał Kon­drat, Maciej i Tade­usz Syka (High Hope Films), Bar­tek Kra­ko­wiak, Witek Wilk, Piotr Zalew­ski, Jacek “Heres” Zaj­kow­ski, Damian Kraw­czy­kow­ski, Mag­da­le­na Pluc­ner, ks. Jakub Bart­czak, Mar­cin Zie­liń­ski, ks. dr Tomasz Bie­liń­ski, Mar­cin Jaki­mo­wicz, Kuba Kor­nac­ki, Mariusz Śmia­łek, ks. Krzysz­tof Kral­ka, Hen­ryk Krzo­sek.

WYŻYWIENIE
Na Sta­dio­nie Naro­do­wym znaj­du­ją się kio­ski z hot-doga­mi, zapie­kan­ka­mi i napo­ja­mi, któ­re będą otwar­te w cza­sie trwa­nia wyda­rze­nia. Nie będzie innych sto­isk obia­do­wych. Zachę­ca­my tak­że do zabra­nia wła­sne­go pro­wian­tu.

Pod­czas reko­lek­cji STADION MŁODYCH na pły­cie PGE Naro­do­we­go nie będzie roz­sta­wio­nych krze­se­łek! Trze­ba zabrać ze sobą koc lub kari­ma­tę, aby mieć na czym sie­dzieć. Bar­dzo pro­si­my nie zabie­rać stoł­ków, krze­seł, skła­da­nych krze­seł itp., ponie­waż regu­la­min PGE Naro­do­we­go zabra­nia ich wno­sze­nia!

Wię­cej info na stro­nie: WWW.STADIONMLODYCH.PL

Ser­decz­nie zapra­sza­my!

Sta­dion Mło­dych ze Wspól­no­tą Lew JudyPaź 5, 12:00pmPGE Naro­do­wySTADION MŁODYCH „WŁĄCZ PEŁNIĘ WIARY”
WWW.STADIONMLODYCH.PL

W cza­sie trwa­nia XV Syno­du Bisku­pów w Rzy­mie poświę­co­ne­go mło­dzie­ży.
Para­fia Mat­ki Bożej Bole­snej w Mie­rzy­nie i Wspól­no­ta Lew Judy zapra­sza­ją na Ogól­no­pol­skie Spo­tka­nie Mło­dych „Sta­dion Mło­dych: włącz peł­nię wia­ry”, któ­re odbę­dzie się w sobo­tę, 6 paź­dzier­ni­ka 2018 r. na Sta­dio­nie Naro­do­wym w War­sza­wie.

PLAN WYJAZDU
Wyjazd auto­ka­rem: 5 paź­dzier­ni­ka (pią­tek) o godzi­nie 12.00 przy kate­drze pw. św. Jaku­ba Apo­sto­ła w Szcze­ci­nie
Noc­leg: w War­sza­wie, kola­cja we wła­snym zakre­sie (przy­go­tuj­cie pro­wiant na dro­gę i na kola­cję).
Sta­dion Mło­dych: Rano w sobo­tę, śnia­da­nie w miej­scu noc­le­gu w ramach ceny wyjaz­du i następ­nie wyjeż­dża­my na Sta­dion Naro­do­wy.
Powrót: W tym samym dniu (06.10) po zakoń­cze­niu spo­tka­nia na sta­dio­nie. Wra­ca­my pod Kate­drę św. Jaku­ba w Szcze­ci­nie ok. 6–7 rano.

KOSZT WYJAZDU
Koszt udzia­łu (prze­jazd auto­ka­rem, noc­leg, śnia­da­nie, uczest­nic­two w spo­tka­niu na Sta­dio­nie) 150 zł dla uczniów i stu­den­tów (z aktu­al­ną legi­ty­ma­cją) oraz 250 zł dla pozo­sta­łych uczest­ni­ków.

ZAPISY
Zapi­sy, wpła­ty i infor­ma­cje w zakry­stii, w koście­le, w Mie­rzy­nie lub
pod nume­rem tel. 510 408 001

WWW.STADIONMLODYCH.PL

O SPOTKANIU „STADION MŁODYCH”
Hasło spo­tka­nia brzmi, tak jak hasło Syno­du Bisku­pów o mło­dzie­ży: Mło­dzież, wia­ra i roze­zna­wa­nie powo­ła­nia. Adre­so­wa­ne jest głów­nie do mło­dzie­ży, ale zapro­szo­ny jest każ­dy, kto czu­je się mło­dy i chce przez udział w spo­tka­niu oddać chwa­łę Panu Bogu. W pro­gra­mie spo­tka­nia będą kon­cer­ty, świa­dec­twa, Msza Świę­ta, oka­zja do spo­wie­dzi świę­tej (300 spo­wied­ni­ków), spo­tka­nia z arty­sta­mi i spor­tow­ca­mi. Pro­gram reko­lek­cyj­ny jest zapla­no­wa­ny na 12 godzin (od 12:00 do 24:00).

PRELEGENCI
W spo­tka­niu weź­mie udział kil­ku­na­stu pre­le­gen­tów – świad­ków wia­ry – osób zna­nych i nie­zna­nych, któ­rzy podzie­lą się z uczest­ni­ka­mi doświad­cze­niem swo­jej rela­cji z Bogiem. Sło­wo świa­dec­twa skie­ru­ją do obec­nych, m.in.: ks. abp Grze­gorz Ryś, Ks. Alva­ro Gram­ma­ti­ca, ks. Domi­nik Chmie­lew­ski, ks. Jakub Bart­czak, Mar­cin Zie­liń­ski, Bar­tek Kra­ko­wiak, Darek Male­jo­nek, Mar­cin Jaki­mo­wicz, Mag­da­le­na Pluc­ner, ks. Piotr Jaro­sie­wicz, Łukasz Bęś „Bęsiu”, Muniek Stasz­czyk oraz Mał­go­rza­ta Woj­sa…

ZESPOŁY MUZYCZNE
Wystą­pią m.in.: TGD, Exo­dus 15, Gospel Rain & Chór dla Jezu­sa oraz Muode Koty.

STREFY INSPIRACJI
W dwóch wyzna­czo­nych miej­scach na sta­dio­nie sta­ną „Stre­fy inspi­ra­cji”. W tych miej­scach będą arty­ści, muzy­cy, spor­tow­cy, akto­rzy oraz oso­by two­rzą­ce kul­tu­rę będą pod­pi­sy­wać swo­je książ­ki, pły­ty oraz fil­my i roz­ma­wiać z mło­dzie­żą.
Może­my tam spo­tkać się z taki­mi oso­ba­mi jak: ks. prof. Jose Mani­pa­ram­bil, Marek Dzyr, Adam Woro­no­wicz, Arka­diusz Łukasz Łodziew­ski, ks. Domi­nik Chmie­lew­ski, Woj­ciech Nowic­ki, Syl­wia Pał­ka. Mirek Kir­czuk (Full Power Spi­rit), Darek Male­jo­nek, Michał Kon­drat, Maciej i Tade­usz Syka (High Hope Films), Bar­tek Kra­ko­wiak, Witek Wilk, Piotr Zalew­ski, Jacek “Heres” Zaj­kow­ski, Damian Kraw­czy­kow­ski, Mag­da­le­na Pluc­ner, ks. Jakub Bart­czak, Mar­cin Zie­liń­ski, ks. dr Tomasz Bie­liń­ski, Mar­cin Jaki­mo­wicz, Kuba Kor­nac­ki, Mariusz Śmia­łek, ks. Krzysz­tof Kral­ka, Hen­ryk Krzo­sek.

WYŻYWIENIE
Na Sta­dio­nie Naro­do­wym znaj­du­ją się kio­ski z hot-doga­mi, zapie­kan­ka­mi i napo­ja­mi, któ­re będą otwar­te w cza­sie trwa­nia wyda­rze­nia. Nie będzie innych sto­isk obia­do­wych. Zachę­ca­my tak­że do zabra­nia wła­sne­go pro­wian­tu.

Pod­czas reko­lek­cji STADION MŁODYCH na pły­cie PGE Naro­do­we­go nie będzie roz­sta­wio­nych krze­se­łek! Trze­ba zabrać ze sobą koc lub kari­ma­tę, aby mieć na czym sie­dzieć. Bar­dzo pro­si­my nie zabie­rać stoł­ków, krze­seł, skła­da­nych krze­seł itp., ponie­waż regu­la­min PGE Naro­do­we­go zabra­nia ich wno­sze­nia!

Wię­cej info na stro­nie: WWW.STADIONMLODYCH.PL

Ser­decz­nie zapra­sza­my!
Pokaż wię­cejPokaż mniej

Stadion Młodych ze Wspólnotą Lew Judy

2 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

youtube.com Pokaż wię­cejPokaż mniej

Video image

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

2 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

W jed­no­ści z Festi­wa­lem Mło­dych w Medu­go­rie — 3 dzieńPODIJELITE DALJE U SVIJET OVE PREKRASNE PRIZORE IZ MEĐUGORJA! 🙂 Pokaż wię­cejPokaż mniej

2 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

W jed­no­ści z Festi­wa­lem Mło­dych w Medu­go­rie — 2 dzień

m.facebook.com/story.php?story_fbid=2299767913373654&id=1206948569322266PODIJELITE DALJE U SVIJET OVE PREKRASNE PRIZORE IZ MEĐUGORJA! 🙂
Pokaż wię­cejPokaż mniej

2 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

W jed­no­ści z Festi­wa­lem Mło­dych w Medu­go­rie. Zobacz rela­cjeAko želi­te podi­je­li­te dal­je..
UŽIVO: goo.gl/HgmMvK
Pokaż wię­cejPokaż mniej

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Jeste­śmy tutaj 😊Obej­mu­je­my modli­twą ❤️

Moni SF zna­la­złaś gdzieś tam moje skar­by dwa? Poklon­cie się Kró­lo­wej Poko­ju od nas ❤️

3 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Kon­fe­ren­cja ks. P. Ski­ba pt. “Eldad i Medad jako przy­kład roz­wo­ju” Pokaż wię­cejPokaż mniej

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Amen Alle­lu­ja!

Bóg zapłać za poucza­ją­ca katechezę.Serce ma być sze­ro­ko otwar­te.….

Bog zaplac!

Przyjdz Duchu Swiety,Przyjdz!

Szczesc Boze!

+ Wię­cej komen­ta­rzy

Wczy­taj wię­cej

Błogosławię,
ks. Piotr Skiba

ZAPRASZAM CIEBIE!

Spo­ty­ka­my się w koście­le Mat­ki Boskiej Bole­snej przy ul. Welec­kiej w Szcze­ci­nie-Mie­rzy­nie, w deka­na­cie Szcze­cin Pogod­no (jadąc w kie­run­ku gra­ni­cy [Lubie­szyn] kościół jest nie­da­le­ko Casto­ra­my i Cen­trum H. Ster), we wto­rek o godz. 18.00. Msza Świę­ta, kon­fe­ren­cja i ado­ra­cja z muzycz­nym uwiel­bie­niem i modli­twą o uzdro­wie­nie.

SKONTAKTUJ SIĘ