Wspólnota Lew Judy - www.lewjudy.org 2018-02-23T09:52:59+00:00

WSPÓLNOTA LEW JUDY

Lew Judy to Jezus Chry­stus. Sło­wo Boże mówi „Oto zwy­cię­żył Lew z poko­le­nia Judy” (Ap 5,5). Jeste­śmy wspól­no­tą kato­lic­ką, maryj­ną, biblij­ną i cha­ry­zma­tycz­ną. Pra­gnie­my uświę­cać się w Koście­le przez sakra­men­ty i ewan­ge­li­zo­wać. Zapra­sza­my do kościo­ła Mat­ki Boskiej Bole­snej w Szcze­ci­nie-Mie­rzy­nie (deka­nat Szcze­cin Pogod­no), przy ul. Welec­kiej, gdzie we wto­rek, o godz. 18.00 prze­ży­wa­my Mszę Świę­tą z kon­fe­ren­cją. Uczest­ni­czy­my w ado­ra­cji z muzycz­nym uwiel­bie­niem i modli­twą o uzdro­wie­nie.

PIEGRZYMKA - REKOLEKCJE W GRECJI ŚLADAMI ŚW. PAWŁA

PIEGRZYMKA-REKOLEKCJE W GRECJI ŚLADAMI ŚW. PAWŁA 27.05 – 4.06.2018 r.. Pro­wa­dze­nie piel­grzym­ki w for­mie reko­lek­cji: ks. Piotr Ski­ba

POBIERZ

MEDJUGORIE: PIEGRZYMKA - REKOLEKCJE z MATKĄ BOŻĄ KRÓLOWĄ POKOJU

PIEGRZYMKA-REKOLEKCJE z MATKĄ BOŻĄ KRÓLOWĄ POKOJU. MEDJUGORIE 9–19 sierp­nia 2018 r. Pro­wa­dze­nie piel­grzym­ki w for­mie reko­lek­cji: ks. Piotr Ski­ba

POBIERZ

Płyta DVD z Forum Charyzmatycznego w Szczecinie MARYJA GWIAZDA EWANGELIZACJI

W skle­pie inter­ne­to­wym magdalenium.pl moż­na nabyć pły­tę DVD z Forum Cha­ry­zma­tycz­ne­go w Szcze­ci­nie MARYJA GWIAZDA EWANGELIZACJI.

KUP PŁYTĘ

10 godzin temu

Wspólnota Lew Judy

Roz­po­czę­cie Kur­su Modli­twa Jezu­sa. 200 osób modli się i słu­cha Sło­wa Boże­go. Pozdra­wia­my wszyst­kich i bło­go­sła­wię ks. Piotr Pokaż wię­cejPokaż mniej

Rozpoczęcie Kursu Modlitwa Jezusa. 200 osób modli się i słucha Słowa Bożego. Pozdrawiamy wszystkich i błogosławię ks. Piotr

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Tak żału­ję że mnie nie ma, 😔

Piek­nie nie da sie prze­zyc nie bedac tu

Piek­ne ducho­we przeżycia.Chwala Ci Panie za kurs Modli­twy Jezu­sa.

1 dzień temu

Wspólnota Lew Judy

youtube.com Pokaż wię­cejPokaż mniej

Video image

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

1 dzień temu

Wspólnota Lew Judy

youtube.com Pokaż wię­cejPokaż mniej

Video image

Komen­tuj na Face­bo­oku

Sło­wo ks. Pio­tra gło­szo­ne na zakoń­cze­nie roku for­ma­cyj­ne­go 28.06.2017 r.Sło­wo gło­szo­ne na zakoń­cze­nie roku for­ma­cyj­ne­go w czerw­cu 2017 r. Pokaż wię­cejPokaż mniej

Video image

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

2 dni temu

Wspólnota Lew Judy

youtube.com Pokaż wię­cejPokaż mniej

Video image

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

3 dni temu

Wspólnota Lew Judy

Kurs Modli­twa Jezu­saLut 24, 9:30amZespół Szkół Sale­zjań­skich — Ku Słoń­cu — Szcze­cinPro­wa­dzi ks. Piotr Ski­ba i Wspól­no­ta Lew Judy.
Koszt 30 zł (pro­wiant wła­sny).

Kurs MODLITWA JEZUSA: Jak modlił się Jezus? Jakiej modli­twy uczy Pismo Świę­te? Jak modlić się wła­ści­wie i sku­tecz­nie? Jak modlić się oso­bi­ście i w gru­pach? Jak prze­ży­wać i pro­wa­dzić modli­twę?

Zapi­sem na Kurs jest wpła­ta na kon­to i wysła­nie danych oso­bo­wych poprzez for­mu­larz inter­ne­to­wy na stro­nie:
lewjudy.org/zapisy-na-kurs-modlitwa-jezusa/
lub dzwo­niąc pod nume­ry: 604 643 188 lub 607 722 625 lub 510 408 001
Pokaż wię­cejPokaż mniej

Kurs Modlitwa Jezusa

Jozue — cykl 3 kon­fe­ren­cji ks. Piotr Ski­ba do wysłu­cha­nia pod poniż­szym lin­kiem:
www.youtube.com/watch?v=kJvJvc7tvkw&list=PL4x7Tn8uJc2Pchqgjh10QGTQNe1Rb19qi
Pokaż wię­cejPokaż mniej

Jozue - cykl 3 konferencji ks. Piotr Skiba do wysłuchania pod poniższym linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=kJvJvc7tvkw&list=PL4x7Tn8uJc2Pchqgjh10QGTQNe1Rb19qi

3 dni temu

Wspólnota Lew Judy

youtube.com Pokaż wię­cejPokaż mniej

Video image

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

4 dni temu

Wspólnota Lew Judy

youtube.com Pokaż wię­cejPokaż mniej

Video image

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

4 dni temu

Wspólnota Lew Judy

youtube.com Pokaż wię­cejPokaż mniej

Video image

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

4 dni temu

Wspólnota Lew Judy

youtube.com Pokaż wię­cejPokaż mniej

Video image

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

5 dni temu

Wspólnota Lew Judy

youtube.com Pokaż wię­cejPokaż mniej

Video image

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

5 dni temu

Wspólnota Lew Judy

youtube.com Pokaż wię­cejPokaż mniej

Video image

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

POZDR. KS.PIOTRA!!

6 dni temu

Wspólnota Lew Judy

youtube.com Pokaż wię­cejPokaż mniej

Video image

 

Komen­tuj na Face­bo­oku

Wczy­taj wię­cej

Błogosławię,
ks. Piotr Skiba

ZAPRASZAM CIEBIE!

Spo­ty­ka­my się w koście­le Mat­ki Boskiej Bole­snej przy ul. Welec­kiej w Szcze­ci­nie-Mie­rzy­nie, w deka­na­cie Szcze­cin Pogod­no (jadąc w kie­run­ku gra­ni­cy [Lubie­szyn] kościół jest nie­da­le­ko Casto­ra­my i Cen­trum H. Ster), we wto­rek o godz. 18.00. Msza Świę­ta, kon­fe­ren­cja i ado­ra­cja z muzycz­nym uwiel­bie­niem i modli­twą o uzdro­wie­nie.

SKONTAKTUJ SIĘ