Wspólnota Lew Judy - www.lewjudy.org2018-07-12T12:20:30+00:00

WSPÓLNOTA LEW JUDY

Lew Judy to Jezus Chry­stus. Sło­wo Boże mówi „Oto zwy­cię­żył Lew z poko­le­nia Judy” (Ap 5,5). Jeste­śmy wspól­no­tą kato­lic­ką, maryj­ną, biblij­ną i cha­ry­zma­tycz­ną. Pra­gnie­my uświę­cać się w Koście­le przez sakra­men­ty i ewan­ge­li­zo­wać. Zapra­sza­my do kościo­ła Mat­ki Boskiej Bole­snej w Szcze­ci­nie-Mie­rzy­nie (deka­nat Szcze­cin Pogod­no), przy ul. Welec­kiej, gdzie we wto­rek, o godz. 18.00 prze­ży­wa­my Mszę Świę­tą z kon­fe­ren­cją. Uczest­ni­czy­my w ado­ra­cji z muzycz­nym uwiel­bie­niem i modli­twą o uzdro­wie­nie.

 
Wspól­no­ta Lew Judy
Gru­pa na Face­bo­oku · 30 człon­ków
Dołącz do gru­py
 

3 dni temu

Wspólnota Lew Judy

Zapra­sza­my w pt. 27.07 od 18.00 do kościo­ła w Mie­rzy­nie na ado­ra­cję i uwiel­bie­nie poprzez 30 pie­śni z Medu­go­rie (będą nowe). Tego jesz­cze nie było. War­to być z nami w ten wyjąt­ko­wy wie­czór. Mat­ka Boża pro­si, aby ado­ro­wać Naj­święt­szy Sakra­ment. W orę­dziu z 15 mar­ca 1984 r. czy­ta­my: „Czcij­cie bez­u­stan­nie Naj­święt­szy Sakra­ment. Ja jestem zawsze obec­na, kie­dy wie­rzą­cy Go ado­ru­ją. Wte­dy otrzy­mu­ją szcze­gól­ne łaski”. 25 wrze­śnia 1995 roku Mat­ka Boża rów­nież zachę­ca do ado­ra­cji i wska­zu­je jej war­tość dla roz­wo­ju życia ducho­we­go: „Dro­gie dzie­ci! Dziś wzy­wam was do roz­mi­ło­wa­nia się w Prze­naj­święt­szym Sakra­men­cie Ołta­rza. Ado­ruj­cie Go, dro­gie dzie­ci, w waszych para­fiach, a będzie­cie zjed­no­cze­ni z całym świa­tem. Jezus sta­nie się dla was Przy­ja­cie­lem i nie będzie­cie mówić o Nim, jak o kimś led­wie pozna­nym. Zjed­no­cze­nie z Nim będzie dla was rado­ścią i sta­nie­cie się świad­ka­mi Jezu­so­wej miło­ści, jaką On ma dla każ­de­go stwo­rze­nia. Dro­gie dzie­ci, kie­dy ado­ru­je­cie Jezu­sa, jeste­ście rów­nież bli­sko mnie. Dzię­ku­ję, że odpo­wie­dzie­li­ście na moje wezwa­nie” Pokaż wię­cejPokaż mniej

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Ser­decz­nie pozdra­wiam 🙂

Jeste­ście abso­lut­nie CUDOWNI! <3 Uwiel­biam wasze uwiel­bie­nie oraz modli­tew­ne pro­wa­dze­nie Księ­dza Pio­tra! Szkoda,że mam tak dale­ko do Mierzyna,bo ser­ce się wyrywa,żeby tam być. Moja para­fia jest też pw.MBB—widać, coś nas łączy 😉 -miło. Ser­decz­nie pozdra­wiam życząc ‚by Duch Pana wciąż Was tak pięk­nie prowadził,umacniał i posy­łał wszyst­kim pełen“pakiet swo­ich Świę­tych Darów! 🙂 Podob­nie jak Wy,mam spo­tka­nia we wtor­ki w mojej wspól­no­cie i wspie­ram LWA JUDY moją pamię­cią na modlitwie.Po cichu liczę,że dacie na fb trans­mi­sję 27go i będzie się moż­na ducho­wo pod Was pod­łą­czyć… “Wiel­biąc GO…wielbiąc Go…wielbiąc GO…wielbiąc Go…Wielbiąc Go… <3

Chwa­ła Panu ‚niech Duch Świę­ty was pro­wa­dzi .

Zapra­sza­my do Mie­rzy­na — Wto­rek godz. 18 Pokaż wię­cejPokaż mniej

Zapraszamy do Mierzyna - Wtorek godz. 18

2 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Pokaż wię­cejPokaż mniej

2 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Tre­ner Chor­wa­cji: “Noszę w kie­sze­ni róża­niec, ale nie trak­tu­ję go jako amu­le­tu. Mecz lub tre­ning sta­ram się roz­po­cząć odmó­wie­niem choć­by jed­nej tajem­ni­cy(…). Wszyst­ko, co osią­gną­łem do tej pory w życiu zawo­do­wym i oso­bi­stym, zawdzię­czam nie sobie, lecz Bogu” – przy­zna­je tre­ner. Przy­po­mi­na rów­nież, że nie wyobra­ża sobie nie­dzie­li bez Eucha­ry­stii, na któ­rą idzie z żoną i dzieć­mi. „To nie­dziel­na msza świę­ta trzy­ma mnie w pio­nie, bez niej całe nasze życie nie mia­ło­by więk­sze­go sen­su. To wła­śnie wte­dy szcze­gól­nie czu­ję, jak Chry­stus jest obec­ny w życiu naszej rodzi­ny” – powie­dział tre­ner Chor­wa­tów. Pokaż wię­cejPokaż mniej

Trener Chorwacji: Noszę w kieszeni różaniec, ale nie traktuję go jako amuletu. Mecz lub trening staram się rozpocząć odmówieniem choćby jednej tajemnicy(…). Wszystko, co osiągnąłem do tej pory w życiu zawodowym i osobistym, zawdzięczam nie sobie, lecz Bogu”  – przyznaje trener. Przypomina również, że nie wyobraża sobie niedzieli bez Eucharystii, na którą idzie z żoną i dziećmi. „To niedzielna msza święta trzyma mnie w pionie, bez niej całe nasze życie nie miałoby większego sensu. To właśnie wtedy szczególnie czuję, jak Chrystus jest obecny w życiu naszej rodziny” – powiedział trener Chorwatów.

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

wspa­nia­ły TRENER — POZDR.!

Tre­ner Chor­wa­cji — wzo­rem dla nie­jed­ne­go Pana!

Nie wsty­dzi sie Wia­ry piek­ne swia­dec­two!!

Amen❤️

Aga­ta Wie­cha

+ Wię­cej komen­ta­rzy

2 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Dru­ży­na Chor­wa­cji u Mat­ki Bożej w MEDJUGORIE: Kral­ji­ca mira

Oto współ­pra­ca z Mat­ką Bożą. War­to brać przy­kład modli­twy.
Pokaż wię­cejPokaż mniej

Drużyna Chorwacji u Matki Bożej w MEDJUGORIE: Kraljica mira
Oto współpraca z Matką Bożą. Warto brać przykład modlitwy.

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

👍💋🙏

Całym ser­cem wspie­ram Chor­wa­cję 🙂 Niech im Mat­ka Boża bło­go­sła­wi!

Chwa­ła Panu ! Amen+

Wie­dzą gdzie pójść

Wzo­rem są dla innych chwa­ła Panu.

Teraz wszyst­ko jasne 😀

Świet­ny pomysł😄Mateńka zawsze poma­ga😃

A teraz zbie­ra­ją owo­ce.

Nie łatwo było tam wejść zapew­niam Was, nor­mal­nie wejść trud­no było, są tacy, któ­rzy wcho­dzą na klęcz­kach, na boso. Inten­cja moja oby zawsze się każ­de­mu z nas speł­nia­ła.… 😇

Piek­ny przyklad.Jestem calym ser­cem z nimi i wierze,ze Matu­sia bedzie nad nimi czu­wać 😇

+ Wię­cej komen­ta­rzy

2 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Nagra­nia z kur­su “Jezus w 4 Ewan­ge­liach” dostęp­ne już do obej­rze­nia w lin­ku poni­żej! Pole­ca­my ser­decz­nie!

“A to jest życie wiecz­ne: aby zna­li Cie­bie, jedy­ne­go praw­dzi­we­go Boga, oraz Tego, któ­re­go posła­łeś, Jezu­sa Chry­stu­sa.” J 17, 3.

ks. Piotr Ski­ba — Kurs “Jezus w 4 Ewan­ge­liach”: www.youtube.com/playlist?list=PL4x7Tn8uJc2MsNQY2g20WBSH4RbNbJ5Di
Pokaż wię­cejPokaż mniej

Nagrania z kursu Jezus w 4 Ewangeliach dostępne już do obejrzenia w linku poniżej! Polecamy serdecznie!
A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. J 17, 3.
ks. Piotr Skiba - Kurs Jezus w 4 Ewangeliach: http://www.youtube.com/playlist?list=PL4x7Tn8uJc2MsNQY2g20WBSH4RbNbJ5Di

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Dzię­ku­ję za nagra­nie kur­su x Pio­tra i udo­stęp­nie­nie. Pozdra­wiam ser­decz­nie

Ks. Piotr jest nie­sa­mo­wi­ty…

2 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy ze Wspól­no­tą Lew Judy

Dobre Media Nowej Ewan­ge­li­za­cji
Forum Cha­ry­zma­tycz­ne “Z Mary­ją przyj­mu­je­my Ducha Świę­te­go” uwiel­bie­nie
Pokaż wię­cejPokaż mniej

2 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Pokaż wię­cejPokaż mniej

2 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

youtu.be/Q40vLWAOYJ4Wor­ship & Pray­er Video; Pray­ing for Revi­val *Pro­du­ced by My Father’s Pas­sion (Music by John Micha­el Tal­bot) Pokaż wię­cejPokaż mniej

Video image

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

2 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Dzię­ku­je­my wszyst­kim za wspól­ną modli­twę na Górze Chwa­ły i Uwiel­bie­nia 06.07.18 w Mie­rzy­nie. Dzię­ku­je­my Zespo­ło­wi Lew Judy. Zapra­sza­my we wtor­ki od 18.00. Pokaż wię­cejPokaż mniej

3 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Udo­stęp­nij i weź udział. Do zoba­cze­nia Pokaż wię­cejPokaż mniej

Wczy­taj wię­cej

Błogosławię,
ks. Piotr Skiba

ZAPRASZAM CIEBIE!

Spo­ty­ka­my się w koście­le Mat­ki Boskiej Bole­snej przy ul. Welec­kiej w Szcze­ci­nie-Mie­rzy­nie, w deka­na­cie Szcze­cin Pogod­no (jadąc w kie­run­ku gra­ni­cy [Lubie­szyn] kościół jest nie­da­le­ko Casto­ra­my i Cen­trum H. Ster), we wto­rek o godz. 18.00. Msza Świę­ta, kon­fe­ren­cja i ado­ra­cja z muzycz­nym uwiel­bie­niem i modli­twą o uzdro­wie­nie.

SKONTAKTUJ SIĘ

This website uses cookies and third party services. Ok