Wspólnota Lew Judy - www.lewjudy.org2018-09-20T11:40:04+00:00

WSPÓLNOTA LEW JUDY

Lew Judy to Jezus Chry­stus. Sło­wo Boże mówi „Oto zwy­cię­żył Lew z poko­le­nia Judy” (Ap 5,5). Jeste­śmy wspól­no­tą kato­lic­ką, maryj­ną, biblij­ną i cha­ry­zma­tycz­ną. Pra­gnie­my uświę­cać się w Koście­le przez sakra­men­ty i ewan­ge­li­zo­wać. Zapra­sza­my do kościo­ła Mat­ki Boskiej Bole­snej w Szcze­ci­nie-Mie­rzy­nie (deka­nat Szcze­cin Pogod­no), przy ul. Welec­kiej, gdzie we wto­rek, o godz. 18.00 prze­ży­wa­my Mszę Świę­tą z kon­fe­ren­cją. Uczest­ni­czy­my w ado­ra­cji z muzycz­nym uwiel­bie­niem i modli­twą o uzdro­wie­nie.

WYDARZENIA

22 godzin temu

Wspólnota Lew Judy

youtu.be/AkXULJk8h3Iyoutube.com Pokaż wię­cejPokaż mniej

Video image

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Cudownie,że moż­na się z Wami połą­czyć! <3

Duch mój leci wła­śnie do Mie­rzy­na! 🙂 bo CUDNIE tam u Was!!! <3

Bóg zapłać

Ser­decz­nie zapra­sza­my do oglą­da­nia dzi­siej­szej trans­mi­sji na żywo, któ­ra dostęp­na będzie pod tym lin­kiem:
lewjudy.org/live/
Pokaż wię­cejPokaż mniej

Serdecznie zapraszamy do oglądania dzisiejszej transmisji na żywo, która dostępna będzie pod tym linkiem:
http://lewjudy.org/live/

Zapra­sza­my o każ­dej porze kto ile może. Modli­my się z całą Pol­ską w 50 rocz­ni­cę śmier­ci św. O. Pio. Pokaż wię­cejPokaż mniej

Zapraszamy o każdej porze kto ile może. Modlimy się z całą Polską w 50 rocznicę śmierci św.  O. Pio.

Pokaż wię­cejPokaż mniej

6 dni temu

Wspólnota Lew Judy

Jedź ze Wspól­no­tą Lew Judy do War­sza­wy na Sta­dion Mło­dych 💪😍 Wyjeż­dża­my 5.10 z noc­le­giem w War­sza­wie. Zapi­sy pod nr tel 608 565 114 lub poprzez mes­sen­ger 🙂
Wię­cej info na stro­nie: www.stadion.lewjudy.org bło­go­sła­wię Ks. Piotr Ski­ba

Ksiądz Rafał Jaro­sie­wicz
Niech w każ­dym udo­stęp­nie­nie­niu, polu­bie­niu, dobrym komen­ta­rzu — Pan Bóg otwie­ra nas na wszel­kie łaski!
Pokaż wię­cejPokaż mniej

6 dni temu

Wspólnota Lew Judy

Roz­po­czy­na­my już jutro!

Semi­na­rium Odno­wy Wia­ryWrz 18, 6:00pmPara­fia Mie­rzynSemi­na­rium Odno­wy Wia­ry jest to dwu­mie­sięcz­ny pro­gram ducho­wej dro­gi, w któ­rej — w cza­sie oso­bi­stej modli­twy i spo­tkań w gru­pie — Jezus Chry­stus przy­no­si łaskę odno­wy wia­ry.
Pokaż wię­cejPokaż mniej

Seminarium Odnowy Wiary

6 dni temu

Wspólnota Lew Judy

Zapra­sza­my na Kurs “Owo­ce Ducha Świę­te­go”.
Koszt 30 zł.
Zapi­sy: www.lewjudy.org, kontakt@lewjudy.org
tel. 503 353 707, 604 643 188, 510 408 001

Kurs Owo­ce Ducha Świę­te­goPaź 20, 9:30amZespół Szkół Sale­zjań­skich — Ku Słoń­cu — Szcze­cinZapra­sza­my na Kurs “Owo­ce Ducha Świę­te­go”.
Koszt 30 zł.
Zapi­sy: www.lewjudy.org, kontakt@lewjudy.org
tel. 503 353 707, 604 643 188, 510 408 001
Pokaż wię­cejPokaż mniej

Kurs Owoce Ducha Świętego

6 dni temu

Wspólnota Lew Judy

Msza Świę­ta ku czci Ducha Świę­te­go i Modli­twa o Uzdro­wie­nieWrz 24, 7:00pmPara­fia p.w. Świę­te­go Ducha w Szcze­ci­nie-Zdro­jachZapra­sza­my na Mszę Świę­tą ku czci Ducha Świę­te­go z modli­twą o uzdro­wie­nie, kon­fe­ren­cję i uwiel­bie­nie do para­fii Świe­te­go Ducha w Szcze­ci­nie-Zdro­jach. Modli­twę popro­wa­dzi oraz Sło­wo Boże wygło­si ks. Piotr Ski­ba. Pokaż wię­cejPokaż mniej

Msza Święta ku czci Ducha Świętego i Modlitwa o Uzdrowienie

6 dni temu

Wspólnota Lew Judy

Góra Chwa­ły i Uwiel­bie­niaWrz 22, 7:00pmPara­fia Mie­rzyn7 godzin Chwa­ły i Uwiel­bie­nia Boga ze Wspól­no­tą Lew Judy.
Zapra­sza­my wszyst­kich — kto ile może. Przyjdź o swo­jej porze.
Msza Świę­ta o 24.00.
Pokaż wię­cejPokaż mniej

Góra Chwały i Uwielbienia

2 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Zapra­sza­my wszyst­kich Pokaż wię­cejPokaż mniej

Zapraszamy wszystkich

2 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Zapra­sza­my wszyst­kich Pokaż wię­cejPokaż mniej

Zapraszamy wszystkich

2 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Pokaż wię­cejPokaż mniej

2 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Pokaż wię­cejPokaż mniej

2 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Pokaż wię­cejPokaż mniej

3 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

10 osób roz­po­czę­ło Kurs nauki gry na gita­rze pie­śni chwa­ły we wspól­no­cie. Bogu niech będą dzię­ki. Zapra­sza­my na wie­czór for­ma­cyj­ny we wto­rek. Roz­po­cze­cie Mszą Świę­tą o 18:00 w Mie­rzy­nie. Pokaż wię­cejPokaż mniej

Wczy­taj wię­cej

Błogosławię,
ks. Piotr Skiba

ZAPRASZAM CIEBIE!

Spo­ty­ka­my się w koście­le Mat­ki Boskiej Bole­snej przy ul. Welec­kiej w Szcze­ci­nie-Mie­rzy­nie, w deka­na­cie Szcze­cin Pogod­no (jadąc w kie­run­ku gra­ni­cy [Lubie­szyn] kościół jest nie­da­le­ko Casto­ra­my i Cen­trum H. Ster), we wto­rek o godz. 18.00. Msza Świę­ta, kon­fe­ren­cja i ado­ra­cja z muzycz­nym uwiel­bie­niem i modli­twą o uzdro­wie­nie.

SKONTAKTUJ SIĘ