Wspólnota Lew Judy - www.lewjudy.org2018-07-12T12:20:30+00:00

WSPÓLNOTA LEW JUDY

Lew Judy to Jezus Chry­stus. Sło­wo Boże mówi „Oto zwy­cię­żył Lew z poko­le­nia Judy” (Ap 5,5). Jeste­śmy wspól­no­tą kato­lic­ką, maryj­ną, biblij­ną i cha­ry­zma­tycz­ną. Pra­gnie­my uświę­cać się w Koście­le przez sakra­men­ty i ewan­ge­li­zo­wać. Zapra­sza­my do kościo­ła Mat­ki Boskiej Bole­snej w Szcze­ci­nie-Mie­rzy­nie (deka­nat Szcze­cin Pogod­no), przy ul. Welec­kiej, gdzie we wto­rek, o godz. 18.00 prze­ży­wa­my Mszę Świę­tą z kon­fe­ren­cją. Uczest­ni­czy­my w ado­ra­cji z muzycz­nym uwiel­bie­niem i modli­twą o uzdro­wie­nie.

 
Wspól­no­ta Lew Judy
Gru­pa na Face­bo­oku · 30 człon­ków
Dołącz do gru­py
 

Pokaż wię­cejPokaż mniej

Tre­ner Chor­wa­cji: “Noszę w kie­sze­ni róża­niec, ale nie trak­tu­ję go jako amu­le­tu. Mecz lub tre­ning sta­ram się roz­po­cząć odmó­wie­niem choć­by jed­nej tajem­ni­cy(…). Wszyst­ko, co osią­gną­łem do tej pory w życiu zawo­do­wym i oso­bi­stym, zawdzię­czam nie sobie, lecz Bogu” – przy­zna­je tre­ner. Przy­po­mi­na rów­nież, że nie wyobra­ża sobie nie­dzie­li bez Eucha­ry­stii, na któ­rą idzie z żoną i dzieć­mi. „To nie­dziel­na msza świę­ta trzy­ma mnie w pio­nie, bez niej całe nasze życie nie mia­ło­by więk­sze­go sen­su. To wła­śnie wte­dy szcze­gól­nie czu­ję, jak Chry­stus jest obec­ny w życiu naszej rodzi­ny” – powie­dział tre­ner Chor­wa­tów. Pokaż wię­cejPokaż mniej

Trener Chorwacji: Noszę w kieszeni różaniec, ale nie traktuję go jako amuletu. Mecz lub trening staram się rozpocząć odmówieniem choćby jednej tajemnicy(…). Wszystko, co osiągnąłem do tej pory w życiu zawodowym i osobistym, zawdzięczam nie sobie, lecz Bogu”  – przyznaje trener. Przypomina również, że nie wyobraża sobie niedzieli bez Eucharystii, na którą idzie z żoną i dziećmi. „To niedzielna msza święta trzyma mnie w pionie, bez niej całe nasze życie nie miałoby większego sensu. To właśnie wtedy szczególnie czuję, jak Chrystus jest obecny w życiu naszej rodziny” – powiedział trener Chorwatów.

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

wspa­nia­ły TRENER — POZDR.!

Tre­ner Chor­wa­cji — wzo­rem dla nie­jed­ne­go Pana!

Nie wsty­dzi sie Wia­ry piek­ne swia­dec­two!!

Amen❤️

Aga­ta Wie­cha

+ Wię­cej komen­ta­rzy

Dru­ży­na Chor­wa­cji u Mat­ki Bożej w MEDJUGORIE: Kral­ji­ca mira

Oto współ­pra­ca z Mat­ką Bożą. War­to brać przy­kład modli­twy.
Pokaż wię­cejPokaż mniej

Drużyna Chorwacji u Matki Bożej w MEDJUGORIE: Kraljica mira
Oto współpraca z Matką Bożą. Warto brać przykład modlitwy.

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

👍💋🙏

Całym ser­cem wspie­ram Chor­wa­cję 🙂 Niech im Mat­ka Boża bło­go­sła­wi!

Chwa­ła Panu ! Amen+

Wie­dzą gdzie pójść

Wzo­rem są dla innych chwa­ła Panu.

Teraz wszyst­ko jasne 😀

Świet­ny pomysł😄Mateńka zawsze poma­ga😃

A teraz zbie­ra­ją owo­ce.

Nie łatwo było tam wejść zapew­niam Was, nor­mal­nie wejść trud­no było, są tacy, któ­rzy wcho­dzą na klęcz­kach, na boso. Inten­cja moja oby zawsze się każ­de­mu z nas speł­nia­ła.… 😇

Piek­ny przyklad.Jestem calym ser­cem z nimi i wierze,ze Matu­sia bedzie nad nimi czu­wać 😇

+ Wię­cej komen­ta­rzy

Nagra­nia z kur­su “Jezus w 4 Ewan­ge­liach” dostęp­ne już do obej­rze­nia w lin­ku poni­żej! Pole­ca­my ser­decz­nie!

“A to jest życie wiecz­ne: aby zna­li Cie­bie, jedy­ne­go praw­dzi­we­go Boga, oraz Tego, któ­re­go posła­łeś, Jezu­sa Chry­stu­sa.” J 17, 3.

ks. Piotr Ski­ba — Kurs “Jezus w 4 Ewan­ge­liach”: www.youtube.com/playlist?list=PL4x7Tn8uJc2MsNQY2g20WBSH4RbNbJ5Di
Pokaż wię­cejPokaż mniej

Nagrania z kursu Jezus w 4 Ewangeliach dostępne już do obejrzenia w linku poniżej! Polecamy serdecznie!
A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. J 17, 3.
ks. Piotr Skiba - Kurs Jezus w 4 Ewangeliach: http://www.youtube.com/playlist?list=PL4x7Tn8uJc2MsNQY2g20WBSH4RbNbJ5Di

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Dzię­ku­ję za nagra­nie kur­su x Pio­tra i udo­stęp­nie­nie. Pozdra­wiam ser­decz­nie

Ks. Piotr jest nie­sa­mo­wi­ty…

6 dni temu

Wspólnota Lew Judy

Zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy ze Wspól­no­tą Lew Judy

Tele­wi­zja Dobre Media
Forum Cha­ry­zma­tycz­ne “Z Mary­ją przyj­mu­je­my Ducha Świę­te­go” uwiel­bie­nie
Pokaż wię­cejPokaż mniej

Pokaż wię­cejPokaż mniej

1 tydzień temu

Wspólnota Lew Judy

youtu.be/Q40vLWAOYJ4Wor­ship & Pray­er Video; Pray­ing for Revi­val *Pro­du­ced by My Father’s Pas­sion (Music by John Micha­el Tal­bot) Pokaż wię­cejPokaż mniej

Video image

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

1 tydzień temu

Wspólnota Lew Judy

Dzię­ku­je­my wszyst­kim za wspól­ną modli­twę na Górze Chwa­ły i Uwiel­bie­nia 06.07.18 w Mie­rzy­nie. Dzię­ku­je­my Zespo­ło­wi Lew Judy. Zapra­sza­my we wtor­ki od 18.00. Pokaż wię­cejPokaż mniej

2 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

Udo­stęp­nij i weź udział. Do zoba­cze­nia Pokaż wię­cejPokaż mniej

3 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

W komen­ta­rzu pisz­cie śmia­ło Wasze inten­cje, któ­re na głos wypo­wie­my Panu w modli­twie w pią­tek, 06.07. — na Górze Chwa­ły i Uwiel­bie­nia w Mie­rzy­nie tj. 12 h ado­ra­cji. Przyjdź o dowol­nej porze. Bądź ile możesz. Zapra­sza­my wszyst­kich — www.lewjudy.org Udo­stęp­nij Pokaż wię­cejPokaż mniej

W komentarzu piszcie śmiało Wasze intencje, które na głos wypowiemy Panu w modlitwie w piątek, 06.07. - na Górze Chwały i Uwielbienia w Mierzynie tj. 12 h adoracji. Przyjdź o dowolnej porze. Bądź ile możesz. Zapraszamy wszystkich - www.lewjudy.org Udostępnij

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

O uzdro­wie­nie Marii…

Pro­szę o miłość w rodzi­nie Mag­dy, Adria­ny, o wycho­wa­nie dzie­ci w duchu wia­ry, o wła­ści­we postę­po­wa­nie w cho­ro­bie Szy­mo­na.

O pokój, o wzrost wia­ry, nadziei i miło­ści w naszych rodzi­nach 😇

Pro­szę o potrzeb­ne laski dla całej rodzi­ny, o wia­rę dla dzie­ci o miłość w rodzi­nach.

O moc wia­ry i piek­ne kapłań­stwo dla ks.Piotra Ski­by

Niech moc Bożej Miło­ści wyle­je się na moją żonę Isa­bel­le, uzdro­wi ją z cho­ro­by i uwol­ni z bólów krę­go­słu­pa. Amen <3

O sakra­ment mał­żeń­stwa …

O zdro­wie mojej rodzin­ki☺

o łaskę pra­cy dla męża

O łaskę nawró­ce­nia i uzdro­wie­nia Wero­ni­ki.

O łaskę sprze­da­ży Jodłow­na nie­zwłocz­nie.

O łaskę wyjaz­du do Medju­go­rie całą rodzi­ną i z Pau­li­ną

Pro­szę o nawró­ce­nie dla męża i o jed­ność i miłość w naszej rodzi­nie

Szczęść Boże, bar­dzo pro­szę o modli­twę za Rober­ta, któ­ry dwu­krot­nie pró­bo­wał ode­brać sobie życie z powo­du nie­szczę­śli­we­go wypad­ku w któ­rym zabił wła­sne dziec­ko, któ­re weszło pod koła cią­gni­ka. Bóg zapłać za modli­twę.

O łaskę żywej wia­ry dla całej rodzi­ny

Za Mariu­sza

O łaskę trwa­nia w łasce uświe­ca­ją­cej, za kapła­nów o uzdro­wie­nie kolan Agat­ki i stóp Kasi.

+ Wię­cej komen­ta­rzy

3 tygo­dni temu

Wspólnota Lew Judy

W uro­czy­stość Św. Ap. Pio­tra i Paw­ła, pią­tek 29 czerw­ca zapra­sza­my wszyst­kich do Mie­rzy­na na Mszę św. o 18.00 w inten­cji Ks. Pio­tra Ski­by. Pokaż wię­cejPokaż mniej

W uroczystość Św. Ap. Piotra i Pawła, piątek 29 czerwca zapraszamy wszystkich do Mierzyna na Mszę św. o 18.00 w intencji Ks. Piotra Skiby.

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Dzię­ki posta­ram się być, cho­ciaż mam bra­ta Pio­tra

Dziękuję.Będę

Wczy­taj wię­cej

Błogosławię,
ks. Piotr Skiba

ZAPRASZAM CIEBIE!

Spo­ty­ka­my się w koście­le Mat­ki Boskiej Bole­snej przy ul. Welec­kiej w Szcze­ci­nie-Mie­rzy­nie, w deka­na­cie Szcze­cin Pogod­no (jadąc w kie­run­ku gra­ni­cy [Lubie­szyn] kościół jest nie­da­le­ko Casto­ra­my i Cen­trum H. Ster), we wto­rek o godz. 18.00. Msza Świę­ta, kon­fe­ren­cja i ado­ra­cja z muzycz­nym uwiel­bie­niem i modli­twą o uzdro­wie­nie.

SKONTAKTUJ SIĘ

This website uses cookies and third party services. Ok