Wspólnota Lew Judy - www.lewjudy.org2018-11-07T01:09:35+00:00

WSPÓLNOTA LEW JUDY

Lew Judy to Jezus Chry­stus. Sło­wo Boże mówi „Oto zwy­cię­żył Lew z poko­le­nia Judy” (Ap 5,5). Jeste­śmy wspól­no­tą kato­lic­ką, maryj­ną, biblij­ną i cha­ry­zma­tycz­ną. Pra­gnie­my uświę­cać się w Koście­le przez sakra­men­ty i ewan­ge­li­zo­wać. Zapra­sza­my do kościo­ła Mat­ki Boskiej Bole­snej w Szcze­ci­nie-Mie­rzy­nie (deka­nat Szcze­cin Pogod­no), przy ul. Welec­kiej, gdzie we wto­rek, o godz. 18.00 prze­ży­wa­my Mszę Świę­tą z kon­fe­ren­cją. Uczest­ni­czy­my w ado­ra­cji z muzycz­nym uwiel­bie­niem i modli­twą o uzdro­wie­nie.

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ - 15–25.02.2019

POBIERZ INFORMACJE

Zapra­sza­my wszyst­kich — 8.12 zakoń­cze­nie 33 dnio­wych reko­lek­cji i poświę­ce­nie życia Mat­ce Bożej Pokaż wię­cejPokaż mniej

Zapraszamy wszystkich - 8.12 zakończenie 33 dniowych rekolekcji i poświęcenie życia Matce Bożej

Pole­ca­my!youtube.com Pokaż wię­cejPokaż mniej

Video image

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Pole­ca­my!youtube.com Pokaż wię­cejPokaż mniej

Video image

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Pole­ca­my!youtube.com Pokaż wię­cejPokaż mniej

Video image

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Pole­ca­my!youtube.com Pokaż wię­cejPokaż mniej

Video image

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

4 dni temu

Wspólnota Lew Judy

WSPOLNOTA LEW JUDY
Pokaż wię­cejPokaż mniej

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Jezu odda­ję ci moje życie i moją rodzi­nę oczyść Panie moje myśli i uzdrow moje ser­ce. AMEN

JEZU JESTEŚ PANEM I KRÓLEM CAŁEJ NASZEJ OJCZYZNY

Witaj

Witaj

Witaj

Jezus jest Panem 🙏

Witaj

Jezu ! Ogła­szam Cie­bie KRÓLEM I PANEM MOJEGO ŻYCIA ! Kocham Cię !❤️

Witaj

Dźwięk i wszyst­ko ok.

Pan Panów i Król Kró­lów! Chwa­ła Panu!

Czy dźwięk jest ok?

😍

👋

😍

😍

👋

👋

Było pięk­nie i wzruszająco.Chwala Ci Panie za ta ado­ra­cję.

Jezus jest Panem mego życia

💙

+ Wię­cej komen­ta­rzy

Pole­ca­my!youtube.com Pokaż wię­cejPokaż mniej

Video image

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Pole­ca­my!youtube.com Pokaż wię­cejPokaż mniej

Video image

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

1 tydzień temu

Wspólnota Lew Judy

Pole­ca­my!youtube.com Pokaż wię­cejPokaż mniej

Video image

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

1 tydzień temu

Wspólnota Lew Judy

Pole­ca­my!youtube.com Pokaż wię­cejPokaż mniej

Video image

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

1 tydzień temu

Wspólnota Lew Judy

Pole­ca­my!youtube.com Pokaż wię­cejPokaż mniej

Video image

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

1 tydzień temu

Wspólnota Lew Judy

Pole­ca­my!youtube.com Pokaż wię­cejPokaż mniej

Video image

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

1 tydzień temu

Wspólnota Lew Judy

Pole­ca­my!youtube.com Pokaż wię­cejPokaż mniej

Video image

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

1 tydzień temu

Wspólnota Lew Judy

Pole­ca­my!youtube.com Pokaż wię­cejPokaż mniej

Video image

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Wczy­taj wię­cej

Błogosławię,
ks. Piotr Skiba

ZAPRASZAM CIEBIE!

Spo­ty­ka­my się w koście­le Mat­ki Boskiej Bole­snej przy ul. Welec­kiej w Szcze­ci­nie-Mie­rzy­nie, w deka­na­cie Szcze­cin Pogod­no (jadąc w kie­run­ku gra­ni­cy [Lubie­szyn] kościół jest nie­da­le­ko Casto­ra­my i Cen­trum H. Ster), we wto­rek o godz. 18.00. Msza Świę­ta, kon­fe­ren­cja i ado­ra­cja z muzycz­nym uwiel­bie­niem i modli­twą o uzdro­wie­nie.

SKONTAKTUJ SIĘ